B.S. Index van de publicaties van 24 maart 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/02/2003 pub. 24/03/2003 numac 2003012112 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van de wet van 16 december 2002 tot oprichting van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/02/2003 pub. 24/03/2003 numac 2003011102 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/03/2003 numac 2003011121 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen Bij koninklijk besluit van 13 februari 2003 : - de mandaten van de hiernavermelde gewone leden van de Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen worden vernieuwd : de heer R. de heer A. Waut type koninklijk besluit prom. 29/01/2003 pub. 24/03/2003 numac 2003000178 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot erkenning van de nationale unie van de openbare diensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/03/2003 numac 2003002065 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 14 februari 2003, wordt de heer Michel, Yves, selectieadviseur, door verhoging in graad bevorderd tot de graad van hoofdselectieadviseur bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie - Selectie Bij kon

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/03/2003 numac 2003009240 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 17 maart 2003, is het verzoek tot associatie van de heer Berben, P., notaris ter standplaats Neerpelt, en van de heer Topff, M., en Mevr. Lopez-Hernandez, S., kandidaat-notarissen, om de associatie "Be De heer Topf type ministerieel besluit prom. 14/02/2003 pub. 24/03/2003 numac 2003009148 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 juli 1971 houdende algemene instructie voor de strafinrichtingen type ministerieel besluit prom. 28/06/2002 pub. 24/03/2003 numac 2003035240 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de mobiliteitsconvenants type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/03/2003 numac 2003011120 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Vestigingsraad Bij ministerieel besluit van 11 februari 2003 : Worden benoemd tot werkende leden van de Vestigingsraad, voor een termijn van zes jaar met ingang op 15 september 2002 : - ambtenaren aangesteld door de Minister die belast - bij de nederl

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/03/2003 pub. 24/03/2003 numac 2003200496 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 3 juli 2002 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering,

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/02/2003 pub. 24/03/2003 numac 2003200445 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering totoprichting van het erkende natuurreservaat "Vor Olbrich" te Fauvillers type besluit van de waalse regering prom. 20/02/2003 pub. 24/03/2003 numac 2003200444 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het geleide domaniaal natuurreservaat "Sablière de Jusaine" te Florennes type besluit van de waalse regering prom. 20/02/2003 pub. 24/03/2003 numac 2003200446 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat « Vallée de la Hulle », te Gedinne type besluit van de waalse regering prom. 20/02/2003 pub. 24/03/2003 numac 2003027147 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het geleide domaniaal natuurreservaat "Les Pachis" te Sambreville type besluit van de waalse regering prom. 06/02/2003 pub. 24/03/2003 numac 2003200482 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 juni 1999 tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het wetenschappelijk personeel van de diensten van de Regering en van sommige instellingen

decreet

type decreet prom. 14/02/2003 pub. 24/03/2003 numac 2003035285 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid type decreet prom. 28/02/2003 pub. 24/03/2003 numac 2003035306 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/03/2003 numac 2003200457 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 3 februari 2003 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 4 februari 20 Die zaak

document

type document prom. -- pub. 24/03/2003 numac 2003095028 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst voor de Verzekeringen Afstand van de toelating door een verzekeringsonderneming Bij beslissing van het Directiecomité van de Controledienst voor de Verzekeringen van 20 februari 2003 wordt de afstand van de toelating vastgeste - « Diver

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/11/2002 pub. 24/03/2003 numac 2003029159 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Franse Gemeenschapsregering waarbij, in het kader van de aanwending van de winsten 2002 van de Nationale Loterij, de lijst wordt opgesteld van de rechthebbende verenigingen

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/03/2003 numac 2003009239 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 13 maart 2003 : - is de heer Fabri, O., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, benoemd tot substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Bergen - is de he type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/03/2003 numac 2003009241 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 18 maart 2003 : - is de heer Vanthuyne, Y., rechter in de rechtbank van koophandel te Bergen, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Bergen; - is Mevr. Frey, P., ondervoorzitter in Het beroep tot n

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 24/03/2003 numac 2003012131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Artikel 148decies 2.5.9.3.4. Bij ministerieel besluit van 6 maart 2003 is de Bric'Elipse, rue Henri Durr 323A, te 59590 Raismes , erkend geworden voor h(...) Bij minister

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 24/03/2003 numac 2003200407 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 15/2003 van 28 januari 2003 Rolnummer 2275 In zake : de prejudiciële vraag betreffende het nummer XXXI,

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 24/03/2003 numac 2003200514 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verantwoordelijke communicatie (rang 10A) voor de FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig (...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 24/03/2003 numac 2003200518 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige deskundigen geotechniek (rang B1) voor de Afdeling Geotechniek standplaats Zwijnaarde - Administratie Ondersteunende Studies en Opdrachten - Departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van (...) Na d type bericht van selor prom. -- pub. 24/03/2003 numac 2003200523 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technici bouwkunde (rang C1), voor de Afdeling Betonstructuren (standplaats Brussel of Gent) en de Afdeling Metaalstructuren (standplaats Brussel of Hasselt) - Administratie Ondersteunende Studies e(...) Na d type bericht van selor prom. -- pub. 24/03/2003 numac 2003200522 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technici elektriciteit en mechanica (rang C1), voor de Afdeling Elektriciteit en Mechanica standplaats Antwerpen of Gent - Administratie Ondersteunende Studies en Opdrachten - Departement Leefmilieu(...) Na type bericht van selor prom. -- pub. 24/03/2003 numac 2003200519 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige deskundigen elektriciteit en mechanica (rang B1) voor de Afdeling Elektriciteit en Mechanica standplaats Antwerpen of Gent - Administratie Ondersteunende Studies en Opdrachten - Departement Leefmili(...) Na type bericht van selor prom. -- pub. 24/03/2003 numac 2003200520 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige bouwtechnisch deskundigen tekenaars (rang B1), voor de Afdelingen Beton- en Metaalstructuren - standplaats Brussel, Gent of Hasselt (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap). Na deze selectie wordt een lijst va(...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 24/03/2003 numac 2003200524 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technici topografie (rang C1), voor de Afdeling Algemene Technische Ondersteuning (standplaats Brussel) - Administratie Ondersteunende Studies en Opdrachten - Departement Leefmilieu en Infrastructuu(...) Na d type bericht van selor prom. -- pub. 24/03/2003 numac 2003200521 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technici geotechniek (rang C1), voor de Afdeling Geotechniek - Administratie Ondersteunende Studies en Opdrachten - Departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) 1. Burger v type bericht van selor prom. -- pub. 24/03/2003 numac 2003200525 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige speciaal assistenten elektriciteit en mechanica (rang D1), voor de Afdeling Elektriciteit en Mechanica standplaats Antwerpen, Gent, Mechelen, Wevelgem of Oostende - Administratie Ondersteunende Stud(...) Na d type bericht van selor prom. -- pub. 24/03/2003 numac 2003200526 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige speciaal assistenten geotechniek (rang D1), voor de Afdeling Geotechniek standplaats Gent - Zwijnaarde - Administratie Ondersteunende Studies en Opdrachten - Departement Leefmilieu en Infrastructuur(...) Na d

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 24/03/2003 numac 2003054084 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Willemsen, Albert Albert Willemsen, uit de echt gescheiden van Maria Langers, geb Alvorens te besli

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 24/03/2003 numac 2003003158 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen Sector registratie en domeinen. - Aanstelling Bij ministerieel besluit van 19 maart 2003, wordt de heer De Cuyper, Pierre J., gewestelijk directe(...)
^