B.S. Index van de publicaties van 25 februari 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/01/2003 pub. 25/02/2003 numac 2003003094 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2002 - Sectie 16 « Landsverdediging » type wet prom. -- pub. 25/02/2003 numac 2003200108 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 164/2002 van 13 november 2002 Rolnummer 2290 In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 24/13, type wet prom. 07/02/2003 pub. 25/02/2003 numac 2003014044 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid type wet prom. -- pub. 25/02/2003 numac 2003011085 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen. - Titel IV. - De Minister belast met Middenstand

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/02/2003 pub. 25/02/2003 numac 2003022173 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende het verbod van het op de markt brengen van fosfaathoudende textielwasmiddelen bestemd voor huishoudelijk gebruik type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/02/2003 numac 2002009993 bron federale overheidsdienst justitie Centraal bestuur. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 9 oktober 2002 zijn benoemd op datum van 8 april 1997 : - Commandeur in de Leopoldsorde : De heer Claude DEBRULLE, Directeur-generaal. Hij zal het burgerlijke ereteken dr - Ridder in de L type koninklijk besluit prom. 04/02/2003 pub. 25/02/2003 numac 2003000089 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de hoofdplaats van het kieskanton Oosterzele vervangen wordt door Merelbeke type koninklijk besluit prom. 29/01/2003 pub. 25/02/2003 numac 2003011044 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 september 1997 tot vaststelling van het statuut van het personeel van de Controledienst voor de Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 07/02/2003 pub. 25/02/2003 numac 2003003104 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 03/02/2003 pub. 25/02/2003 numac 2003022157 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 18/02/2003 pub. 25/02/2003 numac 2003000123 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 oktober 1982 tot vaststelling, in toepassing van artikel 49, § 1, van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurram

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/01/2003 pub. 25/02/2003 numac 2003022090 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 22/01/2003 pub. 25/02/2003 numac 2003022091 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/02/2003 numac 2002014323 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vervoer te Land Ongeregeld vervoer Intrekking van machtigingen Bij ministerieel besluit van 29 november 2002 wordt de machtiging tot het exploiteren van ongeregeld vervoer, verleend aan de hiernavolgende ondernemingen, ingetro(...) Voor de raadpleging type ministerieel besluit prom. 22/01/2003 pub. 25/02/2003 numac 2003022089 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/01/2003 pub. 25/02/2003 numac 2003200185 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de bevordering van de milieuvriendelijke elektriciteit

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/02/2003 numac 2003018020 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Diverse verzoekende partijen hebben op 24 januari 2003 een vordering tot schorsing van de Deze za type bericht prom. -- pub. 25/02/2003 numac 2003018019 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Isa Calders, wonende te Boechout, Lange Kroonstraat 169, heeft op 27 januari 2003 een vor - de om

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 13/02/2003 pub. 25/02/2003 numac 2003021048 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, ministerie van de vlaamse gemeenschap, ministerie van de franse gemeenschap, ministerie van de duitstalige gemeenschap, ministerie van het waalse gewest en ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 8 maart 1994 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten met betrekking tot de vertegenwoordiging van het Koninkr

document

type document prom. -- pub. 25/02/2003 numac 2003020055 bron belgische senaat Commissievergaderingen. - Bijeenroepingen Week van maandag 24 tot vrijdag 28 februari 2003 Overzicht van de commissievergaderingen Dinsdag 25 februari 2003 : 10 u. 15 m. :Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden. 12 u. 14 u. 30 m. : Justit type document prom. -- pub. 25/02/2003 numac 2003095017 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst voor de Verzekeringen Overdracht van een verzekeringsportefeuille onderschreven tussen ondernemingen gevestigd in een andere lid-Staat van de Europese Economische Ruimte dan België De portefeuille van de contracten betreffende Deze overd

erratum

type erratum prom. 10/12/2002 pub. 25/02/2003 numac 2003022170 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 1992 betreffende de materialen en voorwerpen bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen. - Erratum

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 25/02/2003 numac 2003200104 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 161/2002 van 6 november 2002 Rolnummer 2383 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 335, type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 25/02/2003 numac 2003200103 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 160/2002 van 6 november 2002 Rolnummers 2328 en 2378 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 378, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de vrederechter van het derde kanton Gent. Het samengesteld ui

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/02/2003 numac 2003021050 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Te begeven leidinggevende functies. - Nietigverklaring Aan het publiek wordt hiermede de nietigverklaring medegedeeld van het bericht betreffende de vacatures van twee leidinggevende functie

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 25/02/2003 numac 2003200119 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 9 oktober 2002 in zake M. Thibeaux tegen N. Lambert en E. Pineux, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekom « Schen

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 25/02/2003 numac 2003095018 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst voor de verzekeringen Mededeling van een verzekeringsportefeuilleoverdracht tussen ondernemingen gevestigd in een andere lid-Staat van de Europese Economische Ruimte dan België De lopende schadegevallen van de verzekeringscontr Deze over

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 25/02/2003 numac 2002014321 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 25/02/2003 numac 2003011080 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC - C/C - 03/0008 : ECS/IEH Op 11 februari 2003 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een beoogde concentratie in de zin van Volgens
^