B.S. Index van de publicaties van 31 oktober 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002009923 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 4 september 2002, is machtiging verleend aan : de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; de heer ****, **** de heer ****, Al type wet prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002009953 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 24 september 2002, is machtiging verleend aan ****. ****, ****-**** **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002022779 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Indiensthouding Bij koninklijk besluit van 20 september 2002 wordt Mevr. de Brucq, Danielle, sociaal inspecteur bij het Bestuur van de Sociale Zekerheid van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, in haar functie in dien type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002007225 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Verandering van macht Bij koninklijk besluit nr. 4092 van 2 augustus 2002, wordt vaandrig-ter-zee tweede klasse J. Coucke, van het korps van de dekofficieren van de marine op zijn aanvraag, met zijn graad en anciënniteit, over Voor v type koninklijk besluit prom. 21/10/2002 pub. 31/10/2002 numac 2002003456 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, wat de aangifte in de bedrijfsvoorheffing betreft type koninklijk besluit prom. 08/10/2002 pub. 31/10/2002 numac 2002022823 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 37, § 16bis , van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002022698 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ontslag Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2002, wordt Dr. Verhelst, Dominique, geneesheer bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, met ingang van 1 juli 2002, op eigen verzoek, ontslag uit haar ambt verleend. type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002022675 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2002 wordt de heer Legrand, Michael François Alexis J., Hoofd van een Afdeling bij de Wetenschappelijke Inrichting van de Staat « Instituut Volksgezondheid-Louis Pasteur », met ingang van 1 ap De h type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002022676 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2002 wordt de heer Pottie, Gaspard Antoine M., werkleider geaggregeerde bij de Wetenschappelijke Inrichting van de Staat « Instituut Volksgezondheid-Louis Pasteur », met ingang van 1 september De he type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002022745 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 28 augustus 2002 wordt de heer Bouche, Johan, werkleider bij de Wetenschappelijke Inrichting van de Staat « Instituut Volksgezondheid-Louis Pasteur », met ingang van 1 juni 2003, eervol ontslag (...) De heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002022714 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 28 augustus 2002 wordt de heer Huys, Gilbert, gezondheidsinspecteur 10F bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, met ingang van 1 februari 2003, eervol ontslag uit zijn ambt v De heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002022746 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 4 september 2002 wordt de heer Devos, José Lucien Gh., adjunct-adviseur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, met ingang van 1 mei 2003, eervol ontslag uit zijn ambt verlee De hee type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002007238 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 4121 van 20 september 2002, wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren van d Hij gaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002007195 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Aalmoezeniersdienst. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 4039 van 11 juli 2002, wordt aan de heer Ivan Martens, hoofdaalmoezenier van de katholieke eredienst, ambtshalve eervol ontslag uit zijn ambt verleend, met aansp Hij wo type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002007240 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 4125 van 20 september 2002 : Worden tot Commandeur in de Orde van Leopold II benoemd : De heren : J. Arys, industrieel ingenieur; J. Cadet, i J. Hermans, industr type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002007208 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 4069 van 17 juli 2002, wordt aan de heer Antoine Callant, gewoon hoogleraar aan de Koninklijke Militaire School, eervol ontslag uit zijn ambt verleend, met aanspraak op een pensioen va Hij wor type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002007230 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Verandering van korps Bij koninklijk besluit nr. 4101 van 22 augustus 2002, wordt vaandrig-ter-zee tweede klasse N. Monteyne, van het korps van de dekofficieren van de marine, op haar aanvraag, met haar graad en haar anciënni Voor ve type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002007246 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Pensionering Bij koninklijk besluit nr. 4139 van 26 september 2002, wordt majoor P. De Vreeze, van het korps van de artillerie, op rustpensioen gesteld in toepassing van artikel 3, littera A, 3°, der samengeordende wetten type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002007203 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 4051 van 15 juli 2002, wordt aan de heer Marc Gobin, gewoon hoogleraar aan de Koninklijke Militaire School, eervol ontslag uit zijn ambt verleend, met aanspraak op een pensioen van 1 d Hij wor type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002007236 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 4112 van 5 september 2002, wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren van Hij gaat type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002007242 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Veranderingen van korps Bij koninklijk besluit nr. 4124 van 20 september 2002 : Wordt onderluitenant vlieger J.-K. Elhitmi, van ambtswege, met zijn graad en zijn anciënniteit overgeplaatst naar het korps van het niet-v Voor verde type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002007229 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Verlening van het brevet van ingenieur van het militair materieel Bij koninklijk besluit nr. 4100 van 22 augustus 2002, wordt het brevet van ingenieur van het militair materieel verleend aan kapitein S. Rotty, van het korp type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002007228 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Pensioneringen Bij koninklijk besluit nr. 4099 van 22 augustus 2002 : Wordt de kapitein aanvullingsofficier E. Reniers, van de landmacht, korps van de infanterie, ten definitieve titel op 1 september 2002, in toepassin Wordt de lui type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002007237 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 4120 van 5 september 2002, wordt aan de heer R. Cockx, adviseur, eervol ontslag uit zijn ambt verleend, met aanspraak op een pensioen van 1 januari 2003 af. Hij wordt gemachtigd de type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002022802 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Bevordering Bij koninklijk besluit van 24 september 2002 wordt de heer Van Opdenbosch, Renaat, adjunct-adviseur, met ingang van 1 september 2002, op het Nederlands kader, bevorderd tot de graad van adviseur bij het Ministerie van Sociale Zaken, De datu type koninklijk besluit prom. 21/10/2002 pub. 31/10/2002 numac 2002022897 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en de wijze van verdeling van de rijkstoelagen voor de dienst voor geneeskundige verzorging georganiseerd door de ziekenfon type koninklijk besluit prom. 18/10/2002 pub. 31/10/2002 numac 2002022865 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 57 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de berekeningsregels voor de per verpleegdag betaalde forfaitaire h type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 31/10/2002 numac 2002012996 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de erkenning van de representatieve func type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 31/10/2002 numac 2002012970 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. 22/08/2002 pub. 31/10/2002 numac 2002012906 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de bijdrage aan het Fonds voor bestaansz type koninklijk besluit prom. 25/09/2002 pub. 31/10/2002 numac 2002013133 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de buitengewone bijdrage aan het "Fonds type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 31/10/2002 numac 2002009916 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het aantal gerechtsdeurwaarders in het gerechtelijk arrondissement Hoei type koninklijk besluit prom. 30/09/2002 pub. 31/10/2002 numac 2002013152 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de vervoerskosten, in uitvoering van art type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 31/10/2002 numac 2002012818 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit : a) tot intrekking van het koninklijk besluit van 21 november 2001, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 24 januari 2002, waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 1999, geslo type koninklijk besluit prom. 22/08/2002 pub. 31/10/2002 numac 2002012903 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de loonvorming in uitvoering van artikel type koninklijk besluit prom. 29/10/2002 pub. 31/10/2002 numac 2002003468 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type koninklijk besluit prom. 18/10/2002 pub. 31/10/2002 numac 2002016220 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidshoven en -rechtbanken type koninklijk besluit prom. 01/10/2002 pub. 31/10/2002 numac 2002009973 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot verlenging van de werkzaamheden van de Commissie « strafuitvoeringsrechtbanken, externe rechtspositie van gedetineerden en straftoemeting » type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002022674 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Bevordering Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2002 wordt de heer Cremer, Charles, gezondheidsinspecteur, met ingang van 1 juli 2002, op het Frans kader, bevorderd tot de graad van gezondheidsinpecteur-directeur bij het Ministerie van Sociale Het ber type koninklijk besluit prom. 22/10/2002 pub. 31/10/2002 numac 2002022680 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002028028 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waals ministerie van uitrusting en vervoer Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 20 september 2002 worden de Gouden Palmen der Kroonorde verleend aan de heer Roger Camus. Bij koninklijk besluit van 20 september 2002 worden de Gouden Palmen der Kroonorde verleend aan de heren Bij koninklij type koninklijk besluit prom. 24/10/2002 pub. 31/10/2002 numac 2002021430 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht door de Staat naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van parken en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 1991 tot regeling van de eigendomsoverdracht door de Staat aan het Bru type koninklijk besluit prom. 22/10/2002 pub. 31/10/2002 numac 2002022880 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de geneesmiddelencommissie type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002022715 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 28 augustus 2002 wordt de heer Vandenbussche, Paul Camille, laboratoriumchef bij het Instituut Pasteur, met ingang van 1 april 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend. De heer (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/10/2002 pub. 31/10/2002 numac 2002022858 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 5 oktober 2000 tot verlenging van de schorsing van de aflevering van geneesmiddelen die sertindol bevatten type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002028030 bron ministerie van het waalse gewest Water Bij ministerieel besluit nr. H/C.12.6.317 van 23 september 2002 wordt het afladen van de vaartuigen bedoeld in artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 30 juni 1994 tot regeling van het verkeer van vaartuigen en duikers op en i type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002028036 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij ministerieel besluit van 4 september 2002 wordt Mevr. Anne Lermuseau, attaché, vanaf 1 juli 2002 in ruste gesteld. Bij besluit van de Secretaris-generaal van 2 oktober 2002 wordt Mevr. Georgette Bontemps, assistent, met inga Bij besluit type ministerieel besluit prom. 18/10/2002 pub. 31/10/2002 numac 2002003458 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 januari 1995 tot regeling van de terugbetaling door de Staat van de kosten van de dienstverlening door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toegekend aan een behoeftige die type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002016215 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen Ontslag en benoeming van twee bedrijfsrevisoren Bij ministerieel besluit van 7 oktober 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 31 december 2000, wordt : aan de heer M. Boone en Bij ditze type ministerieel besluit prom. 07/10/2002 pub. 31/10/2002 numac 2002016219 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 juli 1997 houdende vaststelling van het bedrag per aangeslotene dat de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen ten laste van hun werkingskosten moeten doorstorten aan het Rijksin type ministerieel besluit prom. 18/10/2002 pub. 31/10/2002 numac 2002003459 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot regeling van de terugbetaling door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers van de kosten van de materiële hulp door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toegekend aan een behoeftige asielzoeker gehuisve

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/09/2002 pub. 31/10/2002 numac 2002036358 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de nadere regels inzake teruggave van de belasting op de automatische ontspanningstoestellen type besluit van de vlaamse regering prom. 06/09/2002 pub. 31/10/2002 numac 2002036373 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1999 betreffende het tijdelijke project onderwijsvoorrang in het secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 06/09/2002 pub. 31/10/2002 numac 2002036360 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de werking van de adviescommissie projecten hoger kunstonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 11/10/2002 pub. 31/10/2002 numac 2002036350 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de wapens die tot de reglementaire uitrusting behoren van sommige ambtenaren van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en tot vaststelling van de bijzondere bepalingen betreffende het voorhanden hebben, type besluit van de vlaamse regering prom. 27/09/2002 pub. 31/10/2002 numac 2002036363 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de Commissie Zorgvuldig bestuur

document

type document prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002028029 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Politie voor de bescherming van het gewestelijk openbaar wegendomein Bij besluit van de Secretaris-generaal van 3 oktober 2002, dat op 3 oktober 2002 in werking treedt, wordt de heer Gérard Desoil, eerstaanwezend adjunct, met administratieve sta

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/09/2002 pub. 31/10/2002 numac 2002029479 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 juli 1996 tot vaststelling van de lijst van de hogescholen, overeenkomstig artikel 55, § 3 van het decreet van 5 augustus

erratum

type erratum prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002028035 bron diensten van de eerste minister en waals ministerie van uitrusting en vervoer Nationale Orden. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 8 oktober 2002 dient het opschrift « Nationale Orden » op bladzijde 45364, vervangen te worden door « Burgerlijke Eretekens ».

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002022780 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 september 2002 wordt de heer Bataille, André, gezondheidsinspecteur, met ingang van 1 september 2002, benoemd tot de graad van gezondheidsinspecteur-directeur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgez type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002022724 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 augustus 2002 wordt Mevr. Crabbe, Ester, met ingang van 6 juni 2002, op het Nederlands kader, in vast dienstverband benoemd tot adjunct-adviseur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondh(...) De datum v type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002022700 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Beheerscomité van het Fonds voor Arbeidsongevallen Hernieuwing van mandaten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 augustus 2002 wordt hernieuwd, voor een termijn van zes jaar ingaande op 15 oktober 2002, het mandaat van : - de heer P. D - als lid v type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002022701 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Kas der geneeskundige verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen. - Beheerscomité. - Ontslagverleningen en benoemingen Bij koninklijk besluit van 9 augustus 2002 : - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van werkend lid - wordt e type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002022778 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Fonds voor de beroepsziekten. - Beheerscomité Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 20 september 2002 dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt eervol ontslag uit hun mandaat van lid van het Beheersco - worden type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002022801 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Technisch comité voor de preventie, ingesteld bij het Fonds voor Arbeidsongevallen. - Hernieuwing van mandaten. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 24 september 2002 wordt hernieuwd, voor een termijn van zes jaar ingaande op 15 oktober 200 - de he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002022725 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2002 wordt Mevr. Zoons, Cindy, met ingang van 26 juni 2002, in dienstverband benoemd tot adjunct-adviseur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu - Hoofdbestuur. D type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002022800 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Medisch-technisch comité, ingesteld bij het Fonds voor Arbeidsongevallen Hernieuwing van mandaten. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 24 september 2002 wordt hernieuwd, voor een termijn van zes jaar ingaande op 15 oktober 2002, het mandaa - Mevr. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002022747 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Technisch comité voor de zeevissers, ingesteld bij het Fonds voor Arbeidsongevallen. - Hernieuwing van mandaten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 september 2002 wordt hernieuwd, voor een termijn van zes jaar ingaande op 15 oktober 2002, - de he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002022799 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Algemeen beheerscomité. - Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 24 september 2002, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit hun m Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002007226 bron ministerie van landsverdediging Commissie van beheer van het eigen vermogen van het Koninklijk Museum van het Leger en van Krijgsgeschiedenis. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 4094 van 9 augustus 2002 worden Mevr. Ch. Ochelen, federaal ambtenaar, en de heer A. Dierkens De verm

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002010006 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij de arbeidsrechtbank te Brugge : 1; - griffier bij de arbeidsrechtbanken te Aarlen, te Marche-en-Famenne en te Neufchâteau : 1; - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg - beambte bij type vacante bettreking prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002014280 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vacante betrekking van adviseur-generaal . - Oproep tot kandidaten Een betrekking van adviseur-generaal is te begeven bij de Directie Mobiliteit (bij het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid) van de Federale Overheidsd(...) Overeenkomst type vacante bettreking prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002022824 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Vacante betrekking van adviseur-generaal Oproep tot de kandidaten Er wordt u meegedeeld dat het Beheerscomité een betrekking van adviseur-generaal bij de Ondersteuningsdiensten vacant verklaard heeft. Ov - de vastbeno type vacante bettreking prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002018083 bron wetgevende kamers - senaat Oproep tot de kandidaten voor een mandaat van plaatsvervanger voor een lid niet-notaris van de Franstalige benoemingscommissie voor het notariaat, in de hoedanigheid van extern lid De Senaat zal, overeenkomstig artikel 38, type vacante bettreking prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002014279 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vacante betrekking van adviseur-generaal . - Oproep tot kandidaten Een betrekking van adviseur-generaal is te begeven bij de Directie Scheepvaartcontrole (bij het Directoraat-generaal Maritiem Vervoer) van de Federale Overheidsdienst M(...) Overeenkomst type vacante bettreking prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002014278 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vacante betrekking van adviseur-generaal . - Oproep tot kandidaten Een betrekking van adviseur-generaal is te begeven bij de stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie. Overeenkomstig het artikel 20sexies van het koninklijk (...) 1. de vastbenoe

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002010005 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 17 oktober 2002 : - is aan de heer Lepage, C., hoofdgriffier van de rechtbank van koophandel te Namen, bevel gegeven zich tijdens de duur van de vervolging te onthouden van iedere dienstuitoefen - is Mevr. type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002010004 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2002 is de heer Pirard, E., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, aangewezen tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, voor een termijn van één jaar, met ingang Het b type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002009987 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 335 van 22 oktober 2002, tweede uitgave, bl. 48369, bericht nr. 2002/09969, vierde alinea, Nederlandse tekst, gelieve te lezen : « Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2002, is de aan

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 30/05/2002 pub. 31/10/2002 numac 2002033070 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot aanwijzing van de sociale inspecteurs die toezicht en controle zullen uitoefenen op de naleving van de wetgeving betreffende het tewerkstellingsbeleid type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 30/05/2002 pub. 31/10/2002 numac 2002033069 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 8 november 1996 houdende benoeming van de leden van de samenwerkingscommissie opgericht door het samenwerkingsakkoord van 10 april 1995 betreffende de tenlasteneming van de kosten van de opname en type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 30/05/2002 pub. 31/10/2002 numac 2002033072 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 januari 2001 houdende benoeming van de voorzitter en van de overige leden van de Raad van beheer van de Dienst voor de personen met een handicap

document van de commissie voor het bank- en financiewezen

type document van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002003464 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 heeft de Commissie

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002022753 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Vernietiging door de Raad van State Het arrest nr. 109.255 van 12 juli 2002 van de Raad van State vernietigt het koninklijk besluit van 29 april 1999 tot bepaling van een organieke regeling en de normen waaraan de diensten voor niet- dringend, type arrest van de raad van state prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002022720 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Vernietiging door de Raad van State Het arrest nr. 108.094 van de Raad van State van 19 juni 2002 vernietigt het koninklijk besluit van 5 september 2001 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden.

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002009909 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 248 16 september 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Verordening nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Fin(...) L 249 17 september 2002 type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002009959 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 270 8 oktober 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening nr. 1780/2002 van de Commissie van 7 oktober 2002 tot vaststelling van for(...) * Verordening (E type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002009924 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 254 23 september 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Richtlijn 2002/75/EG van de Commissie van 2 september 2002 tot wijziging van Richtlijn L 255 24 septe type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002009862 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 235 3 september 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening nr. 1571/2002 van de Commissie van 2 september 2002 tot vaststelling van(...) Verordening (EG) type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002009795 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 208 5 augustus 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Verordening nr. 1406/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2002 to(...) * Richtlijn 2002 type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002009942 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 262 30 september 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing ... II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Raad 2002/761/EG : * Beslui

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002028049 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 17 september 2002 wordt de erkenning van het laboratorium « Iwaco » als analyselaboratorium voor afvalstoffen en giftige afvalstoffen geweigerd. Bij ministerieel besluit van 2 oktober 2002 wordt de Bij ministe

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002040310 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand oktober 2002 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand oktober 2002, 111,09 punten bedraagt, tegenover 111,22 punten in september Het gezo

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002010003 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Antwerpen Het hof, verenigd in algemene vergadering op 24 september 2002, heeft de heer Hulpiau, E., raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie jaar, met i

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002033062 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Benoeming 30 MEI 2002. - Bij besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 30 mei 2002 wordt de heer Erich Bach, woonachtig Medell 116, in 4770 Amel, als commissaris van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap en als gedelegeerd

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 31/10/2002 numac 2002042410 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand oktober 2002 Voor de
^