B.S. Index van de publicaties van 19 oktober 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 19/10/2002 numac 2002009941 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 20 september 2002 is machtiging verleend aan de heer **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijd Bij kon type wet prom. -- pub. 19/10/2002 numac 2002000737 bron ministerie van binnenlandse zaken Aanwijzing van de ambtenaar, bedoeld in de artikelen 2, 3 en 5 van het koninklijk besluit van 24 mei 1991 tot vaststelling van de regels aangaande de procedure tot schorsing of intrekking van de vergunningen of erkenningen bepaald in de wet van 10 Bij type wet prom. 27/05/2002 pub. 19/10/2002 numac 2002015119 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie aangaande de verkorte procedure tot uitlevering tussen de Lidstaten van de Europese Unie, gedaan te Brussel op 10 maart 1995

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2002 numac 2002000492 bron ministerie van binnenlandse zaken Dienst Vreemdelingenzaken Toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 8 juni 1983 tot vaststelling van het minimumbedrag van de middelen van bestaan waarover een vreemdeling die in België wenst te studeren, moet beschikken. School- o De vre type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 19/10/2002 numac 2002000609 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden en de specifieke functies van het Ministerie van Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 04/10/2002 pub. 19/10/2002 numac 2002002279 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de adviescommissie voor selectie type koninklijk besluit prom. 04/10/2002 pub. 19/10/2002 numac 2002022814 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het kader van een preventiecampagne tegen Haemophilus influenzae type b voor het jaar 2002 type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2002 numac 2002000744 bron ministerie van binnenlandse zaken Ontslag kabinetschef van Onze Minister van Binnenlandse Zaken Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2002 wordt eervol ontslag verleend aan de heer Dassen, Koenraad Maria Karel Lea, arrondissementscommissaris van Sint-Niklaas en Dendermonde uit z type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 19/10/2002 numac 2002014261 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2001 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2002 type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2002 numac 2002007214 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** onderscheidingen. - **** Orden Bij koninklijk besluit ****. 4071 van 17 juli 2002 : Wordt bevorderd tot Commandeur in de ****, zal het militair ordeteken dragen en als houder van deze onderscheiding, in de **** **** datum **** type koninklijk besluit prom. 04/10/2002 pub. 19/10/2002 numac 2002022813 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het kader van een preventiecampagne tegen hepatitis B voor het jaar 2002 type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 19/10/2002 numac 2002009906 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de oprichting, organisatie en werking van een paritair overlegorgaan in de sector van het verzekeringswezen, van de kredietinstellingen en van de gereglementeerde effectenmarkten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/10/2002 numac 2002014265 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Normen en voorschiften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik. - Wijziging Bij ministerieel besluit van 2 oktober 2002 : worden de hierna genoemde reglementen die deel uitmaken van het Algemeen Reglement voor het G - bundel type ministerieel besluit prom. 10/10/2002 pub. 19/10/2002 numac 2002028026 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij het gebruik van bepaalde lokmiddelen op 19 oktober 2002 tijdens de Belgische roofviswedstrijd op het meer van « Ry Jaune » wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 16/10/2002 pub. 19/10/2002 numac 2002009964 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 november 1998 houdende aanwijzing van de leden van de commissie van beroep en van de examencommissie, tot uitvoering van de artikelen 428ter, § 9, eerste lid, en 428quater, § type ministerieel besluit prom. 17/10/2002 pub. 19/10/2002 numac 2002022861 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 07/10/2002 pub. 19/10/2002 numac 2002007252 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 februari 1994 betreffende de voortgezette vorming van de lagere officieren van het actief kader van de krijgsmacht en de beroepsproeven door de beroepsofficieren van de krijgsmacht af t type ministerieel besluit prom. 18/10/2002 pub. 19/10/2002 numac 2002022867 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 augustus 2002 tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming v type ministerieel besluit prom. 17/10/2002 pub. 19/10/2002 numac 2002022848 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 18/10/2002 pub. 19/10/2002 numac 2002022866 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

decreet

type decreet prom. 08/07/2002 pub. 19/10/2002 numac 2002027968 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eindregeling van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 1993 type decreet prom. 08/07/2002 pub. 19/10/2002 numac 2002027970 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eindregeling van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 1996 type decreet prom. 08/07/2002 pub. 19/10/2002 numac 2002027971 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eindregeling van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 1994 type decreet prom. 08/07/2002 pub. 19/10/2002 numac 2002027969 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eindregeling van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 1995

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/10/2002 numac 2002021414 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 4 september 2002 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 6 september 2 Die zaa

document

type document prom. -- pub. 19/10/2002 numac 2002042110 bron ministerie van financien Prijscourant der openbare effecten, aandelen en schuldbrieven De

erratum

type erratum prom. 02/05/2002 pub. 19/10/2002 numac 2002009971 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Erratum type erratum prom. 19/07/2002 pub. 19/10/2002 numac 2002014269 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 september 1994 tot vaststelling van de vliegverkeersregelen. - Erratum

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/10/2002 numac 2002009966 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 15 oktober 2002 is aan Mevr. Reynders, D., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, opdracht gegeven om een functie waar te nemen bij de Dienst Strafr Het ber

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 19/10/2002 numac 2002013217 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Administratie van de collectieve arbeidsbetrekkingen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. Er kunnen

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 19/10/2002 numac 2002008312 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige motoristen (rang D1) voor de afdeling Vloot van de administratie Waterwegen en Zeewezen - departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) Na deze selectie wordt een lijst van g(...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 19/10/2002 numac 2002008309 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige psychologen/orthopedagogen (rang A1) voor de Afdeling Bijzondere Jeugdbijstand, departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) Na deze selectie wordt een lijst van gesl(...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 19/10/2002 numac 2002008314 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige technici (m/v) (rang C1) voor het departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) Na deze selectie wordt een lijst van geslaagden aangelegd die twee jaar(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. type bericht van selor prom. -- pub. 19/10/2002 numac 2002008316 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige industriële ingenieurs (rang A1) voor de Afdeling Vloot - standplaats Antwerpen - departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) Na deze selectie wordt een lijst van geslaagde(...) Toelaa type bericht van selor prom. -- pub. 19/10/2002 numac 2002008315 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige technische assistenten (rang D1) voor de Afdeling Vloot - standplaats Vlissingen - departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) Na deze selectie wordt een lijst van geslaagd(...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 19/10/2002 numac 2002008313 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige deskundigen (m/v) (rang B1) voor het departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) Na deze selectie wordt een lijst van geslaagden aangelegd(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger va type bericht van selor prom. -- pub. 19/10/2002 numac 2002008310 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige artsen (rang A1) voor de Afdeling Bijzondere Jeugdbijstand, departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) Na deze selectie wordt een lijst van geslaagden aangelegd die(...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 19/10/2002 numac 2002008308 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Nederlandstalige expert Media-innovatie (rang A2) voor de administratie Media-afdeling - Media-innovatie en Mediavergunningen (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) Na deze selectie wordt een lijst van geslaagden aangeleg(...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 19/10/2002 numac 2002008311 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Nederlandstalige socioloog (rang A1) voor de Afdeling Bijzondere Jeugdbijstand van de Administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn - departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) 1. Burger va
^