B.S. Index van de publicaties van 23 januari 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/01/2003 pub. 23/01/2003 numac 2003000060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 69 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/01/2003 pub. 23/01/2003 numac 2003014001 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende vaststelling van het bedrag van de werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden type koninklijk besluit prom. 05/11/2002 pub. 23/01/2003 numac 2002000870 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot de toekenning van financiële hulp aan bepaalde steden en gemeenten voor de aanwerving van bijkomend personeel belast met de criminaliteitspreventie en de opvang inzake drugverslaving

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2002 pub. 23/01/2003 numac 2003035041 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de Basismobiliteit in het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 08/11/2002 pub. 23/01/2003 numac 2003035036 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende herverdeling van gesplitste ordonnanceringskredieten voor het begrotingsjaar 2002 type besluit van de vlaamse regering prom. 18/10/2002 pub. 23/01/2003 numac 2003035039 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering houdende de overheveling van de in het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profitsector 2000-2005 voorziene budgetten naar de functionele basisallocaties voor d type besluit van de vlaamse regering prom. 18/10/2002 pub. 23/01/2003 numac 2003035040 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.60, basisallocatie 11.01 type besluit van de vlaamse regering prom. 08/11/2002 pub. 23/01/2003 numac 2003035034 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie 01.01, programma 69.90 voor het begrotingsjaar 2002 type besluit van de vlaamse regering prom. 11/10/2002 pub. 23/01/2003 numac 2003035038 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.60, basisallocatie 00.22

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/07/2002 pub. 23/01/2003 numac 2003200026 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende het formaat en de presentatie van het plaatje dat aangebracht wordt op elk individueel zuiveringssysteem erkend overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2001 tot invoering van een premie voor type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2002 pub. 23/01/2003 numac 2003200027 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van het bedrag van de toelage die aan de gemeenten toegekend wordt voor de verwijdering van de afvalstoffen voortgebracht door de overstromingen in het jaar 2002

omzendbrief

type omzendbrief prom. 19/12/2002 pub. 23/01/2003 numac 2003200018 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief nr. 17 betreffende de algemene principes van lokale en provinciale ambtenarenzaken. - Opleiding van het administratief personeel

document

type document prom. -- pub. 23/01/2003 numac 2003040610 bron federale overheidsdienst financien Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 23/01/2003 numac 2002003551 bron federale overheidsdienst financien Administratie der douane en accijnzen. - Bevorderingen en mutaties Bij besluit van de directeur-generaal van 5 september 2002, wordt de heer Cocquyt, Guido B.M., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur, dienstchef gemuteerd van Brusse Bij besl

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/11/2002 pub. 23/01/2003 numac 2002029631 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van de Coördinatieraad en de Zoneraden voor het onderwijs voor sociale promotie van de Franse Gemeenschap

erratum

type erratum prom. -- pub. 23/01/2003 numac 2003009049 bron federale overheidsdienst justitie Vergelijkend examen voor de rangschikking van kandidaat-notarissen voor het jaar 2003. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 17 januari 2003, bl. 1672, wordt in de vierde en vijfde lijn van Nederlandstalige tekst de woorden « Dit gedeelte z type erratum prom. -- pub. 23/01/2003 numac 2003095008 bron ministerie van economische zaken Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas , te Etterbeek. - Goedkeuring van de tarieven voor de aansluiting en het gebruik van het vervoersnet, alsook de ondersteunende diensten van de N.V. FLUXYS voor het jaar 2003. - Erra(...) De ta

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/01/2003 numac 2003009046 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier : - bij het arbeidshof te Bergen : 1; - bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : 1; - bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen : 1; - bij de arbeidsrechtbank te (...) - bij de arbeidsrec

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/01/2003 numac 2003009047 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 6 januari 2003, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2003, is de heer Eecckhout, R., griffier bij de rechtbank van koophandel te Dendermonde, ambtshalve in ruste gesteld. Betrokkene mag z Bij koninkl

document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie

type document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 13/12/2002 pub. 23/01/2003 numac 2003035024 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 september 1996 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 23/01/2003 numac 2003054095 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Evrard, Alexandre Jean Evrard, Alexandre Jean, ongehuwd, geboren te Ukkel op 19 oktober Alvorens te

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 23/01/2003 numac 2003003008 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen vervreemding onroerende domeingoederen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 gewijzigd door programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens uit de Stad Komen-
^