B.S. Index van de publicaties van 10 maart 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 10/03/2003 numac 2003200256 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 175/2002 van 5 december 2002 Rolnummer 2249 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 44 van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, gesteld door de Politierechtbank te Tur Het Arbitra

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/02/2003 pub. 10/03/2003 numac 2003003109 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de toekenning van een forfaitaire invaliditeit aan bepaalde oud-strijders van de oorlog 1940-1945 type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/03/2003 numac 2002007314 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 4209 van 13 november 2002 : Worden bevorderd tot Commandeur in de ****, zullen het militair ordeteken dragen en als houder van deze nieuwe **** **** datum **** type koninklijk besluit prom. 18/02/2003 pub. 10/03/2003 numac 2003000055 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende het statuut van de overgeplaatste militairen van het administratief en logistiek kader van de federale politie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositieregeling van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 28/02/2003 pub. 10/03/2003 numac 2003200066 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 35, 36, 42, 114 en 116 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoering van een artikel 42bis in hetzelfde koninklijk besluit, ter uitvoering van het type koninklijk besluit prom. 28/02/2003 pub. 10/03/2003 numac 2003200065 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 89 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, ter uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2003-2004, voor wat de oudere werklozen betreft type koninklijk besluit prom. 27/02/2003 pub. 10/03/2003 numac 2003002049 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 2003 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementsfuncties in de wetenschappelijke instellingen van de Staat en dat diverse wijzigingen aanbrengt in de personeelss type koninklijk besluit prom. 25/02/2003 pub. 10/03/2003 numac 2003002045 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2000 betreffende de selectie en de loopbaan van het rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 14/02/2003 pub. 10/03/2003 numac 2003022179 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het gewaarborgd minimumpensioen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 23/12/2002 pub. 10/03/2003 numac 2003007067 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers voorziet in de kosteloze geneeskundige verzorging van verscheidene categorieën oud-s type koninklijk besluit prom. 14/02/2003 pub. 10/03/2003 numac 2003022178 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van het gewaarborgd minimumbedrag van het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 23/02/2003 pub. 10/03/2003 numac 2003007073 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende beslissing de homes van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers te koop te stellen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/01/2003 pub. 10/03/2003 numac 2003200290 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot verlening van machtiging overenkomstig artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 9 juni 1994 tot toepassing van Verordening nr. 259/93 van 1 februari 1993 betreffende toezicht en controle op de overbrenging van afvalst type ministerieel besluit prom. 11/02/2003 pub. 10/03/2003 numac 2003022150 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende erkenning van provinciale, gemeentelijke of particuliere laboratoria type ministerieel besluit prom. 05/03/2003 pub. 10/03/2003 numac 2003003065 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1992 waarbij uitstel wordt verleend voor de betaling van de accijns type ministerieel besluit prom. 04/12/2002 pub. 10/03/2003 numac 2003012052 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 november 2001 tot bepaling van de samenstelling van het beheerscomité van de terugvorderingsfondsen voorzien bij het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot inrichting van het terugvord

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/02/2003 pub. 10/03/2003 numac 2003200361 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden voor de installaties voor de tijdelijke inzameling van afgedankte voertuigen van een garage of die op de bedrijfssite gelegen zijn

decreet

type decreet prom. 21/02/2003 pub. 10/03/2003 numac 2003035277 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 263sexies, § 1, van de nieuwe gemeentewet, wat de onteigeningsbevoegdheid van de autonome gemeentebedrijven betreft type decreet prom. 21/02/2003 pub. 10/03/2003 numac 2003035278 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse regering en de Regering van de Tsjechische Republiek, ondertekend in Praag op 12 februari 2002

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/02/2003 pub. 10/03/2003 numac 2003031104 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief betreffende de nieuwe vrijwillige intraregionale mobiliteit

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/01/2003 pub. 10/03/2003 numac 2003029063 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 genomen ter uitvoering van artikel 23 van het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/11/2002 pub. 10/03/2003 numac 2003029033 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de samenstelling en de werking van de GPBHO-Commissie genomen bij toepassing van artikel 8 van het decreet van 17 juli 2002 tot bepaling van het Getuigschrift van Pedagogische Bekwaamheid type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2002 pub. 10/03/2003 numac 2003029025 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de gewogen gemiddelde brutokosten voor een personeelslid van een Hogeschool per ambtsgroep voor het jaar 2003 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/11/2002 pub. 10/03/2003 numac 2003029059 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 8 januari 1996 tot oprichting van de Pedagogische Gemeenschapscommissie bepaald bij het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwij

beschikking

type beschikking prom. 13/02/2003 pub. 10/03/2003 numac 2003031109 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Verdrag tot oprichting van de Internationale Organisatie tot Wijnstok en Wijn, gedaan te Parijs op 3 april 2001

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/03/2003 numac 2003009194 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 25 februari 2003 : - is het aan de heer de Clippele, L., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen eershalve te voeren; - is het a - is aan de

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 10/03/2003 numac 2003200326 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 21 januari 2003 in zake M. Heuvelmans tegen D. De Greef, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 27 « 1. S

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 10/03/2003 numac 2003200257 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 178/2002 van 5 december 2002 Rolnummer 2281 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 15,
^