B.S. Index van de publicaties van 19 maart 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken, gedaan te Brussel op 11 december 2001 type wet prom. 09/01/2003 pub. 19/03/2003 numac 2003015012 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake rechtshulp in strafzaken tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Canada, ondertekend te Brussel op 11 januari 1996 (2) type wet prom. 24/01/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015018 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Wereldgezondheidsorganisatie inzake de vestiging in België van een verbindingsbureau van deze organisatie, ondertekend te Brussel op 6 januari 1999 (2) type wet prom. 16/02/2000 pub. 19/03/2003 numac 2000015118 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Verenigde Mexicaanse Staten inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Mexico op 27 augustus 1998 (2) (3)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 19/03/2003 numac 2003022265 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2003 numac 2003009200 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 26 februari 2003 : 1° worden de wijzigingen van de statuten goedgekeu 2° worden type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2003 numac 2002023077 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 10 december 2002, wordt met ingang van 1 september 2002, aan Mevr. Deconde, Michèle, eervol ontslag verleend uit haar ambt van eersta Mevr. D type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2003 numac 2003007023 bron ministerie van landsverdediging Kabinet van de Minister. - Ontslagen. - Aanwijzingen Bij koninklijk besluit nr. 4307 van 23 december 2002 : Wordt op 31 december 2002 ontslagen uit het ambt van kabinetschef van de Minister van Landsverdediging : generaal-majoor Lejoly, A. type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2003 numac 2003007021 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling tot de graad van generaal Bij koninklijk besluit ****. 4305 van 23 december 2002, wordt luitenant-generaal van het vliegwezen ****. **** **** , chef defensie, op 1 januari 2003 aangesteld tot(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2003 numac 2003007018 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstellingen in de **** **** koninklijk besluit ****. 4299 van 23 december 2002 : Landmacht De kandidaat-beroepsofficieren van de bijzondere werving van wie de namen volgen, worden op 28 oktober 2002 aangesteld in de **** ****. ****; ****. type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2003 numac 2003007014 bron ministerie van landsverdediging ****. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 4227 van 5 december 2002 : Worden tot Ridder in de **** benoemd : Mevr. ****, ****, eerstaanwezend vertaler ; De ***** heer ****, ****-**** type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2003 numac 2003007026 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling in de graad van brigade-generaal Bij koninklijk besluit ****. 4311 van 27 december 2002, wordt kolonel **** ****. ****, op 23 december 2002 aangesteld in de graad van brigade-generaal om de functie van **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2003 numac 2003007007 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Verandering van de anciënniteit Bij koninklijk besluit ****. 4217 van 20 november 2002, neemt **** vlieger ****. **** **** , **** als **** vlieger op 27 december 1997. Voor verdere ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2003 numac 2003007025 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling in de graad van kolonel Bij koninklijk besluit ****. 4310 van 30 december 2002, wordt luitenant-kolonel **** ****. ****, op 1 januari 2003, voor de duur van zijn functie, aangesteld in de graad van kolonel. type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2003 numac 2003007013 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Aanstelling van kandidaat-**** in de **** **** koninklijk besluit ****. 4226 van 5 december 2002 worden de adjudanten kandidaat-**** : ****. ****; ****. ****; S. ****; ****. ****; ****. **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2003 numac 2003007008 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Aalmoezeniersdienst. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 4233 van 13 december 2002, wordt aan de heer Alfons Laureys, opperaalmoezenier van de Protestantse Eredienst, eervol ontslag uit zijn ambt verleend, met aanspra Hij wor type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2003 numac 2003007009 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Overgang van het kader van de beroeps- naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 4218 van 20 november 2002, wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij de categorie van de beroepsofficieren van de **** **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2003 numac 2003007022 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstellingen van hoofdofficieren Bij koninklijk besluit ****. 4306 van 23 december 2002 : Generaal-majoor vlieger ****, ****.-****., wordt op 26 december 2002 aangesteld in de graad van luitenant-generaal vlieger. Generaal-majoor **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2003 numac 2003007012 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Veranderingen van korps Bij koninklijk besluit ****. 4225 van 28 november 2002 : Wordt de **** vlieger ****, ****., van het korps van het niet-varend personeel van de luchtmacht, op zijn aanvraag, met zijn graad en **** **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2003 numac 2003011094 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Human Resources. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 8 april 2002 wordt aan de heer Leo Ponteur, adviseur bij het Bestuur Handelsbeleid, met ingang van 1 maart 2003, eervol ontslag uit zijn functies verleend en wordt hij gerechtigd aanspr De heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2003 numac 2003011076 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Afdeling Human Resources Aanstelling van een titularis van de managementfunctie N-1 Bij koninklijke besluiten van 2 januari 2003 werden met ingang van 22 januari 2003 aangeduid als titularis van een managementfunctie -1 van de Federale Overheids In de f type koninklijk besluit prom. 28/02/2003 pub. 19/03/2003 numac 2003200068 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de ijzernijverheid ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 19/03/2003 numac 2003003128 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2003 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukken te verstr type koninklijk besluit prom. 13/01/2003 pub. 19/03/2003 numac 2003000067 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij het Bestuur Economische Informatie van de Federale Overheidsdienst Economie, Kleine en Middelgrote Ondernemingen, Middenstand en Energie gemachtigd wordt toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de n type koninklijk besluit prom. 04/02/2003 pub. 19/03/2003 numac 2003011091 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van de benoemingen van leden van de raad van bestuur van het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2003 numac 2003011097 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Human Resources. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 26 mei 2002 wordt aan de heer Arthur Delescolle, industrieel ingenieur bij het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid, met ingang van 1 maart 2003 eervol ontslag uit zijn functies verleend en De heer type koninklijk besluit prom. 23/01/2003 pub. 19/03/2003 numac 2003015022 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit aangaande de consulaire bevolkingsregisters en identiteitskaarten type koninklijk besluit prom. 21/02/2003 pub. 19/03/2003 numac 2003022191 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 2002 tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld en van de vergoedingen toe te kennen aan de voorzitters, ondervoorzitters, leden en secretarissen van sommige raden, comi

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/03/2003 pub. 19/03/2003 numac 2003022252 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 18/03/2003 pub. 19/03/2003 numac 2003022303 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 12 maart 2003 houdende bijzondere tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza type ministerieel besluit prom. 23/01/2003 pub. 19/03/2003 numac 2003014035 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 2 december 1998 houdende uitgifte van een nieuwe postwaarde type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/03/2003 numac 2003009224 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 13 maart 2003 is het verzoek tot associatie van de heer Wuilquot, P., notaris ter standplaats Dour , en van Mevr. Wuilquot, A., kandidaat-notaris, om de associatie « Pierre Wuilquot en Anne Wuilquo(...) Mevr. Wui type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/03/2003 numac 2003007017 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functies. - Ontslagen. Aanwijzingen Bij ministerieel besluit ****. 83335 van 20 december 2002 : **** op 18 december 2002 ontslagen uit het ambt van Chef van de divisie «*****» van de algemene directie « **** ****

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/02/2003 pub. 19/03/2003 numac 2003031150 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 februari 2003 tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/02/2003 pub. 19/03/2003 numac 2003035290 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot ratificatie van het Samenwerkingsverdrag tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest en het Groothertogdom Luxemburg, ondertekend in Brussel op 15 december 2000 en goedgekeurd bij het decreet van 9 juli 2002

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/02/2003 pub. 19/03/2003 numac 2003200440 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de vangst en het bezit van vissen die de reglementaire afmetingen niet hebben, tijdelijk worden toegelaten gedurende het verloop van openbaar aangekondigde viswedstrijden in het Waalse Gewest

decreet

type decreet prom. 16/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003033011 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende dringende maatregelen inzake onderwijs type decreet prom. 03/02/2003 pub. 19/03/2003 numac 2003033014 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Duitstalige Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap betreffende het gesloten centrum voor voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrij type decreet prom. 20/02/2003 pub. 19/03/2003 numac 2003200428 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende oprichting van een Sociaal Waterfonds in het Waalse Gewest

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/03/2003 numac 2003018031 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Mevr. Marie-Rose Thirionet heeft de Raad van State de schorsing van het koninklijk beslu Dit koni type bericht prom. -- pub. 19/03/2003 numac 2003018030 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Mevr. Marie-Rose Thirionet heeft de Raad van State de schorsing van het koninklijk beslu Dit koni type bericht prom. -- pub. 19/03/2003 numac 2003018029 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De stad Andenne heeft bij de Raad van State de schorsing gevorderd van het besluit van 1 - van ee type bericht prom. -- pub. 19/03/2003 numac 2003018033 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De stad Andenne heeft bij de Raad van State de schorsing gevorderd van het besluit van 1 Dit besl type bericht prom. -- pub. 19/03/2003 numac 2003018032 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De stad Andenne heeft bij de Raad van State de schorsing gevorderd van het besluit van 1 Dit besl

document

type document prom. -- pub. 19/03/2003 numac 2003007020 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensioneringen in het kader van de beroeps- en **** **** koninklijk **** ****. 4303 van 23 december 2002 : De hieronder vermelde beroepsofficieren worden gepensioneerd op 1 juli 2003 in toepassing der **** **** type document prom. -- pub. 19/03/2003 numac 2003020073 bron belgische senaat Commissievergaderingen. - Bijeenroepingen Week van maandag 17 tot vrijdag 21 maart 2003 Overzicht van de commissievergaderingen Dinsdag 18 maart 2003 : 12 u. 15 m. :Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen. 14 u. 30 m. 14 u. 30 m. : Fina type document prom. -- pub. 19/03/2003 numac 2003020077 bron brusselse hoofdstedelijke raad Openbare commissievergaderingen Secretariaat Agenda Woensdag 19 maart 2003, om 14 u. 30 m. (De vergadering zal eventueel verlengd worden) Commissie voor de Infrastructuur, bel(...) (...) (...) - Herstructurering van het tramnetwerk van de MIVB. - Uite type document prom. -- pub. 19/03/2003 numac 2003020075 bron brusselse hoofdstedelijke raad Openbare commissievergaderingen Agenda Woensdag 19 maart 2003, om 14 u. 30 m. (*) Commissie voor de Infrastructuur, belast met Openbare Werken en Verkeerswezen - Interpellatie(...) - Interpellatie van de heer Vincent De Wolf (F) tot de heer Jos Chabert

beschikking

type beschikking prom. 14/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003031173 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met volgende internationale akten :

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2003 numac 2003007024 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 4309 van 23 december 2002, worden de kapitein-ter-zee ingenieur van het militair materieel technicus in het korps van de officiere type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2003 numac 2003007010 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Wijziging in de benoeming van drie lagere reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 4234 van 13 december 2002 : **** bepalingen van artikel 6 van het koninklijk besluit ****. 4037 van 11 juli 2002 worden ingetrokken met betrek **** **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2003 numac 2003007011 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Benoeming van een lager officier Bij koninklijk besluit nr. 4224 van 28 november 2002, wordt aanvullingskapitein P. Barbe, in de categorie van de aanvullingsofficierenbenoemd tot kapitein-commandant in het korps van het niet type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2003 numac 2003015004 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Nationale Orden. - Benoemingen en bevorderingen Hoofdbestuur Bij koninklijk besluit van 25 november 2002 werden bevorderd : Commandeur in de Leopoldsorde De heer Tordeur, Jean-Louis, adviseur-generaal; De heer de Schoutheete de Tervare Mevr. Servotte, R type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2003 numac 2003007006 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslagen. Benoemingen **** koninklijk besluit ****. 4215 van 20 november 2002, wordt luitenant-kolonel **** ****. **** ****, ontslagen uit het ambt van ordonnansofficier van de Koning, op 6 januari 2003 **** **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2003 numac 2003007015 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoemingen in de categorie van de opperofficieren Bij koninklijk besluit ****. 4238 van 18 december 2002, wordt generaal-majoor vlieger ****.-****. ****, benoemd tot de graad van luitenant-generaal vlieger in het korps van het varend pers Bij kon type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2003 numac 2003015039 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Honoraire Consuls Oprichtingen - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 3 juni 2002 : 1. Werd te Jeddah een Consulaat van België opgericht met als ressort de provincies Tabuk, Medina, Mekka, Al Baha, Assir, Jizan en Najran. 2. Werd de h Bij koninklijk type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/03/2003 numac 2003007019 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoemingen van lagere officieren van het actief kader Bij koninklijk besluit ****. 4300 van 23 december 2002 : In de landmacht hebben de volgende benoemingen plaats in de categorie van de beroepsofficieren op 26 december 2002 : tot kapitein-

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 16/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003033016 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vaststelling van de zetel en tot aanwijzing van de leden van de bejaardenraad van de Duitstalige gemeenschap

verslag

type verslag prom. -- pub. 19/03/2003 numac 2003020076 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Commissievergaderingen Verenigde vergadering Agenda Donderdag 20 maart 2003, om 14u. 30 m. (*) Commissie voor de Gezondheid - Voorstel van resolutie (van Mevr. Brigitte Gro(...) Rapporteur : Mevr. Fatiha Saïdi. - Voortzetting van de bespreking. - Eve

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 19/03/2003 numac 2003200410 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 19/2003 van 30 januari 2003 Rolnummer 2324 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 633, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de beslagrechter in de Rechtbank van eerste aanleg te Mech Het Arbitra

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 19/03/2003 numac 2003020074 bron belgische senaat Plenaire vergaderingen Agenda Donderdag 20 maart 2003 's Ochtends, om 10 uur : 1. Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk 2. Evocatieproc
^