B.S. Index van de publicaties van 13 januari 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/01/2003 pub. 13/01/2003 numac 2002010176 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de artikelen 308 en 309 van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 22/11/2002 pub. 13/01/2003 numac 2002010175 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de artikelen 1168, 1179, 1180, 2°, en 1183, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 07/10/2002 pub. 13/01/2003 numac 2002015150 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de procedure van voorafgaande geïnformeerde toestemming voor bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel en de Bijlagen I tot V, aangenomen te Rotterdam op 10 september 1

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/2003 numac 2002015149 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière hoofdbestuur. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 9 oktober 2002 wordt met ingang van 28 februari 2003 's avonds, aan de heer Armand Melot, adviseur, eervol ontslag uit zijn functies verleend. De heer Armand Melot is het vergund z type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/2003 numac 2003009018 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluit betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbare nut Bij koninklijk besluit van 16 december 2002 worden de wijzigingen der statuten goedgekeurd van de Bij konin type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/2003 numac 2002015167 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière van de attachés voor internationale samenwerking Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 6 juni 2002 werd de heer Emile Adriaensens, ambtenaar van de tweede administratieve klasse, op datum van 1 oktober 2001 bevorderd tot de eer Bij de kon type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/2003 numac 2002015111 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ontslag en detachering Bij koninklijk besluit van 12 juli 2002 en met ingang van 23 juli 2002 's avonds, wordt aan de heer Verbeke, Johan, ambtenaar van de 2 e administratieve klasse van de carrière Buitenlandse Dienst, eervol ontslag Bij koninklijk type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/2003 numac 2002015126 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Kabinet van de Minister, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken en belast met Landbouw. - Detachering Bij koninklijk besluit van 9 augustus 2002 en met ingang van 24 juni 2002, wordt de heer Mullie, Marc, ambtenaar van de 4 e type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/2003 numac 2002015166 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst Overplaatsingen Bij de volgende koninklijke besluiten werden de hierna vermelde ambtenaren toegevoegd aan de post vermeld na hun naam : - koninklijke besluiten van 20 september 2002 : Jonkheer Bruno Neve de Mevergnie de heer Marc Tr type koninklijk besluit prom. 03/12/2002 pub. 13/01/2003 numac 2002002310 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/2003 numac 2002015146 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst Overplaatsingen Bij de volgende besluiten werden de hierna vermelde ambtenaren ontheven uit hun functie vermeld na hun naam en toegevoegd aan het Hoofdbestuur : - koninklijk besluit van 14 juni 2002 : de heer Fernan - ministerieel b type koninklijk besluit prom. 03/12/2002 pub. 13/01/2003 numac 2002002309 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot toekenning van een integratiepremie aan sommige personeelsleden van sommige overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 18/12/2002 pub. 13/01/2003 numac 2002013439 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 19 september 2002 van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf betreffende de vervanging van de feestdagen van 25 december 2004 en 1 januari 2005 type koninklijk besluit prom. 16/12/2002 pub. 13/01/2003 numac 2002002330 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie type koninklijk besluit prom. 11/10/2002 pub. 13/01/2003 numac 2002014291 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Zaventem van algemeen nut wordt verklaard

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/01/2003 numac 2002002327 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Benoeming Bij ministerieel besluit van 29 november 2003, wordt de heer De Paepe, Jozef, tot vast ambtenaar benoemd in een betrekking van ingenieur bij de Studiedienst Architectuur en Engineering - Asbest van de Regie der Gebouwen, met ingang van Overeen type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/01/2003 numac 2002015168 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Kanselarijcarrière Overplaatsingen Bij ministerieel besluit van 12 juli 2002 werd de heer Guy Van Glabeke, ambtenaar van de vierde administratieve klasse, ontheven van zijn functie bij het Hoofdbestuur en toegevoegd aan de Ambassade ter Berli Bij koni type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/01/2003 numac 2003000002 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Proceduregeschriften. - Ondertekening Eensluidende verklaring. - Machtiging Bij ministerieel besluit van 17 december 2002 wordt het hoofd van de Juridische Dienst bij de Coördinatie- en Ondersteuningsdienst van de Voorzitster 1° ver type ministerieel besluit prom. 10/12/2002 pub. 13/01/2003 numac 2002023060 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende oprichting van een Basisoverlegcomité in het gebied van het Sectorcomité XII voor de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu type ministerieel besluit prom. 11/12/2002 pub. 13/01/2003 numac 2002023059 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende oprichting van een Basisoverlegcomité in het gebied van het Sectorcomité XII voor de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2002 pub. 13/01/2003 numac 2003035028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 augustus 1989 tot vaststelling van aanvullende nationale maatregelen voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden en voor controle op de visserijactiviteiten

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/01/2003 numac 2002200010 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 23 en 24 oktober 2002 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op - J.-Y.

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/07/2002 pub. 13/01/2003 numac 2002029447 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van een lid van de Selectiecommissie voor films type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2002 pub. 13/01/2003 numac 2002029491 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging, voor de 1e zittijd 2002, van het besluit van 7 december 2000 tot benoeming van de leden van de examencommissie belast met het toekennen van de graden van vroedvrouw, gegradueerd v type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/10/2002 pub. 13/01/2003 numac 2002029575 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij worden bindend verklaard de besluitvormingen van de Paritaire Commissie voor het buitengewoon confessioneel vrij onderwijs van 24 mei 2002 betreffende de functiebeschrijving van de ambten van kinde type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/02/2002 pub. 13/01/2003 numac 2002029252 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Commissie van advies voor steunverlening aan projecten betreffende toneelstukken

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 13/01/2003 numac 2003009019 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Gent Bij beschikking van 6 december 2002 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent, is aan Mevr. De Braekeleer, A., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Ieper, opdracht gegeven Bij be type beschikking prom. 20/12/2002 pub. 13/01/2003 numac 2002031648 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2002

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/2003 numac 2002015130 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 7 juli 2002, werden bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Commandeur De heer Henin, Jacques , ambtenaar van de tweede administratieve klasse van(...) Officier Mevr. Stevens, Ch type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/2003 numac 2002015177 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière hoofdbestuur. - Benoemingen in vast verband Bij koninklijk besluit van 18 november 2002 wordt de heer Goldman, Alexis, stagedoend adjunct-adviseur, met ingang van 1 september 2002 met ranginneming op 1 september 2001, in het Frans taal Bij ko

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 13/01/2003 numac 2002018111 bron vast comite van toezicht op de politiediensten Aanwerving van administratief agenten Het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, opgericht bij wet van 18 juli 1991, zal binnenkort overgaan tot de werving van een documentalist voor onmiddellijke indiensttreding als lid van het s(...) De aan

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 13/01/2003 numac 2002009020 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 19 december 2002, zijn benoemd tot : - eerstaanwezend adjunct-griffier bij het arbeidshof te Luik, Mevr. Bongartz, I., adjunct-griffier bij dit hof, met ingang van 1 januari 2003; - eerstaanw - hoofdgriffi type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 13/01/2003 numac 2003009021 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 9 januari 2003, is aan de heer De Corte, G., voorlopig benoemd beambte bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Wetteren-Zele, tijdelijk opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier u Het be

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 13/01/2003 numac 2002015145 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 september 2002 wordt de heer Lietar, Carlos, met ingang van 16 september 2002 benoemd tot de graad van adjunct-adviseur in vast verband bij de Federale Overheidsdienst B(...) Bij koninklijk besluit v

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 13/01/2003 numac 2002010071 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 309 12 november 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening nr. 2005/2002 van de Commissie van 11 november 2002 tot vaststelling van(...) Verordening (EG)

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 13/01/2003 numac 2003003004 bron federale overheidsdienst financien ALESH Te begeven betrekking De raad van bestuur van het ALESH deelt mede dat één betrekking van boekhouder te begeven is. De regels die toepasselijk zijn op het personeel van het (...) Overeenkomst van 1 juni 1994 tussen de federale Regering, de Vla

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 13/01/2003 numac 2002015142 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 20 september 2002 heeft de heer Luc Hens de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Republiek Finlande te Antwerpen uit te oefenen, met als consulair ressort de provincies Antwerpen en Li

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 13/01/2003 numac 2002008370 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een reserve van geslaagden van Nederlandstalige graden van niveau 4 voor de openbare instellingen van sociale zekerheid . - Uitslagen. - Erratum Rangschikking van de laureaten van de eerste proef van de vergelijkende (...) 1. Vekemans, type bericht van selor prom. -- pub. 13/01/2003 numac 2002008345 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige districtchef-werfleider (rang A1) voor de Administratie Wegen en Verkeer van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) (ANV02038). - Uitslagen 1. Van de Velde, Patri(...) 2. Delho type bericht van selor prom. -- pub. 13/01/2003 numac 2002008351 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige sectiechef verkeer/technisch selectief (rang A1) voor de Administratie Wegen en Verkeer van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) (ANV02039). - Uitslagen Rangsch(...) 1. De K type bericht van selor prom. -- pub. 13/01/2003 numac 2002008350 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** industrieel ingenieur voor het Directoraat-Generaal **** . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot ****(...) 1. **** type bericht van selor prom. -- pub. 13/01/2003 numac 2002008348 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs bouwkunde (m/v) voor de afdeling Betonstructuren, administratie Ondersteunende Studies en Opdrachten (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) (ANV02035). - Uitslagen Rangschikking va(...) 1. Van Haver type bericht van selor prom. -- pub. 13/01/2003 numac 2002008354 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs mechanica, elektriciteit, elektromechanica (rang A1) voor de Afdeling Elektriciteit en Mechanica van de administratie Ondersteunende Studies en Opdrachten (Ministerie van de Vlaamse Gemeens(...) Rang type bericht van selor prom. -- pub. 13/01/2003 numac 2002008368 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige kwaliteitsbeheerders (rang 10) voor het Selectiebureau van de Federale Overheid (SELOR) (ANG02022). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : Brysse, Katrien, De Pi(...) type bericht van selor prom. -- pub. 13/01/2003 numac 2002008352 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een reserve van geslaagden van Nederlandstalige statisticus voor het Nationaal Instituut voor de Statistiek . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van de selectie voor toelating tot proeftijd : 1(...) 2. Pots, Annelies type bericht van selor prom. -- pub. 13/01/2003 numac 2002008324 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Resultaten **** van **** **** (****/****) voor de Afdeling **** **** **** - Departement ****, Volksgezondheid en **** (Ministerie van de **** ****) (****02031). -(...) **** type bericht van selor prom. -- pub. 13/01/2003 numac 2002008347 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige vertaler-revisor voor het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau Uitslagen Rangschkking van de geslaagde kandidaten : 1. Brandt, Gretchen. 2. Demelenne, Pascal. 3. Bauduin, Laurence.(...) type bericht van selor prom. -- pub. 13/01/2003 numac 2002008364 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** industrieel ingenieur voor het **** (****02066). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : 1. ****(...) 2. ****, **** 3. **** type bericht van selor prom. -- pub. 13/01/2003 numac 2002008363 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige selectieadviseur voor SELOR (AFG02821). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten : 1. Luc, Françoise, Forest 2. Chapuis, Véronique, Carnières 3. Sadin, Isabelle, Godinne 4.(...) 5. Pouillon, Patricia, Mons 6. T type bericht van selor prom. -- pub. 13/01/2003 numac 2002008366 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige paramedicus uitvoering straffen en maatregelen Federale Overheidsdienst Justitie (rang 16) (AFG02818). Resultaten Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de stage :(...) 1. Van L type bericht van selor prom. -- pub. 13/01/2003 numac 2002008346 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige attachés voor Internationale Samenwerking voor de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking (rang 10). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidat(...) 1. De Clercq type bericht van selor prom. -- pub. 13/01/2003 numac 2002008353 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een reserve van geslaagden van Nederlandstalige directiesecretaris voor de Controledienst van de Verzekeringen . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van de selectie voor toelating tot proeftijd : 3. Brusselman, Annick type bericht van selor prom. -- pub. 13/01/2003 numac 2002008362 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van een **** van **** technici der **** (rang 20) (****/****) voor de **** Musea voor Kunst en **** (****02009). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagden van de vergelijkende ****(...) 1. ****, type bericht van selor prom. -- pub. 13/01/2003 numac 2002008361 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een reserve van geslaagden van Nederlandstalige selectieadviseurs voor SELOR . - Uitslagen Rangschikking van de laureaten van de selectie voor toelating tot de proeftijd : 1. De Wit, Ann, Meise 2. Van Loovere(...) 3. Beerlandt, Ilse, type bericht van selor prom. -- pub. 13/01/2003 numac 2002008349 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een reserve van geslaagden van Nederlandstalige attachés voor de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking . Uitslagen Rangschikking van de laureaten van de selectie(...) 1. Pauwels,
^