B.S. Index van de publicaties van 23 november 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/11/2002 pub. 23/11/2002 numac 2002002199 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole type koninklijk besluit prom. 25/10/2002 pub. 23/11/2002 numac 2002011420 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van het Comité voor Sociaal Verantwoorde Productie type koninklijk besluit prom. 30/09/2002 pub. 23/11/2002 numac 2002013148 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de uitvoering van het protocolakkoord van 29 juni 2001 tot verhogin type koninklijk besluit prom. 25/09/2002 pub. 23/11/2002 numac 2002013140 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997 betreffen type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 23/11/2002 numac 2002013087 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende het brugpensioen na ontslag van de bedienden type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 23/11/2002 numac 2002013034 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 1998 en 16 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de geld- en/of waardentransporteurs type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 23/11/2002 numac 2002013023 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de buitengewone bijdrage voor de jaren 2001 en 2002 aan he type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 23/11/2002 numac 2002012973 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de maatregelen ten voordele van de risicogroepen, ten last type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 23/11/2002 numac 2002013092 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van b type koninklijk besluit prom. 22/08/2002 pub. 23/11/2002 numac 2002012934 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij, betreffende de verlenging van de toepassing van het brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 17/05/2002 pub. 23/11/2002 numac 2002012655 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 23/11/2002 numac 2002013005 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 februari 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de sociale premie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/11/2002 numac 2002028099 bron ministerie van het waalse gewest Plaatselijke besturen Bij ministerieel besluit van 29 oktober 2002 worden de beslissingen van 24 juni 2002 goedgekeurd waarbij de raad van bestuur van de C.V.B.A. « Société intercommunale pour la distribution du gaz, de l'électricité et de la té type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/11/2002 numac 2002028110 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 15 oktober 2002 wordt de heer Lionel Belval met ingang van 15 oktober 2002 voor een termijn van vijf jaar erkend als vervoerder van afgewerkte oliën. Bij ministerieel besluit van 15 oktober 2002 wor Bij minister type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/11/2002 numac 2002031388 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bevorderingen Bij ministerieel besluit van 1 juli 2002 wordt Mevr. Marina VANHOVE, klerk met ingang van 1 juli 2002 benoemd in de graad van eerste klerk bij de Directie Stadsvernieuwing van het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesti(...) Bij minist type ministerieel besluit prom. 12/11/2002 pub. 23/11/2002 numac 2002003491 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 13/11/2002 pub. 23/11/2002 numac 2002003492 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 augustus 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 12 augustus 2000 betreffende de financiële betrekkingen met Birma/Myanmar

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 23/11/2002 numac 2002031346 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Pensioenen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juni 2002 wordt de heer Cauwenbergh, Guido, Ingenieur-Directeur bij de dienst BUV/Secretariaat Algemene Directie, ambtshalve en zonder vooropzeg wegens medische ongeschikthei type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 23/11/2002 numac 2002031245 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Toelatingen tot de stage. - Benoemingen Verloven voor opdracht. - Ontslag Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 september 2001 wordt de heer DE RIDDER, Philippe, vanaf 1 augustus 2001 toegelaten tot de stage in de hoeda Bij beslu type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 23/11/2002 numac 2002031434 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Toelatingen tot de stage. - Benoemingen. - Bevordering Verloven voor opdracht. - Onstlagen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 april 2002 wordt Mevr. DAUW, Véronique vanaf 1 maart 2002 toegelaten tot de stage in de ho Bij besl

decreet

type decreet prom. 13/11/2002 pub. 23/11/2002 numac 2002028118 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming, wat betreft de door de Franse Gemeenschap overgedragen aangelegenheden, met het Aanvullend Protocol bij de Europese Kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten, type decreet prom. 13/11/2002 pub. 23/11/2002 numac 2002028116 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming, wat betreft de door de Franse Gemeenschap overgedragen aangelegenheden, met het Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en het College van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdsted type decreet prom. 13/11/2002 pub. 23/11/2002 numac 2002028117 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming, wat betreft de door de Franse Gemeenschap overgedragen aangelegenheden, met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen, gedaan te New York op 6 oktober 1999 type decreet prom. 07/10/2002 pub. 23/11/2002 numac 2002033101 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met volgende internationale akten : 1. Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds,

document

type document prom. -- pub. 23/11/2002 numac 2002031452 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten ANDERLECHT. - Bij besluit van 2 augustus 2002 wordt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van Anderlecht van 4 juni 2002 betreffende de verzekeringscontracten van de gemeente ANDERLECH

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/10/2002 pub. 23/11/2002 numac 2002029550 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de uitdovende personeelsformatie van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2002 numac 2002022938 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen van de tandheelkundigen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 o Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2002 numac 2002003503 bron ministerie van financien Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 november 2002, wordt de heer Servais, Jean-Paul, benoemd in hoedanigheid van vice-voorzitter van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen met ingang van 1 november 2002 en voor een termijn van zes jaar

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/11/2002 numac 2002010067 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Errata In het Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2002, bladzijde 37267, regel 17, is de vacante plaats van opsteller bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Charleroi, geannuleerd; In het Bel type vacante bettreking prom. -- pub. 23/11/2002 numac 2002010066 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij het vredegerecht van het kanton Maasmechelen : 1, vanaf 1 april 2003; - adjunct-griffier : - bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik : 1; - bij het vredegerecht van het tweed - bij de politie

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/11/2002 numac 2002010069 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 5 novembre 2002 zijn benoemd tot : - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, Mevr. Lenoir, F., adjunct-griffier bij deze rechtbank; - adjunct-griffier bij het vredegerecht van he - griffier bi type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/11/2002 numac 2002010068 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 11 november 2002 : - is de heer Constant, R., vrederechter van het kanton Borgworm, benoemd tot plaatsvervangend burgerlijk lid van de krijgsraad te velde bij de Belgische Strijdkrachten in Duit - is de he

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 23/11/2002 numac 2002028113 bron ministerie van het waalse gewest Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 24 oktober 2002 wordt de herziening van de bladen 45/2 en 45/6 van het gewestplan Bergen-Borinage definitief vastgesteld, met betrekking tot de opneming : - als ontginningsgebied van de gronde - als gro

besluiten betreffende brussel

type besluiten betreffende brussel prom. -- pub. 23/11/2002 numac 2002031478 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten BRUSSEL. - Bij besluit van 14 augustus 2002 wordt de gemeenteraadsbeslissing van de stad Brussel van 24 juni 2002 betreffende de afbraak van 4 vervallen paviljoenen, de bouw van een nieuw gebouw met BRUSSEL.
^