B.S. Index van de publicaties van 18 februari 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/01/2003 pub. 18/02/2003 numac 2003009102 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 14/01/2003 pub. 18/02/2003 numac 2003009100 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 14/01/2003 pub. 18/02/2003 numac 2003009101 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 14/01/2003 pub. 18/02/2003 numac 2003009099 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/02/2003 pub. 18/02/2003 numac 2003200132 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende tewerkstellingsmaatregelen ten gunste van de kustgemeenten, voor het opruimen van de uitzonderlijke olievervuiling aan de Belgische kust type koninklijk besluit prom. 16/01/2003 pub. 18/02/2003 numac 2003022141 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder een tussenkomst van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen mag worden verleend in tijdelijke en experimentele projecten met betrekking tot huisartsenwachtdien type koninklijk besluit prom. 30/01/2003 pub. 18/02/2003 numac 2003012059 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf type koninklijk besluit prom. 04/02/2003 pub. 18/02/2003 numac 2002010162 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Kansspelcommissie type koninklijk besluit prom. 27/01/2003 pub. 18/02/2003 numac 2003014005 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2000 betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, « LOXO » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 29/01/2003 pub. 18/02/2003 numac 2003022107 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 29/01/2003 pub. 18/02/2003 numac 2003022106 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2003, van de specifieke voorwaarden en regelen betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 30/01/2003 pub. 18/02/2003 numac 2003003100 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 26 van de wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken type koninklijk besluit prom. 29/01/2003 pub. 18/02/2003 numac 2003022123 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende aanduiding van ereleden en leden van de Hoge Gezondheidsraad type koninklijk besluit prom. 06/02/2003 pub. 18/02/2003 numac 2003000094 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 1993 houdende oprichting van het raadgevend comité voor de brandweer

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/02/2003 pub. 18/02/2003 numac 2003022148 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 14/02/2003 pub. 18/02/2003 numac 2003022151 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 07/02/2003 pub. 18/02/2003 numac 2003000090 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de ambtenaren bedoeld in artikel 5, § 4, van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/01/2003 pub. 18/02/2003 numac 2003035241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de subsidiëring van jeugdculturele en internationale initiatieven voor de jeugd

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/01/2003 pub. 18/02/2003 numac 2003027110 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 september 2002 tot aanwijzing van de commissarissen van de « Société wallonne du Logement » binnen de openbare huisvestingsmaatschappijen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 29/01/2003 pub. 18/02/2003 numac 2003000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 32 betreffende de richtlijnen en formaliteiten die moeten gevolgd worden in het raam van de procedure tot statutarisering van de personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de politiediensten

document

type document prom. -- pub. 18/02/2003 numac 2003020046 bron belgische senaat Commissievergaderingen Bijeenroepingen Week van maandag 17 tot vrijdag 21 februari 2003 Overzicht van de commissievergaderingen Dinsdag 18 februari 2003 Te 10 uur : Onderzoekscommissie « Grote Meren ». Te 10 u. 15 m. : Bijzo Te 14 uur : Onderzoekscomm

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 18/02/2003 numac 2003029042 bron ministerie van de franse gemeenschap Afvaardiging van de overheid Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 november 2002 worden in artikel 1 van (...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/11/2002 pub. 18/02/2003 numac 2003029034 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen bij toepassing van artikel 12 van het decreet van 17 juli 2002 tot bepaling van het Getuigschrift van Pedagogische Bekwaamheid voor het Hoger Onderwijs (CAPAES) in de hogescholen en van de voorwaa type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2002 pub. 18/02/2003 numac 2003029070 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de algemeen afgevaardigde van de Franse Gemeenschap voor de rechten van het kind

erratum

type erratum prom. 20/01/2003 pub. 18/02/2003 numac 2003022149 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type erratum prom. 20/06/2002 pub. 18/02/2003 numac 2003029088 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 8 februari 1999 betreffende de euro met betrekking tot de bepalingen over de RTBF. - Errata

arrest

type arrest prom. 05/02/2003 pub. 18/02/2003 numac 2003000101 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen houdende de aan hem verleende machten door de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 18/02/2003 numac 2003020045 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Commissievergaderingen Agenda Woensdag 19 februari 2003, om 9 u. 30 m. (*) Commissie voor de Sociale Zaken Ontwerp van ordonnantie betreffende het administratief toezicht en de (...) Voorstel van ordonnantie (van Mevr. Evelyne Huytebroeck en de heer Pau type beschikking prom. -- pub. 18/02/2003 numac 2003020044 bron brusselse hoofdstedelijke raad Openbare commissievergaderingen Agenda Dinsdag 18 februari 2003, om 9 u. 15 m. (*) Commissie voor de Huisvesting en Stadsvernieuwing Mondelinge vraag van de heer Dominiek Looten(...) Voorontwerp van ordonnantie met betrekking tot de huisvestingscode va

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2003 numac 2003022009 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 23 december 2002, dat in werking treedt de dag van deze be Bij hetz

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/02/2003 numac 2003014038 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Oproep aan de kandidaten voor de voorzitter en de leden van de raad van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie 1. Het BIPT Bij wet van 17 januari 2003 m.b.t. het statuut van de regulator van de Belgische Post- en (...) De opdracht

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 18/02/2003 numac 2003200096 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 165/2002 van 13 november 2002 Rolnummer 2291 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 50, tweede lid, en 1034 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Leuven. Het A samengesteld ui

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 18/02/2003 numac 2003002038 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Administrateur « Grote Ondernemingen » van de FOD « Financiën » Toelaatbaarheidsvereisten : Op 4 maart 2003 een functie van niveau 1 uitoefenen, hetzij als contractueel, hetzij als statutair, in een federaal ministerie (...) Verei type bericht van selor prom. -- pub. 18/02/2003 numac 2002002311 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur « Begeleiding Begroting » van de Directie « Begeleiding Begroting » van de FOD « Budget- en Beheerscontrole » Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Op 4 maart 2003 gedurende minstens zes jaar titularis zijn van een f(...) De g type bericht van selor prom. -- pub. 18/02/2003 numac 2003002036 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Administrateur « Particulieren » van de FOD « Financiën » Toelaatbaarheidsvereisten : Op 4 maart 2003 een functie van niveau 1 uitoefenen, hetzij als contractueel, hetzij als statutair, in een federaal ministerie of fed(...) Verei type bericht van selor prom. -- pub. 18/02/2003 numac 2003002037 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Administrateur « K.M.O. » van de FOD « Financiën » Toelaatbaarheidsvereisten : Op 4 maart 2003 een functie van niveau 1 uitoefenen, hetzij als contractueel, hetzij als statutair, in een federaal ministerie of federale o(...) Verei type bericht van selor prom. -- pub. 18/02/2003 numac 2003002040 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Administrateur « Opmetingen en Waarderingen » van de FOD « Financiën » Toelaatbaarheidsvereisten : Op 4 maart 2003 een functie van niveau 1 uitoefenen, hetzij als contractueel, hetzij als statutair, in een federaal mini(...) Verei type bericht van selor prom. -- pub. 18/02/2003 numac 2003002039 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Administrateur « Rechtszekerheid » van de FOD « Financiën » Toelaatbaarheidsvereisten : Op 4 maart 2003 een functie van niveau 1 uitoefenen, hetzij als contractueel, hetzij als statutair, in een Federaal Ministerie of F(...) Verei

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 18/02/2003 numac 2003020040 bron brusselse hoofdstedelijke raad Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 21 februari 2003, om 9 u. 30 m. en om 14 u. 30 m. 1. Inoverwegingnemingen. Voorstel van resolutie (van Mevr. Brigitte Grouwels, de heren Sve(...) Voorstel van ordonnantie (van de heer Olivier de Clippele en Mevr. Ma type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 18/02/2003 numac 2003020041 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 21 februari 2003 (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) 1. Inoverwegingneming. Voorstel van resolutie (van de heer Erik Arcken(...) 2. Mondelinge vraag. Mondelinge vraag van Mevr. Brigitte Grouwels aa
^