B.S. Index van de publicaties van 17 maart 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011126 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet type wet prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011125 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij type wet prom. 25/02/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003012105 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding type wet prom. -- pub. 17/03/2003 numac 2003200258 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 180/2002 van 11 december 2002 Rolnummers 2247 en 2299 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 9 van de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen, gesteld door het Arbeidshof te Berge Het Arbitra

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/02/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003022204 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een machtiging aan de Minister tot wiens bevoegdheid het Grootstedenbeleid behoort, tot toekenning van toelagen type koninklijk besluit prom. 20/02/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003007070 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 1997 tot vaststelling van de weddeschalen voor de bijzondere graden bij het Nationaal Geografisch Instituut type koninklijk besluit prom. 10/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003022184 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor genees type koninklijk besluit prom. 24/02/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003022212 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 1993 betreffende de terugbetaling van de uitgaven in verband met de gezinsbijslag die de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers voor rekening van bepaalde publiekrechtelij type koninklijk besluit prom. 24/02/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003022213 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1997 tot uitvoering van artikel 71, § 1bis, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/02/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003200287 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de luchthavenvergoedingen voor de luchthaven Antwerpen type ministerieel besluit prom. 19/02/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003035280 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de luchthavenvergoedingen voor de luchthaven Oostende

omzendbrief

type omzendbrief prom. 19/02/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003000169 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief over de toepassing van artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/02/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003029144 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling, per ambt in het onderwijs met volledig leerplan, van het aantal dagen die gepresteerd moeten zijn om in de loop van het schooljaar 2003-2004 prioritair tijdelijke te worden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 17/03/2003 numac 2003029128 bron ministerie van de franse gemeenschap Inrustestelling Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 september 2002 wordt op 1 maart 2003 eervol ontslag verleend uit zijn ambt aan de heer Wilfried D'Hooghe, eerstaanwezend attaché. Vanaf deze datum wordt betrokkene e

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/03/2003 numac 2003009212 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Dendermonde : 1 Elke kandidatuur voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moet, op straffe van verval, bij een ter post aangetekend schrijve type vacante bettreking prom. -- pub. 17/03/2003 numac 2003009211 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 februari 2003 is het aantal vacante plaatsen van gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk jaar 2003-2004 als volgt vastgesteld : - 27 plaatsen voor de Nederlandse taalrol - 23 plaatsen voo

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/03/2003 numac 2003009210 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 maart 2003, is de heer Piteüs, J., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, aangewezen om zijn ambt uit te oefenen in de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, voo Het b

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 17/03/2003 numac 2003009213 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging Adres van de zetel van de rechtbank van eerste aanleg te Aarlen vanaf 19 maart 2003 : Gerechtsgebouw - Gebouw B Schalbertplein 6700 Aarlen

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 17/03/2003 numac 2003200426 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige juristen (m/v) (rang A1) voor het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Wetenschappelijke Instellingen en sommige Vlaamse Openbare Instellingen Er wordt een lijst van geslaa(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. type bericht van selor prom. -- pub. 17/03/2003 numac 2003200427 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige economisten (m/v) (rang A1) voor het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Wetenschappelijke Instellingen en sommige Vlaamse Openbare Instellingen Na deze selectie wordt een(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1.

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 17/03/2003 numac 2003014046 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Examens met het Frans, Nederlands en Duits als voertaal voor de brevetten van beroepsbekwaamheid voor het leidend en onderwijzend personeel der erkende rijscholen. Ter uitvoering van de voorschriften van het De examenzi
^