B.S. Index van de publicaties van 12 februari 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 12/02/2003 numac 2003003081 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor de fusie tussen een in de financiële sector bedrijvige instelling en een beleggingsonderneming Overeenkomstig artikel 73 van de wet van 6 april 1995, heeft de Commissie voor het Bank- en Financi(...) type wet prom. 28/01/2003 pub. 12/02/2003 numac 2003012049 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst justitie Wet tot toewijzing van de gezinswoning aan de echtgenoot of aan de wettelijk samenwonende die het slachtoffer is van fysieke gewelddaden vanwege zijn partner en tot aanvulling van artikel 410 van het Strafwetboek type wet prom. 20/01/2003 pub. 12/02/2003 numac 2003012034 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot versterking van de wetgeving tegen het racisme

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/01/2003 pub. 12/02/2003 numac 2002003539 bron interfederaal korps van de inspectie van financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 26 van de wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken type koninklijk besluit prom. 03/02/2003 pub. 12/02/2003 numac 2003002023 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende diverse reglementaire maatregelen met het oog op de vereenvoudiging van sommige procedures van administratieve controle type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2003 numac 2003015017 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Personeel. - Aanduidingen Bij koninklijke besluiten van 20 december 2002, werden, vanaf die datum, aangeduid als titularis van een managementsfunctie N-1 in de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssam Mevr. Ma type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2003 numac 2003022133 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 23 januari 2003 wordt met ingang van 1 juni 2003, op eigen verzoek, eervol ontslag uit zijn functies van adviseur verleend aan de heer Mannaert, Pierre J. R., die aanspraak heeft op een rustpe Bij het type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2003 numac 2003009072 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Een koninklijk besluit van 15 juli 2002 voorziet dat een plaats van predikant bij de protestantse parochie te Baudour-Herchies in een plaats van eerste predikant wordt omgevormd. type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2003 numac 2003000085 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 28 januari 2003, wordt de heer Liboton, Luc, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Bekkevoort/Geebets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge voor ee type koninklijk besluit prom. 20/01/2003 pub. 12/02/2003 numac 2003011040 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het programma, de voorwaarden en de examenjury voor het praktisch bekwaamheidsexamen van de "erkende boekhouders" en "erkende boekhouders-fiscalisten" type koninklijk besluit prom. 21/01/2003 pub. 12/02/2003 numac 2003000072 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 2002 waarbij de overvloedige regenval die plaatsgevonden heeft op 23 en 24 augustus 2002 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp wordt beschouwd en type koninklijk besluit prom. 21/01/2003 pub. 12/02/2003 numac 2003000070 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 2002 waarbij de overvloedige regenval die plaatsgevonden heeft op 30 en 31 juli 2002 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp wordt beschouwd en waar type koninklijk besluit prom. 21/01/2003 pub. 12/02/2003 numac 2003000071 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 september 2002 waarbij de overvloedige regenval die plaatsgevonden heeft van 18 tot 21 augustus 2002 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp wordt beschouwd e type koninklijk besluit prom. 23/12/2002 pub. 12/02/2003 numac 2003014023 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluittot goedkeuring van wijzigingenaan de statuten van De Post, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 21/01/2003 pub. 12/02/2003 numac 2003000073 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 2002 waarbij de overvloedige regenval die plaatsgevonden heeft van 3 tot 8 augustus 2002 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp wordt beschouwd en type koninklijk besluit prom. 28/01/2003 pub. 12/02/2003 numac 2003003071 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 23 van 29 december 1992 tot regeling van de toepassingsmodaliteiten van artikel 53quinquies van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/02/2003 numac 2003200076 bron ministerie van het waalse gewest Sociale Actie Bij ministerieel besluit van 26 november 2002 wordt op 1 januari 2001 een erkenning verleend aan het Centrum voor sociale dienst dat onder het Christelijk Ziekenfonds van de provincie Namen ressorteert. De erkenning heeft het type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/02/2003 numac 2003200061 bron ministerie van het waalse gewest Plaatselijke besturen MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 6 januari 2003 wordt de begroting voor het boekjaar 2003 van de stad Moeskroen niet definitief goedgekeurd zowel voor de gewone dienst als voor de buitengewone dienst. type ministerieel besluit prom. 30/01/2003 pub. 12/02/2003 numac 2003011048 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 12 tot erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 12/02/2003 numac 2003200056 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling Bij besluit van de Waalse Regering van 5 december 2002 wordt Mevr. Anne-Marie Robert op 24 oktober 2002 tot lid van het beheerscomité van de « FOREm » be(...) type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2002 pub. 12/02/2003 numac 2003027104 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van 6 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 4 juli 1996 betreffende de integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse herkomst type besluit van de waalse regering prom. 09/01/2003 pub. 12/02/2003 numac 2003200089 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Gewestelijke raad van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg

omzendbrief

type omzendbrief prom. 04/02/2003 pub. 12/02/2003 numac 2003002024 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 536 - Normen van sociale programmatie toepasselijk op de gemene graden van niveau D en op de weddenschaal 22B

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/02/2003 numac 2003011060 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie Zaak nr. MEDE - C/C - 03/005 Deli Universal N.V./Willemstein's Industriële Ondernemingen B.V. Op donderdag 30 januari 2003 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van Volgens de a type bericht prom. -- pub. 12/02/2003 numac 2003011059 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie Zaak nr. MEDE - C/C - 03/004 NeSBIC Buy Out Fund B.V./Chemsumma Corporation N.V. Op 28 januari 2003 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een ontwerpovereenkomst Volgens de aa type bericht prom. -- pub. 12/02/2003 numac 2003200086 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 30 januari 2003 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 31 januari 200 Die zaa type bericht prom. -- pub. 12/02/2003 numac 2003011058 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie Zaak nr. MEDE - C/C - 03/003 Scarlet B.V./Planet Internet N.V. en KPN Belgium II N.V. Op 27 januari 2003 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van ontwerpovereenkoms Volgens de aa

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/12/2002 pub. 12/02/2003 numac 2003029006 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 oktober 2002 betreffende de controleprocedure voor de dopingpraktijk en tot vaststelling van de inwerkingtreding van sommige b type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/12/2002 pub. 12/02/2003 numac 2003029019 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 8 februari 2002 betreffende de commissie voor de gezondheidspromotie op school

erratum

type erratum prom. 20/09/2002 pub. 12/02/2003 numac 2003014030 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 1998 tot vaststelling van de regels voor de toepassing van het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen betreffende de overdracht van sommige personeelsleden van Belgaco type erratum prom. 20/06/2002 pub. 12/02/2003 numac 2002029610 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 8 februari 1999 betreffende de euro met betrekking tot de bepalingen over de RTBF. - Errata

arrest

type arrest prom. 27/01/2003 pub. 12/02/2003 numac 2003003082 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/02/2003 numac 2003009123 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum De bekendmaking van de openstaande plaats van raadsheer in het arbeidshof te Luik, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 16 januari 2003, dient als nietig beschouwd te worden.

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 12/02/2003 numac 2003009120 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 30 januari 2003 : - is Mevr. Carlier, M.-F., gerechtelijk stagiair in de rechtbank van eerste aanleg te Namen, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dinant. Zij is gelij - is Mevr. Baeck type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 12/02/2003 numac 2003009124 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 november 2002, is de heer Havenith, A., rechter in de arbeidsrechtbank te Luik, benoemd tot raadsheer in het arbeidshof te Luik. Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met indiv

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 12/02/2003 numac 2003200081 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 3 december 2002 in zake het openbaar ministerie tegen C. Guinchon en Y. Fourmeau, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitra « Worde

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 12/02/2003 numac 2003003069 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor fusie tussen kredietinstellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 heeft de Commissie voor het B(...) Ingevolge artikel 31 van de wet van 22 maart 1993 is iedere overdracht tussen kredietinstellingen v(...)

document van de commissie voor het bank- en financiewezen

type document van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. -- pub. 12/02/2003 numac 2003003070 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 heeft de Commiss type document van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. -- pub. 12/02/2003 numac 2003003083 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 he(...) - het rekeningnummer begint met : « 729/......./.. »; - het rekeninguittreksel vermeldt : « pens(...)

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 27/01/2003 pub. 12/02/2003 numac 2003003072 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot vaststelling van de lijst van de kredietinstellingen die onder het recht van een andere lid-Staat van de Europese Gemeenschap ressorteren en een in België geregistreerd bijkantoor hebben type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 27/01/2003 pub. 12/02/2003 numac 2003003074 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot vaststelling van de lijst van kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 12/02/2003 numac 2003009121 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Charleroi De aanwijzing van Mevr. Evaldre, C., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, tot ondervoorzitter in deze rechtbank is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 17 februari 2

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 12/02/2003 numac 2003054098 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Voets, Maria Theresia Mevr. Voets, Maria Theresia, weduwe van Joannes Baptiste De Alvorens te besl
^