B.S. Index van de publicaties van 16 januari 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/12/2002 pub. 16/01/2003 numac 2003009013 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van sommige artikelen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de werking van de Hoge Raad voor de Justitie

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/11/2002 pub. 16/01/2003 numac 2002023067 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Nationale Evaluatiecommissie belast met de evaluatie van de toepassing van de bepalingen van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350, type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2003 numac 2003012028 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 27 november 2002 wordt de heer Frank De Gang, met ingang van 1 mei 2003, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van ingenieur. type koninklijk besluit prom. 19/11/2002 pub. 16/01/2003 numac 2002023009 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 oktober 2001 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Nationale Raad voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2003 numac 2003009027 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 20 december 2002 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan 2° worden de type koninklijk besluit prom. 07/01/2003 pub. 16/01/2003 numac 2002013465 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van hoofdstuk VII van de wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers en tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de nalevi type koninklijk besluit prom. 19/12/2002 pub. 16/01/2003 numac 2003022022 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2000 houdende bijzondere bepalingen inzake het verwerven, het in depot houden, het voorschrijven, het verschaffen en het toedienen van geneesmiddelen bestemd voor dieren door de dieren

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/12/2002 pub. 16/01/2003 numac 2002007301 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van december 2002 - januari 2003 type ministerieel besluit prom. 09/01/2003 pub. 16/01/2003 numac 2003035048 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 1999 houdende de vaststelling van de evaluatiecriteria met betrekking tot de programmatie van de lokale dienstencentra type ministerieel besluit prom. 30/10/2002 pub. 16/01/2003 numac 2002014306 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 2 december 1998 houdende uitgifte van een nieuwe postwaarde type ministerieel besluit prom. 18/12/2002 pub. 16/01/2003 numac 2002014301 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende aanduiding van de voorzitter van de Sectie luchtvaartgeneeskunde, vermeld in het koninklijk besluit van 5 juni 2002 tot regeling van de organisatie van de controle van de voorwaarden inzake lichamelijke en geestelijke geschik

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/11/2002 pub. 16/01/2003 numac 2003027005 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het geleide domaniaal natuurreservaat "Le Grand Paquier"' te Thuin type besluit van de waalse regering prom. 28/11/2002 pub. 16/01/2003 numac 2003027007 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het geleide domaniaal natuurreservaat "Grand Brou"' te Bevekom type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2002 pub. 16/01/2003 numac 2003027006 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 18 juli 1991 tot oprichting van het erkende natuurreservaat "Domaine de Virelles" type besluit van de waalse regering prom. 28/11/2002 pub. 16/01/2003 numac 2003027008 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat "Warchenne"

omzendbrief

type omzendbrief prom. 20/12/2002 pub. 16/01/2003 numac 2003000008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 30 betreffende de invoering van het recht op borstvoedingspauzes voor de statutaire en contractuele personeelsleden van de politiediensten

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/01/2003 numac 2003011016 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht De wet van 30 december 2002 houdende diverse fiscale bepalingen op het stuk van milieutaksen en ecobonussen, zal in het Belgisch Staatsblad van 10 maart 2003 worden bekendgemaakt en op 20 maart 2003 van kracht worden. Onder de voorwa De Ministe

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/10/2002 pub. 16/01/2003 numac 2002029524 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende gelijkstelling met de graad en het diploma van industrieel ingenieur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/10/2002 pub. 16/01/2003 numac 2002029513 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Commissie voor de selectie van de radioprojecten die tot het steunfonds voor creatie op radio toegang hebben type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/10/2002 pub. 16/01/2003 numac 2002029577 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van het « Institut de la formation en cours de carrière » en van de Regeringscommissarissen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/10/2002 pub. 16/01/2003 numac 2002029574 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de bevoegdheden bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/10/2002 pub. 16/01/2003 numac 2002029554 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de « Commission de sélection des films » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/10/2002 pub. 16/01/2003 numac 2002029559 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de werkende en plaatsvervangende leden van de Adviescommissie voor plaatselijke projecten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/10/2002 pub. 16/01/2003 numac 2002029549 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij sommige inrichtingen voor secundair onderwijs ertoe worden gemachtigd lestijden/leraar over te dragen met toepassing van artikel 20, § 1, van het decreet van 29 juli 1992 houdende organisatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/10/2002 pub. 16/01/2003 numac 2002029523 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende gelijkstelling met de graad en het diploma van industrieel ingenieur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/10/2002 pub. 16/01/2003 numac 2002029611 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de voorzitter en de ondervoorzitters van de « Conseil supérieur de l'Audiovisuel » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/10/2002 pub. 16/01/2003 numac 2002029620 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2000 houdende samenstelling van de commissie belast met het uitbrengen van de adviezen voor het behalen van de attesten m type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/11/2002 pub. 16/01/2003 numac 2002029614 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van het laboratorium van de Universiteit van Gent voor de analyse van de monsters voor dopingcontrole type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/10/2002 pub. 16/01/2003 numac 2002029621 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2000 houdende samenstelling van de commissies belast met het uitbrengen van de adviezen voor het behalen van de attesten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/10/2002 pub. 16/01/2003 numac 2002029573 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 november 2001 tot aanwijzing van de leden van de Pedagogische raad van de « Haute Ecole de la Communauté française du type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/10/2002 pub. 16/01/2003 numac 2002029622 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2002 houdende samenstelling van de commissies belast met het uitbrengen van de adviezen voor het behalen van de attesten met het oog op de voortzetting van de studies geneeskunde type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/10/2002 pub. 16/01/2003 numac 2002029599 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 mei 2002 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor psycho-medisch-sociale begeleiding type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/10/2002 pub. 16/01/2003 numac 2002029580 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij toelating wordt gegeven aan sommige inrichtingen voor secundair onderwijs om lestijden-leerkrachten over te dragen in toepassing van artikel 20, § 1, van het decreet van 29 juli 1992 houdende type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/10/2002 pub. 16/01/2003 numac 2002029576 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de secretaris van de « Conseil académique de l'Université de Liège » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/10/2002 pub. 16/01/2003 numac 2002029527 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende gelijkstelling met de graad en het diploma van industrieel ingenieur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/10/2002 pub. 16/01/2003 numac 2002029529 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende gelijkstelling met de graad en het diploma van industrieel ingenieur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/10/2002 pub. 16/01/2003 numac 2002029528 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende gelijkstelling met de graad en het diploma van industrieel ingenieur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/07/2002 pub. 16/01/2003 numac 2002029390 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toelating van de herstructurering van de vestiging van Seraing tussen het « Institut technique supérieur Cardinal Mercier » en de « Ecole Pluri-Elles » (6188251) bij toepassing van artikel 96ter type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/08/2002 pub. 16/01/2003 numac 2002029483 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 24, § 2, 8°, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/09/2002 pub. 16/01/2003 numac 2002029484 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij afwijking wordt toegekend aan een inrichting die samenwerkt met een Centrum voor Alternerend Onderwijs en Vorming type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2002 pub. 16/01/2003 numac 2002029490 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 24, § 2, 8°, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/09/2002 pub. 16/01/2003 numac 2002029581 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Pedagogische Gemeenschapscommissie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/10/2002 pub. 16/01/2003 numac 2002029521 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 juni 2002 houdende benoeming van de leden van de Algemene Raad voor Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/10/2002 pub. 16/01/2003 numac 2002029525 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende gelijkstelling met de graad en het diploma van industrieel ingenieur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/10/2002 pub. 16/01/2003 numac 2002029526 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende gelijkstelling met de graad en het diploma van industrieel ingenieur

erratum

type erratum prom. 20/12/2002 pub. 16/01/2003 numac 2003031049 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten. - Errata

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/01/2003 numac 2003009028 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - raadsheer in het hof van beroep : - te Antwerpen : 1; - te Gent : 1; - raadsheer in het arbeidshof te Luik : 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van Voor deze vacante betr

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 16/01/2003 numac 2002000780 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het uitoefenen van bewakingsactiviteiten op het Belgische grondgebied in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van Bij type vergunning prom. -- pub. 16/01/2003 numac 2002000790 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1 Bij type vergunning prom. -- pub. 16/01/2003 numac 2002000808 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Weigering Bij ministerieel besluit **** **** type vergunning prom. -- pub. 16/01/2003 numac 2002000787 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Vernieuwing Bij ministerieel besluit van 7 j De vergu type vergunning prom. -- pub. 16/01/2003 numac 2002000788 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Wijziging Bij ministerieel besluit van 7 jun type vergunning prom. -- pub. 16/01/2003 numac 2002000797 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Vernieuwing en uitbreiding Bij ministerieel bes De vergu type vergunning prom. -- pub. 16/01/2003 numac 2002000798 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Opheffing Bij ministerieel besluit van 3 sep type vergunning prom. -- pub. 16/01/2003 numac 2002000785 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 Bij

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 16/01/2003 numac 2003022001 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Raad van State. - Vernietiging Het arrest nr. 112.599 uitgesproken door de Raad van State op 19 november 2002 vernietigd het koninklijk besluit van 22 december 1995 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling v type arrest van de raad van state prom. -- pub. 16/01/2003 numac 2003022002 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Raad van State. - Vernietiging Het arrest nr. 104.199 uitgesproken door de Raad van State op 1 maart 2002 vernietigd het koninklijk besluit van 26 april 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de v

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 16/01/2003 numac 2003012006 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Administratie van de collectieve arbeidsbetrekkingen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. Er kunnen

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 16/01/2003 numac 2002014297 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen De administratieve zetel van de N.V. Rijschool Mercator, erkend onder het nummer 2182, is sedert 8 oktober 2002, gevestigd te 3000 Leuven, Blijde In
^