B.S. Index van de publicaties van 21 maart 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement wat betreft de vermelding van de politieke partijen boven de kandidatenlijsten op de stembiljetten type wet prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de kieswetgeving, wat betreft de vermelding van politieke partijen boven de kandidatenlijsten op de stembiljetten bij de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers, de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedeli type wet prom. -- pub. 21/03/2003 numac 2003200362 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 190/2002 van 19 december 2002 Rolnummer 2518 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 26 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering en artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arb Het Arbitra

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2003 numac 2003015044 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 12 februari 2003 wordt aan de heer Hugo Ponjaert , op 31 december 2003 's avonds, op zijn aanvraag, eervol ontslag verleend uit zijn functie van adviseur-ge(...) Hij is ertoe gemachtigd type koninklijk besluit prom. 26/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003021064 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot aanvulling van het koninklijk besluit van 8 mei 2001 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke raad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen type koninklijk besluit prom. 14/03/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003022261 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst sociale zekerheid en programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 december 1999 betreffende de toepassing van de regeling der plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen op de begunstigden van het bestaansminimum en op de personen van vreemde nationalitei type koninklijk besluit prom. 10/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003022201 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een financiële tegemoetkoming aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2002 type koninklijk besluit prom. 10/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000024 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 29 november 2001 tot vaststelling van de toelage van de bijzondere rekenplichtige van de politiezone type koninklijk besluit prom. 10/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging inzonderheid van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt en van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politied

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/03/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003003155 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 14/03/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003003156 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 10/01/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003003132 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende vaststelling van het vergoedingsstelsel voor de personeelsleden van de Administratie der douane en accijnzen in opdracht in Kosovo type ministerieel besluit prom. 11/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003022203 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de hiërarchische meerderen die bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid bevoegd zijn om de voorlopige voorstellen te doen inzake tuchtstraffen type ministerieel besluit prom. 17/03/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003022287 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003200417 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 juli 2002 betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 10/01/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003200367 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering inzake ICT-coördinatie in het onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 31/01/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003200288 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering met betrekking tot de sociale openbaredienstverplichtingen in de vrijgemaakte elektriciteitsmarkt

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003027152 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende de definitieve goedkeuring van de herziening van het gewestplan Luik met het oog op de ontwikkeling van de luchthavenactiviteit Luik-Bierset en de daaraan verbonden activiteit type besluit van de waalse regering prom. 06/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003200493 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 1999 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Gedecentraliseerde Adviescommissie van Waals-Brabant

decreet

type decreet prom. 28/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003035302 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming tot : type decreet prom. 13/03/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003200435 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het Verdrag nr. 181 betreffende particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling, op 19 juni 1997 te Genève aangenomen door de Internationale Arbeidsorganisatie type decreet prom. 28/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003035304 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 80, § 3, van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995 type decreet prom. 28/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003035303 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Europees Verdrag inzake cinematografische coproductie en de Bijlagen I en II, opgemaakt in Straatsburg op 2 oktober 1992

omzendbrief

type omzendbrief prom. 11/03/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000140 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 35 over de nieuwe ziekteverlofregeling van de geïntegreerde politie. - In aanmerking komende dienstjaren vóór 1 april 2001 voor de leden van de ex-gemeentepolitie. - Nadere regels inzake de indisponibiliteitsstelling en de berekening va type omzendbrief prom. 19/09/2002 pub. 21/03/2003 numac 2003000879 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 27 : nadere richtlijnen inzake de individuele afwijkingen op de beroepsonverenigbaarheden in hoofde van de leden van het operationeel kader van de politiediensten. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 03/07/2002 pub. 21/03/2003 numac 2003000889 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 23. - Oppensioenstelling wegens lichamelijke ongeschiktheid. - Ernstige en langdurige ziekten. - Commissie voor geschiktheid van het personeel van de politiediensten en Commissie van beroep voor geschiktheid van het personeel van de politi type omzendbrief prom. 18/11/2002 pub. 21/03/2003 numac 2003000116 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 28 tot opheffing en vervanging van de omzendbrief betreffende de erkenning van de externe artsen van de medische dienst van de geïntegreerde politie. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 04/03/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000174 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 33 betreffende de verlichte uithangborden van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/03/2003 numac 2003022232 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering. - Comité voor advies inzake de zorgverlening ten aanzien van de chronische ziekten en specifieke aandoeningen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden a) alge

document

type document prom. -- pub. 21/03/2003 numac 2003022233 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Limburg, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk beslu Bij hetz type document prom. -- pub. 21/03/2003 numac 2003022231 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Vlaams-Brabant, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninkl Bij hetz

erratum

type erratum prom. 22/01/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003002067 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementsfuncties in de wetenschappelijke instellingen van de Staat en dat diverse wijzigingen aanbrengt in de personeelsstatuten van de wetenschappelijke instellingen van de Staat. -

arrest

type arrest prom. 12/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003031166 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Gouverneur van het Administratief Arrondissement van Brussel-Hoofdstad tot aanstelling van de heer Pinnewaert in functie van verbindingsambtenaar ten dienste van bijgenaamde Gouverneur

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/03/2003 numac 2003009235 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 14 maart 2003, bladzijde 12386, regel 11, is de vacante plaats van opsteller bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, geannuleerd.

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/03/2003 numac 2003009236 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 februari 2003, in werking tredend op 1 maart 2003, is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, Mevr. Van den Broeck, I., adjunct-griffier bij deze Bij kon type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/03/2003 numac 2003009230 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 11 maart 2003 : - is aan de heer Verreydt, Ph., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Mechelen. Het is hem vergund - is aan de hee type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/03/2003 numac 2003009232 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 13 maart 2003 : - is de duur van de stage van Mevr. Melis, B., gerechtelijk stagiair, verlengd in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, voor een nieuwe periode van zes maanden met inga - is de duu

document - thesaurie

type document - thesaurie prom. -- pub. 21/03/2003 numac 2003040612 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de thesaurie MAANDELIJKE SCHATKISTTOETAND Toestand op 31 december 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 21/03/2003 numac 2003009228 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Antwerpen Het hof, verenigd in algemene vergadering op 20 december 2002, heeft de heer Martens, J., raadsheer in het arbeidshof te Antwerpen, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie jaar, met ingang va type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 21/03/2003 numac 2003009231 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Gent Het hof, verenigd in algemene vergadering op 19 februari 2003, heeft de heer Pieters, R., raadsheer in het hof van beroep te Gent, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie jaar, met ingang van type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 21/03/2003 numac 2003009229 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Antwerpen Het hof, verenigd in algemene vergadering op 30 januari 2003, heeft de heer Verschueren, G., raadsheer in het arbeidshof te Antwerpen, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie jaar, met ingang

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 27/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003200436 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering ter uitvoering van het Samenwerkingsakkoord dat het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap op 20 december 2002 hebben afgesloten met betrekking tot de erkenning va

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 21/03/2003 numac 2003200263 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 187/2002 van 19 december 2002 Rolnummers 2293, 2313 en 2314 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 2bis van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 23 juli 1992 betreffende de onroerende Het Arbitr

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 21/03/2003 numac 2003043003 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor d(...) Voor de raadpleging va

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 21/03/2003 numac 2003011141 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE - C/C - 03/0022 : Minute Maid Juices N.V., Coca Cola Enterprises Belgium B.V.B.A./Chaudfontaine Distribution S.A., Chaudfontaine Monopole S.A. Op 7
^