B.S. Index van de publicaties van 26 februari 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/01/2003 pub. 26/02/2003 numac 2003022154 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende oprichting van de federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen type wet prom. -- pub. 26/02/2003 numac 2003200109 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 3/2003 van 14 januari 2003 Rolnummer 2398 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 20,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/02/2003 pub. 26/02/2003 numac 2003003117 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de dekking van de werkingskosten van de CBF Addendum type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/2003 numac 2003200153 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waals ministerie van uitrusting en vervoer Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 20 januari 2003 wordt de Burgerlijke medaille eerste klas verleend aan ***** koninklijk besluit van 20 januari 2003 wordt de Burgerlijke medaille eerste klas verleend Bij koninklijk type koninklijk besluit prom. 14/02/2003 pub. 26/02/2003 numac 2003011083 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 15/01/2003 pub. 26/02/2003 numac 2003022113 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 oktober 2001 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Nationale Raad voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 10/02/2003 pub. 26/02/2003 numac 2003003102 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte van zilveren herdenkingsmuntstukken van 10 EURO ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de geboorte van de schrijver Georges Simenon type koninklijk besluit prom. 06/02/2003 pub. 26/02/2003 numac 2003015025 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot vaststelling van de wedenschalen van de personeelsleden van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel type koninklijk besluit prom. 14/02/2003 pub. 26/02/2003 numac 2003011084 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vervanging van een lid van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 12/02/2003 pub. 26/02/2003 numac 2003022162 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 1998 tot vaststelling van de weddenschalen van de bijzondere graden van de Rijksdienst voor pensioenen type koninklijk besluit prom. 28/01/2003 pub. 26/02/2003 numac 2003022128 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 1989 betreffende de samenstelling van de Nationale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. 17/02/2003 pub. 26/02/2003 numac 2003022169 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2000 tot vaststelling van de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen toegelaten in en op voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 10/02/2003 pub. 26/02/2003 numac 2003022156 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende erkenning van beroepsorganisaties van beoefenaars van een niet-conventionele praktijk of van een praktijk die in aanmerking kan komen om als niet-conventionele praktijk gekwalificeerd te worden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/01/2003 pub. 26/02/2003 numac 2003035256 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot voorlopige erkenning van het Vlaamse betaalorgaan Landbouwproductiebeheer voor het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/02/2003 numac 2003027119 bron ministerie van het waalse gewest Natuurbehoud Bij ministerieel besluit van 3 december 2002 worden de 1 ha 73 a 29 ca terrein, die aan de gemeenten Walcourt en Cerfontaine toebehoren, erkend als vochtig gebied met een biologisch belang "Mares de Daussois, Jamiolle et Yves-G De stukken g type ministerieel besluit prom. 04/02/2003 pub. 26/02/2003 numac 2003022155 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de commissie voor werving en bevordering van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie type ministerieel besluit prom. 19/12/2002 pub. 26/02/2003 numac 2002014342 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot toekenning van afwijkingen van bepaalde verplichtingen van het koninklijk besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor de mobiele communicatiesystemen van de type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/02/2003 numac 2003200181 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 23 januari 2003 wordt de n.v. Servaco met ingang van 23 januari 2003 voor een termijn van vijf jaar erkend als analyselaboratorium voor afvalstoffen en giftige afvalstoffen. Bij ministerieel beslui Bij ministerie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2002 pub. 26/02/2003 numac 2003035248 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 1998 betreffende de erkenning en subsidiëring van de centra en diensten voor het Vlaamse minderhedenbeleid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 26/02/2003 numac 2003200152 bron ministerie van het waalse gewest Energie Bij besluit van de Waalse Regering van 9 januari 2003 wordt de zuivere intercommunale AIEG, gevestigd « hôtel communal », 6382 Viroinval, tot 1 januari 2006 aangewezen als distributienetbeheerder : 1° voor het grondgebied van de sta 2° voor

decreet

type decreet prom. 31/01/2003 pub. 26/02/2003 numac 2003035259 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de oprichting van een Eigen Vermogen "Flanders Hydraulics"

omzendbrief

type omzendbrief prom. 28/01/2003 pub. 26/02/2003 numac 2003000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief PLP 31 betreffende de briefwisseling inzake bepaalde materies van politiebeheer, rechtstreeks te richten aan de FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/02/2003 numac 2003022115 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité voor advies inzake de zorgverlening ten aanzien van de chronische ziekten en specifieke aandoeningen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Ben Bij type bericht prom. -- pub. 26/02/2003 numac 2003200121 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 28 november 2002 in zake J.-P. Vander Borght en R. Parijs en de b.v.b.a. Courtfield Belgium tegen de n.v. Interbrew Belgium en L. " 1. Sch

document

type document prom. -- pub. 26/02/2003 numac 2003020058 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Commissievergaderingen Agenda Donderdag 27 februari 2003, om 14 u. 30 m. (*) Commissie voor de Gezondheid Mondelinge vraag de heer Dominiek Lootens-Stael (N) aan de heren Jos C(...) Voorstel van resolutie (van Mevr. Brigitte Grouwels) ter verhoging van type document prom. -- pub. 26/02/2003 numac 2003020057 bron brusselse hoofdstedelijke raad Commissievergaderingen Agenda Woensdag 26 februari 2003, om 14 u. 30 m. (*) Commissie voor de Infrastructuur, belast met Openbare Werken en Verkeerswezen - Interpellatie v(...) Donderdag 27 februari 2003, om 14 u. 30 m. (Paleis van het Brussels Parleme type document prom. -- pub. 26/02/2003 numac 2003021049 bron federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele aangelegenheden. - Deelname aan het onderzoeksprogramma inzake Aardobservatie per satelliet "STEREO" dat deel uitmaakt van het Ruimtevaartprogramma I. Inleiding De Mi Het onderzoeksprogra

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2002 pub. 26/02/2003 numac 2003029087 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het geldelijk statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap

erratum

type erratum prom. 25/11/2002 pub. 26/02/2003 numac 2003022140 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum type erratum prom. 03/05/2002 pub. 26/02/2003 numac 2003014013 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 oktober 1998 tot bepaling van de vereisten voor de aanleg van verhoogde inrichtingen op de openbare weg en van de technische voorschriften waaraan die moeten voldoen. - Erratum type erratum prom. 14/05/2002 pub. 26/02/2003 numac 2003014017 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. - Erratum type erratum prom. -- pub. 26/02/2003 numac 2003031132 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Instelling van de procedure tot bescherming als geheel Erratum In het Belgisch Staatsblad van 10 juli 2002, bl. 30916, in de Franstalige tekst moet men lezen « avenue de Tervuren 364 » in plaats van 264. type erratum prom. 13/01/2003 pub. 26/02/2003 numac 2003011089 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de invloed van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de inning van de bijdragen verschuldigd voor het jaar 2003 binnen het raam van het sociaal statuut der zelfstandigen. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. 20/12/2002 pub. 26/02/2003 numac 2002031649 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de algemene middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type beschikking prom. 20/12/2002 pub. 26/02/2003 numac 2002031650 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het Begrotingsjaar 2003 type beschikking prom. 20/12/2002 pub. 26/02/2003 numac 2002031661 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot bekrachtiging van de besluiten genomen ter uitvoering van de ordonnantie van 11 maart 1999 betreffende de euro, gewijzigd bij de ordonnantie van 19 juli 2001 type beschikking prom. 20/12/2002 pub. 26/02/2003 numac 2003031005 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations type beschikking prom. 20/12/2002 pub. 26/02/2003 numac 2002031660 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, wat de belasting op de casinospelen betreft

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 20/02/2003 pub. 26/02/2003 numac 2003031131 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit nr. 2003/55 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 29 juli 1999 tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Kabinetten van de Leden v

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/02/2003 numac 2003000121 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Aanwerving van controlegeneesheren De federale politie werft vijfenveertig Nederlandstalige en/of Franstalige controlegeneesheren aan op basis van een dienstverleningscontract in hoedanigheid van zelfstandige. 1. Vacante betrekkingen : Vij Deze betrekk

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 26/02/2003 numac 2003200127 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 17 december 2002 in zake de n.v. AGF Belgium tegen D. Leblond, F. Leblond, de gemeente Lens, de stad Aat, de « Société wallonne de « Ge type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 26/02/2003 numac 2003200118 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest nr. 111.982 van 28 oktober 2002 in zake het Waalse Gewest tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitrage "Is arti

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 26/02/2003 numac 2003095019 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst voor de Verzekeringen Mededeling van een gedeeltelijke portefeuilleoverdracht tussen twee Belgische bijkantoren van ondernemingen gevestigd in een lid-Staat van de Europese Economische Ruimte, andere dan België De portefeuille Deze gede

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 26/02/2003 numac 2003095020 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Akte tot goedkeuring van de overeenkomst van een gedeeltelijke overdracht van rechten en verplichtingen tussen een voorzorgsinstelling en een verzekeringsonderneming Bij beslissing van het Directiecomité van de Controledienst voor de Verzekering De doo

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 26/02/2003 numac 2003200110 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 4/2003 van 14 januari 2003 Rolnummer 2524 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 149 en 150 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, ge Het Arbitr

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 26/02/2003 numac 2003020056 bron belgische senaat Plenaire vergaderingen Agenda Donderdag 27 februari 2003 's Ochtends, om 10 uur : 1. Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 10, 6° in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering. 2. Wetsontwerp houdende instemming met 3. Evocatieprocedu

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 26/02/2003 numac 2003011079 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC - C/C - 03/0009 : Teck Cominco Ltd. Fording Inc., Luscar Ltd., Consol Energy Inc. Op 12 februari 2003 ontving de Raad voor de Mededinging e Volgens
^