B.S. Index van de publicaties van 8 april 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 24/03/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003014093 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 3 mei 1999 betreffende het vervoer van zaken over de weg en de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003200277 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten type koninklijk besluit prom. 26/03/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003200527 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, q, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, betreffende de onthaalouders type koninklijk besluit prom. 25/03/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003022352 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het in aanmerking nemen voor het pensioen van weddenbijslagen toegekend aan verplegend en verzorgend personeel van de openbare sector type koninklijk besluit prom. 01/04/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003021084 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit dat de titel van Prinses van België verleent aan Mejuffrouw Claire Coombs type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003200280 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003200341 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid ervan type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003200281 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter van sommige paritaire subcomités type koninklijk besluit prom. 26/03/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003200550 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juni 1985 houdende oprichting van het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf en tot vaststelling van zijn bevoegdheid en zijn aantal leden type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003200285 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 1974 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf type koninklijk besluit prom. 24/02/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003011122 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot benoeming van een lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2003 numac 2003022316 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Speciale afdeling van de Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Hernieuwing van het mandaat van de voorzitter en hernieuwing van mandaten, ontslag en benoem Bij

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/02/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003027172 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 05/02/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003027176 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 03/02/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003027177 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 28/01/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003027175 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 19 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 11/02/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003027174 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 12/02/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003027179 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 07/02/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003027178 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 03/02/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003027173 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 28/01/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003027171 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 20/01/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003014054 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 juni 1984 betreffende de veiligheid van het vervoer door de lucht van gevaarlijke goederen type ministerieel besluit prom. 31/03/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003015065 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot vaststelling, wat de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking betreft, van de regels voor de berekening van de jaarlijkse compensatietoelage bedoeld in het koninklijk besluit va

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/04/2003 numac 2003000274 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht. - Geautomatiseerde stemming. - Samenstelling van het college van deskundigen voor de volgende verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers Op grond van artikel 5bis , type bericht prom. -- pub. 08/04/2003 numac 2003200599 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 29 januari 2003 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 30 januari 20 Die zaak

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2003 numac 2003022319 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor bandagisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 9 maart 2 - de da type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2003 numac 2003022374 bron programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 april 2003 wordt de heer Christophe Courouble aangeduid als Voorzitter van de Programmatorische Federale Overheidsdienst « Consumentenzaken ». Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 16 maart 2003.

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 08/04/2003 numac 2003200379 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 12/2003 van 22 januari 2003 Rolnummer 2429 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 346, tweede en derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Nijvel. Het A samengesteld ui

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/04/2003 numac 2003021081 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden. - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. - Te begeven betrekkingen 1.1. Bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Vautierst Deze be

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 08/04/2003 numac 2003009291 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 28 maart 2003, dat onmiddellijk in werking treedt, is het koninklijk besluit van 17 juli 2001, waarbij de heer Lefebvre, P., benoemd werd tot advocaat bij het Hof van Cassatie, ingetrokken. Bi Het beroep tot type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 08/04/2003 numac 2003009295 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 april 2003 is de heer Lemal, M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Bergen. Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 08/04/2003 numac 2003200598 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arresten van 7 februari 2003 in zake de n.v. Solepeint tegen de Belgische Staat, waarvan de expedities ter griffie van het Arbitragehof zijn « Schen type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 08/04/2003 numac 2003200597 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest nr. 114.361 van 9 januari 2003 in zake H. Gregoire en A. Rowart tegen het Waalse Gewest en anderen, waarvan de expeditie ter griffie v « Sche

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 08/04/2003 numac 2003009243 bron federale overheidsdienst justitie Huishoudelijk Reglement van het Directiecomité HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen Artikel 1. De Voorzitter van het Directiecomité staat in voor de goede werking van het Directiecomité hierna genoemd « het Comité », doet het reglement naleven In type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 08/04/2003 numac 2003018001 bron waals parlement Controlecommissie voor regeringsmededelingen van de leden van de Waalse Regering Huishoudelijk Reglement TITEL 1. - Definities Artikel 1. Voor onderhavig Huishoudelijk Reglement wordt bedoeld met : - decreet: het decreet van 25 april(...) - commissie

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 08/04/2003 numac 2003002082 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn of burger van de staten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte. 2. Op 22 april 2003 minimum (...) 3. Vereiste d type bericht van selor prom. -- pub. 08/04/2003 numac 2003002090 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur Dienstverlening, Coördinatie en Uitvoering Belastingen en Invordering van de FOD « Financiën » . - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 118 van 4 april 2003, Ed. 2, op pagina 17404, dienen de volgende alinea's (...) « type bericht van selor prom. -- pub. 08/04/2003 numac 2003002091 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur Dienstverlening, Strategie en Uitvoering Patrimoniumdocumentatie van de FOD « Financiën » . - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 118 van 4 april 2003, Ed. 2, op pagina 17405, dienen de volgende alinea's verwi(...) « E type bericht van selor prom. -- pub. 08/04/2003 numac 2003002089 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur Functionele Expertise en Ondersteuning Patrimoniumdocumentatie van de FOD « Financiën » . - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 118 van 4 april 2003, Ed. 2, op pagina 17403, dienen volgende wijzigingen aangebr(...) 1. h type bericht van selor prom. -- pub. 08/04/2003 numac 2003002088 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur Functionele Expertise en Ondersteuning Belastingen en Invordering van de FOD « Financiën » In het Belgisch Staatsblad nr. 118 van 4 april 2003, Ed. 2, op pagina 17402, dienen de volgende alinea's verwijderd te w(...) « E type bericht van selor prom. -- pub. 08/04/2003 numac 2003002087 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur Studie en Documentatie van de FOD « Financiën » . - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 118 van 4 april 2003, Ed. 2, op pagina 17401, dienen de volgende alinea's verwijderd te worden : « Elke kandidaat die (...) Deze type bericht van selor prom. -- pub. 08/04/2003 numac 2003002086 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur Strategisch Programma Management Office van de FOD « Financiën » . - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 118 van 4 april 2003, Ed. 2, op pagina 17400, dienen volgende wijzigingen aangebracht te worden : 1. (...) « Sele type bericht van selor prom. -- pub. 08/04/2003 numac 2003002083 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Adjunct Directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn of burger van de staten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte. 2. Op 22 april 2003 (...) 3. Vereiste type bericht van selor prom. -- pub. 08/04/2003 numac 2003002084 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur Program Management Office Patrimoniumdocumentatie van de FOD « Financiën » Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn of burger van de staten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte. 2. Op 22 apr(...) 3. Vereist type bericht van selor prom. -- pub. 08/04/2003 numac 2003002085 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur Program Management Office Belastingen en Invordering van de FOD « Financiën » Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn of burger van de staten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte. 2. Op 22 (...) 3. Vereist

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 08/04/2003 numac 2003003182 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1933 Officiële lijst van de loting nr. 534 van 18 maart 2003 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 08/04/2003 numac 2003003183 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting nr. 562 van 20 maart 2003 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 08/04/2003 numac 2003003184 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting nr. 436 van 10 maart 2003 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 08/04/2003 numac 2003003180 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1921 Officiële lijst van de loting nr. 266 van 14 maart 2003 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 08/04/2003 numac 2003003181 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting nr. 546 van 20 maart 2003 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
^