B.S. Index van de publicaties van 4 maart 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 04/03/2003 numac 2003012061 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Vernieuwing van het mandaat van de leden van sommige paritaire comités en paritaire subcomités De Minister van Werkgelegenheid, wiens kantoren gevestigd zijn te 1040 Brussel, Handelsstraat 76-80, brengt ter kennis van de representatieve werkneme Voor type wet prom. 04/10/2002 pub. 04/03/2003 numac 2002015175 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tot oprichting van de Europese Organisatie voor Satellietcommunicatie "EUTELSAT", zoals gewijzigd door de Assemblee van Partijen te Cardiff, op 20 mei 1999

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/02/2003 pub. 04/03/2003 numac 2003000075 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 9 oktober 1998 tot bepaling van de vereisten voor de aanleg van verhoogde inrichtingen op de openbare weg en van de technische voorschriften waaraan die type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/03/2003 numac 2003009183 bron federale overheidsdienst justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 3 december 2002 is de heer De Bus, J., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde. type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/03/2003 numac 2003012109 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 24 februari 2003 is de heer Van Eynde, Paul, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank van type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/03/2003 numac 2003000131 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Ontslagverlening Bij koninklijk besluit d.d. 10 februari 2003 wordt aan de heer Steigner, Claude, op zijn verzoek, met ingang van 1 mei 2003, ontslag verleend uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie bij he Hij word type koninklijk besluit prom. 03/02/2003 pub. 04/03/2003 numac 2003011066 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vrijstelling van bepaalde categorieën van vreemdelingen van de verplichting houder te zijn van een beroepskaart voor de uitoefening van een zelfstandige beroepsactiviteit type koninklijk besluit prom. 18/02/2003 pub. 04/03/2003 numac 2003021037 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot overdracht aan het Waalse Gewest van de goederen, rechten en verplichtingen van het Vermogen met rechtspersoonlijkheid opgericht bij het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek van Gembloers, en tot afschaffing van dit Vermogen type koninklijk besluit prom. 03/02/2003 pub. 04/03/2003 numac 2003011065 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 1985 houdende uitvoering van de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 18/02/2003 pub. 04/03/2003 numac 2003021032 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot overdracht aan het Vlaamse Gewest en aan het Waalse Gewest van de goederen, rechten en verplichtingen van het Vermogen met rechtspersoonlijkheid opgericht bij het Centrum voor Landbouweconomie, en tot afschaffing van dit Vermogen type koninklijk besluit prom. 18/02/2003 pub. 04/03/2003 numac 2003021035 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot overdracht aan het Vlaamse Gewest van de goederen, rechten en verplichtingen van het Vermogen met rechtspersoonlijkheid opgericht bij het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek van Gent, en tot afschaffing van dit Vermogen type koninklijk besluit prom. 12/02/2003 pub. 04/03/2003 numac 2003000083 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 13 november 2002 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de klassieke varkenspest bij everzwijnen en ter bescherming van de varkensstapel t

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/02/2003 pub. 04/03/2003 numac 2003035275 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2002 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 30/01/2003 pub. 04/03/2003 numac 2003035261 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de kenmerken en minimumeisen voor het onderzoek van landbouwgewassen en groentegewassen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/02/2003 pub. 04/03/2003 numac 2003031140 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de regeling van de controle van de gewestwaarborg voor leningen aangegaan door de instellingen voor sociaal krediet erkend door het Gewest en betreffende de vaststelling van het maximumbedrag v

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/02/2003 pub. 04/03/2003 numac 2003200238 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende een tijdelijke afwijkingsbepaling van artikel 40 van het besluit van de Waalse Regering van 17 november 1994 houdende uitvoeringsmaatregelen van het statuut van de ambtenaren van het Gewest, gewijzigd op 22 januari

decreet

type decreet prom. 20/02/2003 pub. 04/03/2003 numac 2003029119 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen, gedaan te New York op 6 oktober 1999 type decreet prom. 20/02/2003 pub. 04/03/2003 numac 2003029122 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Europees-Mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lid-Staten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds, en met de Slotakte, opgemaak type decreet prom. 20/02/2003 pub. 04/03/2003 numac 2003029123 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lid-Staten, enerzijds, en Turkmenistan, anderzijds, en met de Slotakte, gedaan te Brussel, op 25 mei 1998 type decreet prom. 20/02/2003 pub. 04/03/2003 numac 2003029121 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsverdrag tussen, enerzijds, de Franse Gemeenschap van België, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en, anderzijds, het Koninkrijk der Nederlanden, opgem type decreet prom. 20/02/2003 pub. 04/03/2003 numac 2003029120 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de Regeringen van de lid-Staten, in het kader van de Raad bijeen, inzake maatregelen en procedures voor de tenuitvoerlegging van de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst, gedaa

omzendbrief

type omzendbrief prom. 21/02/2003 pub. 04/03/2003 numac 2003000130 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief van 1 juli 2002 betreffende de uitreiking van de getuigschriften van goed zedelijk gedrag type omzendbrief prom. 13/09/2002 pub. 04/03/2003 numac 2002000748 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 15ter betreffende interne verschuivingen binnen bepaalde diensten van de directie van de verbindingswegen van de federale politie. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 10/02/2003 pub. 04/03/2003 numac 2003002047 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief 514ter. - Inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten. - Errata type omzendbrief prom. 09/01/2003 pub. 04/03/2003 numac 2003027126 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief betreffende de aflevering van vergunningen in de zones die gemakkelijk overstroomd kunnen worden en de strijd tegen het ondoorlatend maken van de grond

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/03/2003 numac 2003200208 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 24 januari 2003 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 27 januari 20 Die zaak type bericht prom. -- pub. 04/03/2003 numac 2003200209 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 14 januari 2003 in zake V. Huygen tegen W. Michiels, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 23 janu 1. « Sc type bericht prom. -- pub. 04/03/2003 numac 2003003096 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit. - Inkomstenbelastingen. - Bericht in verband met de investeringsaftrek Investeringen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen en gedaan zijn tijdens het belastbare tijdperk dat aan het Voor de type bericht prom. -- pub. 04/03/2003 numac 2003003017 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit. - Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen. - Aanslagjaar 2004 A. De coëfficiënt bedoeld in artikel 178, type bericht prom. -- pub. 04/03/2003 numac 2003003097 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit. - Inkomstenbelastingen. - Bericht aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard INLEIDIN 1. Krac

document

type document prom. -- pub. 04/03/2003 numac 2003027127 bron ministerie van het waalse gewest Huisvesting Programma voor de hergroepering van de openbare huisvestingsmaatschappijen In uitvoering van onderafdeling 2, afdeling 2, hoofdstuk II, titel III, van de Waalse Huisvestingscode heeft de Waalse Regering tijdens de zitting van 18 o Deze verri

beschikking

type beschikking prom. 13/02/2003 pub. 04/03/2003 numac 2003031110 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Euro-Mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lid-Staten, enerzijds, en de Democratische Volksrepubliek Algerije, anderzijds, met de Bijlagen 1,

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/03/2003 numac 2003012110 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 24 februari 2003 is de heer De Moor, Robert, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Gent ter vervanging van de heer Bertin, Freddy, wiens

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 04/03/2003 numac 2003012108 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Antwerpen ter vervanging van de heer Paul Van Eynde De betrokken o De voord

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/03/2003 numac 2003009184 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 6 mei 2002, dat in werking treedt op 12 maart 2003, is de heer Castille, J., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten ge Bij konink

verslag

type verslag prom. -- pub. 04/03/2003 numac 2003003123 bron federale overheidsdienst financien Belgisch-Luxemburgs Wisselinstituut Verslag van het Belgisch-Luxemburgs Wisselinstituut over de jaren 2001 en 2002 uitgebracht door de Voorzitter in naam van de Raad Dit activiteitenverslag is het laatste dat door de Raad van het Instit Het jaar 2001 we

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 04/03/2003 numac 2002054073 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Felix, Yvonne Yvonne Rosalia Francisca Felix, weduwe van Frans Versteylen, geboren te Alvorens te
^