B.S. Index van de publicaties van 3 maart 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 03/03/2003 numac 2003200150 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 173/2002 van 27 november 2002 Rolnummer 2381 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 2 en 12 van de faillissementswet van 8 augustus 1997, gesteld door de Rechtbank van Koophandel te Brugge. samengesteld u

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2003 numac 2003009179 bron federale overheidsdienst justitie Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 7 februari 2003 : - Zijn bevorderd of benoemd tot Officier in de Leopoldsorde : de heren : Baert, G., advocaat, oud-stafhouder van de Orde van advocaten bij de balie te Gent; Bailly, P., Callant, M., advocaa type koninklijk besluit prom. 18/12/2002 pub. 03/03/2003 numac 2003007033 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit Nationale Orden. - Bevorderingen type koninklijk besluit prom. 07/02/2003 pub. 03/03/2003 numac 2003014047 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 2001 houdende vaststelling van de « en route »-luchtvaartheffingen type koninklijk besluit prom. 10/02/2003 pub. 03/03/2003 numac 2003012071 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 vicies quinquies van 18 december 2002, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging en uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 type koninklijk besluit prom. 21/02/2003 pub. 03/03/2003 numac 2003009095 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de controleprocedures die aan de erkenning voorafgaan, de regels van toezicht op en controle van de kansspelen type koninklijk besluit prom. 19/02/2003 pub. 03/03/2003 numac 2003200112 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder werknemers ter beschikking kunnen worden gesteld van gebruikers in het kader van doorstromingsprogramma's

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/02/2003 pub. 03/03/2003 numac 2003003110 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar verlengbaar tot 7 jaar - 4 maart 2003 - 2008 - 2010 - en de Staatsbon op 8 jaar - 4 maart 2003 - 2011 type ministerieel besluit prom. 19/02/2003 pub. 03/03/2003 numac 2003003113 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/03/2003 numac 2003200183 bron ministerie van het waalse gewest Natuurbehoud Bij ministerieel besluit nr. H/C.12.9.197 van 23 januari 2003 wordt het aanleggen van de vaartuigen bedoeld in artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 30 juni 1994 tot regeling van het verkeer van vaartuigen en duikers Dat plan type ministerieel besluit prom. 13/02/2003 pub. 03/03/2003 numac 2003035265 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Vlaams Gewest en houdende vaststelling van de tussenkomsten van derden in de kosten van het openbaar vervoer van de ge type ministerieel besluit prom. 17/02/2003 pub. 03/03/2003 numac 2003002043 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende oprichting van een beroepscommissie inzake omwisseling

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/02/2003 pub. 03/03/2003 numac 2003200254 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende bepaalde uitvoeringsbepalingen van het decreet van 19 december 2002 betreffende de bevordering van de landbouw en de ontwikkeling van landbouwproducten van gedifferentieerde kwaliteit

decreet

type decreet prom. 19/12/2002 pub. 03/03/2003 numac 2003027002 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003

document

type document prom. 27/02/2003 pub. 03/03/2003 numac 2003021052 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst personeel en organisatie Omwisseling van personeelsleden van de Diensten van de Waalse Regering en van de federale overheidsdiensten en federale parastatalen type document prom. -- pub. 03/03/2003 numac 2003012042 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Erkenningen van aanvullende vormingen van coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid Bij ministeriële besluiten van 15 oktober, 21, 28 november 2002 en 6 januari 2003 worden de aanvullende vormingen van coördinatoren inzake veiligheid en gez Voor

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/12/2002 pub. 03/03/2003 numac 2003029082 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de voorzitter, de leden, de afgevaardigde van de Regering en de secretaris van de Reaffectatiecommissie bepaald in artikel 97 van het koninklijk besluit van 27 juli 1979 houdende het sta type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/02/2003 pub. 03/03/2003 numac 2003029126 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende samenstelling van examencommissies met toepassing van artikel 24 van het decreet van 4 januari 1999 betreffende de bevorderingsambten en de selectieambten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/01/2003 pub. 03/03/2003 numac 2003029106 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de normen betreffende het aantal betrekkingen van paramedisch medewerker en van het bestuurspersoneel van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap belast met de gezon type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/12/2002 pub. 03/03/2003 numac 2003029081 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende de samenstelling van de raad van beroep voor het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap alsook voor de personeelsleden van de inspectiedienst belast met

arrest

type arrest prom. 01/03/2003 pub. 03/03/2003 numac 2003008018 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Besluit van de afgevaardigd bestuurder van SELOR tot vaststelling van het reglement van orde betreffende de vergelijkende selecties en de selecties

beschikking

type beschikking prom. 13/02/2003 pub. 03/03/2003 numac 2003031111 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, Enerzijds, en de regering van de Republiek Belarus, Anderzijds, en de Regering van de republiek Belarus, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering e type beschikking prom. 13/02/2003 pub. 03/03/2003 numac 2003031113 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de regering van het Koninkrijk Thailand, anderzijds, inzake, de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te Bruss type beschikking prom. 13/02/2003 pub. 03/03/2003 numac 2003031114 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Regering van de Republiek Zambia, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te Lusaka op type beschikking prom. 13/02/2003 pub. 03/03/2003 numac 2003031112 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Euro-Mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Libanon, anderzijds, met de bijlagen 1 en 2, met de protocol

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/03/2003 numac 2003009176 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen -opsteller bij de griffie - van de rechtbank van eerste aanleg te : - Antwerpen : 6; - Brussel : 21 ; - Leuven : 1; - Eupen : 2 (**); - van de rechtbank van koophandel te : (...) - Hasselt : 1; - Brussel : 10 (

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/03/2003 numac 2003009177 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 januari 2003 is de aanwijzing van de heer Heeren, T., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vi Bij kon

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 03/03/2003 numac 2003200210 bron arbitragehof Arrest nr. 29/2003 van 19 februari 2003 Rolnummer 2315 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 4, 7, 8, 11 en 17 van de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemee Het Arbitrag

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 03/03/2003 numac 2003012101 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 17 februari 2003 is de N.V. Isotherma, rue Paul Doumer 39, te 76700 Harfleur (Frankrijk), erkend geword(...) Bij ministerieel besluit van 17 fe type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 03/03/2003 numac 2003012100 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming. - Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 13 februari 2003 is het laboratorium van de UCL Unité hygiène et physiologie du travail, Clos Chapelle(...) Bepaling van de blootstelling van de we type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 03/03/2003 numac 2003012001 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Getuigschrift van hulpverlener Bij ministerieel besluit van 3 januari 2003 wordt de N.V. « G.U.E.S.T. », rue Jules Beghin 8A , te 7070 Mignault, gemachtigd het in het artikel 177 van het Algemeent R

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 03/03/2003 numac 2003009181 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Brussel De aanwijzing van de heer Goldenberg, E., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 27 maa De aanw type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 03/03/2003 numac 2003009178 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Brussel De aanwijzing van Mevr. de la Vallée Poussin, A., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 14 maart 2003. type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 03/03/2003 numac 2003009180 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Brussel Mevr. Rousselle, M., raadsheer in het arbeidshof te Brussel, is voor vast aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof op datum van 29 maart 2003.

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 03/03/2003 numac 2003033001 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Rangschikking Bij besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 14 november 2001 worden gerangschikt als landschap de « Hohe Brücke » en omgeving in Raeren, afdeling 1, d.w.z. de « Hohe Brücke », gelegen tussen de percelen D161g, D

bericht van selor

type bericht van selor prom. 01/03/2003 pub. 03/03/2003 numac 2003008017 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Besluit van de afgevaardigd bestuurder van SELOR - Selectiebureau van de Federale Overheid tot vaststelling van het reglement van orde betreffende de taalexamens type bericht van selor prom. -- pub. 03/03/2003 numac 2003008019 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Taalexamens georganiseerd overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 19 december 2002 tot regeling van de examens waarbij de doctors en licentiaten in de rechten in de gelegenheid worden gesteld te voldoen aan het voorschrift van a In u

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 03/03/2003 numac 2003054100 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Pitschau, Lucie Julienne Pitschau, Lucie Julienne, geboren te Goetsenhoven op 18 januar Alvorens te
^