B.S. Index van de publicaties van 27 maart 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 27/03/2003 numac 2003009182 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 30 januari 2003 is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** **** **** type wet prom. -- pub. 27/03/2003 numac 2003009206 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 25 februari 2003, is machtiging verleend aan juffrouw **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****; de ****(...) de heer **** type wet prom. -- pub. 27/03/2003 numac 2003040210 bron algemene staat der kredietinstellingen ALGEMENE STAAT DER KREDIETINSTELLINGEN PER 31 OKTOBER 2002 gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, type wet prom. 10/02/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003022215 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot regeling van de overdracht van pensioenrechten tussen Belgische pensioenregelingen en die van instellingen van internationaal publiek recht

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/03/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003022288 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot aanvulling van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en tot vaststelling type koninklijk besluit prom. 15/01/2003 pub. 27/03/2003 numac 2002013488 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 1989 tot vasts type koninklijk besluit prom. 17/01/2003 pub. 27/03/2003 numac 2002013492 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptie type koninklijk besluit prom. 17/01/2003 pub. 27/03/2003 numac 2002013491 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werklieden en werkster type koninklijk besluit prom. 17/01/2003 pub. 27/03/2003 numac 2002013497 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 29/01/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003012056 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen ressorteren , van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economi type koninklijk besluit prom. 17/01/2003 pub. 27/03/2003 numac 2002013496 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2001 aan het rijdend persone type koninklijk besluit prom. 10/02/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003012065 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arb type koninklijk besluit prom. 14/02/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003012092 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, de maximumduur van sommige regelingen van gedeeltelijke arbeid wordt vastgesteld (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2003 numac 2003009250 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 11 maart 2003, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer De Staercke, E., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Gent. Bij koninklijk type koninklijk besluit prom. 27/12/2002 pub. 27/03/2003 numac 2002013477 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot wijziging en coördinatie van de collectieve arbeid type koninklijk besluit prom. 15/01/2003 pub. 27/03/2003 numac 2002013487 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het gewaarborgd minimumloon en de euro in type koninklijk besluit prom. 27/12/2002 pub. 27/03/2003 numac 2002013454 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, betreffende het bedrag en wijze van inning van de bijdrage voor de vormin type koninklijk besluit prom. 04/12/2002 pub. 27/03/2003 numac 2002013378 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het bedrag en de wijze van inning van de bij type koninklijk besluit prom. 24/12/2002 pub. 27/03/2003 numac 2002013455 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2000, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de vaststelling van de verblijfs- en ARAB-vergoeding van het rijdend persone type koninklijk besluit prom. 14/02/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003015040 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van diplomatieke en consulaire beroepsposten waar stembureaus worden opgericht type koninklijk besluit prom. 01/02/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003011136 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1999 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken type koninklijk besluit prom. 24/12/2002 pub. 27/03/2003 numac 2002013473 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de uitvoering van het protocolakkoord van 29 juni 2001 - wijziging type koninklijk besluit prom. 24/12/2002 pub. 27/03/2003 numac 2002013452 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 27/12/2002 pub. 27/03/2003 numac 2002013453 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de syndicale vorming

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/02/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003011092 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 25 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, en tot bepaling, voor wat betreft deze Overheidsdien type ministerieel besluit prom. 26/02/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003200463 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de zoötechnische erkenning van een spermaverdeelcentrum, bedoeld bij het koninklijk besluit van 9 december 1992 betreffende veterinairrechtelijke en zoötechnische voorwaarden aangaande de productie, de behandeling, de bewar type ministerieel besluit prom. 26/02/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003200455 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de zoötechnische erkenning van spermaverdeelcentra, bedoeld bij het koninklijk besluit van 9 december 1992 betreffende veterinairrechtelijke en zoötechnische voorwaarden aangaande de productie, de behandeling, de bewaring, type ministerieel besluit prom. 12/02/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003011135 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 september 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 20 april 1999 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken type ministerieel besluit prom. 13/02/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003011137 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 april 1999 houdende verdeling van de betrekkingen van de niveaus 1 en 2+ van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken over de verschillende besturen type ministerieel besluit prom. 03/03/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003035313 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot regeling van het gebruik van de buffercapaciteit in de gemeenschapsinstellingen voor Bijzondere Jeugdbijstand "De Kempen" en "De Zande" type ministerieel besluit prom. 26/03/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003022333 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/02/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003200451 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende natuurrichtplannen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 20/03/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003002068 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 537. - Vakantiegeld 2003

document

type document prom. -- pub. 27/03/2003 numac 2003009196 bron federale overheidsdienst justitie Examens over de kennis van de Nederlandse of van de Franse taal voor kandidaten voor het ambt van gerechtsdeurwaarder. - Gewone zittijd van mei 2003 De Federale Overheidsdienst Justitie zal binnenkort examens over taalkennis organiseren voor ge Vorenver

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2002 pub. 27/03/2003 numac 2003029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van twee afgevaardigden van de Regering bij het Waarborgfonds voor de schoolgebouwen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2002 pub. 27/03/2003 numac 2003029125 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Beheersraad van het Waarborgfonds voor de schoolgebouwen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/02/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003029155 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de erkenningscommissie

erratum

type erratum prom. -- pub. 27/03/2003 numac 2003009233 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking. - Erratum Belgisch Staatsblad ****. 91 van 18 maart 2003, bladzijde 13036, **** tekst van het koninklijk besluit van 17 februari 2003, aan de heer ****, ****, ... op de tweed

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 27/03/2003 numac 2003009249 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 maart 2003 is de vrijstelling als bedoeld in artikel 301 van het Gerechtelijk Wetboek, verleend aan de heer Mathieu, E., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi. Het beroep tot

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 27/03/2003 numac 2003200456 bron arbitragehof Arrest nr. 34/2003 van 12 maart 2003 Rolnummer 2458 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 379 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals hersteld bij de wet van 10 december 2001 « tot wijziging van verscheidene be Het Arbitra

verslag

type verslag prom. -- pub. 27/03/2003 numac 2003003144 bron rentenfonds Verslag over de operaties van het boekjaar 2002, bekendgemaakt overeenkomstig artikel 7 van de besluitwet van 18 mei 1945 houdende oprichting van een Rentenfonds Dit verslag bevat de jaarrekening van het Rentenfonds zoals zij voor controle aan h Een jaa

lijst

type lijst prom. -- pub. 27/03/2003 numac 2003003131 bron rentenfonds Lijst van de leden van de gereglementeerde buitenbeursmarkt van de lineaire obligaties, de gesplitste effecten en de schatkistcertificaten. Toestand op 31 december 2002 Gelet op artikel 2ter, type lijst prom. -- pub. 27/03/2003 numac 2003031083 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Lijst van de gebieden die als speciale beschermingszones worden voorgesteld Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 oktober 2000 betreffende de instandhouding van de natuurlijke habitats en van de wilde fauna en flora bepaal Aan de

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 27/03/2003 numac 2003095029 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst voor de Verzekeringen Akte tot goedkeuring van een overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van het Directiecomité van de Controledienst voor de Verzekeringen, op datum van De door de C

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 27/03/2003 numac 2003011171 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE - C/C 03/0023 : General Electric Capital Corporation/Auxifina S.A. en Cogifi S.A. Op 12 maart 2003 ontving de Raad voor de Mededinging een Volgens
^