B.S. Index van de publicaties van 5 februari 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen type wet prom. 14/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003003034 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de meerwaarden bij vervreemding van bedrijfsvoertuigen type wet prom. 24/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003012051 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen met betrekking tot de veralgemening van de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/10/2002 pub. 05/02/2003 numac 2002000728 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 26 juni 2002 inzake consulaire bevolkingsregisters en identiteitskaarten type koninklijk besluit prom. 18/10/2002 pub. 05/02/2003 numac 2002000712 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 23 maart 1999 betreffende de modaliteiten voor de afgifte, de schorsing, de intrekking van de vergunning voor spoorwegonderneming en betreffende het ni type koninklijk besluit prom. 18/10/2002 pub. 05/02/2003 numac 2002000706 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 8 mei 2002 betreffende de erkenning van de instellingen die de cursussen voor de vakbekwaamheid voor het vervoer van zaken over de weg organiseren type koninklijk besluit prom. 18/10/2002 pub. 05/02/2003 numac 2002000719 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van twee koninklijke besluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 tot uitvoering van artikel 2, § 5bis, van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het type koninklijk besluit prom. 18/10/2002 pub. 05/02/2003 numac 2002000714 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 23 maart 1999 tot vaststelling van de modaliteiten voor de toewijzing van de spoorweginfrastructuurcapaciteit type koninklijk besluit prom. 18/10/2002 pub. 05/02/2003 numac 2002000707 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 14 mei 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 11/11/2002 pub. 05/02/2003 numac 2002000741 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 17 april 1980 betreffende de reclame voor voedingsmiddelen en van reglementaire bepalingen tot wijziging van dit besluit type koninklijk besluit prom. 18/10/2002 pub. 05/02/2003 numac 2002000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 15 mei 1990 tot het verbieden van het roken in bepaalde openbare plaatsen en van twee koninklijke besluiten tot wijziging van dit besluit type koninklijk besluit prom. 08/10/2002 pub. 05/02/2003 numac 2002000697 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 juni 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de ver type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2003 numac 2003009091 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 23 januari 2003, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2003, is aan de heer Maryns, M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondiss Het ber type koninklijk besluit prom. 08/10/2002 pub. 05/02/2003 numac 2002000702 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 14 mei 2002 tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de v type koninklijk besluit prom. 01/10/2002 pub. 05/02/2003 numac 2002000690 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 4 januari 2002 tot bepaling van de opdrachten door de federale politie uit te voeren met toepassing van artikel 126, § 2, van de wet van 7 decembe type koninklijk besluit prom. 08/10/2002 pub. 05/02/2003 numac 2002000701 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 8 april 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2003 numac 2003009089 bron federale overheidsdienst justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 24 april 2002, is de heer Verschueren, W., kamervoorzitter in het arbeidshof te Antwerpen, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde. type koninklijk besluit prom. 09/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003003030 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 18/10/2002 pub. 05/02/2003 numac 2002000705 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 5 juni 2002 betreffende de maximumfactuur in de verzekering voor geneeskundige verzorging

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003022052 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende erkenning van de Militaire Dienst voor Bloedtransfusie als instelling voor de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2002 pub. 05/02/2003 numac 2003035138 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1994 betreffende het financiële en materiële beheer van de Dienst met Afzonderlijk Beheer « Beheersdienst van het Kasteel-Domein van Gaasbeek » type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2002 pub. 05/02/2003 numac 2003035137 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1994 betreffende het financiële en materiële beheer van de Dienst met Afzonderlijk Beheer « Beheersdienst van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te

decreet

type decreet prom. 17/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003035148 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 7 december 2001 tussen de Federale Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de ontwikkeling van buurtdiensten en -banen type decreet prom. 19/12/2002 pub. 05/02/2003 numac 2003200059 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 7 september 1989 betreffende de toekenning van het Waalse kwaliteitslabel, de aanduiding van lokale herkomst en de aanduiding van Waalse herkomst

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. -- pub. 05/02/2003 numac 2002000634 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat en de Gewesten betreffende de uitvoering van het specifiek toezicht ingesteld bij de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,(...) De hiernavolgende tekst is de Duitse

document

type document prom. -- pub. 05/02/2003 numac 2003020028 bron belgische senaat Commissievergaderingen. - Bijeenroepingen Week van maandag 3 tot vrijdag 7 februari 2003 Overzicht van de commissievergaderingen Woensdag 5 februari 2003 : 14 uur :Justitie en Sociale Aangelegenheden. 14 u. 15 m. : Financiën en Econo 14 u. 30 m. : Jus

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 05/02/2003 numac 2003009092 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Brussel Bij beschikking van 8 januari 2003 werd de heer Costa, P., rechter in sociale zaken, als werkgever, in de arbeidsrechtbank te Brussel, door de voorzitter van deze rechtbank, aangewezen, vanaf 19 januari 2003, om het a

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/02/2003 numac 2003009093 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekking - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Gent : 1. De kandidaat voor een ambt van gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekende brief tot "de heer Ministe

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/02/2003 numac 2003009090 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 april 2002, dat in werking treedt op 15 februari 2003, is de heer Verschueren, W., kamervoorzitter in het arbeidshof te Antwerpen, in ruste gesteld. Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het Bij koninkl

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 05/02/2003 numac 2003200053 bron arbitragehof Arrest nr. 16/2003 van 28 januari 2003 Rolnummer 2332 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 495, 496, 501, 502 en 611 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals vervangen bij de artikelen 14 en 15 van de wet van 4 juli 2001 Het Arbitragehof,

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 05/02/2003 numac 2003095015 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst voor de Verzekeringen Mededeling van een gedeeltelijke portefeuilleoverdracht van een Belgisch bijkantoor van een onderneming in de Europese Economische Ruimte aan een onderneming naar Belgisch recht De portefeuille van de ver De overdrac

lijst

type lijst prom. -- pub. 05/02/2003 numac 2003003028 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit. - Inkomstenbelastingen. - Beperkende lijst van sociale voordelen die bij de onderneming aftrekbaar en bij de genieter niet belastbaar zijn De Minister van Financiën heeft beslist de admi Het b type lijst prom. -- pub. 05/02/2003 numac 2003003068 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend Bij besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van(...) Brussel, 27 januari 2003. De Voorzitter, E. WYMEERSCH

overeenkomst

type overeenkomst prom. 17/12/2002 pub. 05/02/2003 numac 2003003046 bron federale overheidsdienst financien Overeenkomst tussen de Minister van Financiën en de Joodse Gemeenschap van België betreffende de verzegelde omslagen die in toepassing van punt 2 van de Protocolovereenkomst ondertekend tussen de Belgische Vereniging van Banken en de Joodse Gemeenschap

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 21/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003003060 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde bijkantoren van beleggingsondernemingen die onder het recht van een andere lid-Staat van de Europese Unie ressorteren type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 21/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003003059 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde bijkantoren van beleggingsondernemingen die onder het recht van een andere lid-Staat van de Europese Unie ressorteren

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 05/02/2003 numac 2003020030 bron belgische senaat Plenaire vergaderingen Agenda Donderdag 6 februari 2003 's Ochtends, om 11 uur : 1. Evocatieprocedure. Wetsontwerp tot bekrachtiging van diverse koninklijke besluiten genomen met toepassing van de artikelen 38 en 39 van de wet van 26 2. Evocatieprocedu

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 05/02/2003 numac 2003003051 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1921 Officiële lijst van de loting n° 265 van 15 januari 2003 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 05/02/2003 numac 2003003052 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting n° 560 van 20 januari 2003 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 05/02/2003 numac 2003003049 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1933 Officiële lijst van de loting n° 532 van 17 januari 2003 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 05/02/2003 numac 2003003050 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting n° 544 van 20 januari 2003 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 05/02/2003 numac 2003003053 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting n° 434 van 10 januari 2003 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

document - btw

type document - btw prom. -- pub. 05/02/2003 numac 2003003044 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Gemeente Fleurus (vroege(...) Straat « du Muturnia », ter plaatse genaamd « Ch

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 05/02/2003 numac 2003054096 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Lahou, Eugène Charles De heer Lahou, Eugène Charles, geboren te Anderlecht op 1 juli 19 Alvorens te
^