B.S. Index van de publicaties van 28 februari 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/02/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003009163 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek type wet prom. 14/01/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003011104 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type wet prom. 31/01/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003011096 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/01/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003022166 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 1999 houdende benoeming van de leden van de Commissie van beroep bedoeld bij artikel 4, § 3, 4°, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefeni type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2003 numac 2003007051 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functies. - **** Bij koninklijk besluit van ****. 4328 van 22 januari 2003 wordt het hogere **** verleend aan luitenant-kolonel vlieger ****. ****, van het korps van het varend personeel van de luchtmacht. **** **** type koninklijk besluit prom. 19/02/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003022177 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2003 numac 2003007050 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheiding. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 4327 van 22 januari 2003 wordt de majoor ****. ****, tot Commandeur in de Orde van **** **** benoemd, voor « de uitzonderlijke verdiensten bewezen in zijn hoe Hij **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2003 numac 2003200125 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de vlaamse gemeenschap Onderscheidingen in de nationale orden Bij koninklijk besluit van 17 december 2002 : - wordt benoemd tot Ridder in de Kroonorde : VRANKEN, Leonie Maria Jeanne, voorzitter van het O.C.M.W. Maasmechelen ; - worden de goude(...) GEUENS, Luc Jean Pierre, type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2003 numac 2003007053 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Verandering van de anciënniteit Bij koninklijk besluit nr. 4331 van 22 januari 2003 neemt aanvullingskapitein-commandant van administratie J. Marcotte, anciënniteitsrang als aanvullingskapitein-commandant van administratie Voor v type koninklijk besluit prom. 06/02/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003000114 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het opleidingsgetuigschrift voor bestuurders van voertuigen die radioactieve stoffen over de weg vervoeren type koninklijk besluit prom. 20/02/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003002042 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding voor de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 23/12/2002 pub. 28/02/2003 numac 2003022086 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot instelling van een medaille van Weggevoerde voor de verplichte tewerkstelling van de oorlog 1940-1945 type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2003 numac 2003009146 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor nucleaire controle Bij koninklijk besluit van 4 februari 2003, dat heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2003, is aangeduid tot gemachtigde, belast met het toezicht op de naleving van de wet van 15 april 1994 betreff - de he type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2003 numac 2003200126 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de vlaamse gemeenschap Onderscheidingen in de nationale orden Bij koninklijk besluit van 20 september 2002 worden : de Gouden Palmen der Kroonorde verleend aan : de heer DECOSTER, Florimond, Celestin , ere-schatbewaarder van de Koninklijke Harmonie(...) de heer IMPENS, Pluta type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2003 numac 2003007052 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Verandering van korps Bij koninklijk besluit nr. 4329 van 22 januari 2003 wordt de kapitein-commandant van administratie P. Bal, van het korps van de pantsertroepen van de landmacht, van ambtswege, met zijn graad en zijn a Voor ver type koninklijk besluit prom. 26/02/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003022185 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de type koninklijk besluit prom. 10/02/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003200085 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46terdecies van 18 december 2002, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 be type koninklijk besluit prom. 19/02/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003022172 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de forfaitaire bijdrage die kan worden gevorderd van patiënten die zich aanmelden in een eenheid voor spoedgevallenzorg van een ziekenhuis type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2003 numac 2003009173 bron federale overheidsdienst justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 17 februari 2003, in het artikel 9 van het koninklijk besluit van 30 augustus 2002 waarbij zekere eretekens werden verleend in de Kroonorde, wordt wat betreft de heer Tack, M., in de graad van substituu

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/02/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003035264 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op kabeljauw in de i.c.e.s.-gebieden VIIb-k, VIII type ministerieel besluit prom. 17/01/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003011017 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit waarbij de in-, uit- en doorvoer van goederen van oorsprong of van herkomst uit of met bestemming Irak, aan een voorafgaande machtiging onderworpen wordt type ministerieel besluit prom. 12/02/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003022153 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in het beheer van gezondheidsgegevens type ministerieel besluit prom. 12/12/2002 pub. 28/02/2003 numac 2003011035 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende oprichting van een voorlopige cel bij de Federale Overheidsdienst Economie, Middenstand, K.M.O. en Energie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/01/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003031125 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling, voor de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de ambtenaren van de Brusselse Gewestelijke Huis type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/01/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003031126 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de taalkaders van het personeel van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/01/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003031124 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de organieke personeelsformatie van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2002 pub. 28/02/2003 numac 2003200189 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende tweede aanpassing van het besluit van de Vlaamse regering van 23 februari 2001 houdende regeling van de procedure en de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/02/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003200184 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2002 tot hernieuwing van de leden van de Afvalstoffencommissie ingesteld bij artikel 33 van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen type besluit van de waalse regering prom. 13/02/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003200232 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende een tijdelijke afwijkingsbepaling van artikel 8, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 17 november 1994 houdende het statuut van de ambtenaren van het Gewest type besluit van de waalse regering prom. 23/01/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003200186 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van een toeslag bij het gemeentelijke programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Rumes

decreet

type decreet prom. 02/12/2002 pub. 28/02/2003 numac 2003033005 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de begroting van de ontvangsten van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2003

omzendbrief

type omzendbrief prom. 31/01/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003003075 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Omzendbrief betreffende de pensioenen van de lokale mandatarissen en hun rechthebbenden - basiswedde - overgang naar de euro - perequatie type omzendbrief prom. 11/07/2002 pub. 28/02/2003 numac 2002000716 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 24 betreffende de uitbetaling van de Copernicuspremie aan bepaalde leden van het administratief en logistiek kader van de geïntegreerde politie. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/02/2003 numac 2003000122 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht aan de bevolking nr. 01/03 Diefstal van identiteitskaarten in gemeentehuizen De hierna vermelde nummers zijn die van identiteitskaarten, welke in een gemeentehuis werden ontvreemd. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type bericht prom. -- pub. 28/02/2003 numac 2003200136 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 20 januari 2003 in zake de n.v. Royale Belge tegen L. Maguin-Vreux en M.-A. Dehu, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitra « Schen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/01/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003029103 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 2002 tot aanstelling van de leden van de raad van bestuur van het ETNIC

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/02/2003 numac 2003009170 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - federale magistraat bij het federaal parket : 1. In toepassing van artikel 43bis , type vacante bettreking prom. -- pub. 28/02/2003 numac 2003009171 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier : - bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : 1 , vanaf 1 oktober 2003; - bij de rechtbank van koophandel te Charleroi : 1, vanaf 5 september 2003; - bij het vredegerech(...) - adjunct-griffi

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/02/2003 numac 2003009174 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 13 februari 2003 : - dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2003, is aan de heer De Vleeschouwer, H., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van kooph Het is hem type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/02/2003 numac 2003009175 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 februari 2003 is de heer Van der Borght, H., griffier bij het vredegerecht van het kanton Aarschot, ambtshalve in ruste gesteld op datum van 25 januari 2003. Betrokkene mag zijn aanspraak op pen Bij konink

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 28/02/2003 numac 2003200151 bron arbitragehof Arrest nr. 167/2002 van 13 november 2002 Rolnummers 2513 en 2515 In zake : de vorderingen tot schorsing van de wet van 1 maart 2002 betreffende de voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, i Het Arbitr type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 28/02/2003 numac 2003021051 bron arbitragehof Arrest nr. 30/2003 van 26 februari 2003 Rolnummers 2598, 2600, 2602, 2603, 2605, 2617 en 2621 In zake : de vorderingen tot gehele of gedeeltelijke schorsing van de wet van 13 december 2002 tot wijziging van het Kieswetboek evenals zijn bijlag Het Arbitr

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/12/2002 pub. 28/02/2003 numac 2003033008 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot oprichting van de examencommissie van de Duitstalige Gemeenschap voor het verlenen van het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid, tot vaststelling van de samenstelling en de werking ervan en tot organisatie van de examens

lijst

type lijst prom. -- pub. 28/02/2003 numac 2003041702 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 292 AANVULLING Bijwerking op 10 februari 2003 BERICHT De Federale Overheidsdienst Financiën geeft bij het begin van ieder jaar een bijgewerkte lijst uit van de geregistreerde aannemers. Daarenbo 1. nieuw geregistre

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 28/02/2003 numac 2003022183 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Machtiging voor de aanleg en vergunning voor de exploitatie van de elektriciteitskabels Bij ministerieel besluit van 10 februari 2003, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 20 december 2000 houdende de procedure tot vergunn

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 28/02/2003 numac 2003015038 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 18 februari 2003 hebben H.E. Mevr. Joëlle Bourgois, de heer Joseph Weyland en de heer Jean-Pierre Mutamba Tshampanga de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de geloofsbrieven te overhandigen die He H.E. type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 28/02/2003 numac 2003015036 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 12 februari 2003 hebben H.E. de heer Gift Punungwe, de heer Jiri Havlik, de heer Tahar Sioud en de heer Yusupha Alieu Kah de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de geloofsbrieven te overhandigen H.E. w

overeenkomst

type overeenkomst prom. 10/02/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003022165 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 28/02/2003 numac 2003200135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Administratie van de collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Over De tekst

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 28/02/2003 numac 2003009172 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Luik De heer Delooz, P., raadsheer in het arbeidshof te Luik, is voor vast aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof op datum van 25 maart 2003.

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 28/02/2003 numac 2003200095 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 156/2002 van 6 november 2002 Rolnummer 2224 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 19quater van het decreet van de Franse Gemeenschap van 17 juli 1987 over de audiovisuele sector, zoals ingevoegd bij Het Arbitra type arrest uittreksel prom. -- pub. 28/02/2003 numac 2003200149 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 170/2002 van 27 november 2002 Rolnummer 2301 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 158 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, ges Het Arbitra type arrest uittreksel prom. -- pub. 28/02/2003 numac 2003200105 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 168/2002 van 27 november 2002 Rolnummers 2200, 2261 en 2262 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 36 en 56 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de Het Arbitra

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 28/02/2003 numac 2003200234 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociaal controleurs (rang 26) voor de FOD Sociale Zekerheid Na deze selectie wordt een lijst met maximum 50 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van de (...) Toelaat

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 28/02/2003 numac 2003042402 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand februari 2003 Voor de

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 28/02/2003 numac 2003011099 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE - C/C - 03/0010 : CRH Belgium N.V./Heebri N.V., Heetek N.V., Heebo N.V., Castor B.V.B.A., Sint-Niklaas DHZ N.V., Hoboken DHZ N.V. en Sint-Trui Op d type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 28/02/2003 numac 2003011100 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. : MEDE - C/C - 03/0011 : CRH Belgium N.V. /Plakabeton Groep Op donderdag 13 februari 2003, ontving de Raad voor de Mededinging ontwerpovereenkom Volgens type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 28/02/2003 numac 2003011101 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE - C/C - 03/0012 : Johnson Controls Inc./Etablissements Christiaen Assenede N.V. Op donderdag 13 februari 2003 ontving de Raad voor de Meded Volgens

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 28/02/2003 numac 2003040302 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand februari 2003 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand februari 2003, 112,32 punten bedraagt, teg Het gezo
^