B.S. Index van de publicaties van 6 maart 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/03/2002 pub. 06/03/2003 numac 2003015011 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden tot regeling van het scheepvaartverkeer en van de recreatie op de gemeenschappelijke Maas, ondertekend te Brussel op 6 januari 1993 (2) (3) type wet prom. -- pub. 06/03/2003 numac 2003095021 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst voor de Verzekeringen Inschrijving als hypotheekonderneming overeenkomstig de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet Bij beslissing van de Controledienst voor de Verzekeringen van 20 februari 2003 wordt inges type wet prom. 07/01/2003 pub. 06/03/2003 numac 2003022167 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen met betrekking tot het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2003 numac 2002015179 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 25 november 2002 wordt aan Mevr. Elisabeth Borremans op 1 oktober 2002 eervol ontslag verleend uit haar functie van adviseur bij de Federale Overheidsdienst(...) Zij is ertoe gemachti type koninklijk besluit prom. 10/02/2003 pub. 06/03/2003 numac 2003000032 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 26 juni 2002 houdende oprichting van een Federale Commissie voor de Verkeersveiligheid en een Interministerieel Comité voor de Verkeersveiligheid type koninklijk besluit prom. 12/12/2002 pub. 06/03/2003 numac 2002000871 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 18/02/2003 pub. 06/03/2003 numac 2003022193 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers type koninklijk besluit prom. 21/02/2003 pub. 06/03/2003 numac 2003003125 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard type koninklijk besluit prom. 28/02/2003 pub. 06/03/2003 numac 2003003014 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard type koninklijk besluit prom. 10/02/2003 pub. 06/03/2003 numac 2003000022 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 9 oktober 1998 tot bepaling van de vereisten voor het instellen van zones met een snelheidsbeperking tot 30 km per uur type koninklijk besluit prom. 26/02/2003 pub. 06/03/2003 numac 2003009187 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de personeelsformatie van de griffies van de rechtbanken van koophandel type koninklijk besluit prom. 10/02/2003 pub. 06/03/2003 numac 2003022168 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 18/01/2003 pub. 06/03/2003 numac 2003022194 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 19bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/02/2003 pub. 06/03/2003 numac 2003003122 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimum-rentevoet - 4 maart 1998-2001-2003-2005, voor de periode van 4 maart 2003 tot 3 maart 2005 bevestigt type ministerieel besluit prom. 27/02/2003 pub. 06/03/2003 numac 2003022218 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza type ministerieel besluit prom. 14/02/2003 pub. 06/03/2003 numac 2003009166 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot instelling van het selectiecollege voor het Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum en tot aanduiding van de leden van dit selectiecollege type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/03/2003 numac 2003200233 bron ministerie van het waalse gewest Water Bij ministerieel besluit van 20 december 2002 wordt het zuiveringssysteem dat door de « Société Eloy et fils » onder de handelsnaam « Oxyfix 6-9 EH » voorgedragen wordt, erkend als individueel zuiveringssysteem met een behandelingscapacit De type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/03/2003 numac 2003200230 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij ministerieel besluit van 15 januari 2003 wordt Mevr. Armande Clerinx, met ingang van 18 juni 2001, op eigen verzoek ontheven van haar functies van attaché. Bij ministerieel besluit van 15 januari 2003 wordt de heer Gabriel S type ministerieel besluit prom. 19/12/2002 pub. 06/03/2003 numac 2003011034 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 2, § 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 31/01/2003 pub. 06/03/2003 numac 2003200198 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 3 juli 2002 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/02/2003 pub. 06/03/2003 numac 2003200293 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 15 november 1990 houdende oprichting van een Raad van het Wetenschappelijk Beleid in het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2002 pub. 06/03/2003 numac 2003200297 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 1999 waarbij de lijst van onroerende goederen wordt samengesteld zoals bedoeld in artikel 8bis van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de type besluit van de waalse regering prom. 06/02/2003 pub. 06/03/2003 numac 2003200289 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 143 van de Waalse Huisvestingscode in het kader van de fusie- of herstructureringsverrichtingen die door de Waalse Regering tijdens de vergaderi type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2002 pub. 06/03/2003 numac 2003200300 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot invoering van de overheveling van de infrastructuren van het telecommunicatienetwerk in optische vezels van het Gewest naar de « Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures » type besluit van de waalse regering prom. 13/02/2003 pub. 06/03/2003 numac 2003200292 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 392bis van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming en tot verbod van het gebruik van hexachloorethaan bij de fabricage en de bewerking van non-ferrometalen type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2002 pub. 06/03/2003 numac 2003200296 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van de « Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures » (SOFICO) type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2002 pub. 06/03/2003 numac 2003200298 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering betreffende de inschrijving van het Waalse Gewest voor de kapitaalverhoging van de « Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures » (SOFICO) in effecten van categorie A type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2002 pub. 06/03/2003 numac 2003200299 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering waarbij akte wordt genomen van de inschrijving en de storting van het kapitaal van de « Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures » (SOFICO) in effecten van categorie A

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/03/2003 numac 2003200129 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 20 en 23 december 2002 en 13 en 17 januari 2003 ter post aangetekende brieven en ter 1. de v. type bericht prom. -- pub. 06/03/2003 numac 2003022122 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wijziging op 1 januari 2003 van de bedragen van sommige sociale uitkeringen (*). - Het vorig bericht is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 15 maart 2002 (spilindexcijfer 109,45 (basis 1996 = 100)) A. Geneeskundige verzor(...) I. Algemeen stels

document

type document prom. -- pub. 06/03/2003 numac 2003009185 bron federale overheidsdienst justitie Examens over de kennis van de Franse of van de Nederlandse taal voor kandidaten voor sommige ambten van griffier, adjunct-griffier, opsteller en beambte in een griffie. - Gewone zittijd van mei 2003 De Federale Overheidsdienst Justitie zal binn Deze ex type document prom. 16/05/2002 pub. 06/03/2003 numac 2003022098 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Beslissing van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

erratum

type erratum prom. -- pub. 06/03/2003 numac 2003022129 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bevordering. - Erratum Bij koninklijk besluit van 3 februari 2003, wordt Mevr. Dimanche, Martine, sociaal controleur, met ingang van 1 oktober 2002, bevorderd tot de graad van sociaal inspecteur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezond Het koni type erratum prom. -- pub. 06/03/2003 numac 2003009151 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking. - Erratum Belgisch Staatsblad , ****. 387 van 7 december 2002, ****. 55066, **** en **** tekst van het koninklijk besluit van 11 november 2002, aan juffrouw ****

arrest

type arrest prom. 24/02/2003 pub. 06/03/2003 numac 2003003126 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2003 numac 2003022181 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 7 februari 2003, worden benoemd tot lede 1° als type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2003 numac 2003022171 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 7 februari 2003, worden benoemd voor een 1° Al type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2003 numac 2003022182 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 10 Bij het

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/03/2003 numac 2003009188 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Vacante betrekkingen vanaf 1 april 2003 Opsteller bij de griffie van de rechtbank van koophandel te : - Antwerpen : 3; - Turnhout : 1; - Hasselt : 2; - Tongeren : 1; - Brussel : 2; - Leuven : 1; - Brugge : 1; - Ieper en Veurne : 1; -

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 06/03/2003 numac 2003031157 bron brusselse hoofdstedelijke raad Werving van medewerkers De Brusselse Hoofdstedelijke Raad legt een wervingsreserve aan van medewerkers bij de dienst Verslaggeving voor de functies van : Bestuursdirecteur (voltijds) Hoofdredacteur (halftijds) Revisor (1/3-tijds)(...) Redacteur-vertale

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 06/03/2003 numac 2003200165 bron arbitragehof Arrest nr. 174/2002 van 27 november 2002 Rolnummer 2502 In zake : de vordering tot schorsing van het decreet van het Vlaamse Gewest van 29 maart 2002 houdende bekrachtiging van de stedenbouwkundige vergunningen verleend door de Vlaamse Reg Het Arbitrag

lijst

type lijst prom. -- pub. 06/03/2003 numac 2003003116 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren De op 4 februari 2003 opgemaakte lijst van de in België geregistreerde wisselkantor(...) Brussel, 20 februari 2003. De Voorzitter, E. WYMEERSCH type lijst prom. -- pub. 06/03/2003 numac 2003003114 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren De op 4 februari 2003 opgemaakte lijst van de in België geregistreerde wisselkantor(...) Brussel, 20 februari 2003. De Voorzitter, E. WYMEERSCH type lijst prom. -- pub. 06/03/2003 numac 2003003115 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren De op 4 februari 2003 opgemaakte lijst van de in België geregistreerde wisselkantor(...) Brussel, 20 februari 2003. De Voorzitter, E. WYMEERSCH

document van de commissie voor het bank- en financiewezen

type document van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. -- pub. 06/03/2003 numac 2003003127 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 heeft de Commissie

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 06/03/2003 numac 2003022120 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Vernietiging door de Raad van State Het arrest nr. 114.626 van de Raad van State van 17 januari 2003 vernietigd het koninklijk besluit van 7 juli 2002 houdende de benoeming van de heer Julien Van Geertsom tot administrateur-generaal van de Dien

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 06/03/2003 numac 2003009016 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 349 24 december 2002 Besluiten aangenomen krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie 2002/996/JBZ : * Besluit van de Raad van 28 november 2002 tot instel I. Besluiten waarvan type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 06/03/2003 numac 2003009002 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 344 19 december 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening nr. 2257/2002 van de Commissie van 18 december 2002 tot vaststelling van(...) Verordening (EG) type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 06/03/2003 numac 2003009017 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 354 30 december 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Verordening nr. 2319/2002 van de Commissie van 13 december 2002 ter vervanging van(...) L 355 30 dec type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 06/03/2003 numac 2003009159 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 35 11 februari 2003 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Richtlijn 2002/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffe * Richtlijn 2002 type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 06/03/2003 numac 2003009001 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 339 16 december 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing ... II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Parle 2002/955/EG, Euratom :

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 06/03/2003 numac 2003200286 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Administratie van de collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overl De tekst
^