B.S. Index van de publicaties van 20 februari 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/06/1996 pub. 20/02/2003 numac 2003015031 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Algerijnse Democratische Volksrepubliek inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Algiers op 24 april 1991 (2). - A type wet prom. 16/01/2003 pub. 20/02/2003 numac 2003003061 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende derde aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2002 type wet prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Democratische Volksrepubliek Algerije tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse bijstand inzake belastingen naar het inkomen en het vermogen, ond type wet prom. 17/05/2002 pub. 20/02/2003 numac 2002015079 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van de Beneluxstaten en de Regering van de Republiek Estland betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen (Overnameovereenkomst), en met het Uitvoeringsprotocol, gedaan te type wet prom. 04/03/2001 pub. 20/02/2003 numac 2001015133 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de aanvullende Overeenkomst ondertekend te Brussel op 23 juni 1993 tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Staat Malta tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan v type wet prom. 30/05/2000 pub. 20/02/2003 numac 2000015108 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Tunesië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Tunis op 8 januari 1997 (2) (3) type wet prom. 02/02/2001 pub. 20/02/2003 numac 2001003093 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende afwijkende bepalingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, noodzakelijk voor de uitvoering van de te Brussel op 23 juni 1993 ondertekende Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en type wet prom. -- pub. 20/02/2003 numac 2003041302 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, type wet prom. 20/08/2000 pub. 20/02/2003 numac 2003015023 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Arabische Republiek Egypte inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Kaïro op 28 februari 1999 . - Addendum type wet prom. 08/04/1953 pub. 20/02/2003 numac 2003015016 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag betreffende de Voorrechten en Immuniteiten der gespecialiseerde organisaties, aangenomen op 21 november 1947, te New York door de Algemene Vergadering der Verenigde Naties, tijdens haar tweede zitting . - Addendum type wet prom. 06/01/2003 pub. 20/02/2003 numac 2003009109 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de artikelen 49, tweede lid, en 52, vierde lid, van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/12/2002 pub. 20/02/2003 numac 2003022037 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot erkenning van het opleidings- en vervolmakingscentrum « Institut provincial de Formation », ingericht door de Provincie Henegouwen type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2003 numac 2002011504 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Human Resources. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 14 november 2002 wordt aan de heer Herman Van Sebroeck, adviseur bij het Plan , met ingang van 1 oktober 2002, eervol ontslag uit zijn functies verleend en wordt hij gerechtigd aan(...) De heer type koninklijk besluit prom. 10/12/2002 pub. 20/02/2003 numac 2003022005 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 1992 betreffende de materialen en voorwerpen bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen type koninklijk besluit prom. 04/12/2002 pub. 20/02/2003 numac 2003000013 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de V.Z.W. Sociale Dienst van de Vlaamse Gemeenschap, administratief ingedeeld bij de administratie Ambtenarenzaken van het departement Algemene Zaken en Financiën van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap gemachtigd wordt o type koninklijk besluit prom. 22/01/2003 pub. 20/02/2003 numac 2003022103 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanvulling van artikel 19, § 1, b, van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie der loonarbeiders type koninklijk besluit prom. 04/02/2003 pub. 20/02/2003 numac 2003022077 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/12/2002 pub. 20/02/2003 numac 2002023072 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit heelkunde type ministerieel besluit prom. 25/11/2002 pub. 20/02/2003 numac 2002011489 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 11 houdende de erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/02/2003 numac 2003009153 bron federale overheidsdienst justitie Vaststelling van het bedrag van het toongeld, zoals bedoeld in artikel 471 van de programmawet van 24 december 2002 Bij ministerieel besluit van 14 februari 2003 hebben de Minister van Justitie en de Minister van Financiën het bedrag van het too type ministerieel besluit prom. 19/12/2002 pub. 20/02/2003 numac 2003011015 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 25/11/2002 pub. 20/02/2003 numac 2002011488 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 104 houdende erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 21/11/2002 pub. 20/02/2003 numac 2002011497 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de door een beheersvennootschap aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/11/2002 pub. 20/02/2003 numac 2003031060 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de verbranding van afval type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/12/2002 pub. 20/02/2003 numac 2003031078 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de taalkaders van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest

decreet

type decreet prom. 19/12/2002 pub. 20/02/2003 numac 2003029052 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de Middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2003 type decreet prom. 04/07/2002 pub. 20/02/2003 numac 2003031103 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende controle op de regeringsmededelingen

document

type document prom. -- pub. 20/02/2003 numac 2003040611 bron federale overheidsdienst financien Toestand op 30 november 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

erratum

type erratum prom. 25/10/2002 pub. 20/02/2003 numac 2003003015 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2003 numac 2003022146 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 29 januari 2003, worden benoemd tot leden van het Comité van de verzekering voo 1° al

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/02/2003 numac 2003009149 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 49 van 14 februari 2003, tweede editie, bl. 7667, bericht nr. 2003/09128, Nederlandse tekst, gelieve te lezen : « - beambte bij de griffie : - van de politi

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 20/02/2003 numac 2003009152 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 406 van 25 december 2002, blz. 58238, bericht nr. 2002/10182, Nederlandse tekst, gelieve te lezen : « - is de heer Vandeborne, J., advocaat, plaatsvervangend rechter in het vredegerec type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 20/02/2003 numac 2003009150 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 6 februari 2003 : - is de heer Noelmans, P., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen om zijn ambt uit te oefenen in de rechtbank van eerste aan - is Mevr. D

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 20/02/2003 numac 2003016002 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wetenschappelijk personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 december 2002 wordt de heer Jan Mast met ingang van 1 september 2002, in het Nederlands taalkader, bevestigd in rang A van de wetenschappelijke loopbaan en benoemd tot werkle

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 20/02/2003 numac 2003042002 bron ministerie van financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prij

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 19/12/2002 pub. 20/02/2003 numac 2003031007 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College houdende wijziging van besluit van het Verenigd College van 22 december 1994 tot vaststelling van de weddenschalen van de graden waarvan de personeelsleden van de diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke
^