B.S. Index van de publicaties van 26 maart 2003

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 26/03/2003 numac 2003021065 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid type koninklijk besluit prom. 30/01/2003 pub. 26/03/2003 numac 2003011072 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - Bont en kleinvel type koninklijk besluit prom. 30/01/2003 pub. 26/03/2003 numac 2003011075 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - Metaalverwerkende, machinebouw, elektro-technische, elektronische en kunststofverwerkende nijverheid type koninklijk besluit prom. 30/01/2003 pub. 26/03/2003 numac 2003011074 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - Bont en kleinvel type koninklijk besluit prom. 14/03/2003 pub. 26/03/2003 numac 2003200423 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van het Paritair Subcomité voor de sleepdiensten type koninklijk besluit prom. 30/01/2003 pub. 26/03/2003 numac 2003011071 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - Bezoldigd personenvervoer over de weg, uitgevoerd door privé-ondernemingen type koninklijk besluit prom. 30/01/2003 pub. 26/03/2003 numac 2003011070 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - Bedienden van de ondernemingen uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2003 numac 2003200531 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister waals ministerie van uitrusting en vervoer Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 12 februari 2003 : - worden de dames Huguette Jenart, Janine Pieron en Jeanne-Marie Rouls alsook de heren Jean Cauchie, Jean-Marie Denis, Gustave Honet, Claude Lefebure, Pierre Mariaule en Adrien R - wordt de G type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2003 numac 2003200530 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van het waalse gewest Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 12 februari 2003, wordt de burgerlijke medaille eerste klas verleend aan de heren **** ****, **** ****, **** **** en **** ****. type koninklijk besluit prom. 26/02/2003 pub. 26/03/2003 numac 2003022236 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/03/2003 pub. 26/03/2003 numac 2003003159 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 12/03/2003 pub. 26/03/2003 numac 2003011151 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanduiding van de ambtenaren die belast zijn met het opsporen en het vaststellen van de inbreuken op artikel 11bis, § 1, van de wet van 9 januari 2000 betreffende grensoverschrijdende geldoverschrijvingen en betalingen type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/03/2003 numac 2003200449 bron ministerie van het waalse gewest Plaatselijke besturen Bij ministerieel besluit van 20 februari 2003 worden de wijzigingen goedgekeurd, die door de buitengewone algemene vergadering van 23 december 2002 aangebracht zijn in de artikelen 2, 3, 7, 11, 12, 30 en in de bijlagen 1 e type ministerieel besluit prom. 23/01/2003 pub. 26/03/2003 numac 2003021031 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot oprichting van het observatorium van het publiek van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort type ministerieel besluit prom. 12/03/2003 pub. 26/03/2003 numac 2003011150 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanduiding van de ambtenaren die belast zijn met het opsporen en het vaststellen van de inbreuken op de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument type ministerieel besluit prom. 10/03/2003 pub. 26/03/2003 numac 2003009205 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit ter vastlegging van het model van aanvraagformulier voor erkenning van een laboratorium voor DNA-analyse type ministerieel besluit prom. 12/03/2003 pub. 26/03/2003 numac 2003011149 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanstelling van de ambtenaren die met de opsporing en de vaststelling van de inbreuken op de wet van 17 juli 2002 betreffende de transacties uitgevoerd met instrumenten voor de elektronische overmaking van geldmiddelen, belast zij type ministerieel besluit prom. 11/03/2003 pub. 26/03/2003 numac 2003022263 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de oncologie, evenals van stagemeesters en stagediensten in de oncologie type ministerieel besluit prom. 07/03/2003 pub. 26/03/2003 numac 2003003147 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 12/03/2003 pub. 26/03/2003 numac 2003022268 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende erkenning van huisartsenkringen type ministerieel besluit prom. 11/03/2003 pub. 26/03/2003 numac 2003022267 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de Voorzitter van de Raad van de Tandheelkunde type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/03/2003 numac 2003011148 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Commissie tot Regeling der Prijzen Ontslag en benoeming van leden Bij ministerieel besluit van 12 maart 2003 dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - wordt aanvaard het ontslag aangeboden door de heer Daniel Van Daele, werken - wordt b

omzendbrief

type omzendbrief prom. 11/03/2003 pub. 26/03/2003 numac 2003000176 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 34 betreffende sommige verloven toegekend in 2003

document

type document prom. -- pub. 26/03/2003 numac 2003003145 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelasting Voorafbetalingen. - Aanslagjaar 2004 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 26/03/2003 numac 2003020085 bron brusselse hoofdstedelijke raad Commissievergaderingen Agenda Woensdag 26 maart 2003, om 14 u. 30 m. (*) Commissie voor de Infrastructuur, belast met Openbare Werken en Verkeerswezen - Herstructurering van(...) - Voortzetting van de gedachtewisseling. Donderdag 27 maart 2003, om 14 u. type document prom. -- pub. 26/03/2003 numac 2003200465 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen Aankondiging openbaar onderzoek Op 28 februari 2003 heeft de Vlaamse regering een besluit genomen waarin ze een herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen voorlopig heeft vast Over die

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 26/03/2003 numac 2002020086 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Commissievergaderingen Agenda Woensdag 26 maart 2003, om 9 u. 30 m. (*) Commissie voor de Sociale Zaken Ontwerp van ordonnantie betreffende het administratief toezicht en de (...) Voorstel van ordonnantie (van Mevr. Evelyne Huytebroeck en de heer Paul

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 26/03/2003 numac 2003009245 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 18 maart 2003 : - is Mevr. De Groodt, Ch., advocaat, benoemd tot toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen. Zij wordt aangewezen om haar ambt waar te nem - is Mevr. Coppi

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 26/03/2003 numac 2003012132 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest. Bij ministerieel besluit van 11 maart 2003 is de N.V. Libreco, Bohemen 158, te 9260 Wichelen, erkend geworden voor het afbreken en v(...)

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 26/03/2003 numac 2003200529 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Administratie van de collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Over De tekst

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 26/03/2003 numac 2003018036 bron wetgevende kamers - kamer van volksvertegenwoordigers Examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van een wervingsreserve van tweetalige juristen met een in het Frans gesteld diploma De Kamer van volksvertegenwoordigers organiseert een examen met het oog op de aanwerving en de samenstel I. Toel

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 26/03/2003 numac 2003020080 bron brusselse hoofdstedelijke raad Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 28 maart 2003, om 9 u. 30 m. en om 14 u. 30 m. 1. Ontwerpen van ordonnantie en voorstellen van ordonnantie. Ontwerp van ordonnantie tot wijzi(...) Voorstel van ordonnantie (van de heren Denis Grimberghs en Michel Lem

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 26/03/2003 numac 2003011139 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Belgisch Instituut voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig
^