B.S. Index van de publicaties van 7 maart 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/01/2003 pub. 07/03/2003 numac 2003003067 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende eindregeling van de begrotingen van de diensten van algemeen bestuur van de Staat en van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer « Muntfonds » van het jaar 1999 type wet prom. 25/02/2003 pub. 07/03/2003 numac 2003003138 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2003 numac 2003009165 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluit betreffende de internationale verenigingen. Internationale Vereniging « Ecosphère - Centre européen d'étude des Politiques durables pour les Droits humains et environnementaux Rechts type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2003 numac 2003009079 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluit betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 23 januari 2003 worden de wijzigingen der statuten goedgekeurd van type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2003 numac 2003009068 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbare nut Bij koninklijk besluit van 14 januari 2003 worden de nieuwe statuten goedgekeurd van de instellin type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2003 numac 2003009056 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Een koninklijk besluit van 8 juli 2002 voorziet dat de wedde ten laste van de Schatkist gehecht aan de plaats van eerste predikant bij de protestantse parochie te Brussel aan de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2003 numac 2003009058 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Bij koninklijk besluit van 14 januari 2003 worden de wijzigingen goedgekeurd, aangebracht aan de statuten van de instelling van openbaar nut « Fondation économique et sociale du Brabant type koninklijk besluit prom. 04/12/2002 pub. 07/03/2003 numac 2003014002 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 48 op de spoorlijn 16 Aarschot-Antwerpen te Aarschot machtigt mits het aanleggen van een ontsluitingsweg naar een bestaande straat waartoe, onverminderd de wetten op de ruimtelijke ordening, toestemmin type koninklijk besluit prom. 27/02/2003 pub. 07/03/2003 numac 2003009192 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende samenstelling van de commissie belast met de homologatie van de stage voor kandidaat-gerechtsdeurwaarder type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2003 numac 2003009065 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Een koninklijk besluit van 11 juli 2002 voorziet dat een wedde ten laste van de Schatkist aan de plaats van predikant bij de protestants-lutherse parochie te Antwerpen wordt gehecht. type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2003 numac 2003009078 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 23 januari 2003 wordt de Franse en Nederlandse tekst van de nieuw type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2003 numac 2003009055 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 14 januari 2003 worden de nieuwe statuten goedgekeurd van de internation Bij kon type koninklijk besluit prom. 24/02/2003 pub. 07/03/2003 numac 2003200133 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hard-steengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen type koninklijk besluit prom. 24/02/2003 pub. 07/03/2003 numac 2003200134 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juni 1973 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking type koninklijk besluit prom. 24/02/2003 pub. 07/03/2003 numac 2003200139 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen type koninklijk besluit prom. 25/02/2003 pub. 07/03/2003 numac 2003022223 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen type koninklijk besluit prom. 28/02/2003 pub. 07/03/2003 numac 2003200204 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 79 en 79ter van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, tot aanpassing van de vergoeding van de PWA-werknemer type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2003 numac 2003009039 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluit betreffende de instelling van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 13 januari 2003 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de instelling van openbaar nut « Fondat 2° worden de type koninklijk besluit prom. 24/12/2002 pub. 07/03/2003 numac 2003022057 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van het derde addendum bij de 4e uitgave van de Europese Farmacopee, getiteld « addendum 4.3 » type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2003 numac 2003009110 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 28 januari 2003 worden de nieuwe statuten goedgekeurd van de inter Bij koninkl type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2003 numac 2003022187 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 18 februari 2003, wordt de heer Goeyens, Leo, werkleider met ingang van 1 januari 2003, op het Nederlands kader, benoemd tot de graad van Hoofd van een Departement van het Departement Farmacobrom(...) Bij konin

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/03/2003 numac 2003014041 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wijziging van de normen en voorschiften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik Bij ministerieel besluit van 10 februari 2003 worden de hierna genoemde reglementen goedgekeurd : - bundel 5.2.2. « Schouwing van Goede - bundel

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2002 pub. 07/03/2003 numac 2003200271 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de projecten 2002 van het Onderwijskundig Beleids- en Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2002 pub. 07/03/2003 numac 2003035267 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van de aanvullende middelen in het begrotingsjaar 2002 aan de Vlaamse universiteiten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2002 pub. 07/03/2003 numac 2003200273 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de financiering van de projecten hoger kunstonderwijs 2002

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2002 pub. 07/03/2003 numac 2003200251 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 december 2001 betreffende de extra betalingen in de sector rundvlees type besluit van de waalse regering prom. 13/02/2003 pub. 07/03/2003 numac 2003200231 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Anhée type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2002 pub. 07/03/2003 numac 2003200253 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 2001 betreffende de extra betalingen in de sector rundvlees type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2002 pub. 07/03/2003 numac 2003200244 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de premie ten behoeve van producenten van schapenvlees type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2002 pub. 07/03/2003 numac 2003200247 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 december 2001 betreffende slachtpremie in de rundvleessector type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2002 pub. 07/03/2003 numac 2003027128 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 2001 betreffende de speciale premie en het extensiveringsbedrag voor producenten van rundvlees type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2002 pub. 07/03/2003 numac 2003200250 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 december 2001 houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2002 pub. 07/03/2003 numac 2003200245 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 2001 betreffende de zoogkoeienpremie en het extensiveringsbedrag voor zoogkoeien type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2002 pub. 07/03/2003 numac 2003200249 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende toepassing van het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de premie ten behoeve van producenten van schapenvlees type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2002 pub. 07/03/2003 numac 2003200248 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 december 2001 betreffende de speciale premie en het extensiveringsbedrag voor producenten van rundvlees type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2002 pub. 07/03/2003 numac 2003027125 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2002 pub. 07/03/2003 numac 2003200242 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 december 2001 betreffende de zoogkoeienpremie en het extensiveringsbedrag voor zoogkoeien type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2002 pub. 07/03/2003 numac 2003200252 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 2001 betreffende de slachtpremie in de rundvleessector

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2003 numac 2003023109 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bericht. - Koninklijk besluit van 12 januari 1993 tot vaststelling van het tarief van het ereloon en de kosten voor de geneesheer-deskundigen aangewezen inzake geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, koninklijk besluit van 21 De i

erratum

type erratum prom. 13/02/2003 pub. 07/03/2003 numac 2003003124 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 203, § 1, derde lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de lijst van landen waar de gemeenrechtelijke bepalingen inzake belastingen aanzienlijk gunstiger zijn dan in België. - Er

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/03/2003 numac 2003009190 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - referendaris bij het Hof van Cassatie : 1. Enkel de kandidaten van het vergelijkend aanwervingsexamen dat werd afgesloten op 19 juni 2000 kunnen op geldige wijze hun kandidatuur stellen. Deze Elke kandidatuu

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 07/03/2003 numac 2003003118 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting nr. 545 van 20 februari 2003 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 07/03/2003 numac 2003003120 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting nr. 561 van 20 februari 2003 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 07/03/2003 numac 2003003119 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1933 Officiële lijst van de loting nr. 533 van 18 februari 2003 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 07/03/2003 numac 2003003121 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting nr. 435 van 10 februari 2003 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/03/2003 numac 2003009191 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministeriële besluiten van 26 februari 2003 : - is het verzoek tot associatie van de heer Claeys Bo··aert, M., notaris ter standplaats Gent, en van Mevr. Claeys Bo··aert, F., kandidaat-notaris, om de assoc Mevr. C

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 07/03/2003 numac 2003200255 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 22 januari 2003 in zake de n.v. Strategies & Communications tegen de n.v. Banana Split, waarvan de expeditie ter griffie van he « Schendt

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 07/03/2003 numac 2003018026 bron senaat **** van een **** van tweetalige klerken-typisten De **** van de Senaat organiseert eerlang een vergelijkend examen voor de samenstelling van een **** van tweetalige klerken-typisten (****/****) voor de dienst(...) ****. **** type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 07/03/2003 numac 2003018025 bron senaat **** van een **** van secretaressen De **** van de Senaat organiseert eerlang een vergelijkend examen voor de samenstelling van een **** van secretaressen (****/****) voor de diensten van de Senaat. ****. ****(...) 1. burger

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 07/03/2003 numac 2003200352 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige penitentiair beambten (rang 30) voor de strafinrichtingen te Lantin, Paifve, Verviers voor de Federale Overheidsdienst Justitie Na deze selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijf(...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 07/03/2003 numac 2003200351 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige penitentiaire beambten (rang 30) voor de strafinrichtingen te Dinant, Namen, Sint-Hubert, Aarlen, Andenne voor de Federale Overheidsdienst Justitie Na deze selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die tw(...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 07/03/2003 numac 2003200349 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adjunct-adviseurs (rang 10) voor de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er(...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 07/03/2003 numac 2003200348 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige adjunct-adviseurs (rang 10) ter beschikking gesteld van de Gouverneur in het kader van het specifieke toezicht op de politie voor de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Na deze selectie wordt een lijs(...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 07/03/2003 numac 2003200354 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige penitentiaire beambten (rang 30) voor de regio Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen voor de FOD Justitie Na deze selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. 2. Op 22 maart 2 type bericht van selor prom. -- pub. 07/03/2003 numac 2003200353 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige penitentiaire beambten (rang 30) voor de regio Vlaams-Brabant en het arrondissement Mechelen voor de FOD Justitie Na deze selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig (...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 07/03/2003 numac 2003200350 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige penitentiaire beambten (rang 30) voor de strafinrichtingen te Bergen, Doornik, Jamioulx voor de Federale Overheidsdienst Justitie Via deze selectieprocedure kan je uitsluitend in de bovenvermelde strafinrichtingen(...) Na deze type bericht van selor prom. -- pub. 07/03/2003 numac 2003200347 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige administratieve medewerkers voor de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de(...) Toelaatb

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 07/03/2003 numac 2003054079 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Hismans, Ena Eugénie Hismans, Ena Eugénie, weduwe van Charles Pieraert, geboren te Mo Alvorens te
^