B.S. Index van de publicaties van 28 maart 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003009168 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering wat het verstek betreft en tot opheffing van artikel 421 van hetzelfde Wetboek type wet prom. 17/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003173 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende wijziging van de artikelen 628 en 1395 van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën type wet prom. 11/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000221 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot organisatie van een systeem voor het controleren van de geautomatiseerde stemming door middel van het afdrukken van de uitgebrachte stemmen op papier en tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, d type wet prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 bron federale overheidsdienst financien Wet tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën type wet prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003015043 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de volgende internationale akten : type wet prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000227 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de identiteitskaarten type koninklijk besluit prom. 18/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003022286 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 25/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003022224 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003022276 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 2000 houdende vaststelling van de normen waaraan een dienst nuclaire geneeskunde waarin een PET-scanner wordt opgesteld moet voldoen om te worden erkend als medisch-technische die type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2003 numac 2003014083 bron programmatorische federale overheidsdienst activabeheer Benoeming Door het koninklijk besluit van 9 maart 2003 is de heer August Vriens, geboren op 17 juni 1954 te Tongerlo-Westerlo, benoemd tot voorzitter van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Activabeheer. Dit besluit treedt in werk type koninklijk besluit prom. 07/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003015030 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 maart 2002 houdende de oprichting van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking type koninklijk besluit prom. 27/01/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003136 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de toekenning in 2002 van bepaalde niet-fiscale ontvangsten aan het Zilverfonds type koninklijk besluit prom. 25/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003143 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 betreffende de beperkende maatregelen tegen de « Uniao Nacional para a Independência Total de Angola » type koninklijk besluit prom. 18/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003134 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de toewijzing in 2002 van bepaalde niet-fiscale ontvangsten aan het Zilverfonds type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003022278 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 24/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003011180 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt type koninklijk besluit prom. 18/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003022285 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van sommige verstrekkingen van artikel 35bis van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000226 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende overgangsmaatregelen in verband met de elektronische identiteitskaart type koninklijk besluit prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003022328 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 2002, tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 oktober 1978 houdende regelen betreffende de officina's en de geneesmiddelendepots in de verzorgingsinrichtingen type koninklijk besluit prom. 10/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003200069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het hotelbedrijf , van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2003 numac 2003021055 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden. - Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 november 2002 wordt aan de heer Claes, Geert, geboren op 24 juli 1964, ontslag toegekend, op eigen verzoek, type koninklijk besluit prom. 25/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003009197 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken type koninklijk besluit prom. 28/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003002060 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de terbeschikkingstelling aan de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid van personeelsleden van het Belgisch Instituut voor post en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 24/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003011181 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003011176 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2001 tot benoeming van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type ministerieel besluit prom. 28/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003022259 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 december 1985 betreffende de invoer, de doorvoer en de uitvoer van honden en katten type ministerieel besluit prom. 28/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003022258 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer uit derde landen van honden en katten type ministerieel besluit prom. 24/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003012142 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit van 24 maart 2003 houdende aanstelling van een regeringscommissaris bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type ministerieel besluit prom. 26/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000241 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het model van basisdocument met het oog op het opmaken van de elektronische identiteitskaart type ministerieel besluit prom. 21/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003009255 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit van 21 maart 2003 tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 juni 1993 tot vaststelling van de vergoedingen van de leden van de Cel voor financiële informatieverwerking en het maximumbedrag van haar begroting

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003200503 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het verlof wegens moederschapsbescherming voor de personeelsleden van het onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 28/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003200489 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2002 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning type besluit van de vlaamse regering prom. 14/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003200506 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000, houdende uitvoering van artikel 9 van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen type besluit van de vlaamse regering prom. 24/01/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003035294 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 8 september 2000 betreffende de financiering van de Bijzondere Onderzoeksfondsen aan de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 28/03/2003 numac 2003027151 bron ministerie van het waalse gewest Directoraat-generaal Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Waalse Dienst voor afvalstoffen Registratie nr. 2003/277/3, afgegeven aan de N.V. Terca Waasten De Waalse Dienst voor afvalstoffen, Gelet op het decreet van 27 juni 1996 betreffend Gelet op h type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 28/03/2003 numac 2003027150 bron ministerie van het waalse gewest Directoraat-generaal Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Waalse Dienst voor afvalstoffen Registratie nr. 2003/299/3, afgegeven aan de S.A. Bosschaert De Waalse Dienst voor afvalstoffen, Gelet op het decreet van 27 juni 1996 betreffende d Gelet op h type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 28/03/2003 numac 2003027148 bron ministerie van het waalse gewest Directoraat-generaal Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Waalse Dienst voor afvalstoffen Registratie nr. 2003/370/3/4, afgegeven aan de heer Libert, E. Waalse Dienst voor afvalstoffen, Gelet op het decreet van 27 juni 1996 betreffende de Gelet op h

decreet

type decreet prom. 27/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003200564 bron ministerie van het waalse gewest Decreet waarbij beslist wordt de Dienst Kijk- en Luistergeld bedoeld in artikel 3, eerste lid, 9°, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten te verzorgen en tot wijziging van de wet van 13 type decreet prom. 03/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003033015 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de ontwikkeling van buurtdiensten en -banen

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/03/2003 numac 2003200211 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 14 februari 2003 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 17 februari Die zaak type bericht prom. -- pub. 28/03/2003 numac 2003000240 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht aan de houders van een leeropdracht aan een Belgische universiteit. - Tweede oproep Overeenkomstig artikel 130 van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 dat het regime en de werkingsrege(...) Dit artikel voorziet dat deze Commissie wordt s

document

type document prom. 15/01/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003015019 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschapsovereenkomst tussen de Leden van de Groep van Staten in Afrika, het Caribisch Gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lid-Staten, anderzijds, en met de Bijlagen I, II, III, IV,

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003200536 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Franse Gemeenschapsregering tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschapsregering van 29 juli 1999 betreffende de samenstelling en werking van de kabinetten van de Ministers van de Franse Gemeenschapsregering evenals het personee

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2003 numac 2003000239 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 12 maart 2003, wordt de heer Roockx, John, benoemd tot commissaris van politie bij het politiekorps van de politiezone Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2003 numac 2003022307 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 maart 2003 wordt de heer Johan Van calster, aangeduid als houder van de N-1 management functie « directeur-generaal Bescherming van de Volksgezondheid : Geneesmiddelen » van de Federale Overheidsdienst V Dit

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/03/2003 numac 2003009251 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te : - Antwerpen : 1, vanaf 1 november 2003; - Charleroi : 1; - adjunct-griffier; - bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven : 1; - bi - Maasmechelen : 1, vana type vacante bettreking prom. -- pub. 28/03/2003 numac 2003012144 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Bergen, ter vervanging van de heer Philippe Laboureur De betrokken o De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 28/03/2003 numac 2003012145 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Luik, ter vervanging van de heer Dominique Lacroix De betrokken organisaties wo De voor

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/03/2003 numac 2003009252 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 18 maart 2003 : - is Mevr. Losseau, B., toegevoegd substituut-procureur des Konings in het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te - dat in w type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/03/2003 numac 2003009259 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 97 van 21 maart 2003, bl. 13830, 10 e alinea, laatste lijn, leze men : « voor een termijn van één jaar... » in plaats van « voor een termijn van acht jaar... ». type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/03/2003 numac 2003009254 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 18 maart 2003, blz. 12986, Nederlandstalige tekst, regel 1, lezen : « bij ministerieel besluit » i.p.v. « bij koninklijk besluit ». type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/03/2003 numac 2003009253 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 maart 2003 is benoemd tot hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, Mevr. Pièroux, N., griffier-hoofd van dienst bij deze rechtbank ? Bij koninklijk besluit van 12 maart Bij koninkli

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 28/03/2003 numac 2003029145 bron ministerie van de franse gemeenschap Personeel. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 september 2002, wordt Mevr. Nathalie Mielnik, door verandering van kwalificatiegroep, benoemd tot gegradueerde - categorie van de graad : gespecialiseerd - kwali Overeen type benoemingen prom. -- pub. 28/03/2003 numac 2003029146 bron ministerie van de franse gemeenschap Personeel. - Benoemingen Bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 juni 2002 en 22 juli 2002, worden de ambtenaren waarvan de namen hierna volgen, door overgang naar het hogere niveau, benoemd tot attaché - categorie van d - Mevr

lijst

type lijst prom. -- pub. 28/03/2003 numac 2003041703 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 293e AANVULLING Bijwerking op 10 maart 2003 BERICHT De Federale Overheidsdienst Financiën geeft bij het begin van ieder jaar een bijgewerkte lijst uit van de geregistreerde aannemers. Daaren 1. nieuw geregistreerde

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 28/03/2003 numac 2003022279 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Raad van State. - Vernietiging Bij haar arrest nr. 100.815, gewezen op 14 november 2001 en rechtgezet bij haar arrest nr. 114.859 van 22 januari 2003, heeft de afdeling Administratie van de Raad van State het koninklijk besluit van 22 juni 1999 Dienten

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 28/03/2003 numac 2003009160 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 40 14 februari 2003 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing ... II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Commiss 2003/85/EG : * Beschi

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 28/03/2003 numac 2003012146 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Luik Op 24 januari 2003 werd de heer Jamar, René, raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij het arbeidshof te Luik, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van plaatsvervangend magistraat uit te

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. 28/01/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003012072 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot opheffing van § 3 "Schouwspelzalen" van afdeling IX, hoofdstuk II, titel III van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming, wat de maatregelen van interne politie betreft die betrekking hebben op de arbeidsbescherming
^