B.S. Index van de publicaties van 3 februari 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 03/02/2003 numac 2003200007 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 141/2002 van 9 oktober 2002 Rolnummer 2234 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 2, type wet prom. -- pub. 03/02/2003 numac 2003200010 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 145/2002 van 15 oktober 2002 Rolnummer 2223 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 22,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2003 numac 2003200045 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van het waalse gewest Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 14 november 2002 worden de volgende eretekens verleend : - het Burgerlijk Kruis eerste klas aan de dames **** ****, **** **** en ****-**** **** en aan de heren **** **** - het **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2003 numac 2002007300 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheiding. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 4198 van 13 november 2002 : Worden bevorderd tot Officier in de Orde van **** ****, de ****, groot-oorlogsinvaliden 1940-1945 : Krijgsmacht De heer **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2003 numac 2003200044 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van het waalse gewest Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 17 december 2002 wordt Mevr. Noëlle Didier benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Bij koninklijk besluit van 17 december 2002 worden de Gouden Palmen der Kroonorde verleend aan de heer André L Bij koninklij type koninklijk besluit prom. 22/11/2002 pub. 03/02/2003 numac 2002011506 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van diverse geldelijke bepalingen toepasselijk op de bijzondere graden bij het Ministerie van Economische Zaken type koninklijk besluit prom. 21/01/2003 pub. 03/02/2003 numac 2003022082 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, gecoördineerd op 19 december 1939, de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, h type koninklijk besluit prom. 24/01/2003 pub. 03/02/2003 numac 2003022092 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 44 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie type koninklijk besluit prom. 09/01/2003 pub. 03/02/2003 numac 2003022018 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 september 2002 tot uitvoering van artikel 138 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 type koninklijk besluit prom. 24/01/2003 pub. 03/02/2003 numac 2003022093 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 12 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor Maatschappelijk welzijn

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/12/2002 pub. 03/02/2003 numac 2003003026 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 15 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole type ministerieel besluit prom. 09/01/2003 pub. 03/02/2003 numac 2003022051 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot erkenning van weefselbanken type ministerieel besluit prom. 23/12/2002 pub. 03/02/2003 numac 2003200043 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot bepaling van het referentie-inkomen 2002, vastgelegd krachtens artikel 9 van het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 1997 betreffende steun aan de landbouw type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/02/2003 numac 2003200037 bron ministerie van het waalse gewest Water Bij ministerieel besluit van 20 december 2002 wordt de door de vennootschap « Eloy et fils » onder de handelsbenaming « Oxyfix 5 EH 2 x 3000 » voorgedragen zuiveringseenheid erkend als individuele zuiveringseenheid met een behandelingscap De e

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/01/2003 pub. 03/02/2003 numac 2003035146 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de heffingscoëfficiënt inzake de grindwinning voor 2003 type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2002 pub. 03/02/2003 numac 2003035115 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot instelling en organisatie van een vijfde preventiestimulerend programma type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2002 pub. 03/02/2003 numac 2003035161 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende machtiging aan de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening tot herschikking van kredieten naar programma 24.20 basisallocatie 41.01 zijnde « dotatie aan het Financieri type besluit van de vlaamse regering prom. 06/12/2002 pub. 03/02/2003 numac 2003035127 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1998 houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg

omzendbrief

type omzendbrief prom. 09/01/2003 pub. 03/02/2003 numac 2003200042 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief nr. 2003/MINFP/001 betreffende de compensatie voor wettelijke en reglementaire feestdagen die in 2003 samenvallen met een niet-werkdag

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/02/2003 numac 2003000066 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Adviesraad voor burgemeesters. - Oproep tot gegadigden Het artikel 8 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus richt een Adviesraad van burgemeesters op. Elk reglementair b Het ko

erratum

type erratum prom. 25/10/2002 pub. 03/02/2003 numac 2003022067 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 2000 tot vaststelling van de weddenschalen van de bijzondere graden bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid. - Erratum

arrest

type arrest prom. -- pub. 03/02/2003 numac 2003007035 bron ministerie van landsverdediging Vernietiging van koninklijke besluiten door de Raad van State Bij arrest nr. 114.268 van 6 januari 2003, heeft de Raad van State, afdeling administratie, IXe kamer, de koninklijke besluiten nrs 2239 en 2240 van 4 maart 1999, gepubliceerd in het

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/02/2003 numac 2003000077 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Bericht. - Vacature van een ambt van Franstalig staatsraad en van een ambt van Nederlandstalig staatsraad Eén betrekking van Nederlandstalig staatsraad en één betrekking van Franstalig staatsraad zijn te begeven bij de Raad va De ka

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 03/02/2003 numac 2003200002 bron arbitragehof Arrest nr. 1/2003 van 8 januari 2003 Rolnummer 2226 In zake : het beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de artikelen 2, zevende lid, 4, 10 tot 12, 18, 20 en 29, 1, 2 en 5, van het decreet van de Franse Gemeenschap van 12 dece Het Arbitrag type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 03/02/2003 numac 2003200040 bron arbitragehof Arrest nr. 8/2003 van 22 januari 2003 Rolnummer 2338 In zake : het beroep tot vernietiging van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 18 mei 2001 tot wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzek Het Arbitrag

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 03/02/2003 numac 2003095014 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst voor de Verzekeringen Akte tot goedkeuring van de overeenkosmt van een gedeeltelijke overdracht van rechten en verplichtingen tussen een voorzorgsinstelling en een verzekeringsonderneming Bij beslissing van het Directiecomité De door de type goedkeuringen prom. -- pub. 03/02/2003 numac 2003095013 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst voor de Verzekeringen Akte tot goedkeuring van de overeenkomst van een overdracht van rechten en verplichtingen tussen een voorzorgsinstelling en een verzekeringsonderneming Bij beslissing van het Directiecomité van de Control De door de

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 03/02/2003 numac 2003200008 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 142/2002 van 9 oktober 2002 Rolnummer 2257 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 32, 2°, 46 en 1253quater van het Gerechtelijk Wetboek, gelezen in samenhang met andere bepalingen van dat Wetbo Het Arbit

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 03/02/2003 numac 2003200009 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 143/2002 van 9 oktober 2002 Rolnummer 2451 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 17,
^