B.S. Index van de publicaties van 13 maart 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/01/2003 pub. 13/03/2003 numac 2003009107 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende harmonisatie van de geldende wetsbepalingen met de wet van 10 juli 1996 tot afschaffing van de doodstraf en tot wijziging van de criminele straffen type wet prom. 03/02/2003 pub. 13/03/2003 numac 2003022221 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse wijzigingen aan de wetgeving betreffende de pensioenen van de openbare sector

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/02/2003 pub. 13/03/2003 numac 2003022208 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende verbod van de aflevering van geneesmiddelen die melatonine bevatten type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/03/2003 numac 2003009203 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 26 februari 2003, is de heer Van Dorpe, H., licentiaat in de rechten, benoemd tot gerechtsdeurwaarder. Hij zal in het gerechtelijk arrondissement Gent zijn ambt uitoefenen en er moeten blijven. type koninklijk besluit prom. 19/02/2003 pub. 13/03/2003 numac 2003022200 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot intrekking van het koninklijk besluit van 22 oktober 2002 houdende ontslag en benoeming van een lid van de Profielencommissie voor de verstrekkingen van de tandheelkundigen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van type koninklijk besluit prom. 21/01/2003 pub. 13/03/2003 numac 2003011053 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de identificatiebewijzen die moeten worden voorgelegd door de personen die belast zijn met het toezicht op de toepassing van de wet van 22 april 1999 betreffende de exclusieve economische zone van België in de Noordzee type koninklijk besluit prom. 30/01/2003 pub. 13/03/2003 numac 2003009162 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de vaststelling van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de gemeenten moeten voldoen om een financiële hulp te genieten voor de aanwerving van bijkomend burgerpersone

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/03/2003 numac 2002031429 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van bevoegde technici voor de uitvoering van de verbrandingscontrole en het onderhoud van de verwarmingsinstallaties gevoed met vloeibare brandstof Worden krachtens artikel 70 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuver Bij Min type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/03/2003 numac 2002031295 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van bevoegde technici voor de uitvoering van de verbrandingscontrole en het onderhoud van de verwarmingsinstallaties gevoed met vloeibare brandstof Worden krachtens artikel 70 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuver Bij min type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/03/2003 numac 2002031613 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van bevoegde technici voor de uitvoering van de verbrandingscontrole en het onderhoud van de verwarmingsinstallaties gevoed met vloeibare brandstof Worden krachtens artikel 70 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuver Bij min type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/03/2003 numac 2002031023 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van bevoegde technici voor de uitvoering van de verbrandingscontrole en het onderhoud van de verwarmingsinstallaties gevoed met vloeibare brandstof Worden krachtens artikel 70 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuver Bij min type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/03/2003 numac 2002031022 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Onderwijsinrichting voor het uitreiken van certificaten van kwalificatie en voortgezette opleiding in verbrandingscontrole en onderhoud van verwarmingsinstallaties die met vloeibare brandstof gevoed worden Wordt krachtens artikel 70 van de ordon Bij min type ministerieel besluit prom. 12/03/2003 pub. 13/03/2003 numac 2003022266 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit van 12 maart 2003 houdende bijzondere tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/03/2003 numac 2002031296 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van afvalolie Bij ministerieel besluit van 19 februari 2002, werd de N.V. AANNEMINGSBEDRIJF PIECK geweigerd als ophaler van afvalolie. type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/03/2003 numac 2002031586 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bodemverontreiniging Bij ministerieel besluit van 27 september 2002, werd de B.V.B.A. AMBERCO erkend als adviesbureau op het vlak van Bodemverontreiniging voor een periode van 15 jaar die loopt vanaf de datum van de kennisgeving van het besluit. De erke type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/03/2003 numac 2002031298 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 19 februari 2002 werd de N.V. AANNEMINGSBEDRIJF PIECK geweigerd als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen. type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/03/2003 numac 2002031297 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van PCB's Bij ministerieel besluit van 19 februari 2002, werd de N.V. AANNEMINGSBEDRIJF PIECK geweigerd als ophaler van PCB's.

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/02/2003 pub. 13/03/2003 numac 2003200360 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 februari 2002 betreffende de auditcel van de Inspectie van Financiën voor de Europese Fondsen type besluit van de waalse regering prom. 27/02/2003 pub. 13/03/2003 numac 2003027135 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende sectorale voorwaarden voor de exploitatie van centra voor technische ingraving type besluit van de waalse regering prom. 27/02/2003 pub. 13/03/2003 numac 2003027136 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende sectorale voorwaarden voor de exploitatie van centra voor technische ingraving type besluit van de waalse regering prom. 27/02/2003 pub. 13/03/2003 numac 2003027134 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen type besluit van de waalse regering prom. 23/01/2003 pub. 13/03/2003 numac 2003200295 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de « Société publique d'aide à la qualité de l'environnement » gelast wordt maatregelen te nemen met het oog op de sanering van de site van Fontilloi, te Namen type besluit van de waalse regering prom. 27/02/2003 pub. 13/03/2003 numac 2003027137 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen

decreet

type decreet prom. 28/02/2003 pub. 13/03/2003 numac 2003035286 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 17 juli 2000 houdende de oprichting van een Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/03/2003 numac 2003095023 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst voor de Verzekeringen Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt bekendgemaakt de overdracht van Deze overdr

document

type document prom. -- pub. 13/03/2003 numac 2002031423 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Effectenstudies Bij besluit van 30 mei 2002 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de B.V.B.A. PLANECO erkend als opdrachthouder voor effectenstudies, voor een periode van 15 jaar met ingang op datum van de kennisgeving van type document prom. -- pub. 13/03/2003 numac 2003095024 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Intrekking van toelating van een verzekeringsonderneming naar Frans recht, werkzaam in België via haar bijkantoor De verzekeringsondernemer naar Frans recht « Caisse générale d'Assurances mutuelles », in het kort : « CGA », onderlinge verzekeri D

erratum

type erratum prom. 18/12/2002 pub. 13/03/2003 numac 2003022132 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers type erratum prom. 17/12/2002 pub. 13/03/2003 numac 2003022234 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de regelen volgens welke een gedeelte van de opnemingsprijs in psychiatrische verzorgingstehuizen ten laste van de Staat wordt gelegd. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 13/03/2003 numac 2002031428 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van bevoegde firma's voor de uitoefening van de controle en het onderhoud van de verwarmingsinstallaties gevoed met vloeibare brandstof Worden krachtens artikel 70 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en Bij min type beschikking prom. -- pub. 13/03/2003 numac 2002031623 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van bevoegde firma's voor de uitoefening van de controle en het onderhoud van de verwarmingsinstallaties gevoed met vloeibare brandstof Worden krachtens artikel 70 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en Bij min type beschikking prom. -- pub. 13/03/2003 numac 2002031021 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van bevoegde firma's voor de uitoefening van de controle en het onderhoud van de verwarmingsinstallaties gevoed met vloeibare brandstof Worden krachtens artikel 70 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en Bij min type beschikking prom. -- pub. 13/03/2003 numac 2002031299 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van bevoegde firma's voor de uitoefening van de controle en het onderhoud van de verwarmingsinstallaties gevoed met vloeibare brandstof Worden krachtens artikel 70 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en Bij min

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/03/2003 numac 2003011093 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 februari 2003, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2003, wordt aan de heer P. François eervol ontslag verleend uit zijn functie Bij dit type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/03/2003 numac 2003009204 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 24 februari 2003. De aanwijzing van de heer Thierry Verspecht als effectieve assessor strafuitvoering bij de Franstalige Commissie voor de voo Het beroep

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 13/03/2003 numac 2003009202 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 26 februari 2003 : - is de heer Schuermans, F., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, benoemd tot substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te G - is Mevr. type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 13/03/2003 numac 2003009201 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 februari 2003 is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij de politierechtbank te Vilvoorde, Mevr. De Clerck, M., eerstaanwezend opsteller bij de griffie van deze rechtbank. Bij konink Bij koninklijk

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 13/03/2003 numac 2002054041 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Jöllenbeck, Karl Ernst De heer Jöllenbeck, Karl Ernst, geboren te Bochum op(...) Alvorens te besl
^