B.S. Index van de publicaties van 14 februari 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 14/02/2003 numac 2003009094 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 21 januari 2003 is machtiging verleend aan ****. **** **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonend(...) Bij koninklijk type wet prom. 19/12/2002 pub. 14/02/2003 numac 2003009088 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot uitbreiding van de mogelijkheden tot inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/02/2003 pub. 14/02/2003 numac 2003003088 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 194quater, § 6, eerste lid, WIB 92 inzake de investeringsmodaliteiten in het kader van de investeringsreserve, in geval van inbreng van een tak van werkzaamheid of een bedrijfsafdeling of van een algemeen type koninklijk besluit prom. 12/12/2002 pub. 14/02/2003 numac 2002000858 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 september 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 12/12/2002 pub. 14/02/2003 numac 2002000853 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 25 september 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Justitie type koninklijk besluit prom. 12/12/2002 pub. 14/02/2003 numac 2002000869 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de personeelsleden van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 11/11/2002 pub. 14/02/2003 numac 2002000811 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 26 mei 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit d.d. 4 juni 1999 betreffende de bloedproef met het oog op het bepalen van het gehalte van de andere type koninklijk besluit prom. 12/12/2002 pub. 14/02/2003 numac 2002000865 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 3 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels betreffende het aanvragen en de betaling van door de federale politie uitgevoerde uitzonderlijke ta type koninklijk besluit prom. 12/12/2002 pub. 14/02/2003 numac 2002000866 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van artikel 25 van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de interne audit binnen de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 12/12/2002 pub. 14/02/2003 numac 2002000873 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 19 december 2001 tot bepaling van de tarieven voor uitzonderlijke opdrachten van bestuurlijke politie in het kader van het beveiligd waardevervoer type koninklijk besluit prom. 12/12/2002 pub. 14/02/2003 numac 2002000878 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatie type koninklijk besluit prom. 12/12/2002 pub. 14/02/2003 numac 2002000861 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 4 september 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Kanselarij en Algemene Dien type koninklijk besluit prom. 12/12/2002 pub. 14/02/2003 numac 2002000863 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 november 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer type koninklijk besluit prom. 26/11/2002 pub. 14/02/2003 numac 2002000823 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 8 februari 2001 tot aanwijzing van de grondregelingen in de zin van artikel 3, eerste lid, 1°, van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekki type koninklijk besluit prom. 08/10/2002 pub. 14/02/2003 numac 2002000696 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 14 juni 2002 tot uitvoering van artikel 31, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 11/11/2002 pub. 14/02/2003 numac 2002000749 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 5 september 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid type koninklijk besluit prom. 11/11/2002 pub. 14/02/2003 numac 2002000815 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 juni 2002 tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales type koninklijk besluit prom. 11/11/2002 pub. 14/02/2003 numac 2002000755 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 3 mei 2002 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en tot wijziging van de we type koninklijk besluit prom. 26/11/2002 pub. 14/02/2003 numac 2002000817 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van hoofdstuk IV van de wet van 7 juli 2002 houdende een regeling voor de bescherming van bedreigde getuigen en andere bepalingen type koninklijk besluit prom. 12/12/2002 pub. 14/02/2003 numac 2002000856 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 april 1999 tot bepaling van de modaliteiten inzake het creëren en de werking van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 23/01/2003 pub. 14/02/2003 numac 2003022124 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot aanduiding van de commissarissen van de administratieve boetes belast met het voorstellen van een administratieve boete aan de daders van inbreuken op de voedingswetgeving type koninklijk besluit prom. 12/12/2002 pub. 14/02/2003 numac 2002000864 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 tot bepaling van de voorwaarden voor de indienstneming van voetbalstewards en van het koninklijk besluit van 29 januari 2002 tot wijziging va type koninklijk besluit prom. 28/01/2003 pub. 14/02/2003 numac 2002010097 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 1996 houdende oprichting en vereenvoudiging, in de griffies en parketten bij de hoven en rechtbanken, van de loopbaan van de graden waarvoor een bijzondere beroepsbekwaamheid is vere type koninklijk besluit prom. 10/02/2003 pub. 14/02/2003 numac 2003015027 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 januari 1978 houdende oprichting van een Consultatieve Commissie voor het toekennen van adellijke gunsten type koninklijk besluit prom. 12/12/2002 pub. 14/02/2003 numac 2002000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 13 augustus 1990 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van producten op basis van tabak en soortgelijke producten en van reglementaire b type koninklijk besluit prom. 12/12/2002 pub. 14/02/2003 numac 2002000891 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 tot opheffing van het koninklijk besluit van 9 februari 1999 genomen tot uitvoering van artikel 2, § 5, eerste lid, van de wet van 7 au type koninklijk besluit prom. 12/12/2002 pub. 14/02/2003 numac 2002000880 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 12/12/2002 pub. 14/02/2003 numac 2002000876 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot wijziging van dit besluit type koninklijk besluit prom. 12/12/2002 pub. 14/02/2003 numac 2002000882 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 12 juni 2002 tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 februari 1977 houdende bepaling van het aantal, de plaats van vestiging, de territoriale type koninklijk besluit prom. 14/11/2002 pub. 14/02/2003 numac 2003022084 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 november 1998 betreffende de officiële controle op de stoffen bestemd voor dierlijke voeding en van het koninklijk besluit van 8 februari 1999 betreffende de handel en het gebruik van stof type koninklijk besluit prom. 12/12/2002 pub. 14/02/2003 numac 2002000860 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van de programmawet van 2 augustus 2002 type koninklijk besluit prom. 12/12/2002 pub. 14/02/2003 numac 2002000877 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap type koninklijk besluit prom. 12/12/2002 pub. 14/02/2003 numac 2002000868 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 10 juni 2001 tot wijziging van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten type koninklijk besluit prom. 24/12/2002 pub. 14/02/2003 numac 2002011528 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van de vertegenwoordiger van de Minister bij de vennootschappen voor het beheer van de rechten type koninklijk besluit prom. 12/12/2002 pub. 14/02/2003 numac 2002000867 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 17 juli 2002 betreffende de transacties uitgevoerd met instrumenten voor de elektronische overmaking van geldmiddelen type koninklijk besluit prom. 04/02/2003 pub. 14/02/2003 numac 2003002030 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de Departementale raad van beroep bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie type koninklijk besluit prom. 12/12/2002 pub. 14/02/2003 numac 2002000874 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 27 september 2002 waarbij de overvloedige regenval die plaatsgevonden heeft tussen 25 januari en 28 februari 2002 op het grondgebied van verschillende ge type koninklijk besluit prom. 12/12/2002 pub. 14/02/2003 numac 2002000862 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 4 september 2002 tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997, het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van vennootschappen type koninklijk besluit prom. 12/12/2002 pub. 14/02/2003 numac 2002000854 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 12 juni 2002 tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 type koninklijk besluit prom. 26/11/2002 pub. 14/02/2003 numac 2002000825 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 14 april 1999 tot vaststelling van de minimale inhoud van de hulpverleningsovereenkomsten die opgesteld worden binnen de hulpverleningszones

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/02/2003 pub. 14/02/2003 numac 2002011526 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de toepassing van het koninklijk besluit van 10 november 1996 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van huishoudelijke type ministerieel besluit prom. 18/12/2002 pub. 14/02/2003 numac 2003035166 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de mobiliteitsconvenants type ministerieel besluit prom. 22/01/2003 pub. 14/02/2003 numac 2003035198 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de voorwaarden voor de berekening van de financiële bijdrage van de ouders als vergoeding voor de opvang van kinderen in de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning type ministerieel besluit prom. 30/01/2003 pub. 14/02/2003 numac 2003035218 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 73 van het besluit van de Vlaamse regering van 23 oktober 1991 houdende uitvoering van het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening type ministerieel besluit prom. 26/12/2002 pub. 14/02/2003 numac 2002011529 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende oprichting van de selectiecommissie bedoeld in artikel 6, tweede lid, van het koninklijk besluit van 7 januari 1998 houdende aanwijzing van een vertegenwoordiger van de Minister van Justitie bij de vennootschappen voor het be

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2002 pub. 14/02/2003 numac 2003035177 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.60, basisallocatie 00.22 type besluit van de vlaamse regering prom. 06/12/2002 pub. 14/02/2003 numac 2003035219 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van artikel 123 van het besluit van de Vlaamse regering van 21 december 1988 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 14/02/2003 numac 2003200091 bron ministerie van het waalse gewest Vervoer Bij besluit van de Waalse Regering van 19 december 2002 wordt de heer Daniel Burnotte op 19 december 2002 benoemd tot Regeringscommissaris bij de « Société régionale wallonne du transport » , te(...) type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 14/02/2003 numac 2003027087 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij besluit van de Waalse Regering van 16 januari 2003 wordt mevrouw Janine Kievits ter vertegenwoordiging van « Inter-Environnement Wallonie » en ter vervanging van de heer Frédéric Boutry benoemd tot plaatsvervangend lid binnen de « Bi

decreet

type decreet prom. 20/12/2002 pub. 14/02/2003 numac 2003035150 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2003

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/02/2003 numac 2003003093 bron federale overheidsdienst financien Mededeling over de lijst van de Belgische gereglementeerde markten Overeenkomstig artikel 1, type bericht prom. -- pub. 14/02/2003 numac 2003003084 bron federale overheidsdienst financien Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties Overeenkomstig artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handel Voor he

document

type document prom. -- pub. 14/02/2003 numac 2003020039 bron brusselse hoofdstedelijke raad Commissievergaderingen Agenda Vrijdag 14 februari 2003, om 10 u. 30 m. (*) Commissie voor de ruimtelijke ordening, de stedenbouw en het grondbeleid Voorzitter : de heer Bernar(...) Debat over de stedenbouwkundige aspecten van de vestiging van de Europe type document prom. 18/07/2002 pub. 14/02/2003 numac 2002000812 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gebeurtenissen die met de openbare orde samenhangen en die op de autosnelwegen plaatsvinden. - Duitse vertaling

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 14/02/2003 numac 2003022135 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Oproep voor projecten Europees Vluchtelingenfonds De Raad van Ministers van de Europese Unie heeft op 28 september 2000 het Europees Vluchtelingenfonds (EVF) ingesteld (Beschikking van de Raad 2000/596/EG). Het fonds is ingesteld voor vijf(...) Het Eur

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/02/2003 numac 2003009128 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen : 1, vanaf 1 september 2003; - griffier bij het vredegerecht van het kanton Neerpelt-Lommel : 1, vanaf 18 juli 2003; - adjunct-grif - bij het hof type vacante bettreking prom. -- pub. 14/02/2003 numac 2003009129 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 31 januari 2003, bladzijde 4409, regel 3, lezen : « bij het hof van beroep te Brussel : 1 », in plaats van : « bij het hof van beroep te Brussel : 2 ».

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 14/02/2003 numac 2003018017 bron vast comite van toezicht op de politiediensten Aanwerving van een administratief agent Het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, opgericht bij wet van 18 juli 1991, zal binnenkort overgaan tot de aanwerving van een secretaris-informaticus (niveau 2 +) voor onmiddellijke indie(...) De aan

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 14/02/2003 numac 2003009125 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 januari 2003, in werking tredend op 1 februari 2003, is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij het hof van beroep te Brussel, Mevr. Noël, B., adjunct-griffier bij dit hof. Bij koni Bij koninklijk type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 14/02/2003 numac 2003009127 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministeriële besluiten van 6 februari 2003 : - is het verzoek tot associatie van de heer Boen, T., notaris ter standplaats Antwerpen, en van de heer Van Looy, K., kandidaat-notaris, om de associatie « Theo De heer Va

lijst

type lijst prom. -- pub. 14/02/2003 numac 2003003048 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren De op 28 januari 2002 opgemaakte lijst van de in België geregistreerde wisselkantor(...) Brussel, 17 januari 2003. De Voorzitter, E. Wymeersch.

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 14/02/2003 numac 2003009126 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Antwerpen Het hof, verenigd in algemene vergadering op 20 december 2002, heeft Mevr. Vercammen, C., raadsheer in het arbeidshof te Antwerpen, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie jaar met ingang van

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 14/02/2003 numac 2003200111 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige programmeurs (rang B) voor de federale overheidsdiensten, de instellingen van openbaar nut en de openbare diensten van sociale zekerheid Na deze selectie wordt een lijst van geslaagden aangelegd,(...) Toelaat
^