B.S. Index van de publicaties van 9 november 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/11/2002 pub. 09/11/2002 numac 2002002180 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking type koninklijk besluit prom. 05/11/2002 pub. 09/11/2002 numac 2002000684 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot invoering van arbeidsduurvermindering ten gunste van sommige personeelsleden in dienst in de gesloten centra van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, alsook van sommige personeelsleden die belast zijn met het vervoer van de vreemd type koninklijk besluit prom. 30/09/2002 pub. 09/11/2002 numac 2002013147 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies type koninklijk besluit prom. 07/10/2002 pub. 09/11/2002 numac 2002013211 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot financiering van de inschakeling van werkzoekenden naar startbanen type koninklijk besluit prom. 05/11/2002 pub. 09/11/2002 numac 2002002293 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende de overdracht van de personeelsleden van het Instituut voor Veterinaire Keuring naar de voorlopige cel van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en houdende wijziging van het koninklijk besluit van 19 j type koninklijk besluit prom. 22/08/2002 pub. 09/11/2002 numac 2002012918 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies An

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/11/2002 pub. 09/11/2002 numac 2002036432 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2001 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 05/11/2002 pub. 09/11/2002 numac 2002000685 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning van een forfaitaire toelage aan sommige personeelsleden in dienst in de gesloten centra van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, alsook aan sommige personeelsleden die belast zijn met het vervoer van de vreemdelingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 09/11/2002 numac 2002021448 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 12 augustus 2002 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 13 augustu b. Bij type bericht prom. -- pub. 09/11/2002 numac 2002018091 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De N.V. Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen, met zetel te 8380 Zeebrugge, Isa Deze za type bericht prom. -- pub. 09/11/2002 numac 2002021449 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 30 augustus 2002 in zake het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering tegen de b.v.b.a. Medisch Laboratorium Raepsae « 1.

document

type document prom. -- pub. 09/11/2002 numac 2002095045 bron ministerie van economische zaken Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas - te Etterbeek. - Goedkeuring van de tarieven voor de aansluiting en het gebruik van het vervoersnet, alsook de ondersteunende diensten van de N.V. FLUXYS voor het jaar 2002 Met(...) Voor de

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/11/2002 numac 2002021453 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden. - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 september 2002 wordt de heer Jacques, Thierry G.E.M., werkleide Het ber type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/11/2002 numac 2002002300 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 november 2002 wordt de heer Daniël Braun, met ingang van 1 december 2002, benoemd tot houder van een managementfunctie -1 « Directeur-generaal e-HR » van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 09/11/2002 numac 2002021450 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden Tussentijdse waarneming van het ambt Bij ministerieel besluit van 27 september 2002, dat inwerking treedt op 1 oktober 2002, wordt de heer Roland Verbeiren, De Bij minist

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/11/2002 numac 2002010028 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven : 1, vanaf 1 december 2002; - secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Brussel : 1, vanaf 1 augustus 2003. De kandidaturen voor De kandidaten di

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/11/2002 numac 2002010027 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 22 februari 2002, in werking tredend op 30 november 2002 : - is de heer Stessels, M., hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, op zijn verzoek in ruste gesteld. Betrokke - is Mevr. De La

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 09/11/2002 numac 2002022877 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Benoeming van stagedoend geneesheren-inspecteurs bij de Dienst voor geneeskundige controle. - Erratum In de bekendmaking bij uittreksel van het koninklijk besluit van 4 september 2

document van de commissie voor het bank- en financiewezen

type document van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 05/11/2002 pub. 09/11/2002 numac 2002003480 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor de overdracht van een deel van het bedrijf tussen een beleggingsonderneming en een kredietinstelling

overeenkomst

type overeenkomst prom. 18/09/2002 pub. 09/11/2002 numac 2002022911 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 05/11/2002 pub. 09/11/2002 numac 2002003479 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 09/11/2002 numac 2002010026 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Veurne De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 13 september 2002, heeft de heer Vanmaele, Y., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Veurne, aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtban

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 09/11/2002 numac 2002002296 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal N-1 'Beheer van thema's en projecten van sociale zekerheid - Optimalisering van contacten en samenwerking met de sociale parastatalen' van de FOD « Sociale Zekerheid » Toelaatbaarheidsvereisten : 1. B(...) 2. Op 12 type bericht van selor prom. -- pub. 09/11/2002 numac 2002002297 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal N-1 'Beheer van thema's en projecten van sociale zekerheid - Harmonisering stelsels' van de FOD « Sociale Zekerheid » Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn; 2. Op 12 november 2002 over een manag(...) 3. Vereist( type bericht van selor prom. -- pub. 09/11/2002 numac 2002002294 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal N-1 « Sociale Inspectie » van de FOD « Sociale Zekerheid » Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn; 2. Op 12 november 2002 over een managementervaring van minstens zes jaar beschikken of minimaal (...) 3. Vereis type bericht van selor prom. -- pub. 09/11/2002 numac 2002002295 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal N-1 « Communicatie » van de FOD « Sociale Zekerheid » Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn; 2. Op 12 november 2002 over een managementervaring van minstens zes jaar beschikken of minimaal tien (...) 3. Vereis
^