B.S. Index van de publicaties van 18 oktober 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/05/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002009861 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/08/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002022721 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot opheffing van het Koninklijk besluit van 16 juni 1999 betreffende de evaluatie van de medische praktijkvoering type koninklijk besluit prom. 11/10/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002000736 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot organisatie van kynologenhulpverleningsteams type koninklijk besluit prom. 18/07/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002012878 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende het sociaal akkoord 2001-2002 voor de vaklui type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002013049 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE va type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002013052 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werkli type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002013050 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de minimumlonen van de chauffeurs die zijn tewerkgesteld door taxiondernemin type koninklijk besluit prom. 28/08/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002012979 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende maatregelen ten behoeve van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 28/08/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002012971 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en type koninklijk besluit prom. 28/08/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002012978 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de arbeidsduur in de sector "het inplanten en onderhouden van parken e type koninklijk besluit prom. 23/04/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002012604 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 april 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, tot verlenging van sommige bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst v type koninklijk besluit prom. 28/08/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002012980 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 januari 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 28/08/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002012962 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de vormings- en opleidingsinitiatie type koninklijk besluit prom. 22/08/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002012940 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende v type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/10/2002 numac 2002009943 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluit betreffende de internationale verenigingen en de Instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 25 september 2002 worden de nieuwe statuten goedgekeurd van de intern Bij koninkl type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/10/2002 numac 2002009846 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluit betreffende de Internationale verenigingen en de Instellingen van openbare nut Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2002 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de i 2° worden d type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002013051 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de lonen van de studenten in de subsector voor de verhuisondernemingen, de m type koninklijk besluit prom. 04/10/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002022845 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage euro 2.649.657 aan de Koning Boudewijnstichting met het oog op de voortzetting van het beheer van een experimenteel fonds voor het ondersteunen van initiatieven in de sector van de buurt- of nabijheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/10/2002 numac 2002013206 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Vervanging van leden Nationale Arbeidsraad Bij koninklijk besluit van 28 augustus 2002, dat in werking treedt op 4 september 2002, wordt Mevr. Catherine HENRYON, te Schaarbeek, als verte Paritair type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002013054 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juli 1991 houdend

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/10/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002022838 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende oprichting van een Stagecommissie voor de Voorlopige Cel bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type ministerieel besluit prom. 02/10/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002022839 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type ministerieel besluit prom. 10/10/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002022844 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid en tot bepaling, voor wat deze Overheidsdienst betreft, van de inwerkingtred type ministerieel besluit prom. 10/10/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002022678 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling van de datum van betaling van de twaalfden, bedoeld in artikel 99, § 2, a) van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de betaling van het budget van financiële middelen van type ministerieel besluit prom. 15/10/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002022846 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 02/10/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002022837 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende oprichting van een Raad van beroep voor de voorlopige cel bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/10/2002 numac 2002011386 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer en ministerie van economische zaken Bestuur Algemene Diensten Afdeling Human Resources. - Overplaatsing Bij ministerieel besluit van 11 september 2002 werden de personeelsleden van de Dienst Kwaliteit van de Bouw van het Bestuur van Wegverkeer en Infrastructuur van het Ministerie Voor de type ministerieel besluit prom. 23/09/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002022776 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 oktober 2000 tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie Luik type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/10/2002 numac 2002009895 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal uitvoering van Straffen en Maatregelen Personeel Bij ministerieel besluit van 5 september 2002, is de heer Joseph Stas benoemd tot afzetbaar lid van de bestuurscommissie bij de gevangenis te Antwerpen. type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/10/2002 numac 2002009781 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal uitvoering van Straffen en Maatregelen Personeel Bij ministerieel besluit van 31 juli 2002 is het aantal afzetbare leden van de bestuurscommissie van het detentiecentrum te Saint-Hubert verhoogd van negen tot dertien. type ministerieel besluit prom. 18/09/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002022773 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van een geneesheer-expert bij de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 18/10/2002 numac 2002031482 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 mei 2002, wordt ingesteld de procedure(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 18/10/2002 numac 2002031481 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 mei 2002 wordt ingesteld de procedure (...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 18/10/2002 numac 2002031480 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 mei 2002, wordt ingesteld de procedure(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 18/10/2002 numac 2002031469 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juni 2002, wordt ingesteld de procedur(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 18/10/2002 numac 2002031456 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 mei 2002 wordt ingesteld de procedure (...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 18/10/2002 numac 2002031436 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 mei 2002, wordt ingesteld de procedure(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 18/10/2002 numac 2002031458 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 mei 2002 wordt ingesteld de procedure (...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 18/10/2002 numac 2002031444 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 mei 2002, wordt ingesteld de procedure(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 18/10/2002 numac 2002031486 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 juni 2002, wordt beschermd als monument de voorgevel van het gebouw gelegen Heuvelstraat 22 te Brussel, 1 e afdeling, sectie A, 3 e blad Afbakening van het geheel en type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 18/10/2002 numac 2002031488 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002, word ingesteld de procedure tot bescherming als landschap van de Kauwberg, afgebakend door de spoorweg van Brussel tot Halle, de Sint-Jobsesteen 2 e afde type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 18/10/2002 numac 2002031466 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juni 2002, wordt ingesteld de procedur(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 18/10/2002 numac 2002031507 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 juli 2002, wordt ingesteld de procedure(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 18/10/2002 numac 2002031470 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 juni 2002, worden beschermd als geheel wegens hun historische en artistieke waarde, bepaalde delen van de gebouwen gelegen Heuvelstraat 5, 7, 9-11, 13, 15 e - de gev type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 18/10/2002 numac 2002031485 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 juni 2002, worden beschermd als geheel wegens hun historische en artistieke waarde, de gevels en bedaking van de gebouwen gelegen Haringstraat 14-18, te Bru Nr. 14 : type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 18/10/2002 numac 2002031487 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 mei 2002, word beschermd als monument (...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 18/10/2002 numac 2002031489 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 juni 2002, worden beschermd als geheel bepaalde delen van de gebouwen gelegen Heuvelstraat 2, 6, 8 en 10 met name : - de gevels, de bedaking, het dakgebi - de gevel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 18/10/2002 numac 2002031483 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 mei 2002, wordt ingesteld de procedure(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 18/10/2002 numac 2002031439 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 mei 2002, wordt ingesteld de procedure(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 18/10/2002 numac 2002031484 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 mei 2002, wordt ingesteld de procedure(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 18/10/2002 numac 2002031457 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 mei 2002 wordt ingesteld de procedure (...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 18/10/2002 numac 2002031438 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 mei 2002, wordt ingesteld de procedure(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 18/10/2002 numac 2002031443 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 mei 2002, wordt ingesteld de procedure(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 18/10/2002 numac 2002031437 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 mei 2002, wordt ingesteld de procedure(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 18/10/2002 numac 2002031441 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 mei 2002, wordt ingesteld de procedure(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 18/10/2002 numac 2002031467 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juni 2002, wordt ingesteld de procedur(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 18/10/2002 numac 2002031445 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 april 2002, wordt beschermd als monume(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 18/10/2002 numac 2002031468 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juni 2002, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als geheel van bepaalde delen, van de voormalige « Presse socialiste » gelegen Zandstraat 29-35, te - nr. type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 18/10/2002 numac 2002031440 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 maart 2002, wordt beschermd als monumen(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 18/10/2002 numac 2002031442 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 april 2002, wordt ingesteld de procedu(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 18/10/2002 numac 2002031506 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Becherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 maart 2002, wordt ingesteld de procedu(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 18/10/2002 numac 2002031446 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 februari 2002, beschermd als geheel de(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/10/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002036302 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de organisatie van de aardgasmarkt type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002036290 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 1967 tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van de subsidies, door de Staat verleend voor de ontwikkeling van de toeristische uitrusting type besluit van de vlaamse regering prom. 11/10/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002036301 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de inwerkingtreding van de bepalingen van het Aardgasdecreet

decreet

type decreet prom. 08/07/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002027966 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eindregeling van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 1990 type decreet prom. 08/07/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002027967 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eindregeling van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 1989

document

type document prom. -- pub. 18/10/2002 numac 2002011409 bron ministerie van economische zaken Conventie betreffende de netbeheerder Conventie betreffende de netbeheerder, tussen : de Belgische Staat, hierbij vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, waarvan het kabinet gevestigd is te 1000 Bru en : 1. De N

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002029426 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de verplichte leergangen en het aantal lesuren of onderwijsactiviteiten in de hogere kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

arrest

type arrest prom. 09/10/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002031536 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de leidende ambtenaren tot aanstelling als controleur bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/10/2002 numac 2002022817 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Commissie voor sociaal hulpbetoon aan de gehandicapten Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 25 september 2002, dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking wordt, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/10/2002 numac 2002022829 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor gehoorprothesisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 september 2002, dat in werki Bij hetz

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 18/10/2002 numac 2002053967 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Capelle, Robert Capelle, Robert Emile Louis Ghislain, ongehuwd, geboren te Namen o Alvorens te besl

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/10/2002 numac 2002013224 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Antwerpen, ter vervanging van de heer Dirk Peeters De betrokken organisaties De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 18/10/2002 numac 2002013223 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Antwerpen, ter vervanging van de heer Marc Theuns De betrokken organisaties De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 18/10/2002 numac 2002009962 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Nijvel : 1 . Een van de plaatsen van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Nijvel, gepubliceerd in(...) Elke kandidatuur voor een ben

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/10/2002 numac 2002009960 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 oktober 2002, is de heer Dejemeppe, B., procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, benoemd tot raadsheer van het Hof van Cassatie. Het beroep tot nietigverklaring van de

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 13/08/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002033090 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 24 december 2001 houdende oprichting van een bejaardenraad in de Duitstalige Gemeenschap

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 18/10/2002 numac 2002031539 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratieve cel van het Rechtscollege van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Adreswijziging De kantoren van de administratieve cel van het Rechtscollege van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn, sedert 7 oktober 2002 van de Kapitein Cr Nieuwe

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 18/10/2002 numac 2002013213 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Bergen Op 27 september 2002 werd de heer Marin, Louis, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Bergen, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het ambt van plaatsvervangend magistraat u type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 18/10/2002 numac 2002009961 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Luik De aanwijzing van de heer Godin, H., raadsheer in het hof van beroep te Luik, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 18 november 2002.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 18/10/2002 numac 2002002260 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal N-1 'Studie, documentatie en geschillen' van de FOD 'Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg' Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn; 2. Op 4 november 2002 over een managementervaring van mins(...) 3. Vereist(e) type bericht van selor prom. -- pub. 18/10/2002 numac 2002002255 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal N-1 'Toezicht op de sociale wetten' van de FOD 'Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg' Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn; 2. Op 4 november 2002 over een managementervaring van minstens (...) 3. Vereist(e) type bericht van selor prom. -- pub. 18/10/2002 numac 2002002258 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal N-1 'Toezicht op het welzijn op het werk' van de FOD 'Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg' Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn; 2. Op 4 november 2002 over een managementervaring van min(...) 3. Vereist(e) type bericht van selor prom. -- pub. 18/10/2002 numac 2002002261 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal N-1 'Humanisering van de arbeid' van de FOD 'Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg' Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn; 2. Op 4 november 2002 over een managementervaring van minstens 6 j(...) 3. Vereist(e) type bericht van selor prom. -- pub. 18/10/2002 numac 2002002256 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal N-1 'Collectieve Arbeidsbetrekkingen' van de FOD 'Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg' Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn; 2. Op 4 november 2002 over een managementervaring van minsten(...) 3. Vereist(e) type bericht van selor prom. -- pub. 18/10/2002 numac 2002002257 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal N-1 'Individuele Arbeidsbetrekkingen' van de FOD 'Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg' Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn; 2. Op 4 november 2002 over een managementervaring van minsten(...) 3. Vereist(e) type bericht van selor prom. -- pub. 18/10/2002 numac 2002002274 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal N-1 « Communicatie » van de FOD « Sociale Zekerheid » Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn; 2. Op 4 november 2002 over een managementervaring van minstens 6 jaar beschikken of minimaal 10 jaar (...) 3. Vereis type bericht van selor prom. -- pub. 18/10/2002 numac 2002002276 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal N-1 « Beheer van thema's en projecten van sociale zekerheid - Optimalisering van contacten en samenwerking met de sociale parastatalen » van de FOD « Sociale Zekerheid » Toelaatbaarheidsvereisten : 1.(...) 2. Op type bericht van selor prom. -- pub. 18/10/2002 numac 2002002277 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal N-1 « Beheer van thema's en projecten van sociale zekerheid. - Harmonisering stelsels » van de FOD « Sociale Zekerheid » Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn; 2. Op 4 november 2002 over een man(...) 3. Vereis type bericht van selor prom. -- pub. 18/10/2002 numac 2002002275 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal N-1 « Sociale Inspectie » van de FOD « Sociale Zekerheid » Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn; 2. Op 4 november 2002 over een managementervaring van minstens 6 jaar beschikken of minimaal 10 (...) 3. Vereis type bericht van selor prom. -- pub. 18/10/2002 numac 2002002259 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal N-1 'Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt' van de FOD 'Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg' Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn; 2. Op 4 november 2002 over een managementervaring van minsten(...) 3. Vereist(e)
^