B.S. Index van de publicaties van 5 maart 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/07/2002 pub. 05/03/2003 numac 2002015140 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland inzake de samenwerking van de politiediensten en de douaneadministraties in de grensgebieden, gedaan te Brussel op 27 type wet prom. 17/05/2002 pub. 05/03/2003 numac 2002015080 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van de Beneluxstaten en de Regering van de Republiek Litouwen betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen (Overname-overeenkomst), en met het Uitvoeringsprotocol, gedaan type wet prom. 16/02/2000 pub. 05/03/2003 numac 2000015114 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Zuid-Afrika inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Pretoria op 14 augustus 1998 (2) (3)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/02/2003 pub. 05/03/2003 numac 2003003087 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 2000 betreffende de uitgifte van Staatsbons type koninklijk besluit prom. 15/01/2003 pub. 05/03/2003 numac 2003000068 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens en van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen voor sommige diensten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 25/02/2003 pub. 05/03/2003 numac 2003200088 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 augustus 1980 betreffende het bijhouden van sociale documenten type koninklijk besluit prom. 18/02/2003 pub. 05/03/2003 numac 2003021038 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze van overdracht en tot overdracht van de personeelsleden van het Vermogen met rechtspersoonlijkheid opgericht bij het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek van Gembloers, aan het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 18/02/2003 pub. 05/03/2003 numac 2003021036 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze van overdracht en tot overdracht van de personeelsleden van het Vermogen met rechtspersoonlijkheid opgericht bij het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek van Gent, aan het Vlaamse Gewest type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2003 numac 2003003112 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst der beleggingsinstellingen naar Belgisch en buitenlands recht Toestand op 31 december 2002 LIJST VAN DE BELGISCHE BEHEERSVENNOOTSCHAPPEN VAN GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDSEN Artikel 120 van de we(...) (*) Gemeenschappelijke beleggingsfondsen e type koninklijk besluit prom. 17/01/2003 pub. 05/03/2003 numac 2003021046 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 1999 houdende benoeming van de leden van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid type koninklijk besluit prom. 13/02/2003 pub. 05/03/2003 numac 2003012076 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht type koninklijk besluit prom. 18/02/2003 pub. 05/03/2003 numac 2003021033 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze van overdracht en tot overdracht van de personeelsleden van het Vermogen met rechtspersoonlijkheid opgericht bij het Centrum voor Landbouweconomie, aan het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 05/03/2003 numac 2003022047 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot regeling van bepaalde onregelmatige prestaties van zekere personeelsleden van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening e type koninklijk besluit prom. 07/01/2003 pub. 05/03/2003 numac 2003012046 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 mei 1998 tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de bijzondere graden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening type koninklijk besluit prom. 13/11/2002 pub. 05/03/2003 numac 2002000903 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de afdeling Europa Werkgelegenheid van de administratie Werkgelegenheid van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap gemachtigd wordt het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken type koninklijk besluit prom. 29/01/2003 pub. 05/03/2003 numac 2003012055 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding betreffende de vervanging van de feestdag van 1 november 2003 (1) type koninklijk besluit prom. 07/01/2003 pub. 05/03/2003 numac 2003012045 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 1997 tot vaststelling van de weddenschalen van de bijzondere graden van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid type koninklijk besluit prom. 13/01/2003 pub. 05/03/2003 numac 2003022095 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1971 tot vaststelling van de bijzondere regelen, inzake toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op de zeel type koninklijk besluit prom. 21/02/2003 pub. 05/03/2003 numac 2003022189 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de grondslag voor de berekening van de verzekeringstegemoetkoming voor de geneeskundige verstrekkingen van de geneesheren en de tandheelkundigen type koninklijk besluit prom. 15/01/2003 pub. 05/03/2003 numac 2003022083 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een subsidie aan transfusiecentra voor het jaar 2003 type koninklijk besluit prom. 13/02/2003 pub. 05/03/2003 numac 2003012077 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/02/2003 pub. 05/03/2003 numac 2003011069 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende delegatie voor het toekennen van afwijkingen op de voorschriften van artikel 86.01 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties goedgekeurd bij het koninklijk besluit van 10 maart 1981 waarbij bedoeld Algemeen Re

decreet

type decreet prom. -- pub. 05/03/2003 numac 2003027123 bron ministerie van het waalse gewest "Commission wallonne pour l'énergie" te Jambes. - Goedkeuring van de verschillende emissiecoëfficiënten van koolstofdioxide uit verschillende primaire energiebronnen en emissies door de klassieke (...) Ingevolge artikel 38,

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/03/2003 numac 2003018022 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De heer Jacques Paques cum suis hebben de Raad van State verzocht om de schorsing en de Dit bes type bericht prom. -- pub. 05/03/2003 numac 2003018023 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De « Chambre d 'Arrondissement des Huissiers de Justice de Huy » heeft de Raad van State Dit be type bericht prom. -- pub. 05/03/2003 numac 2003018021 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De N.V. Constructo, met zetel te 2560 Rumst, P. Van der Taelenstraat 1, heeft op 30 dece Deze zaa

document

type document prom. -- pub. 05/03/2003 numac 2003003027 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Centrale diensten Prijslijst van de publicaties van de BTW en de directe belastingen Jaar 2003 Kantoor voor verkoop van publicaties van de BTW en de directe belastingen, Financi De publicaties ku

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2002 pub. 05/03/2003 numac 2003029055 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Hoge Raden voor Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/11/2002 pub. 05/03/2003 numac 2003029013 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Commissie van de Franse taal belast met het organiseren van taalexamens voor de leraren van artistieke cursussen in het kunstonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/11/2002 pub. 05/03/2003 numac 2003029015 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 oktober 2001 houdende benoeming van de leden van de Raad van Bestuur van de « Université de Liège » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/10/2002 pub. 05/03/2003 numac 2002029616 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 7 december 2001 houdende aanwijzing van de leden van de arrondissementsraden voor hulpverlening aan de jeugd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/12/2001 pub. 05/03/2003 numac 2003029048 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap ter aanwijzing van een lid van de Selectiecommissie voor films type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/10/2002 pub. 05/03/2003 numac 2002029619 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot omvorming van de twee vestigingsplaatsen van de « Ecole fondamentale autonome de la Communauté française de Marbehan - Habay » in twee autonome basisscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/12/2002 pub. 05/03/2003 numac 2003029005 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de voorzitter, van de ondervoorzitter en van de leden van het bureau van de Raadgevende Commissie voor hulpverlening aan de gedetineerden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/12/2000 pub. 05/03/2003 numac 2003029053 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vervanging van een lid van de Selectiecommissie voor films type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/05/2002 pub. 05/03/2003 numac 2002029617 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een afwijking van verscheidene normen in het secundair onderwijs

erratum

type erratum prom. 26/09/2002 pub. 05/03/2003 numac 2003029083 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de Vaste Secretaris van de Interuniversitaire Raad van de Franse Gemeenschap. - Erratum

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 05/03/2003 numac 2003035014 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, ministerie van de vlaamse gemeenschap, ministerie van het waalse gewest en ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening nr. 2081/92 inzake de bescherming van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen In het Publicatiebl(...) PB C 30

document - thesaurie

type document - thesaurie prom. -- pub. 05/03/2003 numac 2003003013 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de thesaurie. - Bekendmaking voorgeschreven door het artikel 8 van het ministerieel besluit van 14 september 1966 82ste aanvullende lijst van de personen, instellingen en vennootschappen die, op grond van artikel 1 van het koni Voor de

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 04/02/2003 pub. 05/03/2003 numac 2003003098 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot vaststelling van de lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 22/01/2003 pub. 05/03/2003 numac 2003003111 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 05/03/2003 numac 2003009186 bron rechterlijke macht Hof van Cassatie De aanwijzing van de heer Verougstraete, I., raadsheer in het Hof van Cassatie, tot voorzitter van dit Hof is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 23 maart 2003. De aanwijzing van de heer Boes, R., raadshee

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 05/03/2003 numac 2003011111 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC - C/C - 03/0017 : ECS / IVERLEK Op 20 februari 2003 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een beoogde concentratie in de z Volgens type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 05/03/2003 numac 2003011112 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC - C/C - 03/0018 : ECS/IGAO Op 20 februari 2003 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een beoogde concentratie in de zin va Volgens type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 05/03/2003 numac 2003011113 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC - C/C - 03/0019 : ECS/GASELWEST Op 20 februari 2003 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een beoogde concentratie in de z Volgens type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 05/03/2003 numac 2003011109 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC - C/C 03/0015 : ECS / IMEWO Op 20 februari 2002 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een beoogde concentratie in de zin v Volgens type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 05/03/2003 numac 2003011107 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE - C/C - 03/0013 : Compagnia Italiana Turismo S.p.A. /Alitalia-Linee Aeree Italiana S.p.A. Op donderdag 20 februari 2003 ontving de Raad voo Volgens type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 05/03/2003 numac 2003011108 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC - C/C - 03/0014 : ECS / IVEKA Op 20 februari 2003 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een beoogde concentratie in de zin Volgens type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 05/03/2003 numac 2003011110 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC - C/C - 03/0016 : ECS / INTERGEM Op 20 februari 2003 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een beoogde concentratie in de Volgens
^