B.S. Index van de publicaties van 21 februari 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 21/02/2003 numac 2003200098 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 176/2002 van 5 december 2002 Rolnummer 2265 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 6, type wet prom. 28/01/2003 pub. 21/02/2003 numac 2003009112 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de opheffing van de verplichting de niet-omwisselbaarheid van certificaten te beperken tot een bepaalde tijd type wet prom. -- pub. 21/02/2003 numac 2002023063 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsongevallen. - Indexering van de loongrenzen bedoeld bij artikel 39, eerste en tweede lid van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 De bedragen vastgesteld bij artikel 39, eerste en tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/02/2003 pub. 21/02/2003 numac 2003022142 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het administratief personeel van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie ingesteld inzake de toepassing van de wet betreffende de euthanasie type koninklijk besluit prom. 06/02/2003 pub. 21/02/2003 numac 2003022102 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de artsen voor het gebruik van telematica en he type koninklijk besluit prom. 31/01/2003 pub. 21/02/2003 numac 2003000087 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het noodplan voor de crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen type koninklijk besluit prom. 13/02/2003 pub. 21/02/2003 numac 2003003099 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 203, § 1, derde lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de lijst van landen waar de gemeenrechtelijke bepalingen inzake belastingen aanzienlijk gunstiger zijn dan in België type koninklijk besluit prom. 31/01/2003 pub. 21/02/2003 numac 2003014034 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 1998 houdende havenstaatcontrole en wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement type koninklijk besluit prom. 04/02/2003 pub. 21/02/2003 numac 2003021045 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën type koninklijk besluit prom. 14/02/2003 pub. 21/02/2003 numac 2003003108 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de dekking van de werkingskosten van de CBF type koninklijk besluit prom. 20/02/2003 pub. 21/02/2003 numac 2003002044 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende de aanduiding en de uitoefening van de managementsfuncties bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 03/02/2003 pub. 21/02/2003 numac 2003022143 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van het taalkader van het administratief personeel van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie ingesteld inzake de toepassing van de wet betreffende de euthanasie type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/02/2003 numac 2002023069 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Indexering van het bedrag bedoeld bij artikel 4, eerste lid, van het koninklijk besluit van 18 april 2000 tot vaststelling van de bijzondere regels van basisloonberekening voor de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op bepaalde Het type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/02/2003 numac 2002023068 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsongevallen. - Indexering van de bedragen bedoeld bij artikel 5 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1987 houdende vaststelling van de bijzondere regelen in verband met de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op de s De b type koninklijk besluit prom. 03/02/2003 pub. 21/02/2003 numac 2003022144 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de detachering van het personeel van de openbare diensten naar de Federale Controle- en Evaluatiecommissie ingesteld inzake de toepassing van de wet betreffende de euthanasie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/02/2003 numac 2003007059 bron ministerie van landsverdediging CDSCA. - Burgerpersoneel. - Bevordering Bij ministerieel besluit nr. 83160 van 30 augustus 2002 wordt Mevr. Marie-Jeanne Esther Ghislaine Morimont, adjunct-adviseur, met ingang van 1 mei 2001, door verhoging in graad, bevorderd tot adviseur in Een bero type ministerieel besluit prom. 11/02/2003 pub. 21/02/2003 numac 2003015028 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende de oprichting van een basisoverlegcomité voor de Belgische Technische Coöperatie en aanwijzing van haar voorzitter type ministerieel besluit prom. 12/02/2003 pub. 21/02/2003 numac 2002011510 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de toepassing van het koninklijk besluit van 10 november 1996 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van huishoudelijke type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/02/2003 numac 2003027114 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 3 december 2002 wordt de heer Frans Lotin vanaf 10 december 2002 voor de duur van vier jaar erkend als ontwerper voor de opstelling, de herziening of de wijziging van gemeentelijke plannen van aa Bij min type ministerieel besluit prom. 11/02/2003 pub. 21/02/2003 numac 2003022147 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanstelling in het hoger ambt van Adjunct-administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor pensioenen type ministerieel besluit prom. 10/01/2003 pub. 21/02/2003 numac 2003022039 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 juli 2000 tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie Limburg type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/02/2003 numac 2003007060 bron ministerie van landsverdediging CDSCA. - Burgerpersoneel. - Benoeming Bij ministerieel besluit nr. 83235 van 9 oktober 2002 wordt de heer Frédéric Edgard Ghislain Brichard, in de graad van adjunct-adviseur bij de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie benoemd op 1 ja Een be type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/02/2003 numac 2003007061 bron ministerie van landsverdediging Nationaal Geografisch Instituut Burgerpersoneel. - Ontslag. - Benoeming Bij ministerieel besluit nr. 83680 van 3 februari 2003 : Wordt de heer K. Dassen, administrateur-generaal bij de Veiligheid van de Staat, vertegenwoordiger van het Mini Wordt de hee type ministerieel besluit prom. 14/02/2003 pub. 21/02/2003 numac 2003003107 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 03/02/2003 pub. 21/02/2003 numac 2003022145 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 3 februari 2003 tot vaststelling van de personeelsformatie van het administratief personeel van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie ingesteld inzake de toepassing van de we

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/01/2003 pub. 21/02/2003 numac 2003035206 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de zendtijd voor het kalenderjaar 2003 voor de levensbeschouwelijke verenigingen, erkend om televisieprogramma's op de VRT te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 24/01/2003 pub. 21/02/2003 numac 2003035204 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de zendtijd voor het kalenderjaar 2003 voor de levensbeschouwelijke en sociaal-economische verenigingen, erkend om radioprogramma's op de VRT te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 24/01/2003 pub. 21/02/2003 numac 2003035207 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de subsidie voor het begrotingsjaar 2003 voor de levensbeschouwelijke verenigingen, erkend om televisieprogramma's op de VRT te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 24/01/2003 pub. 21/02/2003 numac 2003035205 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de subsidie voor het begrotingsjaar 2003 voor de levensbeschouwelijke en sociaal-economische verenigingen, erkend om radioprogramma's op de VRT te verzorgen

decreet

type decreet prom. 20/02/2003 pub. 21/02/2003 numac 2003200154 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot goedkeuring van het interne akkoord tussen de vertegenwoordigers van de Regeringen van de lid-Staten, verenigd in de Raad, betreffende de te treffen maatregelen en de te volgen procedure voor de uitvoering van het samenwerkingsakkoord A.C.S.-E type decreet prom. 09/01/2003 pub. 21/02/2003 numac 2003029071 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de doorzichtigheid, de autonomie en de controle in verband met de overheidsinstellingen, de maatschappijen voor schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die onder de Franse Gemeenschap ressorteren

erratum

type erratum prom. 16/01/2003 pub. 21/02/2003 numac 2003007062 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van de wet van 11 juli 1978 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het militair personeel van de land-, de lucht- en de zeemacht en de medische dienst. - Erratum

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 21/02/2003 numac 2003200097 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 171/2002 van 27 november 2002 Rolnummer 2311 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de vrederechter van het kanton Westerlo. Het Arbitragehof, wijst na beraad he

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/02/2003 numac 2003012099 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Vacante betrekking van beambte bij de griffie van de arbeidsrechtbanken te Kortrijk, Ieper en Veurne De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbei(...) Voorwaarden : 1. type vacante bettreking prom. -- pub. 21/02/2003 numac 2003009157 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te : - Brussel : 1; - Bergen : 1. Elke kandidatuur voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moet, op straffe van verval, bij een ter

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/02/2003 numac 2003009154 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 6 februari 2003 : - is aan de heer Meulemans, H., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel; - is aan de he - Bij koninkl type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/02/2003 numac 2003009155 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 14 februari 2003, bladzijde 7651, regel 41, Nederlandse tekst, lezen : « bij het parket van het hof van beroep te Brussel » i.p.v. « bij het parket van het hof van beroep te Antwerpen type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/02/2003 numac 2003009156 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 6 februari 2003 is een einde gesteld aan de functies van Mevr. Verschueren, G., eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, met ingang van 30 november 2002. Betr Bij konink

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 21/02/2003 numac 2003200106 bron arbitragehof Arrest nr. 163/2002 van 6 november 2002 Rolnummer 2459 In zake : de vordering tot schorsing van artikel 2 van het decreet van het Waalse Gewest van 6 december 2001 betreffende de instandhouding van de Natura 2000-gebieden alsook van de wil Het Arbitrag

vonnis

type vonnis prom. -- pub. 21/02/2003 numac 2003009026 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Gent, gegeven op 31 oktober 2002, in ten verzoeke van de heer Defevere type vonnis prom. -- pub. 21/02/2003 numac 2003009054 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel gegeven op 23 oktober 2002, is ten verzoeke van Mevr. Radia, Ayn type vonnis prom. -- pub. 21/02/2003 numac 2003009116 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen gegeven op 1 oktober 2002, is ten verzoeke van Mevr. Dress type vonnis prom. -- pub. 21/02/2003 numac 2003009117 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Luik gegeven op 10 januari 2003, is ten verzoeke van Mevr. Diepvints,

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 21/02/2003 numac 2002010063 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 305 7 november 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Verordening nr. 1972/2002 van de Raad van 5 november 2002 tot wijziging van Verorde(...) * Verordening ( type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 21/02/2003 numac 2002010080 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 314 18 november 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing ... II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Commi 2002/892/EG : * Beschi type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 21/02/2003 numac 2002010195 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 302 6 november 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening nr. 1969/2002 van de Commissie van 5 november 2002 tot vaststelling van f(...) * Verordening (E type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 21/02/2003 numac 2002010118 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 321 26 november 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening nr. 2084/2002 van de Commissie van 25 november 2002 tot vaststelling van(...) * Verordening (E type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 21/02/2003 numac 2002010153 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 326 3 december 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening nr. 2144/2002 van de Commissie van 2 december 2002 tot vaststelling van f(...) Verordening (EG)

overeenkomst

type overeenkomst prom. 10/01/2003 pub. 21/02/2003 numac 2003022072 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu,ministerie van de vlaamse gemeenschap,ministerie van het waalse gewest en ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Overeenkomst betreffende dierlijk afval in de sectoren van vlees en visserijproducten

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 21/02/2003 numac 2003011057 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Belgisch instituut voor normalisatie Publicaties ter kritiek Het Belgisch instituut voor normalisatie (BIN) publiceert ter kritiek de hierna volgende Belgische normontwerpen. Deze ontwerpen zijn verkrijgbaar bij het Belgisch instituut(...) Opmerkingen

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 21/02/2003 numac 2003200163 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige financieel deskundigen-verificateurs (m/v) (rang 26) voor de Federale Overheidsdienst Financiën Na deze selectie wordt een lijst met maximum 600 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. (...) Toel type bericht van selor prom. -- pub. 21/02/2003 numac 2003200162 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige inspecteurs bij een fiscaal bestuur (rang 10) voor de Federale Overheidsdienst Financiën Na deze selectie wordt een lijst met maximum 300 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien(...) Toelaa type bericht van selor prom. -- pub. 21/02/2003 numac 2003002022 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Adjunct-Algemeen Directeur voor het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Vereist(e) diploma('s) op 7 maart 2003 : in het bezit zijn van een diploma universitair ond(...) [Worden evene type bericht van selor prom. -- pub. 21/02/2003 numac 2003002020 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal « Onderzoek en Toepassingen » van de POD « Wetenschapsbeleid » Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Op 7 maart 2003 over een managementervaring van minstens 6 jaar beschikken of minimaal 10(...) 3. Vereis type bericht van selor prom. -- pub. 21/02/2003 numac 2003002019 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal « Coördinatie en Informatie » van de POD « Wetenschapsbeleid » Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Op 7 maart 2003 over een managementervaring van minstens 6 jaar beschikken of minimaal 10(...) 3. Verei type bericht van selor prom. -- pub. 21/02/2003 numac 2003002021 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Algemeen Directeur voor het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Vereist diploma op 7 maart 2003 : diploma van arts. [Worden eveneens aanvaard : - de vroeger(...) - de in het buitenl type bericht van selor prom. -- pub. 21/02/2003 numac 2003200164 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige geneesheren (rang 10) voor de Medische Dienst van het Bestuur der Maatschappelijke Integratie (FOD Sociale Zekerheid) Na deze selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die twee jaar geld(...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 21/02/2003 numac 2003002018 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal « Algemene Steundienst » van de POD « Wetenschapsbeleid » Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Op 7 maart 2003 over een managementervaring van minstens 6 jaar beschikken of minimaal 10 jaar(...) 3. Vereis

document - btw

type document - btw prom. -- pub. 21/02/2003 numac 2003003095 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan in uitvoering der wet van 31 mei 1923 Het O.W.D.R. is voornemens uit de hand te verkopen : Gemeente Rouvroy - 1 e
^