B.S. Index van de publicaties van 20 maart 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 20/03/2003 numac 2003021067 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Vaste Nationale Cultuurpactcommissie Algemene vergadering van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie op maandag 24 maart 2003, te 14 u. 30 m., in een vergaderzaal van de Kanselarij, ingang via de Wetstraat 16, te 1000 Brussel. Agenda : 1. 2. Aanduiding type wet prom. -- pub. 20/03/2003 numac 2003041303 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, type wet prom. 11/07/2002 pub. 20/03/2003 numac 2003015020 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de volgende Internationale Akten : type wet prom. -- pub. 20/03/2003 numac 2003009193 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 4 februari 2003 is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** **** type wet prom. -- pub. 20/03/2003 numac 2003200365 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 2/2003 van 14 januari 2003 Rolnummer 2239 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 82 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gesteld door de Rechtbank van eerste aanl Het Arbitra

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/03/2003 numac 2003012120 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 24 februari 2003, is aan de heer De Block, Pierre, die de leeftijdgrens heeft bereikt op 19 januari 2003, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als we type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/03/2003 numac 2003012122 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 24 februari 2003 is aan de heer Dehareng, François, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Br type koninklijk besluit prom. 20/02/2003 pub. 20/03/2003 numac 2003022220 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende verbod van de aflevering van geneesmiddelen die bereid zijn door middel van een symbiotische kolonie van gisten en bacteriën, Kombucha genoemd type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/03/2003 numac 2003012121 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 24 februari 2003 is aan de heer Leman, Gabriel, die de leeftijdgrens heeft bereikt op 5 januari 2003, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werkge type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/03/2003 numac 2003009227 bron federale overheidsdienst justitie Centraal Bestuur. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 9 maart 2003 wordt op datum van 24 november 2002 's avonds aan de heer Hubert De Wasseige, ontslag verleend uit zijn functie van adjunct-adviseur bij het Centraal Bestuur van de Federale Ove type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 20/03/2003 numac 2003000132 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de kiesoverheden gemachtigd worden toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruiken voor de wettelijke controles in kieszaken type koninklijk besluit prom. 26/02/2003 pub. 20/03/2003 numac 2003000173 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning aan de politiezones voor het jaar 2002 van de federale toelage ter compensatie van de sociale bijdragen van sommige personeelsleden van de lokale politiekorpsen type koninklijk besluit prom. 15/01/2003 pub. 20/03/2003 numac 2003000172 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage ter financiëring van de lokale politie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/03/2003 numac 2003014055 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wijziging van de normen en voorschriften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik Bij ministerieel besluit van 24 februari 2003 worden de hierna genoemde reglementen van het Algemeen Reglement van de Exploitatie ,(...) - de rub

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2002 pub. 20/03/2003 numac 2003200303 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende uitvoering van het decreet van 19 juli 2002 houdende de privaatrechtelijke culturele archiefwerking type besluit van de vlaamse regering prom. 06/12/2002 pub. 20/03/2003 numac 2003200302 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 67 van 20 juli 1982 tot vaststelling van de wijze waarop de ambten van het paramedisch personeel worden bepaald in de inrichtingen voor buitengewoon onderwijs met uitzondering va type besluit van de vlaamse regering prom. 10/01/2003 pub. 20/03/2003 numac 2003200366 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de concordantie en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 december 2000 houdende de vaststelling van de vakken en de indeling van de vakken in algemene vakken, technische vakken en praktisch type besluit van de vlaamse regering prom. 14/02/2003 pub. 20/03/2003 numac 2003200368 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting en samenstelling van de Vlaamse UNESCO-Commissie type besluit van de vlaamse regering prom. 14/02/2003 pub. 20/03/2003 numac 2003200358 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden van de vaststelling, de uitbetaling en de terugvordering van de subsidies van de zorgkassen in het kader van de zorgverzekering voor het jaar 2003

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/02/2003 pub. 20/03/2003 numac 2003200432 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 1999 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de « Commission consultative déconcentrée de Charleroi » type besluit van de waalse regering prom. 06/02/2003 pub. 20/03/2003 numac 2003200429 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 1999 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission consultative déconcentrée de Mons" type besluit van de waalse regering prom. 20/02/2003 pub. 20/03/2003 numac 2003200439 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van personeelsleden die belast zijn met het toezicht op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoernetwerk geëxploiteerd door de Openbare Vervoermaatschappij van Luik-Verviers type besluit van de waalse regering prom. 06/02/2003 pub. 20/03/2003 numac 2003200433 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 1999 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission consultative déconcentrée de Liège-Verviers" type besluit van de waalse regering prom. 06/02/2003 pub. 20/03/2003 numac 2003200431 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 1999 tot benoeming van de gewone en de plaatsvervangende leden van de Centrale Adviescommissie type besluit van de waalse regering prom. 20/02/2003 pub. 20/03/2003 numac 2003200438 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van personeelsleden die belast zijn met het toezicht op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoernetwerk geëxploiteerd door de Openbare Vervoermaatschappij van Namen-Luxemburg type besluit van de waalse regering prom. 06/02/2003 pub. 20/03/2003 numac 2003200434 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 1999 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de « Commission consultative déconcentrée du Luxembourg » type besluit van de waalse regering prom. 06/02/2003 pub. 20/03/2003 numac 2003200430 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 1999 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de « Commission consultative déconcentrée de Namur » type besluit van de waalse regering prom. 20/02/2003 pub. 20/03/2003 numac 2003200437 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 16 juli 1998 tot toekenning van een subsidie van 150 miljoen BEF aan het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" met het oog op de oprichting van woni

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/03/2003 numac 2003042003 bron ministerie van financien OFFICIELE BERICHTEN PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecte De prijsco

document

type document prom. -- pub. 20/03/2003 numac 2003011138 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst voor de Verzekeringen Personeel. - Ambtshalve mobiliteit Bij beslissing van het Directiecomité van de Controledienst voor de Verzekeringen van 27 februari 2003, genomen naar aanleiding van een overplaatsing door ambtshalve mobi Het beroe type document prom. -- pub. 20/03/2003 numac 2003200441 bron ministerie van het waalse gewest Waardevolle bomen en hagen in Wallonië Overeenkomstig artikel 268, tweede en derde lid, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium worden de lijsten en aangevulde lijsten van de waardevolle bomen en hagen vastges WAALS-B type document prom. -- pub. 20/03/2003 numac 2003011119 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars Ondervoorzitterschap Tijdens zijn vergadering van 23 januari 2003 is de Nationale Raad van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (B.I.V.) overgegaan tot de verkiezing van een nieuwe ondervoor(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 20/03/2003 numac 2003014061 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg . - Bijlagen Erratum Deze beelden vernietigen en vervangen degene die verschenen zijn in het Belgisch Staatsblad nr. 42 van 10 februari 2003, eer(...) Voor d

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/03/2003 numac 2003012115 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 24 februari 2003 is de heer Lehanse, Constant, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Luik ter vervanging van de heer David, Nico type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/03/2003 numac 2003012116 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 24 februari 2003 is de heer Dalem, Frédéric, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Namen-Dinant ter vervanging van de heer Eloy, Franz, w type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/03/2003 numac 2003012117 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 24 februari 2003 is de heer Toussaint, Thierry, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer Latour, Robert, wiens type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/03/2003 numac 2003011047 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Afdeling Human Resources Benoemingen door verhoging in graad Bij koninklijk besluit van 17 december 2002 werd de heer Fernand Van Gansbeke, geboren op 17 mei 1960, door verhoging in graad benoemd tot de graad van inspecteur-directeur, met ra Bij konink type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/03/2003 numac 2003012119 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 24 februari 2003, is de heer Boone, Paul, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Namen-Dinant ter vervanging van de heer Navet, Gilbert, w type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/03/2003 numac 2003012118 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 24 februari 2003 is de heer Grenier, Pierre, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Charleroi ter vervanging van Mevr. Bollen, Magali, wie

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 20/03/2003 numac 2003200408 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 17/2003 van 28 januari 2003 Rolnummer 2540 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Antwerpen. Het Arbitragehof, samengesteld wijst na beraad het

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/03/2003 numac 2003000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor nucleaire controle. - Oproep tot kandidaten voor de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Straling opgericht bij het Federaal Agentschap voor nucleaire controle - tweede oproep De Wetenschappelijke Raad heeft tot taak Voor di

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 20/03/2003 numac 2003095026 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Mededeling van een portefeuilleoverdracht onderschreven in vrije dienstverrichting of via haar bijkantoor tussen twee ondernemingen gevestigd in een andere Lid-staat van de Europese Unie andere dan België De portefeuille van de verzekeringscont Deze ov type mededeling prom. -- pub. 20/03/2003 numac 2003095025 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst voor de Verzekeringen Mededeling van een verzekeringsportefeuilleoverdracht tussen ondernemingen gevestigd in een lid-Staat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De lopende schadegevallen van de verzekeringscont Deze overd

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 20/03/2003 numac 2003095027 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Akte tot goedkeuring van de overeenkomst van een gedeeltelijke overdracht van rechten en verplichtingen tussen een voorzorgsinstelling en een verzekeringsonderneming Bij beslissing van het Directiecomité van de Controledienst voor de Verzekerin De door

document van de commissie voor het bank- en financiewezen

type document van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. -- pub. 20/03/2003 numac 2003003151 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 heeft de Commissie

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 20/03/2003 numac 2003200409 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 18/2003 van 30 januari 2003 Rolnummer 2289 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1675/13,

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 20/03/2003 numac 2003002059 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen van de POD « Wetenschapsbeleid » Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger zijn van de staten die deel uitmaken van de Europese Economische R(...) 2. Op 10 type bericht van selor prom. -- pub. 20/03/2003 numac 2003002051 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie van de POD « Wetenschapsbeleid » Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger zijn van de staten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte. 2. O(...) 3. Vereist type bericht van selor prom. -- pub. 20/03/2003 numac 2003002053 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium van de POD « Wetenschapsbeleid » Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger zijn van de staten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte. type bericht van selor prom. -- pub. 20/03/2003 numac 2003002052 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal van de Koninklijke Bibliotheek van België van de POD « Wetenschapsbeleid » Toelaatbaarheidsvereisten: 1. Burger zijn van de staten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte. 2. Op 10 apr(...) 3. Vereist type bericht van selor prom. -- pub. 20/03/2003 numac 2003002050 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën van de POD « Wetenschapsbeleid » Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Op 10 april 2003 over een managementervaring van minsten(...) 3. Vereist type bericht van selor prom. -- pub. 20/03/2003 numac 2003002054 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België van de POD « Wetenschapsbeleid » Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger zijn van de staten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte. type bericht van selor prom. -- pub. 20/03/2003 numac 2003002055 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis van de POD « Wetenschapsbeleid » Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger zijn van de staten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte. 2(...) 3. Vereist type bericht van selor prom. -- pub. 20/03/2003 numac 2003002057 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België van de POD « Wetenschapsbeleid » Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger zijn van de staten die deel uitmaken vande Europese Economische Ruimte. type bericht van selor prom. -- pub. 20/03/2003 numac 2003002058 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal van de Koninklijke Sterrenwacht van België van de POD « Wetenschapsbeleid » Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger zijn van de staten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte. 2. Op 10 a(...) 3. Vereist type bericht van selor prom. -- pub. 20/03/2003 numac 2003002056 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal van het Koninklijk Museum Midden-Afrika van de POD « Wetenschapsbeleid » Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger zijn van de staten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte. 2. Op 10 apri(...) 3. Vereist(
^