B.S. Index van de publicaties van 9 april 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 28/01/2003 pub. 09/04/2003 numac 2003012098 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/01/2003 pub. 09/04/2003 numac 2003012015 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 11/03/2003 pub. 09/04/2003 numac 2003200346 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen » genaamd type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/04/2003 numac 2003009300 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 28 maart 2003, dat in werking treedt drie maanden na publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad , is de standplaats van de heer Hulsbosch, J., notaris in het gerechtelijk arrondissement Gent, op verzoek van Het ber type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 09/04/2003 numac 2003009274 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Justitie type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 09/04/2003 numac 2003011128 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 10 februari 2003 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de radio-omroepen, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende he type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 09/04/2003 numac 2003011142 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 augustus 2002 waarbij de schade veroorzaakt aan bepaalde teelten door de overvloedige regenval van oktober en november 2000 op het grondgebied van verscheidene gemeenten als een landbouwram type koninklijk besluit prom. 02/04/2003 pub. 09/04/2003 numac 2003200475 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot bepaling van de modaliteiten van indiening van de aanvragen en van aflevering van de arbeidskaart C type koninklijk besluit prom. 25/02/2003 pub. 09/04/2003 numac 2003200167 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari type koninklijk besluit prom. 28/02/2003 pub. 09/04/2003 numac 2003200175 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2002, van het bedrag, de wijze van financiering, de modaliteite type koninklijk besluit prom. 25/02/2003 pub. 09/04/2003 numac 2003200169 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de vaststelling voor 2002, van de wijze van financiering, de begunstigden, type koninklijk besluit prom. 20/01/2003 pub. 09/04/2003 numac 2003012021 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 februari type koninklijk besluit prom. 31/03/2003 pub. 09/04/2003 numac 2003012138 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk type koninklijk besluit prom. 14/02/2003 pub. 09/04/2003 numac 2003012096 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 1982 b

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/02/2003 pub. 09/04/2003 numac 2003027203 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot tijdelijke toelating van sommige visserijtypen in de Méhaigne en in de Dijle type ministerieel besluit prom. 05/02/2003 pub. 09/04/2003 numac 2003012091 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende oprichting van een Tussenoverlegcomité en van drie Basisoverlegcomités in het gebied van het Sectorcomité XI voor de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg type ministerieel besluit prom. 13/02/2003 pub. 09/04/2003 numac 2003002066 bron regie der gebouwen Ministerieel besluit tot vaststelling van de delegaties van bevoegdheden bij de Regie der Gebouwen en tot regeling van de bevoegdheden van de diensten type ministerieel besluit prom. 12/03/2003 pub. 09/04/2003 numac 2003022255 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 1999 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/04/2003 numac 2003027196 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij ministerieel besluit van 18 december 2002 wordt de heer Jacques Paligot, directeur, met ingang van 1 augustus 2003 in ruste gesteld. Bij ministerieel besluit van 25 februari 2003 wordt Mevr. Berthe Biemar met ingang van 19 f

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/06/2001 pub. 09/04/2003 numac 2003031213 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de onteigeningen verbonden met het bijzonder bestemmingsplan « Wijk van de Fonsnylaan nr. 1 » van de gemeente Sint-Gillis goedkeurend type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/02/2003 pub. 09/04/2003 numac 2003031191 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de dienstencheques

document

type document prom. -- pub. 09/04/2003 numac 2003003189 bron federale overheidsdienst financien Regeling tussen de bevoegde autoriteiten van de Nationale Belastingadministratie van Oekraïne en van de Federale Overheidsdienst Financiën van België inzake uitwisseling van inlichtingen en inzake gelijktijdige belastingcontroles Op basis van ar I. A type document prom. -- pub. 09/04/2003 numac 2003027195 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Personeel Bij besluiten van de secretaris-generaal van 11 februari 2003 worden de dames Véronique Delvaux, Caroline Mestre en Sophie Mutsaarts alsook de heer Christophe Delepine met ingang van 16 februari 2003 als attaché tot de proeftijd toegel

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/02/2003 pub. 09/04/2003 numac 2003029169 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het geldelijk statuut van de ambtenaren van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/11/2002 pub. 09/04/2003 numac 2003029060 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap belast met het toekennen van de diploma's van kandidaat en litenciaat in de handelswetenschappen en handelsingenieur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/10/2002 pub. 09/04/2003 numac 2003029032 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de vestingsplaats van « Le Roeulx » van de basisschool verbonden met het « Athénée royal » van La Louvière-Houdeng wordt verbonden met de basisschool « Athénée royal » van Zinnik

erratum

type erratum prom. -- pub. 09/04/2003 numac 2003007097 bron ministerie van landsverdediging Werving van kandidaat - hulpofficieren in 2003. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 7 van 10 januari 2003, dient men de volgende wijzigingen aan te brengen : Blz. 943, in de Nederlandse tekst, pt. 2.b ), wordt de tekst « De inschrijv Blz. 944, w type erratum prom. -- pub. 09/04/2003 numac 2003007098 bron ministerie van landsverdediging Werving van kandidaat - beroepsonderofficieren in 2003. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 7 van 10 januari 2003, dient men de volgende wijzigingen aan te brengen : Blz. 943, wordt het pt. 4 door het nieuw volgend pt. 4 volledig ver 4. Opengeste

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/04/2003 numac 2003022332 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 maart 2003 wordt de heer Christiaan, Decoster, aangeduid als houder van de N-1 management functie « Directeur-generaal Organisatie Gezondheidsvoorzieningen » van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid Dit

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 06/02/2003 pub. 09/04/2003 numac 2003031128 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit nr. 2002/34 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 betreffende de loopbaan van de ambtenaren en het personeelsreglement van de diensten type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 06/02/2003 pub. 09/04/2003 numac 2003031127 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit nr. 2002/729 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de loopbaan van de ambtenaren en het personeelsreglement van de diensten van het College

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/04/2003 numac 2003009299 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 28 maart 2003 : - dat uitwerking heeft met ingang van 31 maart 2003, is Mevr. Bonte, M., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, in ruste gesteld. - is de heer

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 09/04/2003 numac 2003027197 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening Vernietiging door de Raad van State Bij arrest van de Raad van State nr. 65.324 van 18 maart 1997, afdeling administratie, IIIe Kamer, wordt het besluit van de Waalse Regering van 19 januari 1995 vernietigd waarbij de wijzig

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 09/04/2003 numac 2003012178 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Administratie van de collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overle De teks

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 09/04/2003 numac 2002008365 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige nautici (rang A1) voor de afdeling Vloot van de administratie Waterwegen en Zeewezen van het departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) (ANV02041). - Resultaten Reubens, (...) type bericht van selor prom. -- pub. 09/04/2003 numac 2003008021 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige Senior Projectmedewerker Beloningsbeleid (rang A) voor de kenniscel - specialisatie HRM of remuneratie-analyse (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) (ANV03005). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagden va(...) 1. D'Ho type bericht van selor prom. -- pub. 09/04/2003 numac 2003008022 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige schipper veerdiensten Kanaal Gent-Terneuzen (rang D1) voor de afdeling Vloot van de administratie Waterwegen en Zeewezen. - Departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) (ANV020(...) 1. G type bericht van selor prom. -- pub. 09/04/2003 numac 2003008006 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige adjunct-adviseur jurist voor het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten : 1. Radermecker, Christian, Molenbeek-Sa(...) 2. Decamps, Man type bericht van selor prom. -- pub. 09/04/2003 numac 2003008002 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een reserve van geslaagden van Nederlandstalige veiligheidsbeambten voor FOD Binnenlandse Zaken . Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van de selectie voor toelating tot proeftijd. 1. Van Gorp, Gil(...) 2. Cox, Jozef, Ho type bericht van selor prom. -- pub. 09/04/2003 numac 2003008023 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een reserve van geslaagden van Nederlandstalige adjunct-adviseur Dienst Mededinging van het Bestuur Handelsbeleid voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde ka(...) 1. Devos, Ger type bericht van selor prom. -- pub. 09/04/2003 numac 2003008005 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** paramedicus voor het Directoraat-generaal **** . Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : (...) 2. ****, **** type bericht van selor prom. -- pub. 09/04/2003 numac 2003008007 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige kwaliteitsbeheerder-statisticus voor het Selectiebureau van de federale overheid - directie Productontwikkeling, informatie en monitoring. - . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van(...) 1. Vieilvoye, Manuel, type bericht van selor prom. -- pub. 09/04/2003 numac 2003008001 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Résultaten Samenstelling van een **** van **** brandweermannen voor de **** **** Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp van het **** Hoofdstedelijk **** (****99001) (rang 30). - ****(...) **** type bericht van selor prom. -- pub. 09/04/2003 numac 2003008008 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige projectingenieurs (m/v) voor de administratie Wegen en Verkeer - standplaats Antwerpen - Oost-Vlaanderen - Vlaams-Brabant, departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) (ANV(...) Rangschi type bericht van selor prom. -- pub. 09/04/2003 numac 2003008004 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de Nederlandstalige nautici (rang A1) voor de afdeling Vlaamse Nautische Autoriteit - standplaats Brussel - van de administratie Waterwegen en Zeewezen van het departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de Vlaamse G(...) Er z type bericht van selor prom. -- pub. 09/04/2003 numac 2003008003 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige loodsen , chef loodsen en stuurlui van de loodsboot voor de afdeling Vloot (allen rang A1) (m/v) van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Leefmilieu en Infrastructuur, administratie (...) Rangschikking va type bericht van selor prom. -- pub. 09/04/2003 numac 2003008015 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige artsen (m/v) voor de afdeling Bijzondere Jeugdbijstand, departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) (ANV02049). Uitslagen Rangschikking van de geslaagden van de(...) Keersmaekers type bericht van selor prom. -- pub. 09/04/2003 numac 2003008016 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Nederlandstalige socioloog (rang A1) voor de afdeling Bijzondere Jeugdbijstand van de administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn , departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) (A(...) Rang type bericht van selor prom. -- pub. 09/04/2003 numac 2003008014 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige deskundige (m/v) (rang B1) bij de afdeling Maritieme Toegang - standplaats Antwerpen en Zeebrugge (Ministerie van de Vlaamse Germeenschap) (ANV02057). - Uitslagen Rangschikking van de gesl(...) 1. Deschacht, Dirk, De Haan type bericht van selor prom. -- pub. 09/04/2003 numac 2003008012 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige motoristen (rang D1) voor de afdeling Vloot van het departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) (ANV02051). - Resultaten 1. Desmidt, François, Oostende 2. Verelst, Serg(...) 3. Puttene type bericht van selor prom. -- pub. 09/04/2003 numac 2003008013 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieur (rang A1) voor het departement van Leefmilieu en Infrastructuur bij de afdeling Vloot (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) (ANV02055). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandi(...) 1. Sijmo type bericht van selor prom. -- pub. 09/04/2003 numac 2003008011 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige deskundigen (m/v) (rang B1) voor het departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) (ANV02052). - Resultaten 1. Dewitte, Tine, Menen 2. (...) 3. Versmissen, Tom, Turnhout 4. Nobels, Stefa

document - btw

type document - btw prom. -- pub. 09/04/2003 numac 2003003177 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan in uitvoering der wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen. Gemeente Namen, 6 e type document - btw prom. -- pub. 09/04/2003 numac 2003003176 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan in uitvoering der wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest en de Belgische Staat zijn voornemens uit de hand, te verkopen.(...) Gemeente Habay, 4 e afdeling, Houdemont. Een oppervlakte type document - btw prom. -- pub. 09/04/2003 numac 2003003178 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan in uitvoering der wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Gemeente Durbuy, 8 e type document - btw prom. -- pub. 09/04/2003 numac 2003003207 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923, gewijzigd door de programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens ui(...) Gemeente Hensies Percelen grond gelegen rue de Chi type document - btw prom. -- pub. 09/04/2003 numac 2003003175 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad La Louvière (vroe(...) « chaussée de Mons », een grond voor een oppervla
^