B.S. Index van de publicaties van 20 januari 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 20/01/2003 numac 2002013513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg 20 DECEMBER 2002 Wet betreffende de bescherming van de preventieadviseurs type wet prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013512 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs type wet prom. -- pub. 20/01/2003 numac 2002023112 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Nationaal akkoord geneesheren-ziekenfondsen voor 2003 De Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen is enerzijds van oordeel dat in de huidige omstandigheden een prioritaire inspanning moet worden geleverd voor de herwaardering van de (...) Hiermee

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/01/2003 pub. 20/01/2003 numac 2003002002 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 1970 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden der instellingen van openbaar nut en de autonome overheidsbedrijven, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen type koninklijk besluit prom. 23/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2003007002 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot bepaling van de algemene structuur van het Ministerie van Landsverdediging en tot vastlegging van de bevoegdheden van bepaalde autoriteiten type koninklijk besluit prom. 10/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013382 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, type koninklijk besluit prom. 24/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2003022021 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot oprichting en regeling van de sociale dienst van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en vaststelling van de samenstelling van zijn beheerscomité type koninklijk besluit prom. 24/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2003022020 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 23/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2003015006 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 11 van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2003007003 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende de aanduiding van de opperofficier belast met een bijzonder mandaat als voorzitter van het bevorderingscomité voor de graad van adjudant-majoor

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002031637 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2002 betreffende de aan een stedenbouwkundige vergunning onderworpen wijzigingen van gebruik type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002031636 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 juni 1993 tot bepaling van de publiekrechtelijke rechtspersonen voor wie de stedenbouwkundige vergunningen, de verkavelingsver

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2003035023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuel type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2003035022 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 8 december 1998 tot uitvoering van het decreet inzake sociale werkplaatsen type besluit van de vlaamse regering prom. 24/09/2001 pub. 20/01/2003 numac 2002035869 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 1998 betreffende de erkenning en subsidiëring van de centra en diensten voor het Vlaamse minderhedenbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 08/11/2002 pub. 20/01/2003 numac 2003035046 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1990, tot erkenning als kredietinstelling in het kader van artikel 18, § 1 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de on

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2003027003 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de Oriëntatieraad van de "Office de Promotion des Voies navigables"

decreet

type decreet prom. 16/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002033118 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de overeenkomst nr. 128 betreffende uitkeringen wegens invaliditeit, ouderdom en aan de langstlevende, 1967, aangenomen te Genève op 29 juni 1967 door de Algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie

document

type document prom. 23/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2003022007 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 20/01/2003 numac 2002029630 bron ministerie van de franse gemeenschap Inrustestelling Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 juli 2002, wordt op 1 januari 2003 eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Paul Vrancken, eerstaanwezend attaché. Vanaf deze datum wordt de betrokkene erto type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 20/01/2003 numac 2002029453 bron ministerie van de franse gemeenschap Gezondheidscentrum. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 juli 2002, wordt het gezondheidscentrum nr. 5402, « rue Harmegnies 48 », te Strépy-Bracquegnies, ertoe gemachtigd de titel van erkend gezondheidscentrum Deze type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 20/01/2003 numac 2002029629 bron ministerie van de franse gemeenschap Inrustestelling Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 augustus 2002, wordt op 1 januari 2003 eervol ontslag uit haar ambt verleend aan Mevr. Eva Hofer, attachée. Vanaf deze datum wordt de betrokkene ertoe gemachtigd haar type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 20/01/2003 numac 2002029493 bron ministerie van de franse gemeenschap « Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut » Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2002, in artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 november 2001 houdende ben type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 20/01/2003 numac 2002029226 bron ministerie van de franse gemeenschap Gezondheidscentrum. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 april 2002, wordt het gezondheidscentrum nr. 5601, « rue des Soeurs de Charité, te Tournai », ertoe gemachtigd de titel van erkend gezondheidscentrum te Deze type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 20/01/2003 numac 2002029452 bron ministerie van de franse gemeenschap Gezondheidscentrum. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 juli 2002, wordt het gezondheidscentrum nr. 2125, « rue du Meiboom 14 », te Brussel, ertoe gemachtigd de titel van erkend gezondheidscentrum te voeren, Deze type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 20/01/2003 numac 2002029225 bron ministerie van de franse gemeenschap Gezondheidscentrum. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 april 2002, wordt het gezondheidscentrum nr. 5101, « rue Paul Pastur 104, te Ath », ertoe gemachtigd de titel van erkend gezondheidscentrum te voeren, g Deze type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 20/01/2003 numac 2002029473 bron ministerie van de franse gemeenschap Belgische Rode Kruis. - Legaat Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 september 2002 wordt het Belgische Rode Kruis, Vleurgatsesteenweg 98, te 1050 Brussel, ertoe gemachtigd het legaat gedaan door Mevr. Rita Harriet Poncele type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 20/01/2003 numac 2002029496 bron ministerie van de franse gemeenschap Algemene Raad van de Hogescholen. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2002, in artikel 6, 2°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 juni 2002 houdende benoeming van de led type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 20/01/2003 numac 2002029589 bron ministerie van de franse gemeenschap « Haute Ecole de Bruxelles ». - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 november 2002, in artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2001 houdende aanstelling van de leden van type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 20/01/2003 numac 2002029613 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor Lichamelijke Opvoeding, Sport en Openluchtleven van de Franse Gemeenschap. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 september 2002, wordt Mevr. Colette Cowez, voor de sportpers, tot lid van de Hoge type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 20/01/2003 numac 2002029472 bron ministerie van de franse gemeenschap Belgische Rode Kruis. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 september 2002 wordt de heer Guy Caulier tot provinciaal voorzitter van het Belgische Rode Kruis voor de provincie Henegouwen benoemd. type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 20/01/2003 numac 2002029588 bron ministerie van de franse gemeenschap Legaat Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 november 2002, wordt het legaat gemaakt door Mevr. Bulon-Helas Suzanne Marie Léa Ghislaine, ten voordele van het « Agence de prévention du Sida » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 20/01/2003 numac 2002029255 bron ministerie van de franse gemeenschap Belgische Rode Kruis. - Legaat Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 april 2002, wordt het Belgische Rode Kruis, Franse Gemeenschap, Vleurgatsesteenweg 98, te 1050 Brussel, ertoe gemachtigd de schenking te aanvaarden van M

erratum

type erratum prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2003031061 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van het Wetboek der successierechten. - Errata

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/01/2003 numac 2003200017 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige senior projectmedewerker - beloningsbeleid (rang A) voor de kenniscel specialisatie HRM of remuneratie-analyse (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) Momenteel zijn er 2 vacatures en na deze selectie wordt e(...) Toelaatb type vacante bettreking prom. -- pub. 20/01/2003 numac 2003200016 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige junior projectmedewerker - beloningsbeleid (rang A) voor de kenniscel (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) Momenteel zijn er 4 vacatures en na deze selectie wordt een lijst van geslaagden aangelegd die twee(...) Toelaat type vacante bettreking prom. -- pub. 20/01/2003 numac 2003022053 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst justitie Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. - Mededeling Oproep tot kandidaten voor detachering Het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek deelt mede dat het eerlang zal overgaan tot de aanwijzing van : - één Nederlandstalige administratief deskundige Het Raadge

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 20/01/2003 numac 2003009034 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 6 januari 2003, dat uitwerking heeft met ingang van 31 december 2002, is Mevr. Schoonjans, B., kamervoorzitter in het hof van beroep te Gent, in ruste gesteld. Zij kan haar aanspraak op pensioen la Bij konink type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 20/01/2003 numac 2003009033 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 9 januari 2003 : - is Mevr. Homans, B., eerste voorzitter van het arbeidshof te Antwerpen, bevorderd tot Grootofficier in de Kroonorde; - is de heer Devel, C., eerste voorz

lijst

type lijst prom. -- pub. 20/01/2003 numac 2003041301 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9,

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 20/01/2003 numac 2003042001 bron ministerie van financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prij

document - btw

type document - btw prom. -- pub. 20/01/2003 numac 2003003024 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad Fontaine-l'Evê(...) 1. Ter plaatse genaamd « Couture du Bosquet », een
^