B.S. Index van de publicaties van 14 maart 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003003133 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, met betrekking tot de verlaging van het expeditierecht type wet prom. 13/03/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003015046 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, gedaan te Brussel op 20 juni 2002 (2) type wet prom. 25/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003012102 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende maatregelen ter versterking van de preventie inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003022229 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 31 januari 2001 tot vaststelling van de wijze van monstervoorbereiding en criteria voor de analysemethoden voor de officiële controle op de maximumgehalten aan mycotoxines in bepaalde voedin type koninklijk besluit prom. 27/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003022227 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de overheveling naar het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en naar de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu van goederen, rechten en verplichtingen van het I type koninklijk besluit prom. 10/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003022209 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie » voor het jaar 2003 type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003021042 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 25/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003011106 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Koninklijk besluit tot toewijzing van de bevoegdheden en opdrachten in uitvoering van de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten type koninklijk besluit prom. 07/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003022254 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitvoering van de programmawet van 24 december 2002 voor wat betreft de vereenvoudiging van de bijdragestructuur van het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 18/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003022192 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003021043 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel naar het Agentschap voor Buitenlandse Handel type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003021044 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel naar de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003021040 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel naar het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003021041 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel naar het Vlaamse Gewest type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003000138 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 452 van de programmawet van 24 december 2002 type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003015048 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende benoeming van de verantwoordelijke van het dagelijks beheer van de naamloze vennootschap van publiek recht « Belgische Technische Coöperatie » type koninklijk besluit prom. 12/03/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003014049 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 2002 inzake veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen die voor binnenlandse reizen worden gebruikt en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 november 1981 b type koninklijk besluit prom. 12/03/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003014062 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende handhaving van de verplichte arbeidstijd voor zeevarenden aan boord van schepen die Belgische havens aandoen type koninklijk besluit prom. 20/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003022216 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van voorschriften voor de gehaltebepaling van dioxinen en dioxineachtige PCB's in diervoeders type koninklijk besluit prom. 12/03/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003022257 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze van het nemen van monsters voor de officiële controle op de maximumgehalten aan lood, cadmium, kwik, 3-MCPD en dioxines en voor de gehaltebepaling van dioxineachtige PCB's in voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 27/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003022230 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze van het nemen van monsters voor de officiële controle op de maximum-gehalten aan mycotoxines in bepaalde voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 12/03/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003022225 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de bemonsteringsmethodes met het oog op de officiële controle op residuen van bestrijdingsmiddelen in en op voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 11/03/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003002061 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43ter van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen v type koninklijk besluit prom. 27/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003022226 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de overheveling naar het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen van goederen, rechten en plichten van het Ministerie van Middenstand en Landbouw en van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en type koninklijk besluit prom. 12/03/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003014057 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2002 betreffende vervoerbare drukapparatuur type koninklijk besluit prom. 03/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003022248 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitvoering van de programmawet van 24 december 2002 voor wat betreft het sociaal statuut van de meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. 12/03/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003014056 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur type koninklijk besluit prom. 17/10/2002 pub. 14/03/2003 numac 2003022000 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van rundertuberculose type koninklijk besluit prom. 13/03/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003002048 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende het statuut van de managementfuncties van administrateur-generaal en adjunct administrateur-generaal in de openbare instellingen van sociale zekerheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/03/2003 numac 2003200291 bron ministerie van het waalse gewest Sociale Actie Bij ministerieel besluit van 1 februari 2003 wordt het Centrum voor levens- en gezinsvragen dat beheerd wordt door de « a.s.b.l. La Famille heureuse, Mouvement belge pour le Planning familial, Agglomération boraine », gevestigd te Bij m type ministerieel besluit prom. 17/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003011103 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van een hoofdcontroleur en van controleurs van de Proefbank voor vuurwapens gevestigd te Luik type ministerieel besluit prom. 20/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003022175 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 18/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003011088 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 107 houdende registratie, erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 20/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003022174 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/03/2003 numac 2003011124 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Centrale examencommissies. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 19 februari 2003 zijn benoemd tot leden van de volgende Nederlandstalige centrale examencommissies : Op de voordracht van de Vlaamse minister van Onderwijs : Fotograaf de heer Luc Ve type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/03/2003 numac 2003200406 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 17 januari 2003, wordt de n.v. ECOS niet als ontwerper voor de uitwerking, de herziening of de wijziging van gemeentelijke structuurplannen en gemeentelijke stedenbouwkundige reglementen erkend. type ministerieel besluit prom. 20/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003022176 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkening van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 03/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003022249 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van verklaring van aansluiting van de in artikel 7bis van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen beoogde helper en tot vaststelling v type ministerieel besluit prom. 13/03/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003022256 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor analysemethodes voor de officiële controle op de maximumgehalten aan dioxines en voor de gehaltebepaling van dioxineachtige PCB's in voedingsmiddelen type ministerieel besluit prom. 27/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003022228 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de wijze van monstervoorbereiding en criteria voor de analysemethoden voor de officiële controle op de maximumgehalten aan mycotoxines in bepaalde voedingsmiddelen type ministerieel besluit prom. 12/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003200356 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 8 december 2001 tot erkenning van een interprofessionele organisatie belast met het klasseren van geslachte varkens en van geslachte volwassen runderen en tot vaststelling van de uitvoeri

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/01/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003200357 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende een tijdelijk pilootproject « optimalisatie van de overgang van het secundair naar het hoger onderwijs » in het secundair onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003027139 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende sectorale voorwaarden betreffende verbrandings- en meeverbrandingsinstallaties voor afval type besluit van de waalse regering prom. 27/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003027138 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden voor de installaties voor de verzameling en de sortering van recycleerbare metaalhoudende afvalstoffen, voor de installaties voor de verzameling, de sortering of de terugwinning van

decreet

type decreet prom. 24/01/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003035282 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang

document

type document prom. -- pub. 14/03/2003 numac 2003000153 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Centrale Diensten. - Bevorderingen tot de graad van adviseur Bij de koninklijke besluiten van 21 februari 2003 zijn de heer Gilles DE GUCHTENEERE en Mevr. Elisabeth MAERTENS, beiden adjunct-adviseur, met ingang van 1 oktober 2002 bevorderd tot

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/03/2003 numac 2003009207 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier : - bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde : 1, vanaf 1 november 2003; - bij de arbeidsrechtbank te Brussel : 1 ; - adjunct-griffier : - bij de rechtbank van ee(...) - bij de rechtbank v

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 14/03/2003 numac 2003018024 bron vast comite van toezicht op de politiediensten Aanwerving van administratief agenten Het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, opgericht bij wet van 18 juli 1991, zal binnenkort overgaan tot de werving door vergelijkend examen van twee juristen (niveau 1) en een bode (niveau (...) De aan type aanwerving prom. -- pub. 14/03/2003 numac 2003007072 bron ministerie van landsverdedinging Bijzondere werving van kandidaat-beroepsofficieren in 2003 1. In 2003 wordt een bijzondere werving van kandidaat-beroepsofficieren, in het bezit van een diploma van universitair onderwijs of van het hoger onderwijs van het lange type, georganis 2. Insch

lijst

type lijst prom. -- pub. 14/03/2003 numac 2003011003 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst der personen op datum van 31 december 2002 geregistreerd als erkende kredietgever in toepassing van artikel 75bis van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Bekendmaking gedaan door het Ministerie van Economische Zaken in uitvoe De hie type lijst prom. -- pub. 14/03/2003 numac 2003011001 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst der personen op datum van 31 december 2002 erkend in toepassing van artikelen 74 en 75 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet of die het voorwerp uitmaken van een bevestiging van erkenning in toepassing van artikel 111 van deze De h type lijst prom. -- pub. 14/03/2003 numac 2003011002 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst der personen op datum van 31 december 2002 erkend in toepassing van artikel 3,

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 14/03/2003 numac 2003200260 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 184/2002 van 11 december 2002 Rolnummer 2320 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 104 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, ges Het Arbit

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 14/03/2003 numac 2003200412 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige inspecteurs voor de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat (FOD Justitie) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 48 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor(...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 14/03/2003 numac 2003200414 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige analisten voor de Veiligheid van de Staat (FOD Justitie) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 40 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van de la(...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 14/03/2003 numac 2003200413 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige assistent-analisten voor de Veiligheid van de Staat (FOD Justitie) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning(...) Toelaatb

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 14/03/2003 numac 2003020069 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergaderingen Agenda Vrijdag 14 maart 2003 Zaal van de plenaire vergaderingen (Lombardstraat 69) 1. Mondelinge vragen (*). Mondelinge vraag van Mevr. Brigitte Grouwels aan (...) Mondelinge vraag van Mevr. Brigitte Grouwels aan de heren Eric Tom type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 14/03/2003 numac 2003020068 bron brusselse hoofdstedelijke raad Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 14 maart 2003, om 9 u. 30 m. en om 14 u. 30 m. Zaal van de plenaire vergaderingen 1. Inoverwegingnemingen. Voorstel van ordonnantie (van Mevr. Caroline Persoons en Mevr. Martine (...) Voorstel van ordonnantie (van de

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 14/03/2003 numac 2003011131 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE - C/C - 03/0020 : Wagons-lits Travel N.V./ Ticket BBL Travel N.V. Op 28 februari 2003 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding va Volgens type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 14/03/2003 numac 2003011132 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE - C/C - 03/0021 : Vlaeynatie N.V., Unifert Group/Northern Shipping Company N.V. Op 28 februari 2003 ontving de Raad voor de Mededinging een Volgens
^