B.S. Index van de publicaties van 4 februari 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 04/02/2003 numac 2003200012 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 147/2002 van 15 oktober 2002 Rolnummers 2209 en 2294 In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 205 en volgende, 265 en 266 van hoofdstuk XXII van de algemene wet inzake douane en accijnzen, gecoördineerd b Het Arbit

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 31/01/2003 pub. 04/02/2003 numac 2003000081 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale toelage ten behoeve van de boventallige politiezones type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/02/2003 numac 2003009083 bron federale overheidsdienst justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 20 september 2002 is de heer Micha, E., kamervoorzitter in het arbeidshof te Luik, bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/02/2003 numac 2003009061 bron federale overheidsdienst justitie Centraal Bestuur. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 9 januari 2003 wordt aan de heer Xavier Stevenaert, op datum van 29 november 2002, ontslag verleend uit zijn functie van adjunct-adviseur bij het Centraal Bestuur van de Federale Overheidsd type koninklijk besluit prom. 15/01/2003 pub. 04/02/2003 numac 2003000064 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een aanvullende federale toelage aan de gemeenten met het oog op de financiering van de statutaire meerkost gedurende het jaar 2001 type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/02/2003 numac 2003009060 bron federale overheidsdienst justitie Centraal Bestuur. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 9 januari 2003 wordt de heer Gregory Lemmes, op datum van 16 augustus 2002, ambtshalve en zonder opzegging ontslagen uit zijn functie van adjunct-adviseur bij het Centraal Bestuur van de Fe

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/02/2003 numac 2003014011 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wijziging van de normen en voorschriften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik Bij ministerieel besluit van 16 januari 2003 worden de hierna genoemde reglementen goedgekeurd : - het Algemeen Reglement voor het Ge - het Algem type ministerieel besluit prom. 22/10/2002 pub. 04/02/2003 numac 2003027053 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 03 van organisatieafdeling 40 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 04/10/2002 pub. 04/02/2003 numac 2003027048 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02 en 06 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 03/10/2002 pub. 04/02/2003 numac 2003027054 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 03 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 04/10/2002 pub. 04/02/2003 numac 2003027049 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 04 en 06 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 01/10/2002 pub. 04/02/2003 numac 2003027052 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 13 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 01/10/2002 pub. 04/02/2003 numac 2003027051 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 29/01/2003 pub. 04/02/2003 numac 2003003066 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 28/08/2002 pub. 04/02/2003 numac 2003027047 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 02/09/2002 pub. 04/02/2003 numac 2003027044 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 13 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 20/01/2003 pub. 04/02/2003 numac 2003022108 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 24/01/2003 pub. 04/02/2003 numac 2003003064 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan het reglement van Nasdaq Europe type ministerieel besluit prom. 20/09/2002 pub. 04/02/2003 numac 2003027050 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 12 en programma 03 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 14/09/2002 pub. 04/02/2003 numac 2003027046 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 12 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 02/09/2002 pub. 04/02/2003 numac 2003027045 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002

decreet

type decreet prom. 12/12/2002 pub. 04/02/2003 numac 2002031641 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende de oprichting van een dienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de gebouwen van de Franse Gemeenschapscommissie

document

type document prom. -- pub. 04/02/2003 numac 2003022085 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Embryoteams voor runderen. - Stopzetting van de activiteit Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/02/2003 numac 2003011030 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Psychologencommissie. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 januari 2003 wordt : - aan de heer G. Blondeel, op eigen verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn functie van voorzitter van de Psychologencommissie. Bij ditzel - Mevr. M. Cast

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 12/12/2002 pub. 04/02/2003 numac 2002031643 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende het budgettair, financieel en boekhoudkundig beheer van de dienst met afzonderlijk beheer "Dienst gebouwen van de Franse Gemeenschapscommissie"

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/02/2003 numac 2003009084 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2002, dat in werking treedt op 28 februari 2003, is de heer Micha, E., kamervoorzitter in het arbeidshof te Luik, in ruste gesteld. Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is hem ver Bij konin

overeenkomst

type overeenkomst prom. 06/12/2002 pub. 04/02/2003 numac 2002031642 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening betreffende de oprichting van een dienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de gebouwen van de Franse Gemeenschapscommissie

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 04/02/2003 numac 2003009086 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Gent De aanwijzing van de heeer Logghe, J., raadsheer in het hof van beroep te Gent, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 28 februari 2003. type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 04/02/2003 numac 2003009085 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Antwerpen De aanwijzing van de heer Van Gelder, L., raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 21 februari 2003. type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 04/02/2003 numac 2003009087 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Luik De heer Ancion, Ph., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik, is voor vast aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank op datum van 22 februari 2003.
^