B.S. Index van de publicaties van 24 februari 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 24/02/2003 numac 2003200102 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 157/2002 van 6 november 2002 Rolnummers 2243 en 2244 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 30ter van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappe Het Arbitra type wet prom. -- pub. 24/02/2003 numac 2003200101 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 158/2002 van 6 november 2002 Rolnummer 2279 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, Het Arbitr type wet prom. -- pub. 24/02/2003 numac 2003200099 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 153/2002 van 15 oktober 2002 Rolnummer 2496 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 42 en 30ter , type wet prom. -- pub. 24/02/2003 numac 2003200094 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 155/2002 van 6 november 2002 Rolnummer 2216 In zake : de prejudiciële vragen over de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden in het algemeen en over artikel 31 van die wet in het Het Arbitra

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2003 numac 2003000062 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Aanduidingen Bij koninklijk besluit van 13 januari 2003 wordt Mevr. Breyne, Christine, m.i.v. 15 januari 2003 aangeduid als Directeur-generaal van de Algemene Directie Civiele Veiligheid bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Bij koninklij type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2003 numac 2003009158 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbare nut Bij koninklijk besluit van 12 februari 2003 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan d 2° worden d type koninklijk besluit prom. 07/02/2003 pub. 24/02/2003 numac 2003011063 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen type koninklijk besluit prom. 06/02/2003 pub. 24/02/2003 numac 2002023048 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers type koninklijk besluit prom. 06/02/2003 pub. 24/02/2003 numac 2003200071 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging, wat het gebruik van het begrip « hoofdverblijfplaats » betreft, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 13/12/2002 pub. 24/02/2003 numac 2003022068 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering, wat de tak arbeidsongevallen betreft, van de programmawet van 19 juli 2001 type koninklijk besluit prom. 06/02/2003 pub. 24/02/2003 numac 2003022159 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende vaststelling van de datum waarop de kiezerslijst voor de verkiezingen van vertegenwoordigers van de tandartsen in 2003 wordt vastgesteld door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 04/02/2003 pub. 24/02/2003 numac 2003022101 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van autosondage bij de rechthebbende thuis type koninklijk besluit prom. 06/02/2003 pub. 24/02/2003 numac 2003022160 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de beroepsorganisaties van tandartsen moeten voldoen om als representatief te worden erkend evenals van de nadere regelen betreffende de verkiezingen van vertegenwoordigers van de tandartsen i type koninklijk besluit prom. 10/02/2003 pub. 24/02/2003 numac 2003012066 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot algemeen verbindend verklaring van de beslissing van 25 oktober 2002 van het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk betreffende de vervanging van de feestdag van 1 november 2003 (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/02/2003 pub. 24/02/2003 numac 2003009161 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming der leden van de Commissie voor de gerechtskosten in strafzaken type ministerieel besluit prom. 06/02/2003 pub. 24/02/2003 numac 2003200070 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging, wat het gebruik van het begrip « hoofdverblijfplaats » betreft, van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 07/02/2003 pub. 24/02/2003 numac 2003022161 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de praktische organisatie van de verkiezingen van vertegenwoordigers van de tandartsen zoals bedoeld in artikelen 211, § 2, en 212 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorgin

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2001 pub. 24/02/2003 numac 2003035175 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 1998 betreffende de erkenning en subsidiëring van de centra en diensten voor het Vlaamse minderhedenbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 06/12/2002 pub. 24/02/2003 numac 2003200144 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 65 van 20 juli 1982 tot vaststelling van de wijze waarop de ambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel worden bepaald in de inrichtingen voor buitengewoon onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 19/04/2002 pub. 24/02/2003 numac 2003035222 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 26 januari 2001 betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer « Catering » en wat betreft de invoering van de euro type besluit van de vlaamse regering prom. 19/04/2002 pub. 24/02/2003 numac 2003035221 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 betreffende het financieel en materieel beheer van de dienst met afzonderlijk beheer « schoonmaak » en wat betreft de invoering van de euro

decreet

type decreet prom. 20/12/2002 pub. 24/02/2003 numac 2003031088 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de Regeringen van de lid-Staten verenigd in de schoot van de Raad, betreffende maatregelen en procedures voor de tenuitvoerlegging van de ACS-EU Partnerschapsovereenkomst type decreet prom. 20/12/2002 pub. 24/02/2003 numac 2003031087 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen type decreet prom. 20/12/2002 pub. 24/02/2003 numac 2003031086 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met de partnerschapsovereenkomst waarbij een partnerschap wordt tot stand gebracht tussen de leden van de groep van Staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lid-S type decreet prom. 20/12/2002 pub. 24/02/2003 numac 2003031084 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het samenwerkingsverdrag tussen de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschap van België en het Waalse Gewest enerzijds, en het Koninkrijk der Nederlanden anderzijds type decreet prom. 20/02/2003 pub. 24/02/2003 numac 2003200155 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot goedkeuring, wat betreft de door de Franse Gemeenschap overgehevelde bevoegdheden, van het interne akkoord tussen de vertegenwoordigers van de Regeringen van de lid-Staten, verenigd in de Raad, betreffende de te treffen maatregelen en de te vo type decreet prom. 20/12/2002 pub. 24/02/2003 numac 2003031085 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen het Koninkrijk Marokko enerzijds, en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest anderzijds type decreet prom. 07/02/2003 pub. 24/02/2003 numac 2003035258 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 15 van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen type decreet prom. 07/02/2003 pub. 24/02/2003 numac 2003035257 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Facultatief Protocol inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie bij het Verdrag inzake de rechten van het kind, opgemaakt in New York op 25 mei 2000

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/02/2003 numac 2003200130 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 27 december 2002 in zake A. Stubbe tegen J. Osaer, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 9 januari « Sche

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/12/2002 pub. 24/02/2003 numac 2003029080 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 december 1998 houdende oprichting van de raad van beroep voor de ambtenaren-generaal type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 24/02/2003 numac 2003029094 bron ministerie van de franse gemeenschap Aanstelling Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 februari 2003, en bij toepassing van artikel 2 van het besluit van 10 oktober 2002 betreffende de controleprocedure voor de dopingpraktijk en tot vaststelling van de inwerk type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 24/02/2003 numac 2003029092 bron ministerie van de franse gemeenschap Aanstelling Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 februari 2003, en bij toepassing van artikel 2 van het besluit van 10 oktober 2002 betreffende de controleprocedure voor de dopingpraktijk en tot vaststelling van de inwerk type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 24/02/2003 numac 2003029093 bron ministerie van de franse gemeenschap Aanstelling Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 februari 2003, en bij toepassing van artikel 2 van het besluit van 10 oktober 2002 betreffende de controleprocedure voor de dopingpraktijk en tot vaststelling van de inwerk type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 24/02/2003 numac 2003029091 bron ministerie van de franse gemeenschap Aanwijzing Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 januari 2003 wordt, in toepassing van artikel 2 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 oktober 2002 betreffende de controleprocedure voor de doping type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 24/02/2003 numac 2003029095 bron ministerie van de franse gemeenschap Aanstelling Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 februari 2003, en bij toepassing van artikel 2 van het besluit van 10 oktober 2002 betreffende de controleprocedure voor de dopingpraktijk en tot vaststelling van de inwerk

erratum

type erratum prom. 07/11/2002 pub. 24/02/2003 numac 2003200158 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de bedrijven voor aangepast werk. - Erratum

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 24/02/2003 numac 2003200120 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest nr. 111.814 van 23 oktober 2002 in zake W. Lejeune tegen het Waalse Gewest en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitr « 1. S

lijst

type lijst prom. -- pub. 24/02/2003 numac 2003003101 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend Bij besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van(...)

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 24/02/2003 numac 2003027116 bron ministerie van het waalse gewest Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 16 januari 2003 wordt de herziening van blad 38/8 van het gewestplan La Louvière-Zinnik definitief bepaald met het oog op de opneming van een ontginningsgebied dat als losplaats zal dienen voor a Het ad

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 24/02/2003 numac 2003015033 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 6 februari 2003 heeft Mevr. Anamarie A. Morales de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul-Generaal van de Republiek Filippijnen te Brussel uit te oefenen, met als consulair resort gans België.

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 24/02/2003 numac 2003200014 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 149/2002 van 15 oktober 2002 Rolnummer 2267 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 409 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de beslagrechter in de Rechtbank van eerste aanleg Het Arbitr type arrest uittreksel prom. -- pub. 24/02/2003 numac 2003200107 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 185/2002 van 11 december 2002 Rolnummers 2221 en 2240 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 131, 147 tot 150 en 171, 6°, van de Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtba Het Arbitr type arrest uittreksel prom. -- pub. 24/02/2003 numac 2003200100 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 154/2002 van 6 november 2002 Rolnummers 2189, 2190, 2191, 2194 en 2225 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 54bis van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de Het Arbitra

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 24/02/2003 numac 2003200195 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs (rang A1) voor het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en sommige Vlaamse openbare instellingen. Na deze selectie wordt een lijst van geslaa(...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 24/02/2003 numac 2003200196 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige burgerlijk ingenieurs (rang A1), voor het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en sommige Vlaamse openbare instellingen Na deze selectie wordt een lijst van geslaagd(...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 24/02/2003 numac 2003200197 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige adviseurs omgevingsmonitoring (m/v) voor de administratie Planning en Statistiek van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Na deze selectie wordt een lijst aangelegd, die twee jaar geldig blijft. T(...) 1. Burger van type bericht van selor prom. -- pub. 24/02/2003 numac 2003200194 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige erfgoedconsulent , (m/v) (rang A1) voor de afdeling Monumenten en Landschappen, standplaats : gans Vlaanderen en Brussel. - Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Na deze selectie(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger v type bericht van selor prom. -- pub. 24/02/2003 numac 2003008010 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Resultaten Samenstelling van een **** van **** attaché voor het **** **** Uitslagen. - Erratum In het Belgisch **** ****. 200 van 15 juni 2002, tweede editie, ****. 27645, bericht ****. 2002/08163(...)

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 24/02/2003 numac 2003011078 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC - C/C - 03/0007 : Colruyt/Laurus Op 10 februari 2003 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een beoogde concentratie in de Volgens
^