B.S. Index van de publicaties van 25 maart 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/02/2003 pub. 25/03/2003 numac 2003009169 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de bescherming van de goederen van de minderjarigen type wet prom. -- pub. 25/03/2003 numac 2003021059 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 11/2003 van 22 januari 2003 Rolnummers 2406 en 2418 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 81 van de faillissementswet van 8 augustus 1997, gesteld door de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde en doo Het Arbi

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/03/2003 pub. 25/03/2003 numac 2003003152 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingvrijstelling van prijzen en subsidies, betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/03/2003 numac 2003022273 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 23 februari 2003 wordt, met ingang van 1 juni 2003, op eigen verzoek, eervol ontslag uit zijn functies van ingenieur verleend aan de heer Haustraete, Karel, die aanspraak heeft op een rustpen Bij hetz type koninklijk besluit prom. 13/03/2003 pub. 25/03/2003 numac 2003009242 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit waarbij personeelsleden van de Veiligheid van de Staat op het gebied van de kernenergie ter beschikking worden gesteld van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/03/2003 numac 2003200447 bron ministerie van het waalse gewest Natuurbehoud Bij ministerieel besluit van 10 februari 2003 worden de 1 ha 86 a 85 ca terrein, die aan de stad Antoing en aan de gemeente Brunehaut toebehoren, erkend als vochtig gebied met een biologisch belang "Coupure d'Hollain". De Dit plan ligt ter type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/03/2003 numac 2003200480 bron ministerie van het waalse gewest Energie Bij ministerieel besluit van 19 december 2002 wordt de vennootschap « e-on Benelux » met maatschappelijke zetel te Kortenberghlaan 60, in 1000 Brussel, met ingang van 19 december 2002 en tot en met 31 mei 2003 een voorlopige licentie vo Bij m type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/03/2003 numac 2003200481 bron ministerie van het waalse gewest Natuurbehoud Bij ministerieel besluit van 25 februari 2003 wordt de v.z.w. « Haus Ternell » erkend als instelling voor natuur- en boseducatie. Deze erkenning heeft het nummer 2002/A034. Bij ministerieel besluit van 25 februari 2003 w Deze erkenning he

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/02/2003 pub. 25/03/2003 numac 2003200495 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 januari 1997 tot benoeming van de voorzitters van de Subregionale Comités voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Aarlen, Charleroi, Hoei-Borgworm, Bergen-La Louvi type besluit van de waalse regering prom. 06/02/2003 pub. 25/03/2003 numac 2003200494 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 februari 1998 tot benoeming van de voorzitter van het Subregionale Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Luik en van de voorzitter van de Commissie Tewerks

decreet

type decreet prom. 28/02/2003 pub. 25/03/2003 numac 2003035301 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Aanvullend Protocol nr. 5 bij de Herziene Rijnvaartakte, ondertekend in Straatsburg op 28 april 1999, en de Verklaring van de Overeenkomstsluitende Staten bij de ondertekening van het Aanvullend Protocol nr. 5, en met h type decreet prom. 31/01/2003 pub. 25/03/2003 numac 2003035307 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/03/2003 numac 2003200459 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 12 februari 2003 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 17 februari Die zaak type bericht prom. -- pub. 25/03/2003 numac 2003200477 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 20 december 2002 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 23 december Die zaak

document

type document prom. -- pub. 25/03/2003 numac 2003200448 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij besluiten van de Secretaris-generaal van 13 december 2002 worden de heren Philippe Hubert en Claude Logeot, met ingang van 1 februari 2003, als attaché tot de proeftijd toegelaten. Dit uittreksel vervangt hetgeen dat op 6 febr type document prom. -- pub. 25/03/2003 numac 2003022270 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van de voorzitter en van leden Bij koninklijk Bij he type document prom. -- pub. 25/03/2003 numac 2003020083 bron belgische senaat Commissievergaderingen. - Bijeenroepingen Week van maandag 24 tot vrijdag 28 maart 2003 Overzicht van de commissievergaderingen Dinsdag 25 maart 2003 : 10 u. 15 m. :Justitie. 10 u. 15 m. :Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangele 10 u. 15 m. :Contro

erratum

type erratum prom. 11/12/2001 pub. 25/03/2003 numac 2003031182 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de invoering van de euro in de regelgeving op de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/03/2003 numac 2003022272 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor leveranciers van implantaten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 februari - de he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/03/2003 numac 2003022271 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische farmaceutische raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 27 februari 2003, worden benoemd tot leden van de 1° als type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/03/2003 numac 2003012123 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 24 februari 2003 is de heer Mathieu, Jean-Claude, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer Buck, Jean, wiens ma

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 25/03/2003 numac 2003200411 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 20/2003 van 30 januari 2003 Rolnummer 2499 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 145, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Gent. Het Arbitragehof, samenge wijst na beraad he

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/03/2003 numac 2003009222 bron hoge raad voor de justitie Oproep tot de kandidaten met het oog op de aanwerving van een Nederlandstalige adviseur-generaal voor de Hoge Raad voor de Justitie De Hoge Raad voor de Justitie zal eerlang een selectie organiseren met het oog op de aanwerving van een adviseur- I. Toe

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 27/01/2003 pub. 25/03/2003 numac 2003003080 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen met betrekking tot de lijst van de in België geregistreerde bijkantoren van beleggingsondernemingen die onder het recht van een andere lid-Staat van de Europese Unie ressorteren type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 10/03/2003 pub. 25/03/2003 numac 2003003150 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 27/01/2003 pub. 25/03/2003 numac 2003003077 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen met betrekking tot de lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lid-Staat van de Europese Unie of van een land dat behoort tot de Europese Economische Ruimt type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 27/01/2003 pub. 25/03/2003 numac 2003003078 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen met betrekking tot de lijst van de vennootschappen voor beleggingsadvies met vergunning in België type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 27/01/2003 pub. 25/03/2003 numac 2003003079 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen met betrekking tot de lijst van de beleggingsondernemingen met vergunning in België type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 27/01/2003 pub. 25/03/2003 numac 2003003076 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen met betrekking tot de lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van Staten die geen lid zijn van de Europese Unie die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggi

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 25/03/2003 numac 2003200364 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 191/2002 van 19 december 2002 Rolnummer 2536 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 37,

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 25/03/2003 numac 2003020084 bron belgische senaat Plenaire vergaderingen Agenda Woensdag 26 maart 2003 's Namiddags, om 14 uur : 1. Inoverwegingneming van voorstellen. 2. Evocatieprocedure - Art. 79, eerste lid, van de Grondwet. Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving betreffe 3. Evocatieprocedure.
^