B.S. Index van de publicaties van 18 maart 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 18/03/2003 numac 2003200363 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 188/2002 van 19 december 2002 Rolnummer 2331 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke ze Het Arbitra type wet prom. -- pub. 18/03/2003 numac 2003022206 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur Te begeven betrekking Een betrekking voor een wetenschappelijk medewerker, toegankelijk voor kandidaten die kunnen ingeschreven worden op de Franse taalrol, is te begeven bij : het We Voor de af type wet prom. -- pub. 18/03/2003 numac 2003009164 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 17 februari 2003, is machtiging verleend aan : de heer **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; de heer **** ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 18/03/2003 numac 2003022202 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van het globaal budget in 2002 van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/03/2003 numac 2003009209 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 26 februari 2003 wordt de Nederlandse tekst van de statuten goedgekeur type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 18/03/2003 numac 2003022269 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 6, § 1, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen type koninklijk besluit prom. 19/02/2003 pub. 18/03/2003 numac 2003022222 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 19/02/2003 pub. 18/03/2003 numac 2003022205 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 225, § 3, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 27/02/2003 pub. 18/03/2003 numac 2003022139 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoemingen bij de commissie van advies bedoeld bij artikel 6 van het koninklijk besluit van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/03/2003 numac 2003009219 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 12 maart 2003 is het verzoek tot associatie van de heer Henry, A., notaris ter standplaats Estaimpuis , en van de heer Colin, V., kandidaat-notaris, om de associatie « Alain Henry & Vincent(...) De heer Colin, V.

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/01/2003 pub. 18/03/2003 numac 2003035281 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 13 december 2002 tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/03/2003 numac 2003003016 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Bericht in verband met de automatische indexering van de kadastrale inkomens en van de bedragen vermeld in artikel 16, type bericht prom. 07/02/2003 pub. 18/03/2003 numac 2003000155 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Dienst Vreemdelingenzaken. - Bericht

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/03/2003 numac 2003015047 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 28 januari 2003 werden bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Commandeur Mevr. Frankinet, Bénédicte, 15.11.2002; de heren : Couvreur, Joris, 15.11.2002; de Schoutheete de Engelen, Louis, 15.11.2

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/03/2003 numac 2003009221 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - referendaris bij het Hof van Cassatie : 1. Deze plaats zal worden voorzien door de benoeming van een Franstalige kandidaat. Elke kandidatuur voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moet, op stra type vacante bettreking prom. -- pub. 18/03/2003 numac 2003009217 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel : 1. Deze plaats dient te worden voorzien door de benoeming van een Nederlandstalige kandidaat. Voor deze vacante betrekking, hoort de - substituut-

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/03/2003 numac 2003009220 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 9 maart 2003 : - is de heer Florens, M., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, vast aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij deze rech - is de aa type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/03/2003 numac 2003009218 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 juni 2002, in werking tredend op 5 april 2003, is de heer Philips, A., hoofdgriffier van het vredegerecht van het vijfde kanton Brussel, in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aanspraak op pens Bij koninkli

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 18/03/2003 numac 2003029090 bron ministerie van de franse gemeenschap Personeel. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 januari 2003, wordt de heer Lionel Hougardy vanaf 9 januari 2003 benoemd tot lid van de Gemeenschapsraad voor hulpverlening aan de jeugd van de Franse Gemeenschap type benoemingen prom. -- pub. 18/03/2003 numac 2003022008 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Personeel. - Benoeming van een stagedoend financieel inspecteur Bij koninklijk besluit van 23 december 2002 wordt, de heer Nzita Nkanu, met ingang van 1 oktober 2002 be Het bero

lijst

type lijst prom. -- pub. 18/03/2003 numac 2003000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Lijst van vernieuwing van erkende plaatsers van brandwerende deuren in toepassing van artikel 7 van het ministerieel besluit van 5 mei 1995 tot vaststelling van de voorwaarden en de procedure inzake de erkenning van de plaatsers van brandwerende de Voor type lijst prom. -- pub. 18/03/2003 numac 2003000142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Lijst van erkende plaatsers van brandwerende deuren in toepassing van artikel 7 van het ministerieel besluit van 5 mei 1995 tot vaststelling van de voorwaarden en de procedure inzake de erkenning van de plaatsers van brandwerende deuren Voor de raadpleg

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 18/03/2003 numac 2003003148 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor fusie tussen kredietinstellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 heeft de Commissie voor het Bank- en (...) Ingevolge artikel 31 van de wet van 22 maart 1993 is iedere overdracht tussen kredietinstellingen o(...)

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 04/03/2003 pub. 18/03/2003 numac 2003003139 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 18/03/2003 numac 2003200262 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 186/2002 van 19 december 2002 Rolnummer 2292 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 50 van het Wetboek der successierechten, zoals vervangen bij het decreet van het Vlaamse Gewest van 20 december 1996, gestel Het Arbit type arrest uittreksel prom. -- pub. 18/03/2003 numac 2003200261 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 183/2002 van 11 december 2002 Rolnummers 2316 en 2335 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 54bis van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de ve Het Arbitra

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 18/03/2003 numac 2003200420 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige burgerlijk ingenieurs (rang A1) voor het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en sommige Vlaamse openbare instellingen. - Erratum Betreft de selectie die verschenen(...) Na deze type bericht van selor prom. -- pub. 18/03/2003 numac 2003008020 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige psychologen/orthopedagogen (m/v) voor de afdeling Bijzondere Jeugdbijstand, departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) (ANV02048). - Uitslagen Rangschikking va(...) 1. Verstraet type bericht van selor prom. -- pub. 18/03/2003 numac 2003200419 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs (rang A1) voor het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en sommige Vlaamse openbare instellingen. - Erratum Betreft de selectie die verschene(...) Na deze type bericht van selor prom. -- pub. 18/03/2003 numac 2003200425 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adjunct-adviseurs (rang 10) voor de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie. - Erratum Betreft de selectie die verschenen is in het Belgisch Staatsblad van 7 maart 2003. Er zijn wijzi(...) Na deze

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 18/03/2003 numac 2003011118 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Belgisch Instituut voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig
^