B.S. Index van de publicaties van 17 februari 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 17/02/2003 numac 2003009122 bron federale overheidsdienst justitie Examens waarbij de licentiaten in het notariaat in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de voorschriften van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken na te leven. Gewone zitting van april 2003 De Federale Over De aanvr

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/02/2003 pub. 17/02/2003 numac 2003022134 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2002 tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden, het bedrag en de duur van de toelage, verstrekt aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, voor een deeltijdse tewer type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/02/2003 numac 2003009082 bron federale overheidsdienst justitie Centraal Bestuur. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2002, dat in werking treedt op 1 maart 2003, wordt een einde gemaakt aan de functie van de heer Vuylsteke, Jean, vertaler-directeur. Het is hem vergund zijn pensioenaanspraak type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/02/2003 numac 2003009133 bron federale overheidsdienst justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 4 februari 2003, is Mevr. Schoonjans, B., ere-kamervoorzitter in het hof van beroep te Gent, benoemd tot Commandeur in de Kroonorde. type koninklijk besluit prom. 07/02/2003 pub. 17/02/2003 numac 2003002017 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 21/01/2003 pub. 17/02/2003 numac 2003022116 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/01/2003 pub. 17/02/2003 numac 2003200117 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot tijdelijke toelating van het vissen na de sluiting, in de vijver op de « Bocq », te Scy type ministerieel besluit prom. 21/01/2003 pub. 17/02/2003 numac 2003027112 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot tijdelijke toelating van het vissen na de sluiting, in de vijver op de "Mellier" veldnaam "Forges Basses" type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/02/2003 numac 2003002028 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Regie der Gebouwen. - Bevorderingen Bij ministerieel besluit van 28 januari 2003, wordt de heer ir. De Meyer, Willy, ingenieur, bevorderd door verhoging in graad tot de graad van ingenieur-directeur bij de Brusselse Buitendiensten 2 - Dienst va Bij mini type ministerieel besluit prom. 20/12/2002 pub. 17/02/2003 numac 2003027103 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Ploegsteert

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/01/2003 pub. 17/02/2003 numac 2003027117 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 oktober 2001 tot vastlegging van de vervoerprijzen die van toepassing zijn op het net van de maatschappijen van openbaar vervoer in het Waalse Gewest

decreet

type decreet prom. 06/02/2003 pub. 17/02/2003 numac 2003200115 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn

omzendbrief

type omzendbrief prom. 10/02/2003 pub. 17/02/2003 numac 2003002029 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 514ter - Inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/02/2003 numac 2003200087 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 9 december 2002 in zake D. Loward tegen de v.z.w. Partena-Kinderbijslagfonds, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof « 1. S type bericht prom. -- pub. 17/02/2003 numac 2003003085 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit. - Sector directe belastingen. - Bericht aan de instellingen die gemachtigd zijn kwijtschriften uit te reiken voor giften die de schenkers van hun totale netto-inkomen kunnen aftrekken Si Voor he

document

type document prom. -- pub. 17/02/2003 numac 2003022074 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslagverlening. - Benoeming type document prom. -- pub. 17/02/2003 numac 2003022073 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Waals-Brabant, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninkl Bij hetzelfd

erratum

type erratum prom. 10/12/2002 pub. 17/02/2003 numac 2003012093 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/02/2003 numac 2003003058 bron federale overheidsdienst financien Beschermingsfonds voor de deposito's en financiële instrumenten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 januari 2003, dat uitwerking heeft met ingang van 14 december 2002, wordt de heer Luc Vandewalle tot lid van het directiecomité van het Be

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/02/2003 numac 2003021039 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden. - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. - Te begeven leidinggevende functie. - Oproep tot de kandidaten voor overplaatsing Bij het Koninklijk Be Deze fu type vacante bettreking prom. -- pub. 17/02/2003 numac 2003021047 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding Vacante betrekkingen van coördinator Oproep tot de kandidaten Het publiek wordt ervan in kennis gesteld dat vier betrekkingen van coordinator vacant zijn (2 Nederlandstalige - 2(...) 1) Fun type vacante bettreking prom. -- pub. 17/02/2003 numac 2003000093 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Commissie voor de Duitse rechtsterminologie Oproep tot de gegadigden Krachtens de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, inzonderheid artikel 77, vervangen bij de wet van 18 juli 1990 De kandidaten moe type vacante bettreking prom. -- pub. 17/02/2003 numac 2003009135 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - raadsheer in het hof van beroep te Luik : 1; - plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel : 2. Deze plaatsen dienen te worden voorzien door de benoeming van Nederlandstalige kand Voor deze vac

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/02/2003 numac 2003009134 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 4 februari 2003 : - is de heer Hobin, R., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, aangewezen tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, voor een termijn van één jaar - is Mev

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 17/02/2003 numac 2002010047 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 300 5 november 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening nr. 1963/2002 van de Commissie van 4 november 2002 tot vaststelling van f(...) * Verordening (E

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 17/02/2003 numac 2003200116 bron ministerie van het waalse gewest Huishoudelijk reglement van de Directieraad Artikel 1. De Secretaris-generaal is voorzitter van de Directieraad. Indien hij afwezig of verhinderd is, wordt het voorzitterschap waargenomen door het lid met de grootste anciënniteit in de hoogste De ambt

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 17/02/2003 numac 2003009132 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Brussel De aanwijzing van Mevr. Rampelbergs, C., rechter in arbeidsrechtbank te Brussel, tot ondervoorzitter in deze rechtbank is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 10 februari 2003.
^