B.S. Index van de publicaties van 6 februari 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/12/2002 pub. 06/02/2003 numac 2002011527 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Wet tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de veiligheid en de gezondheid van de gebruikers

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/01/2003 pub. 06/02/2003 numac 2002003487 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens type koninklijk besluit prom. 14/01/2003 pub. 06/02/2003 numac 2003011018 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot inwilliging van een verzoekschrift betreffende de tussen de leveranciers en kleinhandelaars in petroleumproducten gesloten contracten en ingediend bij toepassing van het koninklijk besluit nr. 62 van 13 januari 1935, waarbij toelati type koninklijk besluit prom. 22/01/2003 pub. 06/02/2003 numac 2002002157 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende diverse wijzigingen aan de regelgeving betreffende het toegevoegd vorsingspersoneel en het beheerspersoneel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat type koninklijk besluit prom. 13/01/2003 pub. 06/02/2003 numac 2003022075 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een tegemoetkoming aan sommige zelfstandige kinesitherapeuten die een opleiding tot gegradueerd verpleegkundige volgen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/10/2002 pub. 06/02/2003 numac 2003027061 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 06 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 25/10/2002 pub. 06/02/2003 numac 2003027065 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 28/10/2002 pub. 06/02/2003 numac 2003027066 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 03 van organisatieafdeling 40 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 29/10/2002 pub. 06/02/2003 numac 2003027063 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 54 en programma 03 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 25/10/2002 pub. 06/02/2003 numac 2003027064 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 12 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 30/10/2002 pub. 06/02/2003 numac 2003027067 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 05 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/02/2003 numac 2003200046 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij ministerieel besluit van 26 september 2002 wordt de heer Pierre Mors, attaché, met ingang van 1 februari 2003, in ruste gesteld. Bij ministerieel besluit van 11 december 2002, wordt de heer Frédéric Robinet, met ingang van Bij besluite type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/02/2003 numac 2003200047 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Personeel Bij ministerieel besluit van 4 november 2002 wordt de heer Camille Fontaine, attaché, met ingang van 1 februari 2003, in ruste gesteld. Bij ministerieel besluit van 19 november 2002 wordt de heer Olivier Chamart, inspecteur-gene Bij besluit v type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/02/2003 numac 2003011046 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzen van de elektrische energie voor de maand januari 2003 De parameters N c en N E voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor elektrische energi N c = 1,0608 NE = 1,3238 ( type ministerieel besluit prom. 15/10/2002 pub. 06/02/2003 numac 2003027062 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 13 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 17/10/2002 pub. 06/02/2003 numac 2003027060 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 28/01/2003 pub. 06/02/2003 numac 2002002158 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende vaststelling van het formulier voor mutatieaanvraag voor het toegevoegd vorsingspersoneel en het beheerspersoneel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat type ministerieel besluit prom. 05/12/2002 pub. 06/02/2003 numac 2002000908 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot verlenging van toekenning van financiële hulp van de Staat aan bepaalde gemeenten op het vlak van de veiligheid en de inbraakpreventie type ministerieel besluit prom. 23/01/2003 pub. 06/02/2003 numac 2003003062 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de rentevoet van de in 2003 uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten type ministerieel besluit prom. 17/10/2002 pub. 06/02/2003 numac 2003027059 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 04 van organisatieafdeling 12 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2002 pub. 06/02/2003 numac 2003035090 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen type besluit van de vlaamse regering prom. 06/12/2002 pub. 06/02/2003 numac 2003035122 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/02/2003 numac 2003200060 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof a. Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 14, 16 en 24 januari 2003 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingek 1. H. V

document

type document prom. 24/10/2002 pub. 06/02/2003 numac 2002003476 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van de wijziging van de verrekeningsregels van het verrekeningsorganisme aangeduid door Euronext Brussels N.V.

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2002 pub. 06/02/2003 numac 2003029024 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 juni 2002 houdende benoeming van de leden van de Algemene Raad voor Hogescholen van de Franse Gemeenschap

erratum

type erratum prom. 14/06/2002 pub. 06/02/2003 numac 2003035165 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 5 maart 1996 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering. - Erratum

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 06/02/2003 numac 2003012062 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 21 januari 2003 is de B.V.B.A. Dilbeco, Kauwenlaan 5, te 1700 Dilbeek, erkend geworden voor het afbreke(...) Bij ministerieel besluit van 21 j type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 06/02/2003 numac 2003012064 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 21 januari 2003 is het laboratorium van de v.z.w. IBEVE, Interleuvenlaan 28, bus 2, te 3001 Heverlee, er(...) Meting van asbestvezels in lucht volgens r

document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie

type document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 13/12/2002 pub. 06/02/2003 numac 2003035107 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 27 april 2001 houdende toekenning van een vergoeding aan de personeelsleden van de openbare afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest belast met de uitvoering

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 06/02/2003 numac 2003014031 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg In het Belgisch Staatsblad nr. 33 van 31 januari 2003, derde editie, blz. 4408, gelieve de titel te lezen zoals hierboven. (...)

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 06/02/2003 numac 2002054056 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Bouchez, Rachel Blanche Mevr. Bouchez, Rachel Blanche, geboren te Brugge op 28 maart Alvorens te b

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 06/02/2003 numac 2003011045 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzen van het aardgas voor de maand januari 2003 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand januari 2003 respectievelijk vastgeste Iga = 0,
^