B.S. Index van de publicaties van 8 november 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 08/11/2002 numac 2002021431 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 124/2002 van 10 juli 2002 Rolnummers 2141, 2142, 2143 en 2184. In zake : de prejudiciële vragen over : - artikel 3 van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname - artikel 6,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 08/11/2002 numac 2002012995 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 1998 type koninklijk besluit prom. 25/09/2002 pub. 08/11/2002 numac 2002013129 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de loopbaanonderbreking type koninklijk besluit prom. 30/09/2002 pub. 08/11/2002 numac 2002013149 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de beroepsloopbaanonderbreking type koninklijk besluit prom. 30/09/2002 pub. 08/11/2002 numac 2002013146 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de regeling van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van deeltijds type koninklijk besluit prom. 25/09/2002 pub. 08/11/2002 numac 2002013144 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de invoering van een eenmalig sociaal voordeel ter gelegenheid van de type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 08/11/2002 numac 2002013002 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de toeslagen voor onregelmatige prestaties type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 08/11/2002 numac 2002012999 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in uitvoering van het protocolakkoord van 29 juni 2001 betreffende de vorming e type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 08/11/2002 numac 2002013003 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 07/10/2002 pub. 08/11/2002 numac 2002014281 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 33A op de spoorlijn 34 : Hasselt-Luik te Tongeren machtigt mits aanleg van een langsweg naar overweg nr. 32 type koninklijk besluit prom. 03/10/2002 pub. 08/11/2002 numac 2002007258 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de bezoldigingsregelen toepasselijk op de personeelsleden, die in de Bondsrepubliek Duitsland bij overeenkomst werden aangeworven door de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsv type koninklijk besluit prom. 17/10/2002 pub. 08/11/2002 numac 2002000760 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 08/11/2002 numac 2002012987 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in uitvoering van het protocolakkoord van 29 juni 2001, betreffende de aanplakk type koninklijk besluit prom. 16/10/2002 pub. 08/11/2002 numac 2002007276 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage aan de militaire luchtverkeersleiders type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 08/11/2002 numac 2002012976 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in uitvoering van het protocolakkoord van 29 juni 2001, betreffende de betaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/02/2002 pub. 08/11/2002 numac 2002031122 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende aanwijzing, bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer, van de hiërarchische meerderen die bevoegd zijn inzake stages type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/11/2002 numac 2002031465 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Uitzendbureaus. - Voorafgaande toelating Bij ministerieel besluit van 12 augustus 2002 wordt de voorafgaande toelating om de activiteit als uitzendbureau uit de oefenen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest toegekend aan de N.V. People Interim Die toel type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/11/2002 numac 2002028057 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 7 oktober 2002 wordt de « s.p.r.l. Noirfalise & fils » met ingang van 7 oktober 2002 voor een termijn van vijf jaar erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van Bij ministeriee type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/11/2002 numac 2002028056 bron ministerie van het waalse gewest Water Bij ministerieel besluit van 27 september 2002 wordt de door de vennootschap « Epur » onder de handelsbenaming « Bio + 1-5 » voorgedragen zuiveringseenheid als individuele zuiveringseenheid erkend. De erkenning heeft het nummer W2002/0 Dit uit type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/11/2002 numac 2002031315 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Uitzendbureaus. - Voorafgaande toelating Bij ministerieel besluit van 14 juni 2002 wordt de voorafgaande toelating om de activiteit als uitzendbureau uit te oefenen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegekend aan de N.V. M Interim. Die Bij ministe type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/11/2002 numac 2002031541 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Uitzendbureaus. - Voorafgaande toelating Bij ministerieel besluit van 4 oktober 2002, wordt de voorafgaande toelating om de activiteit als uitzendbureau uit te oefenen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest toegekend aan de N.V. CQ Staffing. Bij minist type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/11/2002 numac 2002031412 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Uitzendbureaus. - Voorafgaande toelating Bij ministerieel besluit van 18 juli 2002 wordt de voorafgaande toelating om de activiteit als uitzendbureau uit te oefenen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegekend aan de N.V. Adecco Construct. Bij minist type ministerieel besluit prom. 30/10/2002 pub. 08/11/2002 numac 2002022918 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de methode voor het opsporen van het hepatitis C-virus en het HIV 1-virus bij bloedgevers

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2002 pub. 08/11/2002 numac 2002031447 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Jette tot opheffing van het bijzonder bestemmingsplan Nr. 7.02 « Centrumwijk », goedgekeurd bij koninklijk besluit van 10 september 1966 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/10/2002 pub. 08/11/2002 numac 2002031569 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van een rekenplichtige en plaatsvervangend rekenplichtige voor het « Brussels Centrum voor Voedingsmiddelenexpertise » type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/03/2002 pub. 08/11/2002 numac 2002031151 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 oktober 1998 tot aanduiding van de ambtenaar die door de Regering gemachtigd is om krachtens artikel 135 van de ordonnantie va type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/09/2002 pub. 08/11/2002 numac 2002031514 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 4 februari 1993 betreffende de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/10/2002 pub. 08/11/2002 numac 2002031548 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de exploitatievoorwaarden voor zwembaden type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/10/2002 pub. 08/11/2002 numac 2002031547 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van een toelage aan zwembadexploitanten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/09/2002 pub. 08/11/2002 numac 2002031513 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende mededeling van de data van de schoolvakanties voor het schooljaar 2002-2003 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/11/2001 pub. 08/11/2002 numac 2002031149 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de samenstelling van de plenaire vergadering van de Raad van het Wetenschapsbeleid voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgericht door de ordonnantie van 10 februari 2000

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 08/11/2002 numac 2002028052 bron ministerie van het waalse gewest "Société wallonne du Logement" Bij besluit van de Waalse Regering van 3 oktober 2002 wordt vanaf 28 februari 2003 eervol ontslag verleend aan de heer Freddy Baudart, adjunct-directeur-generaal bij de &(...) Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten g

omzendbrief

type omzendbrief prom. 07/05/2002 pub. 08/11/2002 numac 2002000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief betreffende de oversteekplaatsen voor voetgangers Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/11/2002 numac 2002020268 bron brusselse hoofdstedelijke raad Commissievergaderingen Bericht Commissie voor de Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen en Algemene Zaken De vergadering van de Commissie voor de Financiën voorzien op vrijdag 8 november 2002, om 14 u. 30 m., wordt afgel type bericht prom. -- pub. 08/11/2002 numac 2002018090 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering, Martelaarsplein 19, 1 Deze zaa

gecoordineerde omzendbrief

type gecoordineerde omzendbrief prom. 17/06/2002 pub. 08/11/2002 numac 2002000642 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gecoördineerde omzendbrief 3630/1/8 betreffende de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake wapens. - Aanvulling. - Duitse vertaling type gecoordineerde omzendbrief prom. 05/08/2002 pub. 08/11/2002 numac 2002000651 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gecoördineerde omzendbrief 3630/1/8 betreffende de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake wapens. - Aanvulling. - Duitse vertaling

document

type document prom. -- pub. 08/11/2002 numac 2002000518 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Overheidsopdrachten en opdrachten van het klassieke stelsel en van de speciale sectoren. - Nieuwe modellen van aankondiging die vanaf 1 mei 2002 moeten worden gebruikt. - Duitse vertaling De hiernavolgende tekst is de Duitse vertaling van het be FÖDERA

arrest

type arrest prom. -- pub. 08/11/2002 numac 2002036387 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplannen. - Arresten van de Raad van State Gewestplan Mechelen. - Arrest van de Raad van State Bij arrest nummer 98.167 van 6 augustus 2001 heeft de Raad van State de vordering tot schorsing verworpen tegen het besluit van de Vlaamse reg Gewestplan

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 08/11/2002 numac 2002010025 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 23 oktober 2002 : - is de heer Coppens, E., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, benoemd tot substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent. De vrijste

vonnis

type vonnis prom. -- pub. 08/11/2002 numac 2002009980 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven gegeven op 6 mei 2002, is ten verzoeke van Mevr. Govaerts, Ag type vonnis prom. -- pub. 08/11/2002 numac 2002009992 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Hoei, gegeven op 22 augustus 2002, is ten verzoeke Mr. Etienne de Liedek

besluiten betreffende brussel

type besluiten betreffende brussel prom. -- pub. 08/11/2002 numac 2002031551 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten BRUSSEL. - Bij besluit van 18 oktober 2002 wordt goedgekeurd de beslissing van 9 september 2002 waarbij de gemeenteraad van Brussel beslist aan de heer Claude Asselman de tuchtstraf van het ontslag KOEKELBE

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 08/11/2002 numac 2002021432 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 125/2002 van 10 juli 2002 Rolnummer 2146 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 5 van het decreet van het Waalse Gewest van 21 februari 1991 houdende oprichting van lokale adviescommissies inzake gas- e Het Arbit
^