B.S. Index van de publicaties van 27 februari 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/02/2003 pub. 27/02/2003 numac 2003002035 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet betreffende de aansprakelijkheid van en voor personeelsleden in dienst van openbare rechtspersonen type wet prom. -- pub. 27/02/2003 numac 2003011081 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Doorhaling van een inschrijving De FOD Economie, K.M.O, Middenstand en Energie deelt mee dat overeenkomstig artikel 77 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, de inschrijving nr. 1 type wet prom. 06/02/2003 pub. 27/02/2003 numac 2003007066 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende het vrijwillig ontslag vergezeld van een geïndividualiseerd beroepsomschakelingsprogramma ten behoeve van bepaalde militairen en houdende sociale bepalingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/12/2002 pub. 27/02/2003 numac 2003021023 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 september 2002 tot overdracht van personeelsleden van het Ministerie van Middenstand en Landbouw naar de Vlaamse regering type koninklijk besluit prom. 06/02/2003 pub. 27/02/2003 numac 2003200072 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers type koninklijk besluit prom. 23/01/2003 pub. 27/02/2003 numac 2003011056 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Koninklijk besluit betreffende kabelbaaninstallaties voor personenvervoer type koninklijk besluit prom. 05/02/2003 pub. 27/02/2003 numac 2003022152 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van leden van sommige provinciale registratiecommissies vermeld in de artikelen 401 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 194

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/02/2003 pub. 27/02/2003 numac 2003003103 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van herdenkingsmuntstukken van 10 euro ter gelegenheid van de 100e verjaardag van de geboorte van de schrijver Georges Simenon type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/02/2003 numac 2003011062 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten Vernieuwing van de mandaten Bij ministerieel besluit van 30 januari 2003, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2002, worden de mandaten van de commissarissen van het Beroepsinstit type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/02/2003 numac 2003011087 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzen van de elektrische energie voor de maand februari 2003 De parameters N c en N E voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor elektrische energi N c = 1,1535 NE = 1,3264 type ministerieel besluit prom. 12/02/2003 pub. 27/02/2003 numac 2003003105 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende invoering van overgangsbepalingen voor de landmeters-expert van financiën en de eerstaanwezend verificateurs en tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 april 1999 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 1 maa

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/01/2003 pub. 27/02/2003 numac 2003035253 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 oktober 2001 houdende de voorwaarden van de vaststelling, de uitbetaling en de terugvordering van de subsidies van de zorgkassen in het kader van de zorgverzekeri

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/02/2003 pub. 27/02/2003 numac 2003200156 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 13 april 2000 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Adviesraad voor individuele integratiehulpverlening van het « Agence wallonne pour l'intégration des

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/02/2003 numac 2003200131 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 19 december 2002 in zake het openbaar ministerie, E. Van den Buijs-Jaspers, G. Van den Buijs, J. Noyens, M. Vissenberg, B. Noyens, « Schen type bericht prom. -- pub. 27/02/2003 numac 2003200128 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 20 januari 2003 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 22 januari 20 Die zaak type bericht prom. -- pub. 27/02/2003 numac 2003200161 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 16 januari 2003 in zake het openbaar ministerie tegen M. Burmanjer en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitrageho « Sche

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 27/02/2003 numac 2003029038 bron ministerie van de franse gemeenschap Beroepsbekendheid Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 januari 2003, wordt een beroepsbekendheid in verband met het ambt van docent toegekend aan Mevr. Thilde Barbon(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/12/2002 pub. 27/02/2003 numac 2003029044 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 januari 2002 tot benoeming van de voorzitters en de personeelsleden waaruit de interzonale aanstellingscommissie en de zonale a type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 27/02/2003 numac 2003029037 bron ministerie van de franse gemeenschap Beroepsbekendheid Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 januari 2003, wordt een beroepsbekendheid in verband met het ambt van meesterassistent toegekend aan Mevr. Johanne F(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/11/2002 pub. 27/02/2003 numac 2003029085 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Gemeenschapsraad voor hulpverlening aan de jeugd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/12/2002 pub. 27/02/2003 numac 2003029086 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende van de leden van de erkenningscommissie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/11/2002 pub. 27/02/2003 numac 2003029066 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van de Affectatiecommissie van de recreatie- en openluchtcentra van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/08/2002 pub. 27/02/2003 numac 2003029084 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van het pedagogisch programmatie- en begeleidingscomité type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/11/2002 pub. 27/02/2003 numac 2003029067 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de interzonale affectatiecommissie en het gemeenschappelijk huishoudelijk reglement van de zonale affectatiecommissies type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/11/2002 pub. 27/02/2003 numac 2003029023 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juli 1996 tot vaststelling van de inrichting van het academiejaar en van de voorwaarden tot weigering van een inschrijving en h

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 27/02/2003 numac 2003200148 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 2 januari 2003 in zake de c.v. Intercommunale voor slib- en vuilverwijdering van Antwerpse gemeenten tegen de Vlaamse Milieumaatsc « Schen

lijst

type lijst prom. -- pub. 27/02/2003 numac 2003011098 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Lijst van de Sociale Verzekeringsfondsen voor Zelfstandigen, opgericht in het raam van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen « GROEP S - Sociale Verzekeringskas voor Zelfstan Sociaa

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 27/02/2003 numac 2003043002 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (onger(...) Voor de raadpleging van

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 27/02/2003 numac 2003054066 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Quintin, Maria Quintin, Maria Angèle, geboren te Stambruges op 6 januari 1907, wonend Alvorens te

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 27/02/2003 numac 2003011086 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzen van het aardgas voor de maand februari 2003 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand februari 2003 respectievelijk vastgest Iga = 0
^