B.S. Index van de publicaties van 10 februari 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 10/02/2003 numac 2003200003 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 136/2002 van 25 september 2002 Rolnummer 2309 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 1, 1°, en 12 van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog, gesteld door de Raad Het Arbit type wet prom. -- pub. 10/02/2003 numac 2003200015 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 151/2002 van 15 oktober 2002 Rolnummer 2308 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 80 van de Nieuwe Gemeentewet , gesteld door de Rechtbank van ee(...) Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/12/2002 pub. 10/02/2003 numac 2003021011 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de raad van beheer van het Nationaal Orkest van België type koninklijk besluit prom. 09/01/2003 pub. 10/02/2003 numac 2003009111 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 46bis, § 2, eerste lid, 88bis, § 2, eerste en derde lid, en 90quater, § 2, derde lid van het Wetboek van Strafvordering en van artikel 109ter, E, § 2, van de wet van 21 maart 1991 betr type koninklijk besluit prom. 30/01/2003 pub. 10/02/2003 numac 2003011052 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de raad van bestuur van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen type koninklijk besluit prom. 30/01/2003 pub. 10/02/2003 numac 2003011051 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de raad van bestuur van het Studiecentrum voor Kernenergie type koninklijk besluit prom. 30/01/2003 pub. 10/02/2003 numac 2003022110 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 22 mei 2001 genomen tot uitvoering van artikel 5, § 4, vijfde lid, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatscha type koninklijk besluit prom. 30/01/2003 pub. 10/02/2003 numac 2003022111 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 mei 1994 tot uitvoering van artikel 12 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/01/2003 pub. 10/02/2003 numac 2003021005 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de directieraad van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/02/2003 numac 2003011049 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Schorsing van de tenuitvoerlegging van een ministerieel besluit van intrekking van erkenning Bij ministerieel besluit van 29 januari 2003 wordt de inwerkingtreding van het ministerieel besluit van 11 december 2002 houdende intrekking van de erke Dit bes type ministerieel besluit prom. 02/12/2002 pub. 10/02/2003 numac 2003021012 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de raad van beheer van het Nationaal Orkest van België type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/02/2003 numac 2003011050 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Schorsing van de tenuitvoerlegging van een ministerieel besluit van intrekking van erkenning Bij ministerieel besluit van 29 januari 2003 wordt de inwerkingtreding van het ministerieel besluit van 11 december 2002 houdende intrekking van de erke Dit bes type ministerieel besluit prom. 29/01/2003 pub. 10/02/2003 numac 2003022112 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 14 december 2000 genomen tot uitvoering van artikel 34, § 2, van het koninklijk besluit van 30 oktober 1974 houdende het algemeen reglement betreffende het bestaansminimum en van art type ministerieel besluit prom. 27/01/2003 pub. 10/02/2003 numac 2003022097 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de plenaire vergadering van het Raadgevend Comité voor de pensioensector

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2002 pub. 10/02/2003 numac 2003035163 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende verdeling van de tweede schijf van het provisioneel krediet ingeschreven onder organisatieafdeling 39, programma 10 - provisionele kredieten , basisallocatie 11.11 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse G type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2002 pub. 10/02/2003 numac 2003035160 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende verdeling van de eerste schijf van het provisioneel krediet ingeschreven onder organisatieafdeling 39, programma 10 - provisionele kredieten , basisallocatie 11.11 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse G type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2002 pub. 10/02/2003 numac 2003035143 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot aanpassing van de regelgeving inzake financiën en begroting wat betreft de invoering van de euro type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2002 pub. 10/02/2003 numac 2003035162 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende verdeling van de derde schijf van het provisioneel krediet ingeschreven onder organisatieafdeling 39, programma 10 - provisionele kredieten , basisallocatie 11.11 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Ge type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2002 pub. 10/02/2003 numac 2003035152 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de financiering van de studiecentra open hoger onderwijs in 2002 type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2002 pub. 10/02/2003 numac 2003035144 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder de basisallocatie 00.20 van het programma 24.6 van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/01/2003 pub. 10/02/2003 numac 2003200063 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de raad van bestuur van de exploitatiemaatschappij Luik-Verviers type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2002 pub. 10/02/2003 numac 2003027085 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 juni 2000 betreffende de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit type besluit van de waalse regering prom. 16/01/2003 pub. 10/02/2003 numac 2003200078 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering over de beheerswijze van de financiële centralisatie van de thesaurieën van de Waalse instellingen van openbaar nut

decreet

type decreet prom. 20/12/2002 pub. 10/02/2003 numac 2003035133 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de derde aanpassing van de begroting 2002 type decreet prom. 23/01/2003 pub. 10/02/2003 numac 2003029057 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie tot oprichting van het Franstalig Comité voor de coördinatie van het welzijns- en gezondheidsbeleid type decreet prom. 20/12/2002 pub. 10/02/2003 numac 2003035120 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende tweede aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 type decreet prom. 08/11/2002 pub. 10/02/2003 numac 2003035119 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende controle op grote infrastructuurprojecten

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/02/2003 numac 2003011055 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht over de vergoeding voor de afgifte van oorsprongscertificaten Bekendmaking in uitvoering van artikel 2 van het koninklijk besluit van 17 april 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juni 1976 houdende vaststelling van het b 1. In type bericht prom. -- pub. 10/02/2003 numac 2003200067 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 19 december 2002 in zake J.-M. Brocorens tegen het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbit " Schen

document

type document prom. -- pub. 10/02/2003 numac 2003014003 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/10/2002 pub. 10/02/2003 numac 2003029012 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 juni 1974 waarbij op 1 april 1972 de schalen worden vastgesteld verbonden aan de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opv type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/11/2002 pub. 10/02/2003 numac 2003029010 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 april 2002 houdende benoeming van de leden van de Centrale commissie voor reaffectatie voor het gewoon en buitengewoon gesubsid type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2002 pub. 10/02/2003 numac 2003029041 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de raad van bestuur van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/08/2002 pub. 10/02/2003 numac 2003029011 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Centrale commissie van reaffectatie voor het gewoon en buitengewoon vrij gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2003 numac 2002029571 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat generaal. - "Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique". - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen. - Beweging van 15 november 2001 Leopoldsorde Bij koninklijk besluit van 20 septem De heer Balescu, Ra

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/02/2003 numac 2003018018 bron kamer van volksvertegenwoordigers Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties. - Oproep tot kandidaten voor mandaten van zes vaste leden en zes plaatsvervangende leden (3 Nederlandstaligen en 3 Franstaligen). -(...) Algemeen Het mandaat van de leden van type vacante bettreking prom. -- pub. 10/02/2003 numac 2003009114 bron federale overheidsdienst justitie Informatie- en adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties. - Oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van het Centrum. - Mandaten te begeven op voordracht door de Ministerraad Het mandaat van de eerste benoemde leden van het In Krachte type vacante bettreking prom. -- pub. 10/02/2003 numac 2003012068 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Nijvel, ter vervanging van de heer Jean-Marie De Feyter De betrokken organi De voord

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 10/02/2003 numac 2003200064 bron arbitragehof Arrest nr. 13/2003 van 22 januari 2003 Rolnummer 2523 In zake : het beroep tot vernietiging van het decreet van het Waalse Gewest van 21 maart 2002 tot inrichting van het partnerschap tussen het Gewest en de Waalse provincies betreffende d Het Arbitrag type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 10/02/2003 numac 2003200052 bron arbitragehof Arrest nr. 14/2003 van 28 januari 2003 Rolnummers 2312 en 2325 In zake : de beroepen tot vernietiging van de artikelen 3, 5, 6 en 9 van de wet van 15 juni 2001 tot « wijziging van de artikelen 190, 194, 259bis -9, 259bis -10, 259octies en Het Arbitra

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 10/02/2003 numac 2003021029 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden Raad van State. - Vernietiging Bij arrest van de Raad van State nr. 11(...)

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 10/02/2003 numac 2003200013 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 148/2002 van 15 oktober 2002 Rolnummer 2246 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 617, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Brugge. Het Arbitrag samengesteld u

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 10/02/2003 numac 2003200011 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 146/2002 van 15 oktober 2002 Rolnummer 2171 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 275,
^