B.S. Index van de publicaties van 9 januari 2003

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/11/2002 pub. 09/01/2003 numac 2002013348 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het sectoraal model loopbaanplanning en de type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/01/2003 numac 2002012849 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Huldepenning voor een lange en vruchtbare beroepsactiviteit Zilveren penning Koninklijk besluit van 22 februari 2001 : De heer Laplae, Rudolf, Menen. Bronzen penning Koninklijk besluit van 22 februari 2001 : De heer Neujean, Yves, De heer Quatanne, Andr type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/01/2003 numac 2002013428 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Personeel. - Kabinet. - Ontslagen Bij koninklijk besluit van 11 november 2002 wordt de heer Luc Lallemand, met ingang van 1 november 2002, eervol ontslag verleend uit zijn functies van adjunct-kabinetschef van de Vice-Eerste Minister. Bi type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/01/2003 numac 2002013445 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 27 november 2002 wordt de heer Hilaire Willems, sociaal controleur, met ingang van 1 november 2002, door verhoging in graad bevorderd tot de graad van sociaal inspecteur. Een beroep tot ni type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/01/2003 numac 2002013446 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Personeel. - Pensioneringen Bij koninklijk besluit van 27 november 2002 wordt de heer Gilbert D'Heere, met ingang van 1 april 2003, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van industrieel ingenieur. Bij koninklijk besluit van 27 november 2 type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/01/2003 numac 2002012851 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Orde van Leopold II. - Benoemingen Gouden Medaille Koninklijk besluit van 4 maart 2001 : De heer BURGEON, Olivier, Bredene. De heer FRYCZYNSKI, Leon, Brunehaut. De heer JOLY, René, Charleroi. De heer MILBOUW, Willem, Lille. De De heer VAN CRAEYNEST, P type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/01/2003 numac 2002013101 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Nationale Administratieve Commissie bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. - Hernieuwing van mandaten Bij koninklijk besluit van 28 augustus 2002 wordt vanaf 11 december 200 als ver type koninklijk besluit prom. 05/11/2002 pub. 09/01/2003 numac 2002013252 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de omzetting van de bedragen uitgedrukt in type koninklijk besluit prom. 05/11/2002 pub. 09/01/2003 numac 2002013254 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de bijzondere compensatietoeslag type koninklijk besluit prom. 16/12/2002 pub. 09/01/2003 numac 2002022795 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/01/2003 numac 2002013282 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 20 september 2002 wordt Mevr. Anne De Gang, met ingang van 24 juli 2002, op eigen verzoek, ontslag verleend uit haar functies van vertaler-revisor-directeur.

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/09/2002 pub. 09/01/2003 numac 2002029519 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheidsdelegatie inzake opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medische-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/07/2002 pub. 09/01/2003 numac 2002029477 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de toekenning van steungeld aan de Franstalige opiniepers voor het jaar 2002 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/09/2002 pub. 09/01/2003 numac 2002029522 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het aantal en de verdeling van de attesten uitgereikt op het einde van het academiejaar 2000-2001 met het oog op de voortzetting van de studies in de geneeskunde type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/09/2002 pub. 09/01/2003 numac 2002029485 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het aantal en de verdeling van de attesten uitgereikt op het einde van het academiejaar 2002-2003 met het oog op de voortzetting van de studies in de geneeskunde

erratum

type erratum prom. 11/11/2002 pub. 09/01/2003 numac 2003000006 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 9 januari 1991 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan gesloten plaatsen moeten voldoen, waar voedingsmiddelen en/of dranken ter consumptie worden type erratum prom. 19/12/2002 pub. 09/01/2003 numac 2003009011 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot regeling van de examens waarbij de doctors en licentiaten in de rechten in de gelegenheid worden gesteld te voldoen aan het voorschrift van artikel 43quinquies van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken. -

arrest

type arrest prom. 18/11/2002 pub. 09/01/2003 numac 2002022986 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Besluit van het Algemeen beheerscomité tot vaststelling van de personeelsformatie van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

beschikking

type beschikking prom. 20/12/2002 pub. 09/01/2003 numac 2002031647 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2003

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/01/2003 numac 2002012850 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Kroonorde. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 februari 2001 wordt de heer Valère Thys, te Assebroek benoemd tot Ridder in de Kroonorde. Hij neemt vanaf 21 juli 2000 zijn rang in de Orde in.

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/01/2003 numac 2003009007 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 december 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 11 augustus 2002, is het aan de heer De Swaef, R., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Ge Bij ko

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 20/06/2002 pub. 09/01/2003 numac 2002033075 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de directie van de dienst voor **** en van de dienst voor gerechtelijke **** type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 18/07/2002 pub. 09/01/2003 numac 2002033085 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 1970 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Rijksfonds voor sociale reclassering van de mindervaliden een tegemoetkoming verleent in het loon en de sociale lasten, type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 12/07/2002 pub. 09/01/2003 numac 2002033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende vastlegging van de coëfficiënt tot bepaling van de werkingstoelagen toegekend aan de openbare bibliotheken voor het jaar 2002 type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 09/07/2002 pub. 09/01/2003 numac 2002033080 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende benoeming van de leden van de adviescommissie voor de ziekenhuizen en van de adviescommissie voor de opvangvoorzieningen voor bejaarden alsmede houdende vastlegging van hun reisvergoeding en van hun presentiegelden type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 14/12/2000 pub. 09/01/2003 numac 2002033089 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 betreffende de indienstneming van gesubsidieerde contractuelen door sommige openbare besturen en ermee gelijkgestelde werkgevers. - type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 11/07/2002 pub. 09/01/2003 numac 2002033083 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 oktober 1978 houdende bepaling van de erkenningsvoorwaarden van de leerovereenkomsten en van de gecontroleerde leerverbintenissen in de Voortdurende V type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 18/07/2002 pub. 09/01/2003 numac 2002033084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende toestemming tot het beheerscontract afgesloten met de dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor de personen met een handicap

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 09/01/2003 numac 2002013509 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Getuigschrift van hulpverlener Bij ministerieel besluit van 20 december 2002 wordt de B.V.B.A. Q.I.S.T., Klerestraat 16, te 3700 Tongeren, gemachtigd het in het artikel 177 van het Algemeen Regle type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 09/01/2003 numac 2002013175 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Erkenning van organismen als externe dienst voor technische controles op de werkplaats Bij ministerieel besluit van 27 augustus 2002 wordt de vereniging zonder winstoogmerk « AIB-Vinçotte Belgium », gevestigd André Drouartlaan 27-29, te 1160 Br de h

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 09/01/2003 numac 2002013041 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Erkenning van een deskundige van klasse I, inzake ioniserende stralingen, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 28 februari 1963 houdende Algemeen Reglement op de bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het gev Bij type erkenning prom. -- pub. 09/01/2003 numac 2002012721 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Erkenning van deskundigen van klasse II, inzake ioniserende stralingen, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 28 februari 1963 houdende Algemeen Reglement op de bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het gevaa Bij type erkenning prom. -- pub. 09/01/2003 numac 2002012720 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Erkenning van deskundigen van klasse I, inzake ioniserende stralingen, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 28 februari 1963 houdende Algemeen Reglement op de bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het gevaar Bij type erkenning prom. -- pub. 09/01/2003 numac 2002013040 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Erkenning van een deskundige van klasse II, inzake ioniserende stralingen, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 28 februari 1963 houdende Algemeen Reglement op de bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het ge Bij

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 09/01/2003 numac 2003009008 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Brussel De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 21 november 2002, heeft Mevr. Florival, C., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 09/01/2003 numac 2003009009 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk De aanwijzing van Mevr. Draulans, R., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 23 janu type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 09/01/2003 numac 2003009010 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Verviers De aanwijzing van de heer Lecarme, Y., jeugdrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 18 febr

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 09/01/2003 numac 2002200017 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 134/2002 van 25 september 2002 Rolnummer 2233 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 19bis van het decreet van het Vlaamse Gewest van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals ingevoegd bij de Het Arbitr

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 09/01/2003 numac 2002002319 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Voorzitter van de POD « Wetenschapsbeleid » Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Op 23 januari 2003 over een managementervaring van minstens 6 jaar beschikken of minimaal 10 jaar nuttige professionele ervaring he(...) 3. Vereist(
^