B.S. Index van de publicaties van 24 oktober 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/05/2000 pub. 24/10/2002 numac 2002015112 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Statuut van Rome van het Internationaal Strafgerechtshof, gedaan te Rome op 17 juli 1998. - Addendum type wet prom. 27/05/2002 pub. 24/10/2002 numac 2002015118 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Hongarije inzake politiesamenwerking en samenwerking inzake de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, gedaan te Brussel op 4 no

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2002 numac 2002007199 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 4052 van 15 juli 2002 : De Medaille van de **** met bronzen staafje met inschrift van het jaartal "1940-1945" wordt aan de hierna ****, ****.****.****; **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2002 numac 2002007235 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 4109 van 5 september 2002, de Plaat van Grootofficier in de **** wordt verleend aan generaal-majoor van het Vliegwezen buiten dienst ****. **** om « **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2002 numac 2002007205 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 4061 van 15 juli 2002 : Worden gemachtigd als titularis van het Kruis van Commandeur in de ****, op het lint het kenteken te hechten van twee gekruist Verguld De type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2002 numac 2002007197 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie Bij koninklijk besluit ****. 4044 van 11 juli 2002, wordt majoor ****. ****, aangewezen voor het ambt van ordonnansofficier van **** ****, op 15 juli 2002. type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2002 numac 2002007244 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 4132 van 20 september 2002, wordt het **** 1940 verleend aan **** **** **** ****. ****. type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2002 numac 2002014213 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Algemene Diensten. - Op Pensioenstelling Bij koninklijk besluit van 15 juli 2002 wordt aan de heer Cosyns, Fernand met ingang van 1 februari 2003, eervol ontslag verleend uit zijn functies van adviseur. Hij wordt gemachtigd de eretitel van zi type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2002 numac 2002014218 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Nationale Orden. - Afzonderlijke personeelsformatie Bij koninklijke besluiten van 2 augustus 2002 zijn benoemd of bevorderd : Kroonorde Officier De heer Mille Walter Arnold, commandant. De heer Vandenbussche Roland Guido, industrieel Ridder De heer Coo type koninklijk besluit prom. 26/09/2002 pub. 24/10/2002 numac 2002007249 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Raad van Beheer van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2002 numac 2002007243 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling in de graad van onderluitenant kandidaat-beroepsofficier Bij koninklijk besluit ****. 4128 van 20 september 2002 : Landmacht De leerlingen van de 155 **** «*****» promotie aan de **** **** ****, ****.; Scheppers, type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2002 numac 2002007245 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslagen Bij koninklijk besluit ****. 4133 van 20 september 2002, wordt **** **** ****. ****, op 1 augustus 2002, ontslagen uit het ambt van **** bij de **** **** te **** **** kon type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2002 numac 2002007198 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Veranderingen van de anciënniteit Bij koninklijk besluit ****. 4042 van 11 juli 2002, neemt ****-commandant vlieger ****. ****'****, **** als ****-**** vlieger op 27 mei 2000. Hij wordt voor **** **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2002 numac 2002007224 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Overgang van het kader van de beroeps- naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 4085 van 2 augustus 2002, wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren van de landmacht **** **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2002 numac 2002007232 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Toekenning van het hogere **** aan hoofdofficieren die de hogere leergang gevolgd hebben in een buitenlands militair instituut Bij koninklijk besluit ****. 4106 van 28 augustus 2002 : In de landmacht, wordt het hogere staf In de **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2002 numac 2002007227 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Overgang van het kader van de beroeps- naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 4096 van 9 augustus 2002, wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren van de luchtmacht **** **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2002 numac 2002007234 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Verlening van het hogere **** en van het hogere brevet van administrateur militair Bij koninklijk besluit ****. 4110 van 5 september 2002 : Wordt het hogere **** verleend aan de hierna vermelde hoofdofficieren : **** **** majoors van type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2002 numac 2002007201 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Overgang van officieren van het actief kader naar het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 4049 van 11 juli 2002 : In de landmacht wordt de hierna genoemde officier met zijn graad en zijn anciënniteit opgenomen in het **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2002 numac 2002007207 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensioneringen Bij koninklijk besluit ****. 4064 van 15 juli 2002 : De hieronder vermelde beroepsofficieren worden gepensioneerd op 1 januari 2003 in toepassing der samengeordende wetten op de militaire pensioenen, artikel 3, **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2002 numac 2002007231 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Ingetrokken bepalingen Bij koninklijk besluit ****. 4102 van 22 augustus 2002, worden de bepalingen van het koninklijk besluit ****. 3963 van 22 april 2002, ingetrokken met betrekking tot **** ****. ****, van het korps **** **** word type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2002 numac 2002007218 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensionering Bij koninklijk besluit ****. 4077 van 2 augustus 2002, wordt geneesheer-commandant beroepsofficier ****. ****, van de medische dienst, medisch technisch korps, ten definitieve titel op **** gesteld op 1 type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2002 numac 2002007233 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Verandering van de anciënniteit Bij koninklijk besluit ****. 4107 van 28 augustus 2002, het koninklijk besluit ****. 3972 van 22 april 2002 houdende verandering van anciënniteit van kapitein-commandant ****. **** worden de woorden type koninklijk besluit prom. 28/08/2002 pub. 24/10/2002 numac 2002012977 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, tot oprichting van een fonds voor bestaanszeke type koninklijk besluit prom. 26/02/2002 pub. 24/10/2002 numac 2002012353 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 februari 2000, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende het voltijds brugpensioen in de subsector voor de afhandeling op luchtha type koninklijk besluit prom. 18/02/2002 pub. 24/10/2002 numac 2002012329 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2000, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werkli type koninklijk besluit prom. 05/02/2002 pub. 24/10/2002 numac 2002012287 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende het protocolakkoord voor het rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemin type koninklijk besluit prom. 26/02/2002 pub. 24/10/2002 numac 2002012343 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2000, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de vaststelling van de beroepenclassificaties en de lonen van de werklieden type koninklijk besluit prom. 23/04/2002 pub. 24/10/2002 numac 2002012601 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van werklieden en werkste type koninklijk besluit prom. 28/01/2002 pub. 24/10/2002 numac 2002012231 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de beroepsopleiding tijdens de arbeidsuren in de subsector voor het gemeensc type koninklijk besluit prom. 17/07/2002 pub. 24/10/2002 numac 2002012890 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de risicogroepen in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rek type koninklijk besluit prom. 22/08/2002 pub. 24/10/2002 numac 2002012941 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de lonen van het niet-rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen va type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 24/10/2002 numac 2002022816 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 1993 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder geneesmiddelen voor menselijk gebruik in de vorm van monsters overhandi type koninklijk besluit prom. 28/08/2002 pub. 24/10/2002 numac 2002022722 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 16 juni 1999 betreffende de afdeling artsen van de Hoge Raad voor de Gezondheidsberoepen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/10/2002 pub. 24/10/2002 numac 2002011401 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 18/09/2002 pub. 24/10/2002 numac 2002014250 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit houdende de benoeming van de voorzitter en leden van de examencommissies voor de zeevisserijvaart type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/10/2002 numac 2002014238 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wijziging van de normen en voorschriften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik Bij ministerieel besluit van 2 september 2002 : worden de hierna genoemde reglementen die deel uitmaken van het Algemeen Reglement vo - bundel 5. type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/10/2002 numac 2002007221 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit ****. 83149 van 13 augustus 2002 : Wordt kolonel ****. ****, ontslagen uit het ambt van **** van de provincie Namen op 13 januari 2002. Wordt luitenant- type ministerieel besluit prom. 01/10/2002 pub. 24/10/2002 numac 2002014266 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2002 type ministerieel besluit prom. 18/10/2002 pub. 24/10/2002 numac 2002036359 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schol in de i.c.e.s.-gebieden VIIf,g

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2002 pub. 24/10/2002 numac 2002031431 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2002 pub. 24/10/2002 numac 2002031432 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/09/2002 pub. 24/10/2002 numac 2002028025 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van een premie aan de ondernemingen die een beroep doen op een Rentic type besluit van de waalse regering prom. 19/09/2002 pub. 24/10/2002 numac 2002028023 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de erkenning voor het beheer van e-businessprojecten type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2002 pub. 24/10/2002 numac 2002028022 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 25 oktober 1990 tot vaststelling van zones voor de bescherming van het oppervlaktewater. - Wijziging van bijlage 3 waarbij de badzones officieel worden aangewe type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2002 pub. 24/10/2002 numac 2002028960 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de "Société publique d'Aide à la qualité de l'Environnement" gelast wordt maatregelen te nemen voor de sanering van de site "Fond du Houtia" te Bertrée, gemeente Hannuit type besluit van de waalse regering prom. 19/09/2002 pub. 24/10/2002 numac 2002028024 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van een premie aan de ondernemingen die een website voor e-business openen

decreet

type decreet prom. 08/07/2002 pub. 24/10/2002 numac 2002028021 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002

omzendbrief

type omzendbrief prom. 16/10/2002 pub. 24/10/2002 numac 2002002280 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 533 betreffende de werking van de Beleidsraad van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/10/2002 numac 2002018078 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De V.Z.W. Nieuw-Vlaamse Alliantie, met zetel te 1000 Brussel, Barrikadenplein 12, en Geer Deze za type bericht prom. -- pub. 24/10/2002 numac 2002018079 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Diverse verzoekende partijen hebben op 16 september 2002 een vordering tot schorsing van Deze za

document

type document prom. -- pub. 24/10/2002 numac 2002028027 bron ministerie van het waalse gewest Overdracht van personeel van federale ministeries Tijdens haar zitting van 10 oktober 2002 heeft de Waalse Regering beslist dat volgende diensten in Namen gevestigd worden : - diensten uit de cel Provinciale en lokale instellingen van het Sec - centrale

erratum

type erratum prom. -- pub. 24/10/2002 numac 2002003455 bron ministerie van financien Administratie der douane en accijnzen Bericht aan de importeurs. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 326 van 16 oktober 2002, eerste editie, blz. 47172, Nederlandse tekst, tweede alinea, cijfer 1, moet gelezen worden als volgt : « 1) B Goed : to type erratum prom. 16/07/2002 pub. 24/10/2002 numac 2002022830 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 april 1984 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders. - Errata

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2002 numac 2002007192 bron ministerie van landsverdediging **** Benoemingen van lagere officieren van het actief kader Bij koninklijk besluit ****. 4036 van 11 juli 2002 : In de landmacht heeft de volgende benoeming plaats in de categorie van de beroepsofficieren op 26 juni 2002 : tot **** ****. ****; **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2002 numac 2002007194 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen van hulpofficieren in de **** **** koninklijk besluit ****. 4038 van 11 juli 2002 : worden de aangestelde **** kandidaat-hulpofficieren ****.****. ****, ****. ****, ****. ****, ****. ****, ****. ****, **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2002 numac 2002007200 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen van officieren in de **** **** koninklijk besluit ****. 4047 van 11 juli 2002, in de landmacht, worden de aangestelde **** gesproten uit de 38 **** promotie van kandidaat-officieren industriële in Bij koninklijk type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2002 numac 2002014220 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2002, wordt de heer Kristof Schockaert in vast verband benoemd tot de graad van adjunct-adviseur, met ingang van 1 juni 2002 en met ranginneming op 1 juni 2001. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2002 numac 2002007209 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Benoeming Bij koninklijk besluit ****. 4070 van 17 juli 2002, wordt geneesheer-generaal-majoor ****. Van Hoof, benoemd tot Vleugeladjudant des ****, op 21 juli 2002.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/10/2002 numac 2002009984 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - raadsheer in het hof van beroep te Brussel : 1. Deze plaats dient te worden voorzien door de benoeming van een Nederlandstalige kandidaat en vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad Voor deze v type vacante bettreking prom. -- pub. 24/10/2002 numac 2002009985 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier : - bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen : 1; - bij het vredegerecht van het kanton Elsene : 1 ; - bij het vredegerecht van het tweede kanton Leuven : 1; - van het hof van beroe

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/10/2002 numac 2002009982 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 september 2002, gewijzigd bij koninklijk besluit van 9 oktober 2002, is benoemd tot adjunct-griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton Waver, Mevr. Muraille, V., beambte op arbeidsovereen Bij koni type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/10/2002 numac 2002009983 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2002 is Mevr. Ooghe, N., gerechtelijk stagiair in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, benoemd tot rechter in deze rechtbank. Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akt

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 24/10/2002 numac 2002014168 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mededeling van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie krachtens artikel 6,

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 25/04/2002 pub. 24/10/2002 numac 2002033065 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot oprichting van een pedagogische werkgroep « Stimulering van hoogbegaafden » type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 27/06/2002 pub. 24/10/2002 numac 2002033076 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 12 juli 2001 tot harmonisatie van het presentiegeld en van de reisvergoedingen in instellingen en raden van beheer van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 18/01/2002 pub. 24/10/2002 numac 2002033040 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de oriëntatiestage type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 30/05/2002 pub. 24/10/2002 numac 2002033077 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1974 waarbij op 1 april 1972 de weddeschalen worden vastgesteld verbonden aan de graden van het personeel der leergangen voor sociale promotie ressorterend onder het Ministerie type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 25/04/2002 pub. 24/10/2002 numac 2002033066 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot oprichting van een pedagogische werkgroep « autisme » type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 30/05/2002 pub. 24/10/2002 numac 2002033079 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 juni 1974 waarbij op 1 april 1972 worden vastgesteld de schalen verbonden aan de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel en va

document - thesaurie

type document - thesaurie prom. -- pub. 24/10/2002 numac 2002040607 bron ministerie van financien Administratie van de thesaurie Maandelijkse Schatkisttoestand Toestand op 31 juli 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 24/10/2002 numac 2002009765 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 200 30 juli 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Beschikking nr. 1376/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 tot wijz Verordening (EG) type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 24/10/2002 numac 2002009762 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 188 17 juli 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening nr. 1290/2002 van de Commissie van 16 juli 2002 tot vaststelling van forfaita(...) Verordening (EG

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 24/10/2002 numac 2002043010 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (onger(...) Voor de raadpleging van

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 24/10/2002 numac 2002014247 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen De administratieve zetel van de « B.V.B.A. Smets Raymond » - rijschool Minerva, erkend onder het nummer 2364, is sedert 1 september 2002 gevestigd te 3
^