B.S. Index van de publicaties van 12 maart 2003

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/02/2003 pub. 12/03/2003 numac 2003014052 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 houdende uitvoering van de Richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen, hun onderdelen en technische eenhede type koninklijk besluit prom. 26/02/2003 pub. 12/03/2003 numac 2003014050 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 1981 houdende uitvoering van de Richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, landbouw- of bosbouwtrekkers op type koninklijk besluit prom. 21/02/2003 pub. 12/03/2003 numac 2003009096 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling en de wijze van innen, door de Metrologische Dienst van het Ministerie van Economische Zaken, van de vergoedingen betreffende de controles voor de modelgoedkeuring en de navolgende controles van de kansspelen type koninklijk besluit prom. 19/02/2003 pub. 12/03/2003 numac 2003009195 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 augustus 1998 houdende het statuut van het personeel van de buitendiensten van het Bestuur van de Veiligheid van de Staat type koninklijk besluit prom. 27/02/2003 pub. 12/03/2003 numac 2003022138 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 24/02/2003 pub. 12/03/2003 numac 2003022199 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1971 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige apothekers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/03/2003 pub. 12/03/2003 numac 2003035287 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de erkenning van de UCI-procedure van monsterneming voor dopingcontrole bij wielerwedstrijden in 2003 type ministerieel besluit prom. 05/03/2003 pub. 12/03/2003 numac 2003011123 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2001 tot benoeming van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type ministerieel besluit prom. 21/02/2003 pub. 12/03/2003 numac 2003011105 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2002 pub. 12/03/2003 numac 2003035269 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende overdracht van sommige personeelsleden van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap naar de N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen

decreet

type decreet prom. 06/02/2003 pub. 12/03/2003 numac 2003200359 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 5 juni 1997 betreffende de rustoorden, de serviceflats en de dagcentra voor bejaarden en houdende oprichting van de « Conseil wallon du troisième âge » (1)

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/03/2003 numac 2003000160 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Adviesraad voor burgemeesters. - Oproep tot gegadigden Het koninklijk besluit van 6 april 2000 met betrekking tot de Adviesraad van burgemeesters bepaalt de samenstelling van de Adviesraad. De eerste oproep tot gegadigden, gepubliceerd in he Er werd daa

erratum

type erratum prom. 23/10/2002 pub. 12/03/2003 numac 2003009137 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het wetenschappelijk, het toegevoegd vorsingspersoneel en het beheerspersoneel van het « Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie », wetenschappelijke instelling van de Staat bij de Federale Overhei

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2003 numac 2003021056 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden Koninklijke Bibliotheek van België. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 oktober 2002 wordt de heer De Ridder, Paul E. J., werkleider bij de Koninklijke Bib Het beroe

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 29/10/2002 pub. 12/03/2003 numac 2003033006 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 24 juni 1999 betreffende de opvang van jonge kinderen

lijst

type lijst prom. -- pub. 12/03/2003 numac 2003011024 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst voor de Verzekeringen Wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet, artikel 43 Lijst der ingeschreven hypotheekondernemingen N.B. Wanneer de benaming in het Frans verschilt van die (...) - « A.G.F. Belgium Bank », naamloze venn type lijst prom. -- pub. 12/03/2003 numac 2003011022 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst voor de Verzekeringen Lijst van de verzekeringsondernemingen Gebruikte tekens : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Aanduiding van de takk(...) De volgende ondernemingen zijn toegelaten voor de takken aangeduid vol type lijst prom. -- pub. 12/03/2003 numac 2003011082 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst voor de Verzekeringen. Bekendmaking gedaan ter uitvoering van artikel 39 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen Lijst van de personen en van de revisoraatvennootschappen die als erkende co A. Lij type lijst prom. -- pub. 12/03/2003 numac 2003011023 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst voor de Verzekeringen Lijst van de toegelaten en ingeschreven voorzorgsinstellingen Gebruikte tekens - Juridische vorm : (V.Z.W.) : Vereniging zonder winstoogmerk (O.V.) : Onderlinge verzeker(...) A. Lijst van de toegelaten voorzorgsinst

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 12/03/2003 numac 2003012107 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 24 februari 2003 is het laboratorium van het Centrum voor Toegepast Onderzoek en dienstverlening (C(...) 1. De gravimetrische bepaling van de inhaleerb

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 24/02/2003 pub. 12/03/2003 numac 2003003129 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 10/02/2003 pub. 12/03/2003 numac 2003003106 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben
^