B.S. Index van de publicaties van 31 maart 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/03/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003000238 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2003 numac 2003022069 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsongevallen en Beroepsziekten Indexering. - Basisloon zeelieden Ter uitvoering van artikel 2 van het koninklijk besluit van 28 december 1971 tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 a Zeevisse type koninklijk besluit prom. 11/03/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003011145 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de organisatie van de inzameling van de gegevens betreffende het opstellen van de steenkolenbalans type koninklijk besluit prom. 11/03/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003011144 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de organisatie van de inzameling van de gegevens betreffende het opstellen van de petroleumbalans type koninklijk besluit prom. 25/02/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003021068 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 1997 tot vaststelling van de samenstelling en de werkwijze van het Comité voor financiële steun aan de export voorgeschreven bij het koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de v type koninklijk besluit prom. 11/03/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003011143 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de organisatie van de inzameling van gegevens inzake de opstelling van de aardgas-, elektriciteits- en warmtebalans type koninklijk besluit prom. 17/03/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003022314 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 92, 15°, van de wet van 3 februari 2003 houdende diverse wijzigingen aan de wetgeving betreffende de pensioenen van de openbare sector type koninklijk besluit prom. 20/03/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003022329 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van artikel 15, vierde lid, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 20/03/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003022313 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van het globaal budget in 2003 van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 19/03/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003012137 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het organieke statuut van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type koninklijk besluit prom. 19/03/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003012136 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit met betrekking tot de aanduiding en de uitoefening van managementfuncties binnen het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type koninklijk besluit prom. 06/02/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003007063 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 april 2000 tot benoeming van de leden van de commissie van nationale erkentelijkheid die de Minister van Landsverdediging moet adviseren bij het toekennen van een statuut van nationale erk type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2003 numac 2003011175 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Verlenen van machtiging aan gewestelijke instellingen van openbaar nut voor gemeenschappelijk vervoer om zelf de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het gebruik van motorrijtuigen die hun toebehoren of op hun naam zijn ingeschreven kunnen a Bij type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2003 numac 2003007042 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Uittreden uit het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 4319 van 8 januari 2003 : Houden op, wegens leeftijdsgrens, deel uit te maken van het reservekader op 31 december 2002 : **** **** **** van de **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2003 numac 2003007071 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Ontslag van een beroepsofficier Bij koninklijk besluit nr. 4345 van 13 februari 2003, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren bekleedt, aangeboden door kapitein J.-N. Lecompte, aange Hij gaat type koninklijk besluit prom. 24/03/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003012140 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2003 numac 2003007064 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle ontslagen Bij koninklijk besluit nr. 4339 van 6 februari 2003, wordt aan de heer Jean Cadet, industrieel ingenieur, eervol ontslag uit zijn ambt verleend, met aanspraak op een pensioen van 1 mei 2003 af. Hij word Bij koninkli type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2003 numac 2003009261 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 14 maart 2003, dat in werking treedt op 15 september 2003, is de standplaats van Mevr. Vandaele A., notaris in het gerechtelijk arrondissement Gent, op verzoek van de titularis, overgebracht van Gent Het beroep tot type koninklijk besluit prom. 26/03/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003022339 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 26/03/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003022336 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 26/03/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003022334 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 26/03/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003022344 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 27/03/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003022348 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 69, § 4, derde en vierde lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, 12 type koninklijk besluit prom. 26/03/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003022343 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 26/03/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003022335 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 27/03/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003022338 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 26/03/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003022342 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 27/03/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003022347 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 69, § 4, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, 12°, van type koninklijk besluit prom. 27/03/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003022340 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 25/03/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003003188 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 45, § 2, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/03/2003 numac 2003011174 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten Ontslagverleningen en benoemingen van leden Bij ministerieel besluit van 19 maart 2003, dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - worden aanvaard de ontslagen aangeboden d - worden type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/03/2003 numac 2003021069 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België Hoofdconservator Bij ministerieel besluit van 19 maart 2003, dat in werking treedt op 1 april 2003, wordt Mevr. Helena Bussers, departementshoofd bij de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van type ministerieel besluit prom. 28/03/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003021072 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot vaststelling, wat de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister betreft, van de regels voor de berekening van de jaarlijkse compensatietoelage bedoeld in het koninklijk besluit van 20 september 2002 tot vaststellin type ministerieel besluit prom. 24/03/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003007089 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 april 1998 betreffende het varend personeel van de krijgsmacht type ministerieel besluit prom. 03/03/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003022284 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap type ministerieel besluit prom. 26/03/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003035330 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2002 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/01/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003200486 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de procedure tot verkiezing van een voorzitter van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs

decreet

type decreet prom. 13/03/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003200560 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de erkenning van arbeidsbemiddelingsbureaus type decreet prom. 13/03/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003200561 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende oprichting van een Waalse maatschappij voor arbeidsbemiddelingsdiensten tegen betaling

omzendbrief

type omzendbrief prom. 27/03/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003000211 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 11 : nadere richtlijnen inzake de adviesprocedure voor de evaluatie van de personeelsleden van de politiediensten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2002 pub. 31/03/2003 numac 2003029107 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen in uitvoering van artikel 38 van het koninklijk besluit van 27 juli 1979 tot vaststelling van het statuut van de leden van het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse

erratum

type erratum prom. 06/02/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003200558 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging, wat het gebruik van het begrip « hoofdverblijfplaats » betreft, van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2003 numac 2003014020 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 januari 2003 wordt de heer Kris Clarysse in vast verband benoemd tot de graad van ingenieur met ingang van 1 oktober 2002 en met ranginneming op 1 oktober 2001. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2003 numac 2003007069 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming in een hogere graad in het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 4342 van 6 februari 2003 : In de landmacht hebben de volgende benoemingen plaats in de categorie van de reserveofficieren op 26 ma **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2003 numac 2003007068 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoeming van twee lagere officieren van het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 4341 van 6 februari 2003 : Wordt de ****-ter-zee ****. **** **** tot de graad van ****-ter-zee eerste klasse benoemd op Hij neemt **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2003 numac 2003007040 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van officieren in **** **** koninklijk besluit ****. 4317 van 8 januari 2003 : Landmacht De aangestelde onderluitenants-leerlingen gesproten uit de 152**** polytechnische promotie van de koninklijke militaire **** **** van de

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 31/03/2003 numac 2003009264 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - raadsheer in het hof van beroep te Bergen : 1. Voor deze vacante betrekking, hoort de algemene vergadering van het rechtscollege waar de benoeming moet geschieden en de bevoegde benoemingscommissie - rechter i type vacante bettreking prom. -- pub. 31/03/2003 numac 2003009257 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot de kandidaten ten einde de Nationale Tuchtraad samen te stellen Ter uitvoering van artikel 9 van de wet van 7 juli 2002 tot wijziging van deel II, boek II, titel V, van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht en tot intrekking v De Nat

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 31/03/2003 numac 2003007054 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen van officieren gesproten uit de bijzondere werving Bij koninklijk besluit ****. 4324 van 16 januari 2003 : Landmacht Wordt de kandidaat-beroepsofficier ***** in de graad van luitenant-beroepsofficier benoemd **** **** verdere

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. 18/03/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003009225 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal plaatsvervangers en van de regels die gelden bij de vervanging van de vaste leden van de Nationale Tuchtraad, tot bepaling van de wijze van de verkiezingen, van de loting en van de aanwijzingen, alsmede v type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 31/03/2003 numac 2003009265 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 maart 2003 is benoemd tot griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton Brugge, Mevr. Logghe, K., eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton. Het beroep tot nietig

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 31/03/2003 numac 2003007065 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 4343 van 6 februari 2003, wordt de heer Koen Cresens, in vast verband tot informaticus benoemd, op 1 november 2002. Dit besluit treedt in werking op 1 november 2002. De graadanciën Een beroep tot

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 31/03/2003 numac 2003009260 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Marche-en-Famenne De aanwijzing van de heer Gendebien, J.-F., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Marche-en-Famenne, tot ondervoorzitter in deze rechtbank is hernieuwd voor een termijn van drie jaar,

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 31/03/2003 numac 2003042403 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand maart 2003 Voor de ra

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 31/03/2003 numac 2003040303 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand maart 2003 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand maart 2003, 112,64 punten bedraagt, tegenover Het gezo
^